Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2445 Вимоги до рецензії і захисту курсової роботи, Фінансовий облік, УБіПУ

Вимоги до рецензії і захисту курсової роботи, Фінансовий облік, УБіПУ

« Назад

4. Вимоги до рецензії і захисту курсової роботи

Виконана курсова робота не пізніше, ніж за місяць до закінчення теоретичного навчання подається в навчальну частину і після реєстрації передається керівнику для рецензування. Керівник перевіряє роботу і готує на неї письмову рецензію (Додаток 7), а також оцінює згідно з критеріями оцінювання курсових робіт. У рецензії керівника курсової роботи дається характеристика її змісту (повнота розкриття теми, реалізація мети й завдань, практичне значення), а також форми (структурованість, список використаних джерел тощо); оцінюється повнота використання нормативних джерел та літератури. У рецензії можуть бути зауваження відносно оформлення роботи. Позитивно курсова робота оцінюється відміткою «Допускається до захисту» та виставленням відповідної кількості балів.

Захист курсових робіт здійснюється за встановленим графіком перед комісією у складі двох-трьох викладачів циклової комісії за участю керівника. До захисту студент отримує роботу, знайомиться з рецензією і готується аргументовано відповісти на зауваження й запитання. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом головних проблем дослідження та їх вирішення, відповіді на запитання членів комісії. Для розкриття змісту курсової роботи та викладу основних результатів проведеного дослідження студентові надається не більше 10 хвилин. Викладачі циклової комісії та присутні мають право задавати питання щодо змісту роботи та будь-яких інших положень теми. Якість захисту курсової роботи враховується при її підсумковому оцінюванні. При цьому відбувається обмін думками, у якому беруть участь керівник та члени циклової комісії, присутні на захисті. У процесі захисту членами комісії оцінюється глибина знань студентом досліджуваної теми, уміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені запитання. Остаточна оцінка вноситься у відомість та залікову книжку студента.

Відповідно до Положення про кредитно-модульну систему знань студентів оцінювання курсової роботи здійснюється за 100 бальною шкалою:

Оцінка «відмінно»;

90-100 балів (А)

Вимоги щодо змісту: студент у повному обсязі розкрив зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, показав систематичні та глибокі знання навчального матеріалу з тематики курсової роботи; є у наявності обґрунтування вибору теми, її актуальність, формулювання мети та завдань курсової роботи; робота носить науково-дослідний характер, дана глибока оцінка стану розв’язання поставлених проблем; робота насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), проведений глибокий їх аналіз, застосовані інноваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних, дотримано співвідношення теоретичної та практичної частини робіт; зміст курсової роботи викладений у логічній послідовності, зроблено відповідні узагальнення і висновки, наведено практичні приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу. Під час написання курсової роботи використано сучасні літературні джерела. Вимоги щодо оформлення (відповідність оформлення роботи вимогам чинних нормативних документів щодо виконання та оформлення таблиць та рисунків, списку літератури, наявність посилань на використані джерела, нумерації сторінок та ін.) витримані. У додатках наводяться практичні матеріали організації чи підприємства та інформація, яку вважається за потрібне додати для ілюстрації суті даної проблеми.

Оцінка «добре»

75-89 балів (В,С)

Вимоги щодо змісту: студент у достатньо повному обсязі розкриває зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, показує систематичні та достатньо глибокі знання навчального матеріалу з тематики курсової роботи; є у наявності обґрунтування вибору теми, її актуальність, формування мети та завдань курсової роботи; робота носить науково-дослідний характер, достатньо насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), проведений їх аналіз, застосовані інноваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних, але допущені незначні помилки у розрахунках. Дотримано співвідношення теоретичної та практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений у логічній послідовності, зроблені певні узагальнення та висновки, наведені практичні приклади в контексті тематичного теоретичного матеріалу, але є незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, проміжних та остаточних висновків і пропозицій. При написанні курсової роботи застосований достатньо широкий перелік основних літературних джерел. Вимоги щодо оформлення (відповідність оформлення роботи вимогам чинних нормативних документів щодо виконання та оформлення таблиць та рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін.) витримані.

