Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2474 Організація захисту курсової роботи, Менеджмент персоналу, ЧДТУ

Організація захисту курсової роботи, Менеджмент персоналу, ЧДТУ

« Назад

6. Організація захисту курсової роботи

Заключним етапом є захист курсової роботи. Він проводиться у строки, визначені деканатом. Курсові роботи захищають перед комісією, призначеною кафедрою. Студент по результатам дослідження готує роздатковий матеріал для членів комісії та презентацію в програмі PowerPoint. Студенту надається слово для викладання змісту дослідження (до 10 хвилин).

Під час захисту курсової роботи слухач має виявити глибокі знання з вивчених розділів курсу, вміти розкрити зміст розглянутих у курсовій роботі положень і відповісти на поставлені членами комісії запитання. За результатами захисту комісія може уточнити попередню оцінку курсової роботи, що її запропонував рецензент. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Грiшнова О.А. Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини. – К. : Знання, 2008. – 559 с.

2. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов. – 6-е изд., доп. и перераб. – Н.Новгород: НИМБ, 2009. – 110 с.

3. Каменская В.Г. Социально-психологические основы управленческой деятельности: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Академия, 2010. – 158 с.

4. Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу : Навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2009 – 224 с.

5. Менеджмент персоналу: Навч. посібник. /За заг. ред. В.М. Данюка,   
В.М. Петюха. – К.:КНЕУ, 2009. – 398 с.

6. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. – 3-тє вид., випр. і доп. / Мурашко М.І. – К., 2008. – 435 с.

7. Михеев В.А. Основы социального партнерства: Учебник для вузов. – М.: Экзамен, 2007. – 448 с.

8. Столяренко Л.Д. Психология управления: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 507 с.

9. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 2007. – 336 с. 

Законодавчі акти 

1. Закон України «Про оплату працi» // Закони про працю. – К., 1997. – С.173-181.

2. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. №3356-ХІІ // Соціальне партнерство – шлях до злагоди. – К.: Національна Рада соціального партнерства, 2003. – С. 178-183.

3. Закон України «Про мiнiмальний споживчий бюджет» / Закони України, т.2. – К.: Упр. законодавства, 1996. – с.89-90.

4. Закон України «Про пенсiйне забезпечення» / Закони України, т.2,3. – К.: Упр. законодавства, 1996.

5. Закон України «Про зайнятiсть населення» // Голос України. – 1991. – 30 грудня.

6. Кодекс законов о труде Украины: научно-практичекий комментарий. – Издание второе переработанное и дополненное. – Харьков: ООО «Одиссей», 2002. – 864 с.

7. Закон України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 р. №2436-ІІІ // Соціальне партнерство – шлях до злагоди. – К.: Національна Рада соціального партнерства, 2003. – С. 198-208.

8. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. №137/98-ВР // Соціальне партнерство – шлях до злагоди. – К.: Національна Рада соціального партнерства, 2003. – С. 208-217.

9. Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії» від 15 вересня 1999 р. №1045-ХІV // Соціальне партнерство – шлях до злагоди. – К.: Національна Рада соціального партнерства, 2003. – С. 183-198.

10. Про Національну раду соціального партнерства: Схвалено Указом Президента України від 3 березня 1998 р. №137/98-вр // Соціальне партнерство – шлях до злагоди. – К.: Національна Рада соціального партнерства, 2003. – С. 217-222.

11. Про утворення Національної служби посередництва і примирення: Схвалено Указом Президента України від 17 листопада 1998 року №1258/98 // Соціальне партнерство – шлях до злагоди. – К.: Національна Рада соціального партнерства, 2003. – С. 236-273.

Додаткова література 

1. Гостенина В.И. Социальное партнерство в различных моделях общества. – М.: Айна, 2001. – 96 с.

2. Кибанов А.Я. Управление персоналом: Регламентация труда: Учеб. пособие для студентов / А.Я.Кибанов, Г.А.Мамед-Заде, Т.А.Водкина. – М.: Экзамен, 2003. – 478 с.

