Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2444 Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботи з дисципліни Фінансовий облік, УБіПУ

Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботи з дисципліни Фінансовий облік, УБіПУ

« Назад

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
 

 

Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботиз дисципліни Фінансовий облік 

для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

 

Ірпінь - 2014

Методичні рекомендації містять перелік тем та їх зміст для самостійного поглибленого вивчення тієї чи іншої ділянки облікової роботи, вимоги до змісту та оформлення структурних частин курсової роботи, наведено широкий перелік рекомендованої літератури. 

Для студентів облікових спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії облікових дисциплін. 

Укладач:  Т.В. Талько, викладач облікових дисциплін, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Н.В. Ільченко, заступник директора з навчальної роботи 

Рецензент: С.О. Олійник, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту  НУБіП України;

Т.І. Дунаєнко, викладач облікових дисциплін, спеціаліст   вищої кваліфікаційної категорії. 


ЗМІСТ

Вступ

 1. Вибір теми і складання плану роботи.

 2. Написання курсової роботи.

 3. Оформлення роботи та списку використаних  літературних джерел.

 4. Вимоги до рецензії і захисту курсової роботи.

Додаток 1. Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни.

Додаток 2. Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи.

Додаток 3. Зразок оформлення плану курсової роботи.

Додаток 4. Зразок написання вступу курсової роботи.

Додаток 5. Методичні рекомендації до написання першого розділу курсової роботи.

Додаток 6. Зразок написання висновків до курсової роботи.

Додаток 7. Зразок оформлення списку використаної літератури.

Додаток 8. Рецензія на курсову роботу.

Література 

ВСТУП

Навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» передбачено виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік».

Курсова робота з дисципліни «Фінансовий облік» є самостійною теоретико-практичною, здебільшого суто практичною поза аудиторною роботою студентів, націленого на закріплення і розвиток теоретичних знань та практичних умінь і навичок професійної роботи.

Курсова робота виконується індивідуально за затвердженою тематикою. При написанні курсової роботи необхідно дослідити стан обліку на прикладі конкретного господарства. Під час проходження виробничої практики та написання курсової роботи, студент повинен вивчити організаційно-правовий статус господарства, ознайомитися з виробничо-фінансовою характеристикою, основними економічними показниками діяльності підприємства, а також станом бухгалтерського обліку, використання первинних документів та облікових регістрів.

Написання курсової роботи повинно здійснюватись на підставі нормативно-законодавчих актів, літературних джерел, наукових праць вчених, економістів, практиків, обліку та первинної документації і облікових регістрів досліджуваного господарства.

По завершенню написання курсової роботи необхідно зробити висновки і пропозиції, в яких вказати на недоліки, які мають місце на конкретному підприємстві, запропонувати шляхи вдосконалення щодо їх ліквідації.

Термін виконання курсової роботи встановлюється навчальним планом.

Розроблені методичні рекомендації допоможуть студентам у підготовці та написанні курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік». 

Мета і завдання курсової роботи:

 • Систематизувати, закріпити та розширити теоретичні знання і практичні навички студентів;

 • Навчитись користуватися у виробничих умовах первинними та зведеними документами, обліковими регістрами, звітними й іншими інформаційними матеріалами, аналізувати їх та давати їм критичну оцінку;

 • Робити висновки, вносити пропозиції щодо удосконалення діючої методики ведення обліку на підприємствах;

 • Навчитись правильно вирішувати проблемні питання з вибраної теми.

Виконання курсової роботи складається з таких етапів:

1. Вибір теми і складання плану роботи.

2. Пошук нормативно-правових джерел, наукової та навчально-методичної літератури, їх опрацювання.

3. Робота над змістом курсової роботи, підготовка тексту і подання його керівникові.

4. Доопрацювання курсової роботи із врахуванням зауважень керівника і подання її для рецензування і оцінювання.

5. Захист курсової роботи і підсумкове оцінювання.

1. Вибір теми і складання плану роботи

Тему курсової роботи студенти вибирають самостійно відповідно до тематики методичних рекомендацій (Додаток 1).

Курсову роботу виконують на основі вивчення літературних джерел, інструкцій, а також планових, облікових і звітних матеріалів конкретного підприємства.

Приступаючи до виконання курсової роботи, студент повинен самостійно або з допомогою керівника підібрати матеріал, який буде покладено в її основу, скласти детальний список необхідної літератури, вивчити її і зробити висновки.

Перш за все необхідно ознайомитися з нормативними та інструктивними матеріалами Міністерства фінансів України, Міністерства аграрної політики і продовольства України, монографіями, статтями, підручниками та навчальними посібниками.

Необхідну літературу студент повинен підбирати за каталогом або довідковою картотекою бібліотеки, інструктивний матеріал має знайти в довідкових і періодичних виданнях та інформаційних бюлетенях.

Після підбору та ретельного вивчення літератури студент складає план, у якому необхідно врахувати:

 • теоретичні основи обліку з обраної теми (із посиланнями на нормативні акти, інструкції, вказівки, положення, що регламентують облік даного об’єкта на підприємстві);

 • вимоги, що ставляться до обліку даного об’єкта і можливості їх забезпечення при діючому порядку обліку (особливу увагу потрібно приділити оперативно-економічним і аналітичним функціям обліку);

 • прогресивний метод обліку та шляхи його удосконалення для даного об’єкта;

 • критичну оцінку організації обліку об’єкта конкретного господарства та пропозиції щодо його вдосконалення;

 • основи організації первинного, аналітичного та синтетичного обліку з даної теми.

