Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2464 Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з курсу Фінансове право, НУДПСУ

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з курсу Фінансове право, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з курсу Фінансове право

для підготовки бакалаврів

денної та заочної форм навчання

за напрямом підготовки 6.030401“Право”

галузь знань 0304 “ Право”

 

ІРПІНЬ-2011

 

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з курсу “Фінансове право ” призначені для студентів IV курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401 “Право” галузі знань 0304 “Право”, розроблені на основі комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни “Фінансове право ”, затвердженого у 2009 р.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансового права, протокол № 10 від 18 травня 2011 року. 

Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради юридичного факультету,

протокол № ___ від «___» _______ 2011 р.

 

1. Загальні положення

Написання курсової роботи є складовим елементом навчального процесу при вивченні окремих дисциплін. Курсова робота виконується студентами денної та заочної форм навчання відповідно до навчального плану напряму підготовки 6.030401 “Право” галузі знань 0304 “Право”. При написанні роботи студенти мають використовувати не лише теоретичні знання з відповідної дисципліни, а увесь спектр отриманих ними знань і навичок, зокрема, у сфері використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.

Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретних фахових завдань. Крім того, виконання курсових робіт, як одного із видів наукової роботи, дає можливість студентам сформувати та розвинути певні уміння і навички наукових досліджень, роботи з нормативно-правовими актами, узагальнення теоретичного та практичного матеріалу, формування та аргументації власних висновків, пропозицій з теми роботи тощо.

Курсова робота повинна бути виконана на високому теоретичному рівні з використанням новітніх даних вітчизняного і зарубіжного досвіду про предмет дослідження. У процесі виконання курсової роботи студент повинен показати знання теоретичних основ з відповідної дисципліни, самостійно проаналізувати основні нормативні та літературні джерела і на цій основі обґрунтувати свої висновки і пропозиції по вдосконаленню чинного законодавства та шляхів вирішення основних проблем, що стосуються теми дослідження, проаналізувати та узагальнити судову практику, практику роботи органів державної податкової служби та інших органів і організацій, якщо це необхідно для висвітлення і більш повного розкриття теми роботи.     

2. Порядок виконання курсової роботи

2.1. Вибір та затвердження теми курсової роботи, складання та погодження плану

Тематика курсових робіт затверджується відповідною кафедрою до початку семестру і повинна відповідати завданням навчальної дисципліни, тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху.

Кількість тем курсових робіт з дисципліни повинна бути як мінімум вдвічі більшою від середньої кількості студентів у групі на відповідному курсі.

Теми курсових робіт та графік здачі її окремих частин доводяться до відома студентів на перших заняттях з відповідної дисципліни, але не пізніше ніж за 2 місяці до дня їх захисту.

Конкретну тему курсової роботи, із запропонованого переліку, студент обирає самостійно та погоджує її з науковим керівником протягом 10 днів з моменту ознайомлення з тематикою робіт. Подальша зміна теми курсової роботи можлива лише як виняток за обґрунтованою письмовою заявою студента з дозволу наукового керівника та за погодженням із завідувачем кафедрою.

Написання курсової роботи на одну і ту ж тему двома студентами в одній академічній групі заборонено.

Вибрана студентом з переліку тема курсової роботи за його пропозицією може бути уточнена науковим керівником з урахуванням тематики попередніх та подальших досліджень студента, його досвіду чи специфіки місця роботи.

Підтвердженням обрання студентом конкретної теми курсової роботи є належним чином заповнене та підписане завдання на курсову роботу (Додаток Б).

У визначені графіком здачі курсових робіт терміни, студент разом з науковим керівником розробляє план курсової роботи, узгоджує строки її виконання та подання на перевірку, визначається з переліком літератури, довідкових, архівних і статистичних матеріалів та інших джерел, які ляжуть в основу дослідження.

Складання плану курсової роботи необхідно розпочинати лише після ознайомлення студента з відповідними джерелами (підручниками, конспектами), щоб він мав хоча б загальне уявлення про предмет майбутнього дослідження.

Складений план є попереднім (робочим), він дає лише загальну характеристику предмета дослідження, і буде уточнюватись у процесі написання курсової роботи, але, при цьому, основне завдання яке стоїть перед роботою повинно змінюватись якомога менше. Робочий план на перших етапах є переліком записаних у логічному порядку питань, які об’єднані внутрішньою логікою дослідження. В ньому згруповані питання по мірі необхідності їх опрацювання. Пізніше, робочий план ляже в основу структурної схеми (змісту) самої курсової роботи. 

