Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2466 Підготовка та захист курсової роботи з курсу Фінансове право, НУДПСУ

Підготовка та захист курсової роботи з курсу Фінансове право, НУДПСУ

« Назад

4. Підготовка та захист курсової роботи з курсу Фінансове право

Належним чином оформлена та підшита курсова робота подається на кафедру для отримання рецензії наукового керівника не пізніше дати, визначеної відповідним графіком.

У рецензії науковий керівник вказує про дотримання студентом вимог щодо оформлення курсової роботи, визначає позитивні сторони та допущені студентом недоліки, оцінює масштабність опрацьованої інформації, ступінь самостійності формування та обґрунтованості основних положень і висновків, а також робить висновок про допуск роботи до захисту з попередньою оцінкою.

У разі отримання студентом висновку про не допуск курсової роботи до захисту, вона у встановлені строки має буди доопрацьована та перероблена із урахуванням зауважень наукового керівника. Вдруге робота подається для рецензування з попередньою рецензією.

З результатами рецензування студенти ознайомлюються до дня захисту курсових робіт, а ті, хто, отримали негативні рецензії – негайно після рецензування.

Захист курсових робіт проводиться перед комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри за участю керівника курсової роботи.

Про місце, дату і час захисту курсових робіт студенти повідомляються додатково.

Під час захисту студент повинен стисло викласти основні положення роботи, відповісти на запитання членів комісії, що приймають захист курсової роботи. Також студенти мають право давати пояснення щодо виявлених науковим керівником під час рецензування недоліків.

У процесі захисту комісією оцінюється глибина знань студента (як із загально правових питань так і проблем, що досліджувались в курсовій роботі), його науковий рівень, вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати свою позицію, чітко відповідати на поставлені комісією питання. Рішення про оцінку приймається комісією шляхом таємного голосування та доводиться до відома студента.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибальною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”), а у випадку запровадження рейтингової системи оцінювання – у порядку, визначеному спеціальними положеннями.

У разі отримання незадовільної оцінки за курсову роботу вона захищається повторно у встановленому порядку.

Студентам допускаються до здачі іспиту чи заліку з предмета лише після захисту курсової роботи та одержання відповідної позитивної оцінки за неї.

Додаток З 

Мовні конструкції, які  використовуються  у наукових працях для  виконання  функції засобів зв’язку між реченнями

Мовна  функція

Лексичні засоби 

Причина та її  наслідок,

умова  та  наслідок

(і) тому,  тому, що

оскільки 

з чого

звідки 

виходить

внаслідок 

у результаті

на основі вищезазначеного, на підставі вказаного вище

у зв’язку з цим

залежно від

згідно з цим

у цьому випадку

за таких умов

у такому випадку

(а) якщо (ж)…, то …

 

 

 

 

          що

свідчить

вказує

говорить

відповідає

дає можливість

дозволяє

сприяє

має значення і т.п.

Часове співвідношення  та  порядок викладення

спочатку, насамперед, у першу чергу

першим

наступним,

попереднім 

 

кроком

 

одночасно, у той же час

поруч з цим, поряд з таким

попередньо, вище, раніше

ще раз, знову

потім, нижче, після цього

згодом, далі, пізніше

по-перше, по-друге і т.п.

зараз, нині, у цей (на цей) час, до цього часу

у минулі роки, останнім часом, останнього часу

на закінчення, зрештою, нарешті

Продовження додатку З 

Мовна  функція

Лексичні засоби

 

Зіставлення та

протиставлення

але, втім, а проте, та, однак, зрештою

як…, так і…; так само, як і …

не тільки, але і (й)

порівняно з; якщо…, то…

 

на відміну, навпаки, на противагу

аналогічно, таким  чином, також

з одного боку, з іншого боку

у той час, як;  разом з тим

Доповнення

або уточнення

 

також і, до того ж, при цьому, разом з тим

окрім

більше

 

того

понад

особливо, а надто

Посилання  на

попередній

або наступний

вислів

тим більше, що

у тому разі, у випадку, тобто, а саме

 

 

 

як   було

сказано

показано

доведено

відзначено

отримано

знайдено

встановлено

згадано

виходячи з міркувань

як  підкреслювалось, вказувалось вище

згідно з цим

відповідно до цього

відповідним чином

у зв’язку з цим, відповідно до цього

у зв’язку з вищевикладеним

цей, що розглядається, вищевказаний і т.п.