Оцінка «задовільно»

60-74 бали (Д,Е)

Вимоги щодо змісту: студент не в повному обсязі розкрив зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, не в достатній мірі показав знання навчального матеріалу з тематики курсової роботи, обґрунтування вибору теми, її актуальності, формулювання мети та завдань курсової роботи. Робота не має чітких рис науково-дослідного характеру, не в повній мірі насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), проведений поверхневий їх аналіз, не застосовані інноваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних. Не дотримані співвідношення теоретичної та практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений не в логічній послідовності, зроблені поверхневі зауваження і висновки, не наведені практичні приклади в контексті тематичного теоретичного матеріалу, є грубі помилки у формулюванні термінів, категорій, проміжних та остаточних висновків та пропозицій. При написанні курсової роботи застосований обмежений перелік основних літературних джерел. Вимоги щодо оформлення (відповідність оформлення роботи вимогам чинних нормативних документів щодо виконання та оформлення таблиць і рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін.) не повністю витримані.

Оцінка «незадовільно» менше 60 балів (F)

Студент не розкрив зміст затверджених до розгляду питань курсової роботи, не показав знань навчального матеріалу з тематики курсової роботи, не обґрунтував  вибір теми, її актуальність, не визначив мету та завдання курсової роботи. Робота не носить науково-дослідного  характеру, не насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), не проведений аналіз, не застосовані інноваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних. Не дотримано співвідношення теоретичної та практичної частини роботи, зміст курсової роботи викладено не у логічній послідовності, зроблені помилкові узагальнення і висновки або вони взагалі відсутні, не наведені практичні приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу, є грубі помилки у формулюванні термінів категорій, проміжних та остаточних висновків і пропозицій. При написанні курсової роботи використаний вузький (до 10 джерел) перелік основних літературних джерел.

Оформлення роботи не відповідає вимогам чинних нормативних документів щодо виконання і оформлення таблиць та рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін.

Захист курсової роботи

Вимоги до захисту: оцінювання самостійності та якості курсової робити проводиться на підставі публічного захисту перед комісією у складі не менше двох викладачів циклової комісії, які призначаються директором коледжу, зокрема керівника курсової роботи.

Під час захисту студент робить коротку доповідь на 10 хвилин, у якій викладає тему, зміст і основні результати виконаної курсової роботи. Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії із захисту курсових робіт у контексті теми роботи, що мають за мету виявити глибину знань та ступінь самостійності виконання студентом даної роботи.

Якість виконання курсової роботи та результати її захисту оцінюються колегіально за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

 

Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік»

1. Стан і напрями удосконалення обліку готівкових грошових коштів підприємства.

2. Стан та напрями удосконалення обліку грошових коштів на рахунках  банку.

3. Організація обліку дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО 10  “Дебіторська заборгованість” на підприємстві.

4. Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків із підзвітними особами.

5. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань перед постачальниками і підрядниками.

6. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань за податками і платежами.

7. Стан та напрями удосконалення обліку надходження виробничих запасів відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” на підприємстві.

8. Стан та напрями удосконалення обліку вибуття виробничих запасів відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” на підприємстві.

9. Бухгалтерський облік сільськогосподарської продукції.

10. Стан та напрями удосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві.

11. Стан та напрями удосконалення обліку поточних біологічних активів.

12. Стан та напрями удосконалення обліку надходження основних засобів відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” на підприємстві.

13. Стан та напрями удосконалення обліку вибуття основних засобів відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” на підприємстві.

14. Стан та напрямки удосконалення обліку нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 8 „Нематеріальні активи” на підприємстві.

15. Облік інших необоротних матеріальних активів відповідно до П(С)БО 7 „Основні засоби” на підприємстві.

16. Стан та напрями удосконалення обліку амортизації, зносу необоротних активів на підприємстві.

17. Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці по галузях виробництва на підприємстві.

