Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2442 Вимоги до оформлення курсової роботи, Стратегічний аналіз, НУХТ

Вимоги до оформлення курсової роботи, Стратегічний аналіз, НУХТ

« Назад

5. Вимоги до оформлення курсової роботи

5.1. Загальні вимоги

Курсову роботу виконують та друкують за допомогою комп’ютера з одного боку аркушів білого паперу формату А4 через 1,5 міжрядкові інтервали до сорока рядків на сторінці. Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 45-55 сторінок.

Текст роботи необхідно оформляти, залишаючи поля, мм: ліворуч – не менш як 20, праворуч – не менш як 10, угорі – не менш як 20, внизу – не менш як 20.

Шрифт друку  має бути 14 кеглю, формату Times New Roman, чіткий, чорного кольору середньої жирності, щільність тексту роботи – однакова.

Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного.

Заголовки структурних частин курсової роботи: “ЗМІСТ”, “ВСТУП”,  “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Відстань між заголовком пункту та текстом має дорівнювати 1 інтервалу. Кожний розділ та структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

5.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знаку “№”.

Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка, яку враховують у загальній нумерації. На титульній сторінки номер сторінки не ставлять, на наступних – номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без зазначення слова «сторінка» і без крапки в кінці.

Нумерації у змісті не підлягають такі структурні складові курсової роботи: «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ».

Номер розділу у плані курсової роботи ставлять з абзацного відступу і після нього ставлять крапку. Слово «Розділ» при цьому не пишуть.

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад, 2.3. (третій підрозділ другого розділу).

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад, Рис.1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі наведено одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах пункту. В правову верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці має складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

При переносі частини таблиці на іншу сторінку слово “Таблиці” і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над перенесеними частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер, наприклад, “Продовження табл. 1.2”.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер формули пишуть праворуч на рівні самої формули в круглих дужках, наприклад, (3.1) (перша формула третього розділу).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові та пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші кілько, то після сова “Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1…

2…

3…

Якщо примітка одна її не нумерують і після слова “Примітка” ставлять крапку.

5.3. Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, має оформлюватися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Слово “Таблиця” та її назву починають з великої літери і розташовують праворуч над назвою таблиці. Назву не підкреслюють. Нумерація таблиць здійснюється в межах кожного розділу, наприклад: таблиця 1.2 – друга таблиця першого розділу.

Заголовки граф треба починати з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Текст та цифри в таблиці мають бути меншими за 12 кегль.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під другою в межах однієї сторінки.

5.4. Формули

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший порядок пояснення починають зі слова “де”.

Рівняння і формули треба виділяти в тексті вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенеси після знаку рівності (=) або після математичних знаків (+, -, ×). Нумерацію формул здійснюють в межах кожного розділу і розташовують праворуч від формули в край тексту на рівні самої формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Приклад оформлення формули.

5.5. Посилання

У процесі написання курсової роботи необхідно давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, завдання, питання, дослідження. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати зміст, мову тексту, обсяг.

Посилатися в тексті курсової роботи на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “…у праці Шеремета А.В. [1, стор.25]…” або “…у працях [1-7]…”.

5.6. Список використаних джерел

Джерела кількістю не менше 30 можна розміщувати в списку одним із таких способів:

  • у порядку появи посилань у тексті;

  • в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела, занесені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць (див. додаток В).

5.7. Додатки

Додатки оформляють як продовження курсової роботи на наступних його сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Додатки слід позначити послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!