Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2463 Захист роботи, Порівняльна лексикологія англійської та української мов, НТУ

Захист роботи, Порівняльна лексикологія англійської та української мов, НТУ

« Назад

5. Захист роботи

Подання роботи до захисту. Курсові роботи подаються науковому керівникові у визначенні ним терміни. Робота оцінюється відповідно до її якості, вимог, що наведені вище. Оцінка є попередньою. При підготовці до захисту необхідно письмово дати відповіді на зауваження рецензента (вони обов’язково залишаються в роботі).

Якщо студент отримав незадовільну оцінку, то робота повертається йому із зауваженнями. Студент повинен доопрацювати курсову роботу, та представити її для повторного рецензування з раніше зробленими зауваженнями на кафедру у визначений керівником термін.

Захист роботи. Курсові роботи захищаються прилюдно, перед комісією. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом головних проблем дослідження та їх вирішення, відповіді на запитання членів комісії. До захисту студент отримує свою роботу, знайомиться з рецензією й готується аргументовано відповісти на зауваження й запитання. У процесі захисту членами комісії оцінюється глибина знань студентом досліджуваної теми, уміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені запитання.

За результатами захисту, а також за умов врахування зауважень під час рецензування, попередня оцінка курсової роботи може бути як підвищена, так і знижена. Остаточна оцінка вноситься у відомість та залікову книжку студента й перезахисту не підлягає.

Студент, який без поважної причини не подав курсову роботу у зазначений термін або не захистив її, вважається таким, що має академічну заборгованість.

Процедура публічного захисту відбувається так:

1. Доповідь студента.

2. Запитання до студента з боку членів комісії та присутніх студентів.

3. Відповіді доповідача на запитання.

4. Виступ наукового керівника про процес виконання студентом курсової роботи, його ставлення до навчально дослідної роботи.

5. Виставляння оцінки за виконану курсову роботу.

Критерії оцінки курсових робіт. Критерії оцінювання курсової роботи такі:  

• ступінь розробки теми;

• кількість використаної методологічної та спеціальної літератури з теми;

• логічна послідовність викладу матеріалу;

• творчий підхід до написання роботи;

• наукове обґрунтування висновків;

• стиль викладу.

При оцінюванні курсової роботи комісія враховує також відгук наукового керівника, результати публічного захисту студента, його відповіді на поставлені запитання та зауваження.

Курсова робота оцінюється “відмінно” (“А”), якщо повністю розкрито тему і адекватно проаналізовано мовний (ілюстративний) матеріал при належному оформленні курсової роботи згідно з державним стандартом оформлення наукових робіт.

Курсова робота оцінюється “добре” (“ВС”), якщо наявні прогалини у висвітленні теоретичного матеріалу або в аналізі мовного (ілюстративного) матеріалу, роботу або її частину оформлено з незначними порушеннями державного стандарту оформлення наукових робіт.

Курсова робота оцінюється “задовільно” (“DE”), якщо тему розкрито недостатньо або поверхово, наявні значні прогалини в аналізі мовного (ілюстративного) матеріалу, роботу оформлено зі значними порушеннями державного стандарту оформлення наукових робіт.

Курсова робота оцінюється “незадовільно” (“FX”), якщо тему не розкрито, мовний (ілюстративний) матеріал не проаналізований відповідним способом, роботу оформлено зі значними порушеннями державного стандарту оформлення наукових робіт.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Аракин Б. Д. Сравнительная типология английского и русского языка. – М., 1989.

2. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.: Высш. шк., 1991. – 140 с.

3. Антрушина Г. Б., Афанасьева О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка. – М., 1985.

4. Бюлетень ВАК. – К., 2000. – № 2.

5. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: Посібник для перекладацьких відділень вузів. – Вінниця, 2003.

6. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов: Навч. посіб. – Вінниця: Нова кн., 2003.

7. Мороз І. В. Кваліфікаційні роботи у педагогічному вузі. Методика написання, правила оформлення і порядок захисту. – К., 2002. – 106 с.

8. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К., 1997. – 56 с.

9. Швачко Т. Т., Терентьев П. В., Янукян Т. Г. Принципы типологического

исследования родственных и неродственных языков. Проблема языковедения. – М., 1987.

10. Швачко С. А. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков. – К., 1977.

ДОДАТКИ

Додаток А

Орієнтовна тематика курсових робіт

 1. 3іставна характеристика англійської та української мов як функціональних систем.

 2. Типи морфем за семантичним критерієм в англійській та українській мовах. Спільні та відмінні риси.