18. Первинний облік праці і порядок нарахування оплати праці за час відпусток та з тимчасової втрати працездатності.

19. Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві.

20. Облік формування доходів і витрат основної діяльності підприємства.

21. Визнання та облік фінансового результату сільськогосподарської діяльності.

22. Стан та напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій на підприємстві.

23. Стан та напрями удосконалення обліку власного капіталу на підприємстві.

24. Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства.

25. Облік витрат і калькуляція собівартості робіт та послуг допоміжних виробництв на сільськогосподарських підприємствах.

26. Облік витрат, калькуляція собівартості продукції зернових і технічних культур.

27. Облік витрат, калькуляція собівартості продукції овочівництва відкритого і закритого ґрунту та садівництва на підприємстві.

28. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції основного стада великої рогатої худоби.

29. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби.

30. Облік витрат, калькуляція собівартості продукції, робіт і послуг промислових і підсобних виробництв.

31. Організація обліку у селянських (фермерських) господарствах.

32. Бухгалтерська фінансова звітність на підприємстві.

 

Додаток 2. Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

 

Відділення з підготовки молодших спеціалістів 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий облік» 

На тему________________________________________________

_______________________________________________________

 

Виконав (ла) студент (ка)

______курсу _________групи

________________________

________________________

(прізвище, ім’я , по батькові)

Керівник _______________

(прізвище, ім’я , по батькові)

Дата підготовки роботи _____20__р.

Дата захисту роботи _______20__р.

Оцінка ___________ 

 

Ірпінь - 2012

 

Додаток 3. Зразок оформлення плану курсової роботи 

ТЕМА: Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобовязань перед постачальниками і підрядниками 

План

Вступ

1. Виробничо-фінансова характеристика підприємства

2. Поняття, оцінка та види поточних зобов’язань

3. Облік поточних зобов’язань перед постачальниками і підрядниками

3.1 Сутність розрахункових взаємовідносин між постачальником і покупцем, між підрядником і замовником

3.2 Документальне оформлення надходження товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг

3.3 Порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей

4. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

Висновки  та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Додаток А

Додаток Б

Додаток 4. Зразок написання вступу курсової роботи

ТЕМА: Облік витрат і калькуляція собівартості продукції основного стада великої рогатої худоби

Використані у процесі виробництва різні речовини та сили природи на виготовлення нового продукту праці формують поняття витрати. Грошовий вираз суми витрат на виробництво конкретного продукту визначає поняття собівартість. Зміст термінів витрати і собівартість поєднується у понятті витрати виробництва.

В економічній літературі немає  єдиного підходу до визначення предмета та об’єктів бухгалтерського обліку витрат процесу виробництва. Причинами цього є різні підходи до визначення, побудови бухгалтерського обліку витрат та калькулювання собівартості продукції. Виходячи з суті системного підходу як комплексності, структуризації та розмежування понять щодо бухгалтерського обліку витрат процесу виробництва, це означає розробку класифікації і термінологічне єднання понять про категорії та елементи виробничого процесу, які характеризують його зміст.

У різних галузях облік витрат за місцями їх виникнення здійснюється по-різному. Він змінюється на підприємствах залежно від їх технології та організаційної структури. Побудова обліку витрат згідно з технологією та організаційною структурою підприємства дає змогу пов’язати діяльність та відповідальність конкретних осіб (майстер, бригадир, робітник) із витратами підприємства.

Управління витратами і собівартістю – важливий елемент управління господарством. Основні напрями цієї роботи: обґрунтування рішень про зняття з виробництва застарілих виробів, визначення ціни продукції, визначення рентабельності, побудова внутрішньогосподарських відносин, правомірність та доцільність організаційно-технічних заходів тощо. Ці питання становлять зміст внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Тваринництво – важлива, найбільш стабілізована функціональна галузь сільського виробництва. Основною ланкою тваринництва є молочне скотарство. Підприємства цієї ланки відіграють велику роль у піднесенні життєвого рівня населення, підвищенні його добробуту. Україна має всі природні та економічні передумови для розвитку  тваринництва.