такий, подібний, аналогічний, відповідний, такого типу,

такого виду, схожий на ...

багато з них, один з них, деякі з них

наступний, деякий, надалі, подальший, дальший, другий

більшість, більша частина

керуючись положенням

Продовження додатку З 

Мовна  функція

Лексичні засоби

 

Узагальнення,

 висновок

дослідженням встановлено

як наслідок

таким чином, отже

у результаті, у кінцевому підсумку

 

 

            звідси,

           з цього

витікає

виходить

стає зрозумілим

очевидно

             

              

це

дозволяє зробити висновок

дозволяє дійти висновку

зводиться до такого

свідчить

 

 

переконує

на закінчення, і нарешті

 

 

 Ілюстрація

наприклад; так, як приклад; для прикладу

прикладом може слугувати (бути)

такий же (наприклад)

у випадку, для випадку

про те може свідчити; що очевидно

  Введення

  нової

  інформації

розглянемо такі випадки…

зупинимось детально на…

основні переваги цього методу полягають у…

деякі додаткові зауваження…

декілька слів щодо перспектив дослідження…

наведемо декілька прикладів

Додаток В 

Приклад виконання заголовків 

РОЗДІЛ 1. Правові засади фінансового контролю 

1.1. Поняття контролю у державі 

Дослідженню контролю у його різних аспектах присвячена різноманітна наукова література. Науковці по-різному підходять до проблеми контролю. Деякі автори розглядають контроль як функцію фінансів, інші приділяють більше уваги фінансовому контролю як різновиду державного контролю, говорячи про нього як про функцію управління, треті досліджують його як інститут фінансового права.

Важливою теоретичною базою, початковою методологічною позицією для з’ясування сутності фінансового контролю є фінанси. Вивчення праць таких вчених, як О.М. Александров [4-6], Д.А. Аллахвердян [11; 12], М.Б. Богачевський [35], Е.О. Вознесенський [6; 43 ;44], В.П. Дьяченко [61; 62; 177; 363], І.Д. Злобін [66], І.М. Кулішер [84-86], О.П. Погребинський [122; 123], Б.М. Сабанті [131], О.П. Чернявський [204] та інші, що розглядали фінанси як економічну категорію, дало змогу охарактеризувати фінансовий контроль як функцію фінансів.

Додаток  Ж

Приклад оформлення списку використаних джерел 

Список використаних джерел 

  1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

  2. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.

  3. Інструкція про порядок проведення перевірок, ревізій Рахунковою палатою: затверджена постановою Колегії Рахунковою палати від 03.12.99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 51. – Ст. 2580.

  4. Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф. Виконавча влада і державний контроль. – К.: Вища школа права при інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної Академії наук України, 1999. – 47с.

  5. Бурлаков Р. Про систему державного финансового контролю // Право України – 1998. – №3 – С. 69 – 71 .

  6. Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. – М.: Юрид. лит., 1987. – 176 с.

  7. Державний фінансовий контроль. / Аналіз групи економічного та фінансового законодавства Українсько-Європейського консультативного центру з питань законодавства. – К.: Видання UEPLAC, 2001. – Квітень. – 15с.

  8. Шохин С.О., Воронина Л.И. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России. Научно-методическое пособие – М.: Финансы и статистика, 1997 – 240 с.

  9. Юридична енциклопедія / Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (голова редколегії) та ін. Т. 1. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – 672 с. 

Зміст

 

Стор.

1. Загальні положення

 

2. Порядок виконання курсової роботи

 

2.1. Вибір та затвердження теми курсової роботи, складання та погодження плану

 

2.2. Опрацювання літературних джерел

 

2.3. Написання тексту курсової роботи

 

3. Вимоги до оформлення курсової роботи

 

3.1. Загальні вимоги

 

3.2. Нумерація

 

3.3. Ілюстрації, таблиці, формули

 

3.4. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

 

3.5. Оформлення списку використаних джерел

 

3.6. Оформлення додатків

 

4. Підготовка та захист курсової роботи

 

Додатки

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!