 3. Типи морфем за структурною характеристикою в англійській та українській мовах. Спільні та відмінні риси.

 4. Типи морфем за позиційним критерієм в англійській та українській мовах. Спільні та відмінні риси.

 5. Типи мотивації значення слова в англійській та українській мовах.

 6. 3іставний аналіз українських та англійських афіксів за критерієм продуктивності.

 7. Етимологічний аналіз афіксів англійської та української мов.

 8. 3іставний аналіз афіксів англійської та української мов за семантичною ознакою.

 9. Зіставний аналіз морфологічних способів словотвору іменників в англійській та українській мовах.

 10. Зіставний аналіз морфологічних способів словотвору прикметників в англійській та українській мовах.

 11. 3іставний аналіз морфологічних способів словотвору дієслів в англійській та українській мовах.

 12. Зіставний аналіз морфологічних способів словотвору прислівників в англійській та українській мовах.

 13. 3іставний аналіз морфологічних способів словотвору числівників в англійській та українській мовах.

 14. Словоскладання та композиція в англійській та українській мовах. Типові моделі.

 15.  Зіставний аналіз структури складних слів в українській та англійській мовах.

 16. Конверсія в англійській та українській мовах.

 17. Другорядні способи словотвору в англійській та українській мовах.

 18. 3іставний аналіз семантико-синтаксичних способів словотвору в англійській та українській мовах.

 19. Скорочення як спосіб творення слів в англійській та українській мовах.

 20. Бленд як власне англійський спосіб словотвору. Бленд в українських лексичних інноваціях.

 21. Історичні процеси зміни значення слова в українській та англійській мовах.

 22. Явища моносемії та полісемії в англійській та українській мовах; причини, що їх зумовлюють.

 23. Значення слів, що засновуються на метафоричних переносах, в англійській та українській мовах.

 24. Значення слів, що засновуються на метонімічних переносах, в англійській та українській мовах.

 25. Характеристика парадигматичних відношень в англійській та українській мовах.

 26. Характеристика синтагматичних відношень в англійській та українській мовах.

 27. Характеристика епідігматичних відношень в англійській та українській мовах.

 28. Омонімія в англійській та українській мовах та класи омонімів: омофони, омографи, омоформи та омофрази.

 29. Омонімія у власних назвах в англійській та українській мовах. Відмінні риси.

 30. Система семантичного угрупування за подібністю: пароніми в англійській та українській мовах.

 31. Система семантичного угруповання за подібністю: семантичні особливості класів синонімів в англійській та українській мовах.

 32. Система семантичного угруповання за відмінністю: антоніми в англійській та українській мовах. Коренева та дериваційна антонімія у зіставлюваних мовах.

 33. Система семантичного угруповання за родовидовою спільністю: гіпоніми, гіпероніми в англійській та українській мовах.

 34. Оцінний, емотивний, конотативний, естетичний компоненти образного значення слова в англійській та українській мовах. Роль контексту у дистрибуції значення.

 35. Слова-ідеали, парагони, бахувріхі, епоніми як образний ресурс словникового складу англійської та української мов.

 36. Архаїчна лексика у словниковому складі англійської та української мов: історизми; етимологічні дублети, інтернаціоналізми.

 37. Архаїчна лексика у словниковому складі англійської та української мов: власне архаїзми.

 38. Функціонування етимологічних дублетів та інтернаціоналізмів в англійській та українській мовах.

 39. Сучасні запозичення до лексичних систем української та англійської мов: характеристика джерел.

 40. Зіставний аналіз структури та семантики сучасних запозичень до лексичних систем англійської та української мов.

 41. 3іставний аналіз структури та семантики новітніх лексичних інновацій в англійській та українській мовах.

 42. 3іставний аналіз структури та семантики книжкової лексики в англійській та українській мовах.

 43. 3іставний аналіз структури та семантики термінологічної лексики в англійській та українській мовах.

 44. 3іставний аналіз структури та семантики лексики офіційно-ділових паперів в англійській та українській мовах.

 45. 3іставний аналіз структури та семантики поетичної лексики в англійській та українській мовах.

 46. 3іставний аналіз структури та семантики фольклорно-епічної лексики в англійській та українській мовах.

 47. Розмовний регістр мовлення: лексика повсякденного вжитку в англійській та українській мовах. Відмінності у сфері конотацій.

 48. Розмовний регістр мовлення: простонародна лексика, колоквіалізми в англійській та українській мовах. Відмінності у сфері конотацій.

 49. Вільні словосполучення та усталені вирази, їхні диференційні риси в англійській та українській мовах.