Кризові явища в агропромисловому секторі економіки України негативно позначилися на розвитку усіх виробничих ланок АПК. Нестача кормів, матеріально-технічних засобів виробництва, порушення технологічних режимів, цінові диспропорції тощо спричинили різке  скорочення виробництва і споживання м’ясо-молочних продуктів населенням міст та сіл. У сучасний період триває зниження показників виробничої діяльності підприємств тваринництва, уповільнюється їх перехід до ринкових засад господарювання.

Для відродження цієї ланки тваринництва потрібна чітко продумана законодавча база, ефективні реформи, які пройшли апробацію в інших країнах,  точні розрахунки.

Курсова робота присвячена методології господарських операцій бухгалтерського обліку витрат і виходу продукції тваринництва при внутрігосподарських ринкових відносинах. Вибору даної теми сприяла актуальність проблем, пов’язаних із вивченням організації обліку витрат та виходу продукції тваринництва, як своєрідної бази функціонування всього тваринницького комплексу.

Метою написання курсової роботи є вивчення питання організації і обліку витрат та виходу продукції тваринництва.

Виходячи з мети, можна визначити завдання написання курсової роботи:

дати повну характеристику операційної діяльності витрат  у тваринництві;

- дослідити особливості первинного обліку витрат;

дослідити методику калькулювання собівартості продукції тваринництва;

дослідити особливості обліку витрат у молочному скотарстві та визначити собівартість продукції в умовах комп’ютеризації. 

Об’єктом дослідження є ТОВ «Агроконтраст»  с. Нове Залісся Бородянського   району Київської області.

 

Додаток 5. Методичні рекомендації до написання першого розділу курсової роботи

У розділі 1 „Виробничо-фінансова характеристика господарства” необхідно дати загальну характеристику підприємства. Коротко охарактеризувати місцезнаходження, організаційно-виробничу структуру господарства, відстань його від пунктів збуту продукції та закупівлі матеріальних ресурсів, землекористування, наявність зрошувальних земель.

Також необхідно розглянути показники розміру господарства, що свідчать про рівень концентрації виробництва (табл. 1).

Аналізуючи дані таблиці 1, необхідно визначити, яке за розмірами досліджуване господарство – велике, середнє чи мале.

Ефективність виробництва в аграрних підприємствах залежить не лише від розміру провідних галузей, а й від того, як розвинуті й інші галузі, що мають товарний характер

На ефективність сільськогосподарського виробництва впливає рівень спеціалізації господарства, наскільки він відповідає природнокліматичним умовам, його місцезнаходженню. Основним показником, за допомогою якого визначається спеціалізація господарства, структура його грошових надходжень від реалізації товарної продукції (табл. 2).

Таблиця 2

Розмір та структура грошової виручки від реалізації (тис. грн.) _______________

Галузі та види продукції

20_ р.

20_ р.

20_р.

У середньому за три роки

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Продукція рослинництва - всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

Зернові і зернобобові - всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

пшениця озима

 

 

 

 

 

 

 

 

гречка

 

 

 

 

 

 

 

 

кукурудза на зерно

 

 

 

 

 

 

 

 

ячмінь

 

 

 

 

 

 

 

 

овес

 

 

 

 

 

 

 

 

інші зернові

 

 

 

 

 

 

 

 

Насіння соняшника

 

 

 

 

 

 

 

 

Овочі

 

 

 

 

 

 

 

 

 Баштанні

 

 

 

 

 

 

 

 

Інша продукція рослинництва

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукція тваринництва всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРХ

 

 

 

 

 

 

 

 

Свині

 

 

 

 

 

 

 

 

Молоко

 

 

 

 

 

 

 

 

Інша продукція тваринництва

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього в сільському господарстві

 

 

 

 

 

 

 

 

Промислова продукція

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація товарів, іншої продукції, робіт, послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по господарству

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхідно за останні три роки розглянути динаміку та структуру сільськогосподарських угідь, висвітлити причини їх змін (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка та структура землекористування в _____

Види угідь

20_ р.