Перевірений керівником план курсової роботи відображається у змісті, де перелічуються заголовки усіх структурних частин курсової роботи і вказуються сторінки, на яких вони починаються. Зразок оформлення змісту курсової роботи поданий у Додатку №3.

2. Написання курсової роботи

Після опрацювання літературних джерел студент приступає до написання курсової роботи. При цьому він повинен дотримуватися певних вимог щодо змісту окремих частин курсової роботи.

У вступі (1-2 с.), з урахуванням теми курсової роботи, визначається місце та роль, об’єктів обліку, актуальність вибраної теми, вказується цільове призначення і методи її дослідження.

У розділі 1 (5-6 с.) аналізують виробничо-фінансову діяльність підприємства (дані для теми дослідження беруться за попередні три роки). Розкриваються загальні питання організації бухгалтерського обліку (форми обліку в господарстві, документообіг, склад і розподіл обов’язків працівників бухгалтерії).

Розділ 2 (15-18 с.) – основний розділ курсової роботи.

У ньому на підставі літературних джерел та фактичного стану справ у господарстві, згідно з нормативними документами (інструкціями, вказівками, положеннями тощо), розкривається зміст певних питань курсової роботи, економічний зміст об’єктів бухгалтерського обліку, При цьому студент аналізує причини недоліків, що мають місце в організації обліково-аналітичної роботи на базовому підприємстві.

З найбільш важливих питань плану курсової роботи студент повинен провести дослідження, проаналізувати й оцінити отриманий результат, внести пропозиції щодо удосконалення обліку на підприємстві. У висновках (2-3с.) формулюються та обґрунтовуються пропозиції, що випливають із змісту курсової роботи, які спрямовані на удосконалення існуючих методів ведення обліку; подаються рекомендації щодо реалізації висунутих пропозицій. Висновки викладаються у вигляді окремих пунктів у межах одного абзацу, формулюються коротко, чітко, конкретно, аргументовано.

Зразок написання висновків до курсової роботи поданий у Додатку 5.

У додатки (без обмежень) виносять первинні і зведені документи, синтетичні та аналітичні регістри бухгалтерського обліку за формою обліку базового господарства, про які йде мова у курсовій роботі, схеми, малюнки, графіки, таблиці та інші матеріали, що стосуються роботи. Додатки слід оформити як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої. З правого боку рядка над заголовком малими буквами з першої великої друкується слово «Додаток…» і велика літера української абетки, наприклад «Додаток А», «Додаток Б». Додатки треба позначати послідовно відповідно до букв алфавіту, за винятком букв Г,Є,І,Ї,Й,О,Ч,Ь. Один додаток позначається як додаток А. Додатки не включаються до загальної нумерації сторінок курсової роботи. За текстом курсової роботи обов’язково робляться посилання на додатки.

Курсова робота виконана без елементів наукового дослідження не може заслуговувати високої оцінки. Конкретні питання дослідження теми та порядок їх висвітлення студент обговорює з викладачем.

3. Оформлення роботи та списку використаної літератури

Орієнтовний обсяг курсової роботи – 15-20 сторінок друкованого тексту.

Таблиці в тексті будують відкритими і закриті (при виконанні роботи за допомогою комп’ютера).

При написанні тексту число рядків на кожному листі – 28-30, а поля зліва, зверху, знизу – 20 мм, справа – не менше 10 мм.

Усі сторінки нумеруються – від титульної до останньої, цифри проставляють у правому верхньому куті листа. Цифри не пишуться на  завданні, титульному листку, змісті (орієнтовні зразки оформлення показані в додатках 1, 2).

Для нумерації розділів і підрозділів використовують арабські цифри. Вступ, висновки, список використаних джерел, додатки не нумеруються.

Кожен розділ роботи розпочинають з нової сторінки, а підрозділи в межах розділу продовжуються на тій же сторінці.

Посилання на літературні джерела слід робити в квадратних дужках за допомогою двох цифр. Наприклад, [6,82], де „6” – порядковий номер літературного джерела в списку використаної літератури, а „82” – сторінка, з якої взята інформація.

Нумеруються таблиці та додатки послідовно арабськими цифрами.

При посиланні в тексті на таблиці чи додатки слова „таблиця”, „додаток” пишуться повністю.

Список використаної літератури рекомендується наводити в такій послідовності:

 • закони по роках прийняття (з найдавнішого по теперішній час);

 • накази міністерств і відомств України по роках прийняття;

 • постанови по роках прийняття;

 • інструкції;

 • положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

 • монографії (в алфавітному порядку);

 • навчальна література;

 • наукові статті;

 • матеріали підприємства.

Законодавчі акти та інструктивні матеріали записують у такій послідовності: назва, номер, дата затвердження.

За кожним літературним джерелом слід вказати прізвище, ініціали автора, повну назву роботи, видавництво, рік видання, обсяг роботи (сторінок).

Якщо у списку літератури вказується стаття, опублікована у періодичних виданнях (газетах, журналах), потрібно записувати спочатку прізвище, ініціали автора, назву статті, назву газети чи журналу, рік, номер газети чи журналу і сторінки, на яких була надрукована ця стаття.

Літературні джерела розміщують в алфавітному порядку за прізвищами авторів. До списку потрібно включати ту літературу, яка безпосередньо використана студентами.

Зразок оформлення списку використаної літератури поданий у Додатку 6.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!