3. Классификатор профессий ДК 003-95. – К.: УкрНИИтруда, Министерство труда Украины. 2006. – 320с.

4. Колпаков В.М. Організація праці менеджера: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. – К. : МАУП, 2005. – 432с.

5. Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровый менеджмент: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002. – 280 с.

6. Макарова И.К. Управление персоналом: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2002. – 115 с.

7. Недашківській М.М. Менеджмент персоналу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисциплін / М.М.Недашківський, Г.І.Євтушенко, Л.П. Гацька. – Ірпінь: Акад..ДПС України, 2002. – 252 с.

8. Одегов Ю.Г., Карташова Л.В. Управление персоналом, оценка эффективности: Учебное пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 256 с.

9. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 296 с.

10. Шаульська Л.В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України: Монографія. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2005. – 502 с. 

 

Додаток А - Орієнтовна тематика курсових робіт 

У кожній темі необхідно на місці умовної позначки (…) вказати назву конкретної організації, для умов якої виконується курсова робота.

1. Проектування системи управління персоналом (…).

2. Аналіз використання робочого часу керівника в умовах (…).

3. Оцінка методів управління персоналом в умовах (…).

4. Оцінка впливу організаційної культури на ефективність управління персоналом (…).

5. Удосконалення організаційної структури управління персоналом (…).

6. Формування кадрової політики (…).

7. Аналіз маркетингової діяльності в управлінні персоналом (…).

8. Удосконалення системи розвитку персоналу (…).

9. Кадрове планування в умовах (…).

10. Визначення потреби в персоналі (…).

11. Оцінка системи підбору та відбору персоналу в умовах (…).

12. Методи профорієнтації та адаптації персоналу в умовах (…).

13. Оцінювання персоналу в умовах (…).

14. Атестація персоналу в умовах (…).

15. Оцінка результативності праці керівників (…).

16. Оцінка результативності праці спеціалістів (…).

17. Аналіз та оцінка стилю керівництва (…).

18. Конфлікти та їх вирішення в умовах (…).

19. Професійний розвиток і навчання персоналу в умовах (…).

20. Управління кар'єрою в умовах (…).

21. Формування резерву кадрів (…).

22. Аналіз використання робочого часу спеціаліста в умовах (…).

23. Використання робочого часу робітника в умовах (…).

24. Організація робочого місця керівника (спеціаліста) (…).

25. Організація робочого місця робітника (…).

26. Мотивація праці управлінського персоналу в умовах (…).

27. Аналіз системи мотивації праці робітників в умовах (…).

28. Організація оплати праці робітників в умовах (…).

29. Оцінка системи нематеріальної мотивації праці в умовах (…).

30. Неформальні групи та їх вплив на управління персоналом в умовах (…).

31. Аналіз руху персоналу (…).

32 Кадрова політика та проблеми її розвитку (…).

33. Кадрова служба підприємства та її вплив на ефективність діяльності персоналу підприємства (…).

34. Оцінка інформаційного та технічного забезпечення системи управління персоналом (…).

35. Аналіз управління організаційної поведінки (…).

36. Система адаптації персоналу: проблеми становлення та розвитку (…).

37. Оцінка контролінгу у системі менеджменту персоналу (…).

38. Проблеми організації праці управлінського персоналу (…).

39. Організація системи навчання персоналу: проблеми та перспективи розвитку (…).

40. Аналіз планування і організації ділової кар’єри (…).

41. Аналіз та оцінка мотивації трудової діяльності персоналу (…).

42. Система стимулювання персоналу: проблеми та шляхи вдосконалення (…).

43. Аналіз колективно-договірного регулювання як форми реалізації соціального партнерства (…).

44. Оцінка ефективності витрат на персонал (…).

45. Проблеми раціонального використання робочого часу керівника (…).