20_ р.

20_ р.

В середньому

га

%

га

%

га

%

га

%

Загальна земельна площа

 

-

 

-

 

-

 

-

В т.ч. сільськогосподарських угідь

 

100

 

100

 

100

 

100

З них:

- рілля

- багаторічні насадження

- сінокоси

- пасовища

- інші

 

 

 

 

 

 

 

 

Також слід навести дані щодо середнього вмісту гумусу у ґрунті, середнього балу бонітування земель по господарству, оцінки землі, а також яка частина сільськогосподарських угідь схильна до водної та вітрової ерозії. Охарактеризувати коротко систему сівозмін, що є в господарстві.

Таблиця 4

Показники ліквідності ________________________ за 20_ рік 

Коефіцієнт

Норматив

Розрахунок

На початок року

На кінець року

Відхилення

(+, -)

Абсолютної ліквідності

Більше 0,25-0,30

Ф№1 р(220+230+240)/р620

 

 

 

Швидкої ліквідності

0,6-0,8

Ф№1 р(260-(100+110+120+130+140))/

Р620

 

 

 

Покриття

Більше 1,0

Ф№1 р260/р620

 

 

 

Таблиця 5

Показники фінансової незалежності _______________ за 20_ рік 

Коефіцієнт

Норматив

Розрахунок

На початок року

На кінець року

Відхилення

(+, -)

Фінансування

Менше 1,0

Ф№1 р(430+480+620+630)/р380

 

 

 

Автономії (незалежності)

Більше 0,5

Ф№1 р380/р640

 

 

 

Маневреності власного капіталу

Більше 0,1

Ф№1 (р260-р620)/р380

 

 

 

Фінансової стійкості

0,9

Ф№1 р(380+430+480+630)/р640

 

 

 

Фінансової стабільності

Більше 1,0

Ф№1 р380 / р(430+480+620+630)

 

 

 

Додаток 6. Зразок написання висновків до курсової роботи

ТЕМА: Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства

Вивчення матеріалів інвентаризації, її методологічних аспектів як безальтернативного засобу підтвердження наявності реальних активів та зобов'язань дозволяє зробити певні висновки:

1. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин необхідність проведення інвентаризації для господарюючих суб'єктів не зникла, а, навпаки, суттєво зросла. Інвентаризація сьогодні - це організаційна форма контролю, яка використовується для виявлення та оцінки фактичного майнового стану підприємства, підвищення ефективності використання ним ресурсів, контролю за роботою матеріально відповідальних осіб, а також виявлення порушень в організації обліку активів і зобов'язань, причин, які зумовлюють відхилення від облікових даних, і встановлення винних осіб.

2. У системі бухгалтерського обліку інвентаризація є обов'язковим, важливим, суттєвим і необхідним елементом його методу. Інвентаризації як елементу методу обліку властива певна самостійність і незалежність від інших елементів. В обліковому циклі інвентаризація передує балансу і звітності.

3. У сучасних умовах господарювання мета інвентаризації полягає у виявленні фактичної наявності і стану об'єкту, що перевіряється, виявленні відхилень від нормативних, планових, облікових та інших даних, у відповідності до яких вони можуть функціонувати, та їх нормативно-правовому регулюванні. Досягти мети та розв'язати завдання, що поставлені перед Інвентаризацією, можна лише при належному рівні її організаційного, технічного, економічного та обліково-аналітичного забезпечення.

4. У господарській діяльності окремого підприємства об'єктами інвентаризації виступають об'єкти бухгалтерського обліку і господарського контролю, які мають кількісний вираз та вартісну оцінку, а фактичну наявність і стан можна визначити органолептичними прийомами та шляхом перевірки або підтвердження сальдо. До таких об'єктів слід відносити оборотні і необоротні активи, а також зобов'язання.

