Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2443 Порядок захисту курсової роботи, Стратегічний аналіз, НУХТ

Порядок захисту курсової роботи, Стратегічний аналіз, НУХТ

« Назад

6. Порядок захисту курсової роботи

Перевірена викладачем-керівником курсова робота разом із його рецензією повертається студенту. У випадку незадовільної оцінки робота має бути перероблена відповідно до зауважень і повторно подана у зазначений термін. На доопрацювання може бути відправлена робота, по якій можна підвищити рівень виконання і, відповідно, попередню оцінку.

Курсова робота, яка відповідає викладеним у даних методичних рекомендаціях вимогам, залежно від її якості оцінюється на “відмінно”, “добре”, “задовільно”. Ці оцінки є попередніми. До захисту треба письмово (у вигляді доповнень до курсової роботи) доопрацювати зауваження керівника. До захисту курсових робіт допускаються студенти, які дотримались всіх вимог. Причиною недопущення до захисту може бути невідповідність оформлення роботи вимогам кафедри, які розкрито у попередніх розділах.

Заключним етапом є захист курсової роботи. Він проводиться у термін, який визначає кафедра. Під час захисту треба мати з собою курсову роботу з позитивною рецензією та залікову книжку. Автор курсової роботи публічно захищає її перед комісією і керівником, які оцінюють відповідність підготовки студента.

Процедура захисту передбачає стисле викладення студентом результатів дослідження і відповідей на запитання членів комісії. В ході захисту оцінюються не тільки виконання роботи, але й якість самого захисту. Під час захисту курсової роботи студент має виявити ґрунтовні знання з предмету дослідження, вміти розкрити зміст розглянутих у курсовій роботі положень. За результатами захисту науковий керівник може уточнити попередню оцінку курсової роботи.

Оцінку “відмінно” отримує студент, у якого акуратно і пра­вильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямова­ність, містить практичний результат і глибокий аналіз питань об­раної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

Оцінку “добре” одержує студент за роботу, у якій виконані всі зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характе­ру, недостатньо аргументовані висновки й пропозиції. Робота має бути виконана правильно й акуратно.

Оцінку “задовільноотримує студент, у якого робота міс­тить недостатньо елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і пропозиції погано аргументовані, текст офор­млений неакуратно. 

Розподіл балів за окремими елементами змістових модулів та методи поточного контролю успішності навчальної роботи студентів (за виконання курсової роботи)

1 семестр

№ зміст. моду-ля

Елементи змістового модуля

Кількість балів

Поточний контроль навчальної роботи студентів

міні-мальна

макси-мальна

методи контролю

тиждень семестру

Модуль 2

1.

Розробка плану курсової роботи

5

8

Узгодження і затвердження плану курсової роботи

2

 

Написання основної частини роботи

15

25

Перевірка основної частини

10

 

Написання вступу та висновків по курсовій роботі

10

15

Перевірка вступу та висновків

12

 

Складання списку використаних джерел

10

12

Перевірка списку використаних джерел

14

 

Всього

40,0

60,0

 

 

2.

Захист курсової роботи

20,0

40,0

Захист курсової роботи (проекту) у комісії

16

Всього

20,0

40,0

 

 

Сума

60,0

100,0

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики, диференційованого заліку

1

2

3

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Законодавча та нормативна: 

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996—XIV.

 2. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 №419.

Базова: 

 1. Ангеліна І.А. Стратегічний аналіз. Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.050106 “Облік і аудит”. /І.А.Ангеліна. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2014.- 65с.

 2. Востряков О.В. Стратегічний процес на підприємстві : Навч. посібник. / О.В. Востряков, О.М. Гребешкова. – К.: КНЕУ, 2009. – 313 с.

 3. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. / В.Г.Герасимчук – К.: КНЕУ 2005. – 360 с.

 4. Головко Т. В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: Навч.–метод. посібник для сам. вивч. дисц./ За ред. д-ра екон. наук, проф. М.В. Кужельного.–К.: КНЕУ, 2011.-198с.

 5. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник. /П.Л.Гордієнко. - К.: Алерта, 2012. – 404 с.

 6. Грант Р. Современный стратегический анализ. / Р. Грант. — СПб: Питер, 2008. – 560 с.

 7. Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Стратегічне управління: Навчальний посібник. /Л.Є.Довгань, Ю.В.Каракай, Л.П.Артеменко. — К.: ЦУЛ, 2009. — 440 с.