 50. Порівняльний аналіз структури та семантики класів усталених виразів в англійській та українській мовах.

 51. Афоризми, приказки та паремії у системі фразеології англійської та української мов.

 52. Порівняльний аналіз гіперо-, гіпонімічних зв’язків класу дієслів з семою “рух” в англійській та українській мовах.

 53. Особливості функціонування меліоративної метафори в лексико-граматичних системах англійської та української мов.

 54. Рослинна метафора у лексико-граматичних системах англійської та української мов.

 55. Зіставний аналіз структури і семантики прислівникових інтенсифікаторів англійської та української мов.

 56. Топоніми та етноніми у словниковому складі англійської та української мов.

 57. Порівняльний аналіз структури і семантики класу іменників “міфологічні істоти” англійської та української мов.

 58. Порівняльний аналіз функціонування паремій, що описують риси характеру людини в англійській та українській мовах.

 59. Зіставний аналіз семантичного наповнення колірної лексики англійської та української мов.

 60. Порівняльний аналіз лексем образливої номінації в англійській та українській мовах.

Додаток В

Зразок оформлення змісту курсової роботи 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1 (НАЗВА ПЕРШОГО РОЗДІЛУ)

1.1. (назва першого параграфа 1-го розділу)

1.2. (назва другого параграфа 1-го розділу)

РОЗДІЛ 2 (НАЗВА ДРУГОГО РОЗДІЛУ)

2.1. (назва першого параграфа 2-го розділу)

2.2. (назва другого параграфа 2-го розділу)

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ 

Додаток Г

Рекомендації щодо роботи у всесвітній мережі Інтернет 

Мережа Інтернет надає практично безмежні можливості для пошуку інформації з будь-якої  тематики в усьому світі. Знайти потрібні матеріали доволі легко. Якщо потрібна інформація про книгу або автора, слід активізувати, наприклад, пошукову систему http://www. rambler.ru/ або в http://google.com, надрукувати у вікні потрібне слово відповідною мовою і натиснути на кнопку “пошук”. Багато інформації можна знайти в http://www.yahoo.com. Для цього слід надрукувати у вікні “translation, contrastive lexicology”, натиснути кнопку “пошук” і з’являться слова та цифри “web matches 1, 2, 3 … N”. Якщо потрібен, наприклад, N 9 Lost in Translation, слід натиснути на Language Translation and Interpretation Resourcesi: з’явиться “categories: Education, Language Identifier, Online Translators, Organizations, Translating Dictionaries, Translation Services, Translation Software, Translation Studies”. Потім слід натиснути потрібну категорію і працювати. Так само здійснюється пошук у будь-якій пошуковій системі.

Сторінка http://multitran.ru/ є найсучаснішим англо-російським, російсько-англійським, німецько-російським і російсько-німецьким словником. Станом на 16 березня 2003 р. англо-російський словник містив 3220000 слів, а німецько-російський — 412000 слів. Словник надає можливість пошуку за абеткою, а також морфологічного та фразового пошуку слів і словосполучень, власних назв, абревіатур, акронімів, має функцію доступу до інших електронних словників. Сторінка http://www.acronymfinder.com надає унікальні можливості пошуку значень абревіатур та акронімів: “розкриває” понад 280000 (станом на 16 березня 2003 р.) скорочень. Сторінка http://meta.ua/ надає можливість здійснювати пошук необхідних матеріалів (книг, авторів, статей, подій) або з’ясувати написання окремих слів (термінів, абревіатури, власних назв тощо) українською, російською або англійською мовою.

Автоматичні (машинні) словники дають практично миттєвий переклад текстів або їх фрагментів. Разом з тим слід дуже обережно ставитися до таких перекладів, поза як вони насичені буквалізмами і потребують значного коригування.

Стосовно роботи в мережі Інтернет слід зробити важливе застереження. Останнім часом у мережі з’явилося багато сайтів, які пропонують “готові” реферати, курсові, дипломні та інші наукові роботи, які деякі студенти механічно копіюють в електронному форматі, а потім пропонують викладачам як “власні наукові дослідження”. Така практика жодною мірою не вважається самостійною науковою роботою студентів і суперечить чинному законодавству України. Оскільки підготовлені в такий спосіб роботи відповідають усім ознакам плагіату, вони оцінюються “незадовільно”, а їхні “вторинні автори” втрачають право писати повторно роботу на вибрану тему.

Робота в мережі Інтернет передбачає насамперед творчий підхід до пошуку наукових джерел та ілюстративного матеріалу з обов’язковими посиланнями на джерела.

