Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2471 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Економіка і підприємництво, Менеджмент персоналу, ЧДТУ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Економіка і підприємництво, Менеджмент персоналу, ЧДТУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернігівський державний технологічний університет

 

менеджмент персоналу

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Економіка і підприємництво

спеціальність 7.030505 „Управління персоналом і економіка праці”

для денної форми навчання

 

Обговорено і рекомендовано

на засіданні кафедри

управління персоналом та економіки праці

Протокол №1

від 20 серпня 2012 р.

 

Чернігів  ЧДТУ  2012

 

ЗМІСТ 

Вступ

4

1.

Мета і завдання курсової роботи

5

2.

Орієнтовна тематика курсових робіт

6

3.

Структура курсової роботи, основні етапи її виконання

6

4.

Вимоги до оформлення курсової роботи

10

 

4.1 Оформлення таблиць

11

 

4.2 Оформлення формул

12

 

4.3 Оформлення рисунків

13

 

4.4 Оформлення додатків

13

 

4.5 Оформлення посилань у тексті

13

5.

Критерії оцінки курсової роботи

14

6.

Організація захисту курсової роботи

16

Рекомендована література

17

Додатки

20

Додаток А -Орієнтовна тематика курсових робіт

20

Додаток Б - Зразок титульного листа курсової роботи

23

Додаток В - Зразок плану курсової роботи

24

Додаток Г -  Зразок оформлення бібліографічного опису у списку джерел

 

25

Додаток Д - Зразок оформлення таблиці

29

Додаток Е - Зразок оформлення рисунку

30

Додаток Ж- Зразок бланку відгуку на курсову роботу

31

 

ВСТУП 

Світовий досвід управління організаціями переконує, що вирішальним чинником їх стабільного і тривалого функціонування є високоякісний менеджмент у широкому розумінні та менеджмент персоналу зокрема. Людський чинник стає головним фактором виробництва, а витрати на персонал, на його розвиток вважаються першочерговими інвестиціями підприємств. Різко зростають вимоги до менеджменту персоналу, підвищується значення організаційно-економічного забезпечення менеджменту персоналу, обґрунтованого планування чисельності працівників, оптимізації професійно-кваліфікаційної структури персоналу, нормування праці, розроблення прогресивних систем стимулювання праці, обґрунтування витрат на розвиток персоналу тощо.

Роль і значення дисципліни “Менеджмент персоналу” у підготовці фахівців в галузі знань 0305 - “Економіка і підприємництво” полягає в отриманні студентами глибоких знань та практичних навичок щодо вирішення проблем, пов’язаних з ефективним управлінням, розвитком, розміщенням і оцінкою персоналу різних організацій сучасності. Ці знання необхідні майбутньому спеціалісту для об’єктивної оцінки складних виробничих ситуацій, процесу відтворення й ефективного використання персоналу організації та прийняття і обґрунтування ефективних рішень в галузі управління персоналом.

Дисципліна «Менеджмент персоналу» тісно поєднана з такими економічними курсами, як «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Статистика праці», «Державне регулювання економіки», «Управління трудовим потенціалом», «Менеджмент продуктивності», «Державне регулювання зайнятості», «Охорона праці в галузі», «Психологія управління», «Мотивація персоналу», «Управління розвитком персоналу». 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота – важливий етап навчального процесу та науково-дослідної роботи студента, її виконання сприяє поглибленому ознайомленню з державними законодавчими актами і програмними документами, науковими працями вітчизняних та закордонних вчених, статистичними та звітними матеріалами щодо проблеми дослідження. При цьому студенти набувають навичок самостійного пошуку необхідних інформаційних джерел та матеріалів, їх аналізу та узагальнення, писемного викладання теоретичних і практичних питань по одній з економічних проблем.

Основні цілі написання та захисту курсової роботи:

- систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань в області менеджменту персоналу, придбання навичок самостійного творчого використання цих знань в науковій діяльності;

- дослідження процесів та отримання навичок у вирішенні конкретних задач з управління персоналом як на макро так і на мікрорівнях;

- оволодіння методами наукових досліджень, узагальнення та логічного викладу матеріалу, виконання техніко-економічних розрахунків, формулювання висновків та пропозицій щодо удосконалення вирішення проблематики дослідження.

Загальні вимоги до курсової роботи:

- бути самостійним дослідженням, присвяченим вирішенню актуальних питань в області фінансів;

- мати чітку логічність та послідовність побудови роботи і викладу матеріалу;

- включати в себе елементи наукової новизни, обґрунтованість висновків і пропозицій, які сприятимуть ефективному вирішенню поставлених в роботі задач;

- відповідати загально прийнятим вимогам і правилам оформлення науково-дослідних робіт. 

2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

Тема курсової роботи вибирається студентом самостійно із рекомендованого списку, розробленого і затвердженого на кафедрі. Орієнтовна тематика курсових робіт наведена в додатку А. 

За узгодженням із науковим керівником студент може запропонувати іншу тему дослідження, обґрунтувавши доцільність цього вибору, наприклад, наявністю фактичного матеріалу за місцем роботи.