Інвентаризаційний процес як безальтернативний засіб пізнання фактичного стану передбачає наявність об'єкту і суб'єкту. Суб'єктами є прав та обов'язків - державні інститути, структури та підрозділи, що згідно з чинним законодавством мають право на здійснення контролю фінансово-господарської діяльності, а також власники та керівники підприємств. Суб'єкт інвентаризаційного процесу делегує свої повноваження інвентаризаційній комісії, яка по відношенню до суб'єкта є виконавчим органом.

5. При проведенні інвентаризації слід дотримуватись таких принципів: раптовості, всебічності, повноти охоплення об'єктів, гласності, ефективності, оперативності, економності, об'єктивності, точності, своєчасності і плановості, співставленості, безперервності, а також організаційно-правових.

Виділення в інвентаризаційному процесі таких стадій, як організаційна, підготовча, технологічна і результативна дозволяє представити інвентаризаційний процес у вигляді алгоритму, що суттєво спрощує роботу інвентаризаційної комісії.

Результати інвентаризації щодо фактичної наявності та стану об'єктів повинні оформлюватись лише інвентаризаційними описами, які в обліковому і в контрольному процесах виконують фіксаційну та інформаційну функції.

Результати перевірки залишків і дані бухгалтерського обліку наводяться лише в порівняльних відомостях - найважливіших заключних документах, які складаються на результативній стадії інвентаризаційного процесу.

Порядок регулювання інвентаризаційних різниць залежить від характеру та причин виявлених лишків, недостач, втрат та фактів псування майна.

Визначити ефективність інвентаризації пропонується за допомогою показників, що характеризують своєчасність і якість визначення фактичних залишків майна та відшкодування виявленого збитку, а саме: коефіцієнт якості інвентаризацій, коефіцієнт своєчасності першого та другого порядку, показник виконання плану, показник середнього рівня виявлених недоліків, абсолютний приріст сум виявлених нестач, втрат від псування, розкрадання та коефіцієнт відшкодованого збитку.

У процесі проведення аудиту інвентаризації активів і зобов’язань підприємства аудитор за будь-яких обставин повинен оцінити стан інвентаризаційної роботи і якості проведених інвентаризацій, виконання плану проведення інвентаризацій, правильності виведення результатів інвентаризацій та відображення їх в обліку, своєчасності та повноти вжитих заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Комп'ютеризація вносить певні зміни в хід інвентаризаційного процесу. Використання комп'ютерних програм при проведенні інвентаризації активів і зобов'язань, як правило, скорочує на 40-50% терміни її проведення, усуває ймовірність помилок у номенклатурних номерах, цінах та інших реквізитах і запобігає фактам викривлення результатів інвентаризації. Найбільший ефект тут досягається при використанні засобів нанесення і зчитування штрихових кодів.

Покращення аналітичності обліку недостач і втрат є актуальним в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку. На базі функціональних можливостей комп'ютерної програми„1С:Бухгалтерія 7.7" пропонується структура аналітичного обліку по рахунку „Недостачі і втрати від псування цінностей".


Додаток 7. Зразок оформлення списку використаної літератури

Нормативно - законодавча база:

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України №  966 – ХІV від 16.07.1999 р. //Бухгалтерський облік і аудит. 1999 р. - № 6. – 9 – 13 с.
 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Наказом МФУ № 291 від 30.11.1999 р. – 23.

 3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Наказом МФУ № 291 від 30.11.1999 р. – 70 с.

 4. 32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – К.: КНТ, 2008. – 320 с.

Основна:

 1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид. – Житомир: ЖГТУ, 2001. – 672 с.
 2. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. /Л.Г. Ловінська, Л.В. Жилкіна, О.М. Голенко та ін. – К.: КНЕУ, 2002. – 370 с.

 3. Бухгалтерський облік у сільському господарстві в первинних документах і проводках / За ред. М.Ф. Огійчука та В.М. Пархоменка. –Х.: Фактор, 2008. – 464с.

 4. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах України / За заг. ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2009. – 736 с. – Укр. мовою.

 5. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 2-е вид., перероб. і допов. / М.Ф.Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; За ред. проф. М.Ф.Огійчука. – К.: Вища освіта, 2009. – 800 с.