Наведемо адреси основних пошукових систем мережі Інтернет і деяких сайтів, які безпосередньо стосуються перекладацької роботи (у наведених електронних адресах там, де є розрив між знаками, повинна бути нижня риска, наприклад: /tr_teory.htm):

1. Пошукові системи

1. http://www.altavista.com

2. http://www.aport.ru/

3. http://www.bigmir.net/

4. http://meta.ua/

5. http://google.com/

6. http://rambler.ru/

7. http://www.yahoo.com/

8. http://yandex.ru/

9. http://allthenet.com

10. http://msn.com

2. Автоматичні (машинні) системи перекладу

11. http://translate.lycos.ru/index.php

12. http://www.translate.ru/text.asp?lang=ru

13. http://pere.slovnyk.org.ua/cgibin/pere.cgi?1+uk_UA

14. http://translation2.paralink.com/

15. http://babelfish.altavista.com/babelfish/tr

16. http://www.rustran.com/

17. http://systranbox.com/systran/cgi

18. http://freetranslation.imtranslator.com/

19. http://www.perevodov.net/

20. http://80.78.37.38/translate.asp

3. Ресурси із загальнотеоретичних і практичних проблем перекладу

21.http://www/gigausa. com/gigaweb1/quotes2/quantproverbx001. htm (фразеологія).

22. http://allbest.ru/langve.htm (найкращі ресурси з вивчення іноземних мов див. також далі)

23. http://www/englspace.com/

24. http://frank.deutschesprache.ru/lingvo.html

25. http://www.trworkshop.net/

26. http://m3easyspace.com/yurasch/links.html

27. http://linguists.narod.ru

28. http://www.ezenglish.narod.ru

4. Електронні адреси деяких бібліотек і довідкових систем

29. http://www.nbuv.gov.ua/ (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського).

30. http://gntb.nt. org/ (Державна науковотехнічна бібліотека України).

31. http://literature.megatop.ru/go/go34112.phtml (електронна бібліотека Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського).

32. http://www.allbest.ru/catalog/al/al66353.html (Електронна бібліотека України).

33. http://www.mavica.ru/directoty/rus/25450.html (довідник “Бібліотеки України”).

34. http://www.libfl.ru/ (Всеросійська державна бібліотека іноземної літератури ім. М. І. Рудоміно).

35. http://www.libfl.ru/win/service/list2.html (відділ обслуговування Всеросійської державної бібліотеки іноземної літератури ім. М. І. Рудоміно).

36. http://www.rsl.ru/ (Російська державна бібліотека).

37. http://ban.pu.ru (бібліотека Російської Академії наук).

38. http://www.nlr.ru/ (Російська національна бібліотека).

39. http://www.gpntb.ru/ (Державна публічна науково-технічна бібліотека Росії).

40. http://www.lib.msu.ru (наукова бібліотека Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова).

41. http://www.elibrary.ru (Наукова електронна бібліотека, Росія).

42. http://militera.lib.ru/ (електронна бібліотека військової літератури, Росія).

43. http://www.bl.uk/ (Британська бібліотека).

44. http://www.loc.gov (бібліотека Конгресу США).

5. Окремі автори

45. http://www.englspace.com/dl/files/akulenko.zip (Акуленко В. В. Ложные друзья переводчика).

46. http://schyuri. narod.ru/transltn/almanac.htm (Альманах переводчика / Сост. Н. М. Демурова, Л. И. Володарская).

47. http://www.englspace.com/dl/details/antrushina.shtml (English Lexicology. Г. Б. Антрушина и др.).

48. http://schyuri. narod.ru/zips/brandes.rar (Брандес М. П., Пивоваров В. Предпереводческий анализ текста (для институтов и факультетов иностранных языков): Учеб пособие).

49. http://www.englspace.com/dl/files/breus.zip (Бреус Е. В. Теория и практика перевода с английского на русский).

50. http://schyuri. narod.ru/zips/breus.rar

51. http://www.englspace.com/dl/files/breus2.zip

52. http://linguists.narod.ru/breus1.rar (Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский).

53. http://schyuri. narod.ru/zips/vinograd.rar (Виноградов В. С. Введение в переводоведение: общие и лексические вопросы).

54. 96. http://schyuri. narod.ru/zips/vissonpract. rar

55. http://www.englspace.com/dl/files/visson.zip

56. http://linguists.narod.ru/visson.rar (Виссон Л. Практикум по синхронному переводу с русского языка на английский).