46. Напрями удосконалення системи планування потреби в персоналі на підприємстві (…).

47. Удосконалення процесу організації та управління розвитком персоналу на підприємстві (…).

48. Формування соціальної політики підприємства та напрями її удосконалення (…).

49. Напрями удосконалення системи оплати праці на підприємстві (…).

50. Удосконалення кадрової політики в організації (…).

Додаток В - Зразок плану курсової роботи 

ПЛАН

 

ВСТУП

 

Розділ 1.

Теоретико-методологічні основи функціонування системи мотивації праці управлінського персоналу

 

1.1.

Сутність та особливості мотивації праці управлінського персоналу

 

1.2.

Чинники стратегії та політики мотивації управлінської діяльності

 

1.3.

Основні показники оцінки ефективності системи мотивації праці управлінського персоналу

 

Розділ 2.

Аналіз системи мотивації праці управлінського персоналу на ЗАТ «Мрія»

 

2.1.

Організаційно-економічна характеристика діяльності ЗАТ «Мрія»

 

2.2.

Аналіз методів мотивації управлінського персоналу на ЗАТ «Мрія»

 

2.3.

Оцінка ефективності управлінської діяльності на ЗАТ «Мрія»

 

Розділ 3.

Проблеми та перспективи розвитку системи мотивації праці керівників на ЗАТ «Мрія»

 

 

ВИСНОВКИ

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

ДОДАТКИ

 

  

Додаток Г -  Зразок оформлення бібліографічного опису у списку джерел 

Характеристика джерела

 

Приклад оформлення

1

2

Книги: Один автор

1.    Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст. ; № 14).

2.     Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

Два автори

1.     Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

1.     Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи)..

П'ять і більше авторів

1.     Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. —X. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

Без автора

1.    Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).

 

 

Продовження додатку Г

1

2

Багатотомний документ

1.    Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005 — .—  (Серия "Нормативная база предприятия").  Т. 1.—2005. —277 с.

2. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали конференцій, з'їздів

1.    Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. — 167 с.

Препринти

1.      Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической, сборкой, управляемой скорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — X. : ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т"; ХФТИ 2006-4).

Депоновані наукові праці

1.      Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. - М., 2002. - 110 с. - Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

2.      Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 1 5.02.02, № 139876.

 Словники

1.     Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

  Атласи

1.    Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт, дню,науки в ім'я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт, сил України НАН України [та ін.]. — 7 [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.

 

 

Продовження додатку Г

1

2

Законодав-чі та нор-мативні документи

1.     Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 

Стандарти

1.     Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

1.     Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006 — . — (Серия "Нормативная база предприятия").

                        Т. 5.— 2007.— 264 с.

                        Т. 6. — 2007. — 277 с.

Бібліограф-фічні показчики

1. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С]. — Львів : Львів, держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. - К., 2005. - 276 с

Авторефе-рати дисертацій

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” /І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007.—20, [1] с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, MKИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - №3360585/25-08; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. №12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (ІІ ч.).

Продовження додатку Г

1

2

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

  1. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2007. — № 1. — С 25—29.
  2. Чорний Д. М. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації /Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. /Д. М. Чорний. — X., 2007. — Розд. 3. — С 137—202.

Електронні ресурси

  1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Міn / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем, вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
  2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон, опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул, екрану.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.ciov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

  

Додаток Д - Зразок оформлення таблиці 

Таблиця Д.1 – Випуск кваліфікованих робітників та фахівців навчальними закладами України (1985-2001 рр.) [4]

Навчальні заклади

1985

1995

1999

2000

2001

2001 р. до 1985 р.

 (у %)

Професійно-технічні навчальні заклади

449,9

277,3

263,5

266,8

278,8

62,0

Вищі навчальні заклади І—ІІ рівнів акредитації

236,9

191,2

156,0

148,6

147,5

62,3

Вищі навчальні заклади ІІІ—ІV рівнів акредитації

150,6

147,9

240,3

273,6

312,8

207,7

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!