 6. Коблянська О.І.  Фінансовий облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. І доп. – К.: Знання, 2007. – 471с.- (Вища освіта XXI століття).

 7. Маренич  Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник./ За ред. В.Я. Амбросова. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 896 с.

 8. Сук Л.К. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Знання, 2010. – 631 с. – (Вища освіта XXI століття).

 9. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін. /За ред. проф. М.Ф. Огійчука.-6-те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2011.-1042 с.

Додаткова:

 1. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Збірник ситуаційних задач і завдань для самостійної роботи студентів: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 243 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 2. Білоусько В.С., Беленкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Видання 4-те. В.С.Білоусько , М.І. Беленкова /За ред. В.С. Білоуська / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2007. – 423с.

 3. Білоусько В.С., Беленкова М.І та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Видання 6-те. В.С.Білоусько , М.І. Беленкова /За ред. В.С. Білоруська. К., Алерта -2010.- 402 с.

 4. Вербило О.Ф., Бойко З.І., Кондрицька Т.П., Якрошинський В.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник (Національний аграрний університет). За ред. доц., канд. екон. наук О.Ф. Вербило. – К.: НАУ, 2004, с – 424.

 5. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник /За ред. (Економіка. Фінанси. Право) М.В. Кужельного. – 6-те вид. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 266с. –.

 6. Деречина  В.В., Кізім М.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник /За ред.. Деречина В.В./ - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.

 7. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.

 8. Лишеленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2003. – 215 с.

 9. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 444 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Інтернет - ресурси:

Бібліотека он-лайн: Бухгалтерський облік http://www.readbookz.com/cat/3.html 

Облік і фінанси АПК. Бухгалтерський портал http://magazine.faaf.org.ua/

Газета «Все про бухгалтерський облік» http://vobu.kiev.ua

Газета «Урядовий кур’єр»  http://www.ukurier.gov.ua/

Електронна бібліотека http://pidruchniki.com.ua/

Електронна бібліотека http://www.studentbooks.com.ua/

Електронна бібліотека http://www.twirpx.com/files/financial/

Наукова бібліотека http://pulib.if.ua/

Книги видавництва «ЦНЛ» http://yourbooks.vipcentr.ru/

Бібліотека економіста http://library.if.ua/


Додаток 8. Рецензія на курсову роботу

 

Критерії оцінювання

Кількість балів

Бали рецен-зента

1.

1.1. Вступ (формулювання теми, її актуальність, визначення мети і завдань дослідження, виділення об’єкта і предмета дослідження)

_________________________________________________

_________________________________________________

 

0-10

 

1.2. Основна частина (відповідність змісту темі роботи, повнота розкриття теми)

_________________________________________________

_________________________________________________

 

0-30

 

1.3. Висновки (наявність узагальнення до кожного розділу та висновків дослідження у цілому, відповідність висновків меті і завданням роботи, чіткість і ґрунтовність узагальнень/ висновків)

_________________________________________________

_________________________________________________

 

0-10

 

2.

Творчий підхід і самостійність при написанні роботи, її практична значимість (виклад і обґрунтування економічних показників формулювання пропозицій щодо практичного використання матеріалів проведеного дослідження)

_________________________________________________

_________________________________________________

 

0-10

 

3.

Опрацювання джерел (відповідність підібраних джерел темі роботи, їх кількість (достатня/недостатня), вміння робити посилання, правильність і повнота бібліографічного опису)

_________________________________________________

_________________________________________________

 

0-10

 

4.

Зовнішнє оформлення роботи (стиль написання, якість і актуальність оформлення, його відповідність вимогам)

_________________________________________________

_________________________________________________

 

0-5

 

Курсова робота допускається до захисту із кількістю балів

0-75

 

Захист курсової роботи (глибина знань студента під час захисту, якість відповідей на питання по змісту курсової роботи)

_________________________________________________

_________________________________________________

 

0-25

 

Загальна оцінка за курсову роботу «____________»

0-100

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!