57. 98. http://lib.ru/TRANSLATORS/NORA_GAL/slowo.txt

58. http://www.englspace.com/dl/files/slowo.zip

59. http://literature.orunete.ru/go1236.html (Галь Н. Слово живое и мертвое: от “Маленького принца” до “Корабля дураков”).

60. http://schyuri. narod.ru/zips/kazakovadoc. zip

61. http://www.englspace.com/dl/files/kazakova.zip

62. http://linguists.narod.ru/kazak.rar (Казакова Т. А. Практические основы перевода).

63. http://ashda.ugr.es/laboratorio/tlt/tlt2/libros/librodpdf/karaban/ karaban.pdf http://www.englspace.com/dl/files/karaban.zip (Карабан В. І. Посібникдовідник

з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову).

64. http://schyuri. narod.ru/zips/komisarov.zip

65. http://schyuri. narod.ru/transltn/komisar01.htm

66. http://www.englspace.com/dl/details/komissarov.shtml

67. http://m3.easyspace.com/yurasch/transltn/tr_teory.htm (Комиссаров В. Н. Теория и практика перевода (лингвистические аспекты)).

68. http://schyuri. narod.ru/translt/komisar03.htm

69. http://linguists.narod.ru/komissarov.zip (Комиссаров В. Н. Общая теория перевода).

70. http://schyuri. narod.ru/transltn/komisar02.htm

71. http://linguists.narod.ru/komissarov1.rar (Комиссаров В. Н. Современное переводоведение).

72. http://schyuri. narod.ru/zips/koralova.zip (Комиссаров В. Н., Коралова А. Л. Практикум по переводу с английского языка на русский).

73. http://kirovohrad.iatp.org.ua/ashley/transl.htm (Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад)).

74. http://www.englspace.com/dl/files/krupnov.zip

75. http://m3.easyspace.com/yurasch/transltn/tr_teory.htm (Крупнов В. Н. В творческой лаборатории переводчика).

76. http://schyuri. narod.ru/zips/kunin2.rar (Кунин А. В. О переводе английских фразеологизмов в англорусском фразеологическом словаре).

77. http://schyuri. narod.ru/zips/fiterman12. rar (Левицкая Т. Р., Фитерман А. М. Чем вызываются лексические трансформации при переводе?).

78. http://www.englspace.com/dl/files/malchevskaya.zip (Мальчевская Т. Н. Сборник упражнений по переводу с английского язика на русский: научнотехническая литература).

79. http://schyuri.narod.ru/transltn/mirambook.htm

80. http://m3.easyspace.com/yurasch/transltn/tr_teory.htm

81. http://www.englspace.com/dl/files/miram.zip

82. http://apuzik.deutschesprache.ru/miram.zip (Мирам Г. Э. Профессия переводчик).

83. http://www.teneta.ru/rus/pe/parshinand_teoriaipraktikaperevoda.htm (Паршин А .Теория и практика перевода).

84. http://schyuri.narod.ru/zips/potch4.rar (Почепцов Г. Г. О сохранении индивидуального своеобразия подлинника при переводе).

85. http://www.englspace.com/dl/details/pumpyansky.shtml (Пумпянский А. Л. Введение в практику перевода научнотехнической литературы на английский язык).

86. http://www.englspace.com/dl/files/reyman.zip (Рейман Е. А. Английский артикль, коммуникативная функция).

87. http://schyuri. narod.ru/transltn/tetradi/retsker1.htm (Рецкер Я. И. Плагиат или самостоятельный перевод?).

88. http://www.englspace.com/dl/files/tolstoy.zip (Толстой C. C. Основы перевода с английского языка на русский).

89.http://schyuri.narod.ru/transltn/shveitser88.htm ttp://englspace.km.ru/dl/files/temp/other/shveytser88.htm (Швейцер А. Д. Теория перевода, статус, проблемы, аспекты).

90. http://schyuri.narod.ru/transltn/shir.htm (Ширяев А. Ф. Синхронный перевод. Деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода).

91. http://englspace.km.ru/dl/files/temp/other/etkind.zip (Эткинд Е. Г. Русские поэтыпереводчики).

Додаток Д

Зразки оформлення записів у списку використаних джерел 

Бібліографічний опис внесених у список джерел складають  б безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю, без пропусків елементів, скорочення назв тощо. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставлення випущених відомостей.