2.2. Опрацювання літературних джерел

Наступним етапом написання курсової роботи є вивчення літературних джерел. Загальний перелік літератури по темі курсової роботи рекомендує студенту його науковий керівник. Керівником, як правило, пропонуються лише основні (базові) джерела, тому студенту для більш глибокого дослідження необхідно буде віднайти та опрацювати додаткову інформацію, зокрема, законодавчі та підзаконні акти, судову та іншу практику, статистичні дані, наукові статті тощо.

Пошук джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів, бібліографічних довідників, реферативних журналів, у т.ч. електронних.

Пошук необхідного матеріалу варто починати із найновішої літератури. Спочатку опрацювати книги, потім – наукові статті. Першою – вітчизняну літературу, наступною – зарубіжну.

Рекомендується робити повні бібліографічні описи джерел (автор, назва, вид джерела, рік та місце видання, загальна кількість сторінок), оскільки, ця інформація буде потрібною при посиланнях на цитати (думки) інших авторів та при формуванні переліку використаних джерел, який є складовою частиною курсової роботи.

Під час опрацювання (читання) відібраних літературних джерел студентам не варто покладатися виключно на свою пам’ять, рекомендується робити на окремих аркушах паперу анотації (короткий зміст опрацьованого матеріалу). Це дасть змогу пізніше компонувати матеріал по відповідних питаннях курсової роботи та зекономить час.

Також при роботі з літературою можна використовувати таблиці наступного зразка.

 

Питання з робочого плану курсової роботи

Назва джерела та місце розташування в ньому потрібної інформації

Джерело 1

Джерело 2

Джерело 3

Джерело N

1.

Питання 1

Стор....

Стор....

Стор....

Стор....

2.

Питання 2

Стор....

Стор....

Стор....

Стор....

3.

Питання 3

Стор....

Стор....

Стор....

Стор....

4.

Питання N

Стор....

Стор....

Стор....

Стор....

Особливу увагу рекомендується звертати на ідеї та пропозиції авторів щодо вирішення тих чи інших проблем, які входять у предмет дослідження курсової роботи.

Розглядаючи окреме питання не варто обмежуватись точкою зору лише одного автора, нехай навіть і дуже авторитетного, а потрібно ознайомитись із декількома найбільш поширеними позиціями щодо даної проблеми, вивчити чинне законодавство, що регулює це питання, ознайомитись із практичними сторонами проблеми, статистичними матеріалами, судовою практикою тощо. Також, вивчаючи літературу не потрібно намагатись лише запозичити матеріал, а необхідно осмислити отриману інформацію, зробити її критичний аналіз, власні висновки.

Важливим при опрацюванні літературних джерел є знання та навички роботи з каталогами бібліотек, персональним комп’ютером, мережею Інтернет, комп’ютерними правовими системами (ЛІГА: Закон та ін.). 

2.3. Написання тексту курсової роботи

Загальні рекомендації до змісту та структури курсової роботи. По мірі опрацювання літературних джерел студентом проводиться відбір, осмислення, критичний аналіз необхідних матеріалів, та включення їх до тексту певних структурних елементів курсової роботи. До тексту курсової роботи включаються лише старанно підібрані матеріали, які безпосередньо стосуються предмету дослідження і містять достовірні дані та наукові факти. Про достовірність інформації свідчить не лише характер джерела, а й науковий, професійний авторитет його автора, належність до тієї чи іншої наукової школи. За достовірність та об’єктивність усіх даних курсової роботи відповідає студент – автор роботи.

Зміст курсової роботи повинен відображати послідовність та результати дослідження. Усі складові елементи роботи повинні бути пов’язані між собою, доповнювати та поглиблювати одна одну.

Текст курсової роботи викладається літературною мовою без перенасичення спеціальною термінологією, викладається від третьої особи, без вживання займенників “я”, “ми”. За необхідністю можна вживати вирази: автор вважає, на наш погляд тощо (приклади найбільш поширених мовних конструкцій, які  використовуються  у наукових працях для  виконання  функції засобів зв’язку між реченнями наведено у додатку З). Не допускається скорочення слів і назв.

Подані у курсовій роботі матеріали розміщуються у такому порядку який відповідає внутрішньому логічному зв’язку етапів дослідження. Рекомендується наступна традиційна структура основних елементів курсової роботи: зміст (наводиться на початку курсової роботи); вступ; розділи основної частини; висновки; список використаних джерел; додатки (при необхідності).

Вступ.  У вступі курсової роботи обґрунтовується актуальність обраної теми, ступінь вивчення проблеми в юридичній літературі, вказується мета та завдання курсової роботи, об’єкт і предмет дослідження, база дослідження (літературні джерела) та інші матеріали, за якими виконується курсова робота.

