Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2447 Створення магістерських дипломних робіт з курсу Управління проектами, ЛДУБЖ

Створення магістерських дипломних робіт з курсу Управління проектами, ЛДУБЖ

« Назад

Етап 2. Створення роботи

Вхідні дані етапу

Завдання, план-графік

 

Вихідні дані етапу

 

Текст дипломної роботи

 

Виконавець етапу

 

Студент, консультант з охорони праці

 

Відповідальний за етап

 

Керівник роботи

 

Вимоги до строків

 

До затвердженої наказом дати попереднього захисту

 

Дипломна робота має відповідати наступній структурі:

 • Титульний аркуш

 • Завдання

 • План-графік

 • Анотація

 • Зміст

 • Вступ

 • Розділ 1. Теоретичний

 • Розділ 2. Формулювання задачі

 • Розділ 3. Вирішення задачі

 • Розділ 4. Охорона праці

 • Висновки

 • Список використаних джерел

 • Додатки 

Основною частиною роботи є розділи 2 та 3. Інші розділи виконують допоміжну роль. Це варто пам’ятати при написанні роботи.

Використання сучасних програмних продуктів при виконанні дипломної роботи є обов’язковим. Використання програмних продуктів для набору тексту, його оформлення, підготовки презентації та ін. не береться до уваги.

Вибір конкретного програмного продукту здійснюється з врахуванням обраної теми дипломної роботи, побажань студента та дипломного керівника. 

Базовими програмними продуктами є:

 • MS Project

 • Project Expert

 • MS Excel

 • Primavera

 • Spider

 • та інші.

Вимоги до вступних частин роботи 

Титульний аркуш оформлюється відповідно до шаблону, наведеного у додатку Д.5. 

Завдання та план-графік роботи додаються до роботи ті, що були затверджені на етапі 1 виконання роботи.

Анотація роботи має в стислій формі давати уявлення про дипломну роботу. Рекомендована структура анотації:

- Тема роботи

- Автор роботи

- Керівник та консультанти роботи

- Завдання, що були поставлені в роботі

- Аналіз фактичного положення

- Розрахунки і дослідження

- Розроблені заходи

- Ефективність запропонованих заходів

- Практична цінність заходів

- Структура роботи

- Кількість сторінок роботи

- Кількість таблиць

- Кількість малюнків

- Кількість сторінок додатків

- Кількість посилань на інформаційні джерела

Зміст роботи оформлюється на окремому аркуші та повинен містити назви всіх структурних елементів роботи із зазначення сторінки, на якій починається відповідний розділ.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми дипломної роботи та дати розгорнуту характеристику основним параметрам роботи, що заявлені в завданні на дипломну роботу. Обсяг 1-2 сторінки. 

Вимоги до розділу 1

Розділ 1 має висвітлити методи та технології управління проектами, що будуть використані під час постановки та вирішення задачі дослідження. Розділ мусить мати компіляційних характер. Обсяг – приблизно 15 аркушів.

Назва розділу має бути сформульована так, щоб було зрозуміло аналіз якого матеріалу вона містить, наприклад «Розділ 1. Аналіз та узагальнення методів управління якістю проекту».

Розділ має містити висновок, в якому у стислому вигляді наведено перелік проаналізованих методів та технологій, які будуть застосовані в наступних розділах роботи. 

Вимоги до розділу 2

Розділ 2 призначений для постановки задачі дослідження. Задача дослідження може бути сформульована наступними двома шляхами:

1. розробити власний проект, формалізувати його у вигляді календарного плану та обґрунтовано довести, які саме процеси управління ним є найбільш важливими;

2. зробити аудит існуючого проекту та довести його «слабкі місця», що підлягають першочерговому вдосконаленню.

Головними акцентами при описі та аналізі проекту мають бути:

 • організаційна структура проекту (Organizational Breakdown Structure, OBS);

 • структура робіт проекту (Work Breakdown Structure, WBS);

 • фінансово-економічна модель проекту;

 • swot-аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища проекту. 

У висновках по розділу має бути чітко сформульовано: які процеси управління проектом є предметом дослідження, та яка мета на напрями їх вдосконалення. Обсяг розділу – приблизно 30% обсягу роботи без додатків (близько 25 аркушів). 

Вимоги до розділу 3

Розділ 3 призначений для висвітлення результатів аналізу, пошуку шляхів вдосконалення та рекомендацій по впровадженню заходів, що допоможуть вдосконалити обрані процеси управління проектом. Базовою є наступна структура розділу: опис поточного стану процесу, аналіз, розробка заходів по вдосконаленню процесу, оцінка ефективності та рекомендації по впровадженню розроблених рекомендацій. Обсяг – приблизно 25 аркушів.

Рекомендований перелік об’єктів вдосконалення проекту:

 • вартість робіт;

 • ресурси проекту;

 • зміст та строки робіт;

 • організаційна структура та зони відповідальності учасників процесу;

 • мета та задачі проекту;

 • якість результатів проекту;

 • комунікації проекту;

 • ризики проекту;

 • поставки проекту;

 • управління змінами проекту.

Рекомендована послідовність викладення рекомендацій по вдосконаленню процесів управління проектом наведена на рис. 4.

Рис. 4. Послідовність викладення рекомендацій по вдосконаленню

Вимоги до розділу 4

Розділ 4 призначений для визначення потенцiйно небезпечних i шкiдливих виробничих чинників, які можуть мати місце при реалізації проекту, їхній вплив на людину, навколишнє середовище, джерела їхнього утворення, причини забруднення робочої зони i навколишнього середовища, принципи нормування, гранично допустимi значення, клас небезпеки i т. ін.

У цьому розділі необхідно визначити кiлькiснi i якiснi характеристики потенцiйно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв; дати рекомендації щодо необхідності застосування ехнічних та організаційних заходів з охорони праці. Особливу увагу необхідно  придiлити питанням одночасного впливу декiлькох небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв, оскiльки дана обставина може призвести до різького погiршення умов працi.

У висновках до розділу має бути сформульовано відповідні рішення, організаційні заходи та рекомендації, що дозволять виключити негативний вплив на працюючих виявлених небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв або ж обмежити їх негативний прояв в межах допустимих норм. Обсяг розділу – приблизно 15% обсягу роботи без додатків (близько 10 аркушів). 

У висновках треба в форматі тез висвітлити загальні результати дипломної роботи. Обсяг 1-2 сторінки.

В розділі «Список використаних джерел» наводиться перелік джерел, що були використані студентом під час роботи над дипломною роботою. Перелік має містити близько 30 найменувань джерел. Перелік джерел наводиться у відповідності до вимог ДСТУ.

У додатках наводиться матеріал, що має характер проміжного і містить незначний вклад студента.

Загальний обсяг дипломної роботи має бути в межах 70-80 сторінок. З них на розділ 3 має припадати не менше 30% об’єму.

Під час виконання магістерської дипломної роботи студента консультує керівник. У випадку необхідності студент може користуватися також консультаціями інших викладачів або фахівців.

На початку виконання роботи необхідно ознайомитися з інформаційними джерелами і скласти план, який має бути узгоджено з науковим керівником. У ході роботи перелік джерел доповнюється, а план роботи коригується і деталізується.

Матеріали про результати діяльності організацій, на базі яких виконується дипломна робота, збирають під час проходження практики. При обробці зібраного матеріалу особливу увагу рекомендується приділити наочності та змістовності таблиць, рисунків, схем і графіків.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!