 8. Ефремов В. С. Стратегия бизнеса: концепция и методы планирования: Учеб. пособие. / В.С.Ефремов. — М.: Динпресс, 2008.-383с.

 9. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: Пер. с англ./М.Портер. – К.: Основи 2003. – 392 с.

 10. Стратегічне управління підприємством: бізнес-курс : Навч. посібник. / О.В. Востряков, О.М. Гребешкова. – К.: КНЕУ, 2012.-456с.

 11.  Томпсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева М.И.Соколовой. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 576с.

 12.  Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник. / К.І.Редченко. - Львів: “Новий світ-2000”, “Альтаир-2000”, 2003. – 272 с.

 13. Сухарев П.М. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник. / П.М.Сухарев. – Донецьк: “Вебер (Донецька філія), 2007. – 163 с.

Допоміжна:

 1. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ./ Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Свенко. – М.: Экономика 2004. – 519 с.

 2. Бланк Й. А. Управление формированием капитала. / І.О.Бланк. — К.: Ника-Центр, 2008.— 512с.

 3. Василенко В.О. Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. Навчальний посібник. – Вид. 2-ге виправл. і доп. за ред. Василенка В.О. – К.: Центр навчальної літератури 2004. – 400 с.

 4. Виханский О С.   Стратегическое   управление:   Учебник. / О.С.Виханский —  2-е изд., перераб. й доп. — М.: Гардарика, 2008. — 296 с.

 5. Дженстер П. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей. : Пер. с англ. / Дженстер Пер, Хасси Дэвид – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 368 с

 6. Кіндрацька Г.І Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. / Г.І.Кіндрацька. – К.: Знання 2006. – 366 с.

 7. Клейнер Г. Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски стратегии безопасность. / Г.Б.Клейнер. – М.: Экономика 2006. - 288 с.

 8. Маркова В.Д. Кузнєцова С.А. Стратегічний менеджмент. / В.Д.Маркова, С.А.Кузнєцова.  – М.: Економіка, 2006 – 288 с.

 9. Мізюк Б. М Стратегічне управління: Підручник. / Б.М.Мізюк. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Львів: Магнолія плюс, 2006. – 392 с.

 10. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.-2-е изд., перераб. и доп. / В.В.Ковалев. -М.: Финансы и статистика,2008.- 512с.

 11. Круглов М. Й. Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов. /М.Й.Круглов. — М.: Русская Деловая Литература, 2008. — 768 с.

 12. Левицки С. Как разработать стратегию: Практические рекомендации по созданию реально работающей стратегии / С. Левицки / Пер с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 328 с.

 13. Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2001. – 688 с.

 14. Район Б. Стратегический учет для руководителя / Пер. с англ. под ред. В. А. Микрюкова. — М.: Аудит; ЮНИТИ, 2008.

 15. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ. — СПб.: АОЗТ «Литера плюс», 2004. — 272 с.

 16. Стратегическое планирование / Под ред. А. Уткина. — М.: ЗКМОС, 2008. —440с.

 17. Стратегічний аналіз. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів (СРС) ОФФ спеціальності 8.050106 “Облік і аудит”. / Сухарев П.М. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004.-33с.

 18. Стратегічний аналіз: методичні вказівки та завдання для практичних та семінарських занять / Косова Т.Д., Cухарев П.Н., Ангеліна І.А. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. -  90с.

 19. Томпсон А. А., Стриклеш) А. Дме. Стратегический менеджмент: искусство разработки й реализации стратегии: Учебник для вузов: Пер. с англ. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. — 576 с.

 20. Шершньова З.Є. Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська. – К.: КНЕУ 2003. – 384 с.

 Інформаційні ресурси:

 1. www.zakon.rada.gov.ua

 2. www.pravo.vuzlib.org/book_z811_page_9

 3. www.sdpi.od.ua/content/view/1231/41/

 4. www.niss.gov.ua

 5. http://ukrstat.org/uk

 6. http://www.kmu.gov.ua

Додаток В

Приклади оформлення бібліографічного опису документів (літературних джерел)

Книги:

Одного автора

Горкавий, В. К. Статистика : навч. посіб. / В. К. Горкавий. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Алерта, 2012. — 608 с.

Двох авторів

Фаріон, І. Д. Управлінський облік : підруч. / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. — К. : ЦУЛ, 2012. — 792 с.

Трьох авторів

Павленко, І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. — К.: ЦУЛ, 2012. — 256 с

Чотирьох авторів

Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. — К. : Літера, 2005. — 464 с.