Актуальність теми курсової роботи – це сутність проблемної ситуації, яка потребує вирішення. Визначається кількома реченнями.

Ступінь вивчення проблеми – це стан розробки обраної теми. Необхідно навести короткий огляд основної літератури (назвати вчених, які безпосередньо займались дослідженням зазначеної проблеми), з якого видно, що дана тема ще не розкрита, або недостатньо розкрита, а тому потребує подальшого дослідження.

Формування мети дослідження та завдань курсової роботи, які будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети здійснюється шляхом вживання дієслів (вивчити..., дослідити..., описати..., встанови..., виявити... тощо). Метою курсової роботи є те, заради чого проводиться дослідження, тобто, вирішення проблеми у цілому, а завданнями – шлях досягнення поставленої мети. Завдання мають бути чіткими, оскільки описання їхнього вирішення становитиме зміст розділів основної частини курсової роботи, а також визначатиме їх заголовки.

Об’єктом дослідження є процес або явище, що породжує проблемну ситуацію. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта і співвідноситься з ним як часткове і загальне. Предмет дослідження визначає тему курсової роботи, тому саме на нього спрямована основна увага дослідника.

В юридичній науці, найчастіше, об’єкт дослідження розглядається як правові відносини, що існують у певній сфері суспільного життя, а предметом дослідження – правові норми, що регулюють суспільні відносини, або ж проблеми правового регулювання.

У вступі курсової роботи також згадується про фактичний матеріал на основі якого виконана робота, характеризуються основні джерела отриманої інформації (офіційні, наукові, літературні тощо).

Обсяг вступу має складати приблизно 5 сторінок рукописного або 3 сторінки друкованого тексту.

Основна частина. В основній частині курсової роботи розкривається її зміст, тобто описується саме дослідження та узагальнюються його результати.

Зміст розділів основної частини повинен чітко відповідати темі курсової роботи та повністю її розкривати. Матеріал, має викладатися стисло, логічно і аргументовано.

Основна частина може складатися з розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів. Кожен розділ починається з нової сторінки. На початку кожного розділу декількома реченнями необхідно вказати, які питання в ньому будуть розглянуті. У кінці кожного розділу, через два інтервали, формулюються висновки із стислим викладенням наведених у ньому наукових і практичних результатів обсягом до 1 сторінки. При цьому, слова “висновки до розділу” окремо не зазначаються.

Між двома суміжними розділами (підрозділами) повинен бути взаємозв’язок.

Незалежно від кількості розділів, як правило, основна частина курсової роботи умовно поділяється на три складових:

У першій висвітлюються загальні теоретичні питання (суть і зміст юридичних понять, класифікація явищ, окреслюються основні етапи розвитку наукової думки за проблемою, що досліджується тощо).

У другій, як правило, обґрунтовується напрям дослідження, наводяться методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, розкривається загальна методика проведення дослідження. Досить часто у цій частині проводиться аналіз правозастосовчої практики, діяльності державних органів.

У третій складовій вичерпно повно викладаються результати власних досліджень автора, його пропозиції. В цій частині дається оцінка повноти поставлених завдань, достовірності одержаних результатів, проводиться їх порівняння з дослідженнями інших авторів, обґрунтовується доцільність додаткових досліджень чи навпаки, безперспективність подальших.

Кожна курсова робота буде мати свою структуру основної частини, оскільки остання обумовлюється тематикою дослідження, баченням автором глибини проблеми та шляхів її вивчення, а також різницею в характері і значенні її окремих складових частин для досягнення поставленої у роботі мети дослідження. Конкретна структура основної частини формується у процесі написання курсової роботи, зокрема із урахуванням рекомендацій наукового керівника.

Обсяг основної частини курсової роботи складає 30-40 сторінок рукописного тексту або 20-25 сторінок друкованого. Вона повинна складатися з 3-7 розділів.

Висновки. Висновки є результатом виконаної студентом дослідної роботи, в них узагальнюються наведені в основній частині теоретичні і практичні матеріали, даються авторські рекомендації та переваги, пов’язані з їх реалізацією. Висновки мають бути чіткими, виразними, випливати з результатів проведеного у курсовій роботі дослідження, співвідноситися із загальною метою і конкретними завдання сформульованими у вступі. Висновки викладаються у тезисному порядку.

Висновки до курсової роботи це не просто об’єднання висновків зроблених у кінці кожного розділу, це має бути остаточний синтез отриманих результатів, тобто чогось нового, запропонованого автором для вивчення та вирішення досліджуваної проблеми.

Обсяг висновків – 5 сторінок рукописного тексту або 3 сторінки друкованого.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!