Відомості про включені у список джерела необхідно наводити відповідно до вимог Державного стандарту з обов’язковим зазначенням назв праць. Допускаються лише закріплені в Державному стандарті скорочення окремих міст (К. — “Київ”; М. — “Москва”; Л. — “Ленінград”; СПб. — “СанктПетербург”; N.Y. — “New York”; L. — “London”; P. — “Paris”), назв окремих видавництв (Наук. думка; Высш. шк.; Сов. энцикл.; Рус. яз.; Oxford Univ. Press) або скорочення типу “дис. ... дра філол. наук”; “Автореф. дис. ... канд. філол. наук”; “Інт мовознавства”; Сост.; Под ред.; Т. 3; Вип. 322). Детальніше про зазначені вимоги та допустимі скорочення наведено в таких стандартах: ГОСТ 7.184 “Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”; ДСТУ 358297 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”; ГОСТ 7.1293 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”. 

Наукові джерела:

Книга (монографія)

1. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. — М.: Наука, 1985. — 336 с.

2. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. Л.: Вища шк., 1983. — 176 с.

3. Lyons J. Semantics. — Cambridge, etc.: Cambridge Univ. Press, 1977. — Vol. 1. — 372 p.

Стаття в журналі

4. Корунець І. В. Принципи і способи передачі українських особових і географічних назв англійською мовою // Мовознавство. — 1993. — № 3 (159). — C. 13–16.

Стаття (публікація) у збірнику

5. Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 22–129.

Дисертація

6. Харитонова И. Я. Грамматически значимые признаки семантики слова в современном немецком языке: Дис. ... д-ра филол. наук. — К., 1985. — 356 с.

Автореферат дисертації

7. Дорда С. В. Комунікативно прагматичні особливості висловлювань, що передають каяття (на матеріалі англійської мови): Автореф. дис. ... канд. філол. наук. — К., 1996. — 24 с.

Тези доповідей

8. Пономаренко Л. А., Жучкова И. В. Оптимальное назначение приоритетов при организации доступа в локальных вычислительных  сетях АСУТП // Труды Междунар. конф. “Локальные вычислительные сети” (ЛОКСЕТЬ 88). — Т. 1. — Рига: ИЭВТ АН Латвии, 1988. — С. 149–153.

9. Melikov A. Z., Ponomarenko L. A. On the approach to optimal control of queuing systems with multiple classes of customers // Proc. International Conf. on Syst. Sci. XII. — Wroclaw (Poland). — 1995. — P. 507–515.

Довідкові джерела:

8. Англоукраїнський словник: У 2 т. / Уклад. М. І. Балла. — К.: Освіта, 1996.

9. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. — М.: Сов. энцикл., 1969. — 608 с.

Джерела ілюстративного матеріалу:

10. ГУ — Голос України. — 23 вересня, 2003.

11. Драч — Драч І. Волошки з поля. — К.: Рад. письменник, 1979. — 120 с.

12. ЗВ — Збірка віршів сучасних українських поетів. — К.: Дніпро, 1994. — 24 с.

13. ЛП — Легенди та перекази. — К.: Наук. думка, 1985. — 400 с.

14. TT — The Times. — September 18, 2003.

15. T — Time. — April 7, 2003.

16. UNTS 915 — Treaty Series. 1974. — Vol. 915. — N.Y.: United Nations, 1981.

17. CL — Competition Law in the European Communities. — V. II. A. Rules Applicable to State Aid. — Luxemburg: Office for the Official Publications of the European Committee, 1999. — 856 p.

18. CoE Doc.9768 — Europe and the war in Iraq. — Doc. 9768 / Parliamentary Assembly. Council of Europe. Report. — Strasbourg, 2003. — 8 p.

19. EED — Essential English Dictionary. — L., Glasgow: Collins, 1988. — 948 p.

20. VK — Vonnegut Kurt. Cat’s cradle. — N.Y.: Dell, 1971. — 191 p.

Джерела з мережі Інтернет:

21. Бреус Е. В. Теория и практика перевода с английского языка на русский. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.englspace.com/ dl/files/breus.zip 

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ЗАПИСУ

За назвою

“Дванадцятка”: Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ століття : антологія урбаністичної прози / авт. проекту Василь Ґабор. – Львів : Піраміда, 2006. – 344 с. : іл. – (Українська Літературна Спадщина). – До 750-ліття Львова. – Видавничий проект “Приватна колекція”. – ISBN 966-8522-70-2.

Збірник без загальної назви

1. Античная мифология : энциклопедия / [сост., ред. и предисл. К. Королева]. – М. ; СПб : Эксмо : Мидгард, 2005. – 768 с. : ил. – ISBN 5-699-07260-8.

2. Збірник текстів з курсу “Педагогіка”. У 3 ч. Ч. 1. Дидактика : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Л. Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-613-552-3.