П’яти і більше авторів

Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) : навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, В. М. Жуковська та ін. — К. : ЦУЛ, 2010. — 184с.

Книга за редакцією

Міжнародна економіка : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака. — К. : ЦУЛ, 2008. — 1118 с.

Організація праці : навч. посіб. / В. М. Данюк, А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова та ін. ; під ред. В. М. Данюк. — К. : КНЕУ, 2009. — 333 с.

Без автора

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).

Монографії:

Пархоменко, В. Д. Інформаційна аналітика у сфері науково-технічної діяльності : монографія / В. Д. Пархоменко, О. В. Пархоменко. — К. : УкрІНТЕІ, 2006. — 224 с.

Частина з монографії

Беренда, Н. І. Розвиток екологічного обліку в Україні з врахування світового досвіду / Н. І. Беренда, Н. В. Остапенко // Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України : кол. моногр. — Умань : Візаві, 2013. — Ч. 2. — С. 205-214.

Словники:

Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175 с.

Бибик, С. П. Словник епітетів української мови / С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт. — К. : Довіра, 1998. — 431 с. — (Словники України).

Перекладне видання:

Мишкін, Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків : підручник / Ф. С.  Мишкін ; пер. з англ. С. Панчишина. — К. : Основи, 1998. – 963 с.

Багатотомне видання:

Окремий том

Холодильная технология пищевых продуктов : учебник: в 3 ч. Ч. 3. : Биохимические ифизико-химические основы / В. Е. Куцакова, А. В. Бараненко, Т. Е. Бурова, М. И. Кременевская. — С.Пб.: ГИОРД, 2011. — 272с.

Неопубліковані документи:

Дисертація

Лисак, В. Ю. Організаційно-економічні засади використання персоналу підприємств харчової промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Володимир Юрійович Лисак ; НУХТ. — К., 2012. — 279 с.

Автореферат дисертації

Лисак, В. Ю. Організаційно-економічні засади використання персоналу підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04  «Економіка управління підприємствами» / Володимир Юрійович Лисак ; НУХТ. — К., 2012. — 18 с.

Статті зі збірників, журналів:

Гончаров, В. А. Численная схема моделирования дозвуковых течений вязкого сжимаемого газа / В. А. Гончаров, В. М. Кравцов // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 1988. — Т. 28, № 12. — С. 1858-1866.

Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-активних речовин в неполярному розчиннику / В. І. Петренко, Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв та ін. // Український фізичний журнал. — 2008. — № 3. — С. 229-234.

Курси, конспекти лекцій, методичні рекомендації:

Сєдих, О. Л. Інформатика : конспект лекцій для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання. Ч. 2. Алгоритмізація та програмування засобами Visual Basic (VB) / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук. — К. : НУХТ, 2010. — 96 с.

Інформатика : методичні рекомендації до вивчення розділу "Microsoft Exel" та виконання контрольної роботи для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навч. / уклад. Н. І. Вовкодав, О. Л. Сєдих. — К. : НУХТ, 2007. — 51 с.

Інформатика [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу "Алгоритмізація та програмування задач, що містять одновимірні масиви та функції користувача засобами Visual Basic (VB)" для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навч. / уклад. О. Л. Сєдих, С. В. Маковецька. — К. : НУХТ, 2012. — 58 с. Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/50.06.pdf .

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи) для студ. спец. 7.05020202 "Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" деної та заочної форм навч. [Електронний ресурс] : / уклад. О. М. Пупена, І. В. Ельперін, В. М. Кушков. — К. : НУХТ, 2012. — 48 с. — Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.07.pdf

Закони України:

Закон України «Про вищу освіту»: (офіц.текст: за станом на 19 жовтня 2006 р.) / Верховна Рада України. — К. : Парламентське вид-во, 2006. — 64 с.

Про якість та безпеку харчових продуктів і продовльчої сировини : [закон України : від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР] // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 19. — С. 298.

Електронні ресурси:

Віддаленного доступу:

Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе текстов / СПб. гос. ун-т, фак. прикладной математики - процессов управления. — Режим доступа:www.URL:http://apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/onapr.html/ — 10.12.2004 г.

Локального доступу:

Internet шаг за шагом [Електроний ресурс] : интеракт. учебник — Электрон. дан. и прогр. — СПб. : Питер Ком, 1997. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Систем. требования : ПК от 486 DX 66 МГц ; RAM 1616 Мб ; Windows 95 ; зв. плата. — Загл. с этикетки диска.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!