При виборі теми курсової роботи необхідно враховувати її актуальність, ступінь розробки в науковій літературі, наявність публікацій в науково-методичній та періодичній літературі, практичну значимість, зацікавленість студента в розробці даного напрямку. 

3. Структура курсової роботи, основні етапи її виконання 

Процес виконання курсової роботи включає наступні етапи:

- вибір теми;

- підбір та опрацювання літератури;

- складання плану роботи;

- збір фактичного матеріалу;

- написання тексту роботи;

- підготовка і захист курсової роботи. 

Зміст курсової роботи відображається в плані. План курсової роботи складається студентом самостійно і погоджується з науковим керівником. До плану роботи можуть бути внесені зміни та доповнення в процесі дослідження, які узгоджені з керівником.

Структура курсової роботи повинна бути такою:

- титульний лист (додаток Б);

- зміст (додаток В);

- вступ;

- основна частина роботи, яка  поділяється на розділи і параграфи;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

Робота повинна складатися з 3-х розділів, по 3 параграфи в розділі. Загальний обсяг курсової роботи 35 – 40 сторінок. До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел.

Вступ. У вступі слід обґрунтувати актуальність обраної теми, її теоретичне та практичне значення, сформувати мету та основні завдання дослідження, визначити методи дослідження, які використовуються при написанні роботи, надати перелік авторів, роботи яких склали основу для підготовки матеріалів дослідження. Бажано у вступі вказати наукову новизну курсової роботи та практичне значення дослідження.

Обсяг вступу повинен складати 2 сторінки. 

Розділ 1. У першому розділі розглядаються теоретичні питання з обраної теми, проводиться аналіз науково-методичної літератури, аналізуються різні погляди вчених і спеціалістів, ступінь розробки теми курсової роботи в законах України, постановах Кабінету Міністрів, наказах Міністерства фінансів, інструкцій та положень та обґрунтовується своя точку зору на вирішення проблем дослідження, а також обов’язково систематизуються економічні показники, за допомогою яких буде здійснюватись аналіз статистичних даних у другому розділі роботи.

Обов’язковим є посилання на використану літературу, цитати, ідеї, іншу інформацію, яка використана  в роботі. Обсяг розділу 15 18 сторінок. 

Розділ 2. Другий розділ курсової роботи носить аналітичний характер.У цьому розділі на основі аналізу емпіричних та звітних даних фінансової діяльності реального сектору економіки потрібно зробити необхідні висновки, висвітлити досягнуті результати, зазначити існуючі недоліки, а також висловити пропозиції щодо можливостей подальшого покращення діяльності об’єкта дослідження. В ході написання роботи необхідно ілюструвати фактичний матеріал, що використовується, таблицями, схемами, графіками. Обов’язково в тексті давати пояснення до даних та показників, приведених в ілюстративному матеріалі.

Студент повинен показати вміння оцінювати вплив макроекономічних показників (динаміка ВВП, рівень інфляції, динаміка монетарних показників, показники стану розвитку окремих секторів економіки) та окремих регулюючих заходів держави на діяльність об’єкту дослідження. При написанні другого розділу курсової роботи повинні даватися посилання на останні видання й публікації.

Обсяг розділу 15-20 сторінок. 

Розділ 3. В третьому розділі обов’язково на базі проведених розрахунків повинні бути сформульовані конкретні пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення діяльності об’єкту дослідження по обраній темі. 

Висновки. У висновку в короткій формі приводяться найбільш важливі теоретичні та практичні результати проведеного дослідження, зокрема формулювання і аналіз проблеми, рекомендації щодо наукового та практичного використання отриманих результатів для підвищення ефективності діяльності об’єкту дослідження, а також економічний ефект від випровадження запропонованих заходів.Висновки включають чітко сформульовані і обґрунтовані пропозиції щодо вирішення проблем по темі курсової роботи, які студент буде захищати як результат виконаної ним роботи.

Обсяг висновків – 3-4 сторінки. 

Список використаної літератури. До списку використаних джерел вносяться всі використані при написанні роботи джерела інформації: законодавчі та нормативні акти, підручники, навчальні посібники, періодичні видання. Джерела інформації подаються в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Список використаних джерел свідчить про ступінь обізнаності студента з теми роботи. До списку не включаються ті джерела, на які немає посилань у тексті і які фактично не були використані студентом. В роботі повинно бути використано не менше 25 джерел літератури.

Кожне джерело нумерується і записується із абзацу. Приклад оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел приведено в додатку Ґ. 

Додатки. До додатків може бути віднесений допоміжний матеріал, який був використаний в роботі але не відображений в тексті (розрахункові таблиці, зразки документів, графіки, схеми, інформативні та ілюстративні матеріали, які займають повну сторінку тощо). Додатки слід позначати великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, на які робляться посилання по тексту курсової роботи. 

Результатом виконання обраної структури курсової роботи є написання першого варіанту роботи, який подається студентом для ознайомлення своєму науковому керівнику.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!