3. Nierowności społeczne a wzrost gospodarczy. Zesz. nr 10. Gospodarka oparta na wiedzy / [red. Michał Gabriel] ; Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii. – Rzeszow : [b. w.], 2007. – 626 s. – ISBN 978-83-7338-309-8.

Словники

1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І.  Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 219 с.

2. Європейський Союз : словник-довідник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – 2-ге вид., оновлен. – К. : Карпенко, 2007. – 119 с.

1 автор

 

 

 

 

 

 

Аналітичний опис

 

1. Блум Гарольд. Західний канон: книги на тлі епох : пер. з англ. / Гарольд Блум ; [заг. ред. Ростислава Семківа]. – К. : Факт, 2007. – 720 с. – (“Висока полиця”). – ISBN 978-966-359-205-3. – ISBN 966-359-091-0 (серія).

2. Вовк Володимир Михайлович. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 584 с. – ISBN 979966-613-532-5.

3. Войтович Л. Доля і недоля міста Роздолу / Л. Войтович // Миколаївщина : зб. наук. ст. / Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України ; [редкол. : Л. Войтович (відп. ред.), О. Головко, М. Литвин та ін.]. – Львів, 2006. – Т. 3. – С. 177– 223. – ISBN 966-02-1224-0.

4. Губерначук С. У гербах української шляхти / С. Губерначук // Українська культура. – 2008. – № 8. – С. 32–33.

5. Ісаєвич Я. Українське книгознавство: етапи розвитку / Ярослав Ісаєвич // Вісник Львівського університету. Серія : книгознавство, бібліотекознавство, інформаційні технології. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 1. – С. 7–19. – ISSN 0201-758X. – ISSN 0460-0509.

6. Hrytsak Y. Історія одного імені / Y. Hrytsak  // States, Societies, Cultures : East and West : Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski = Держави, суспільства, культури : Схід і Захід : зб. на пошану Ярослава Пеленського / National Academy of Sciences of Ukraine, European Research Institute, W. K. Lypynsky East European Research Institute ; ed. by : J. Duzinkiewicz (Editor-in-Chief), M. Popovych, V. Verstiuk, N. Jakovenko. – New York : Ross, 2004. – P. 351–368. – ISBN 0-88354-181-5.

2 автори

 

 

 

 

 

 

Аналітичний опис

1. Попова Ирина Николаевна. Грамматика французского языка. Практический курс Le Francais : учеб. для студ. вузов  / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – Изд. 12-е стер. – М. : Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 480 с. – ISBN 0460-0509.

2. Савчин Володимир Павлович. Електронне перенесення в напівпровідникових структурах : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Савчин, Р. Я. Шувар. – Львів : ВЦ ЛНУ  ім. І. Франка, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-613-569-1.

3. Каленюк І. Економічні часописи, технологічні уклади і прогнози майбутнього / Ірина Каленюк, Костянтин Корсак // Наук. світ. – 2008. – № 9. – С. 3–5.

4. Кондратюк К. Українське національне відродження XIX – початку XX століть у сучасній вітчизняній історіографії / Костянтин Кондратюк, Віктор Мандзяк // Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і проблеми : колект. моногр. / за ред. Л. Зашкільняка ; М-во освіти і науки України ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2004. – 406 с. – ISBN 966-613-185-4.

3 автори

 

 

 

 

 

Аналітичний опис

1. Воробель Яніна Максимівна. Англійська мова : навч. посіб. / Яніна Максимівна Воробель, Ольга Анатоліївна Шумська, Михайло Зенонович Гамкало. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 106 с. : іл. – ISBN –.

2. Глинський Ярослав Миколайович. Паскаль. Turbo Paskal i Delphi : навч. посіб. / Глинський Я. М., Анохін В. Є., Ряжська В. А. – 4-те вид. – Львів : [Деол, СПД Глинський], 2003. – 144 с. – ISBN 9667449-17-3.

3. Шевченко О. Відлітають сірим шнуром... : [поет А. Могильний : некролог] / Олесь Шевченко, Василій Соловей, Станіслав Вишенський // Літ. Україна. – 2008. – 11 верес.

4 автори

 

 

 

 

 

Аналітичний опис

1. Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, [2005]. – 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х.

2. Український орфографічний словник : близько 170 000 слів / за ред. В. М. Русанівського ; [уклали : В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун] ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Вид. 6-те, переробл. і допов. – К. : Довіра, 2006. – 960 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-206-4.

 

3. Використання техногенної сировини для виготовлення кераміки / І. С. Субота, Т. І. Булка, О. А. Шмельова, Р. А. Шугайло // Буд-во України. – 2008. – № 2. – С. 22–23.

4. Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? / А. И. Амошина, В. В. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 4.

5 авторів і більше

 

 

 

 

 

Аналітичний опис

1. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918–1945 рр. : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баран З. А., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П. [та ін.] ; за ред. М. Швагуляка. – Львів : Афіша, 2005. – 288 с. – ISBN 966-325-052-6.

2. Вища математика : навч. посіб. для студ. ВНЗ. У 2 ч. / Лиман Федір Миколайович, Власенко Віталій Федорович, Петренко Світлана Віталіївна та ін.]. – Суми : Університет. книга, 2006. – 624 с. – ISBN 966-680-230-9.

3. Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-активних речовин в неполярному розчиннику / В. І. Петренко, Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв [та ін.] // Укр. фіз. журнал. – 2008. – № 3. – С. 229–234. – Резюме рос., англ. – Бібліогр. : с. 233.

Газета

1. Урядовий кур’єр : газ. центр. органів виконав. влади України / засн. Кабінет Міністрів України ; голов. ред. Алла Ковтун. – 1990– . – К. : Преса України, 2008– . – Виходить у вівт., сер., четв., п’ятн. та суботу. 2008, 25 листоп., № 221 (3881).

Журнал

1. Вища школа : наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України ; голов. ред. І. О. Вакарчук. – 2001– . – К. : Знання, 2008– . – Щомісяч. – ISSN 1682-2366. 2008, № 8–10.

Дисертація

1. Панчишин Тарас Володимирович. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр. : с. 192–205.

2. Мацевко Ірина Іванівна. Неославізм у суспільнополітичному житті Галичини (1908–1914 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Мацевко Ірина Іванівна. – Львів, 2001. – 200 с. – Бібліогр. : с. 171–200.

Автореферат

1. Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Мацюк Галина Петрівна ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2002. – 32 с.

2. Авраменко О. В. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Авраменко Олексій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 19 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

1. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с.

2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с. — ISBN 966-7056-81-3.

Тези докдадів на конференції

3. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

Стандарти

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

Депоновані наукові праці

1. Разумовский В. А. управоение маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Анреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп.в ИНИОН Рос.акад. наук 15.02.03, № 139876.

Законодавчі та нормативні документи

1. Медична статистика : зб. нормат док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ.. 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ–Н ЕЕ 39.501 : 2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України. 2007. – VI, 74 с. – ( Нормативний локумент Мінпаливенерго України. Інструкція).

Електронні ресурси

1. Атлас мира [Электронный ресурс] : мощные тематич. карты регионов, истор. справки и путеводители, экономич. обзоры, масштабирование любой точки планеты. – 80 Min / 700 MB. – [К.] : Компроект / ТОВ “Фортресс Паблішинг”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Master Soft ; Делаем знания доступными). – Систем. вимоги: Pentium 100 MHz ; 32 Mb RAM ; 8 Mb Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 95/98/МЕ/ XP/2000. – Назва з контейнера.

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003” / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

Газета

1. Урядовий кур’єр : газ. центр. органів виконав. влади України / засн. Кабінет Міністрів України ; голов. ред. Алла Ковтун. – 1990– . – К. : Преса України, 2008– . – Виходить у вівт., сер., четв., п’ятн. та суботу. 2008, 25 листоп., № 221 (3881).

Журнал

1. Вища школа : наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України ; голов. ред. І. О. Вакарчук. – 2001– . – К. : Знання, 2008– . – Щомісяч. – ISSN 1682-2366. 2008, № 8–10.

Дисертація

1. Панчишин Тарас Володимирович. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр. : с. 192–205.

2. Мацевко Ірина Іванівна. Неославізм у суспільнополітичному житті Галичини (1908–1914 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Мацевко Ірина Іванівна. – Львів, 2001. – 200 с. – Бібліогр. : с. 171–200.

Автореферат

1. Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Мацюк Галина Петрівна ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2002. – 32 с.

2. Авраменко О. В. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Авраменко Олексій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 19 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

1. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с.

2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с. — ISBN 966-7056-81-3.

Тези докдадів на конференції

3. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

Стандарти

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

Депоновані наукові праці

1. Разумовский В. А. управоение маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Анреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп.в ИНИОН Рос.акад. наук 15.02.03, № 139876.

Законодавчі та нормативні документи

1. Медична статистика : зб. нормат док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ.. 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ–Н ЕЕ 39.501 : 2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України. 2007. – VI, 74 с. – ( Нормативний локумент Мінпаливенерго України. Інструкція).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!