Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2441 Зміст курсової роботи, Стратегічний аналіз, НУХТ

Зміст курсової роботи, Стратегічний аналіз, НУХТ

« Назад

4. Зміст курсової роботи

У відповідності до плану курсова робота повинна складатись із титульної сторінки, змісту, вступу, основного тексту, висновків, списку використаних джерел.

Зміст передбачає наявність розділів курсової роботи з посиланням на відповідні сторінки, з яких починається текст розділу. У змісті повинен міститись план курсової роботи, який складено за складною схемою.

У вступі (1-2 сторінки) розглядається актуальність теми, її теоретичне та практичне значення, предмет дослідження та його зв’язок з іншими проблемами теорії та практики стратегічного аналізу, визначається об’єкт дослідження, формулюється мета та ступінь її наукового дослідження, обґрунтовується коло обраних питань у формі завдань дослідження, визначаються наукові методи, що будуть використовуватись в ході дослідження та окреслюється його інформаційна база.

В основному тексті  (35-45 сторінок) розкривається зміст теми: чітко, відповідно до визначених у плані питань. Бажано підкреслити їх взаємозв’язок, логіку переходу від одного питання до іншого, зробити по кожному з питань короткі висновки.

Структура плану курсової роботи повинна відображати логічну послідовність висвітлення проблеми, що винесена в назву теми. План повинен бути складним і складатись з 4 розділів (кожен з розділів складається мінімум з 1-3 пунктів залежно від особливостей обраної теми дослідження).

Завдання основного змісту курсової роботи:

  • в першому розділі — досліджуються сутнісні аспекти предмету обраної теми (сутність, види, форми, класифікації форм і видів);

  • у другому розділі – здійснюється галузевий аналіз та аналіз ринку, на якому функціонує підприємство – об’єкт дослідження з метою оцінки його конкурентної сили та виявлення можливостей і загроз, що генеруються зовнішнім середовищем підприємства. Крім того, в цьому ж розділі здійснюється аналіз динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства (на основі Звіту про фінансові результати) та активів і пасивів підприємства мінімум за 5-8 попередніх періодів (5 років або якщо поквартальна інформація – тоді 2 роки в поквартальному розрізі). Це необхідно для виявлення достовірного тренду, який потрібно використовувати в 4 розділі для прогнозування основних форм фінансової звітності підприємства.

  • в третьому розділі — апробуються інструменти стратегічного аналізу, які заявлені як предмет дослідження в роботі.

  • у четвертому розділі —здійснюється проектування основних форм фінансової звітності підприємства на наступний рік, аналіз можливих перспектив розвитку підприємства і обґрунтовуються можливі шляхи вирішення стратегічних проблем підприємства. 

Особли­ву увагу слід приділити дискусійним питанням теорії і практики стратегічного аналізу та управління підприємством Якщо в літературі відсутня єдина точка зору з питань, які досліджуються, слід навести думки кількох авторів, дати їх критичну оцінку та висловити свої мірку­вання з даних питань.

У висновках (2-3 сторінки) викладаються  тези основних узагальнень, що випливають зі змісту роботи. Висновки є квінтесенцією проведеного дослідження. Саме тут наводяться стисло найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми, оцінку отриманих результатів дослідження з точки зору їх відповідності меті та завданням, які відбито у вступі. Крім того,  підводяться підсумки з усіх висві­тлених питань, визначаються шляхи і напрями вирішення стратегічних пробле­м підприємства та формуються стратегічні альтернативи його розвитку з метою посилення конкурентних переваг в перспективному періоді. Рекомендації мають формуватись як на узагальненні пропозицій, що містяться у літературних джерелах, так і на матеріалах аналітичного дослідження, що представлено в другому та третьому розділах курсової роботи.

Отже, у висновках слід послідовно, тезисно викласти узагальнені результати проведеного теоретичного та аналітико-рекомендаційного дослідження, обґрунтувати їх достовірність, практичну цінність і зазначити на скільки повно вирішено завдання та досягнуто мету кваліфікаційної роботи, що були сформульовані у вступі. 

Після складання плану роботи та узгодження його з викладачем студент послідовно виконує такі етапи підготовки курсової роботи:

  • складає бібліографію;

  • вивчає літературні джерела;

  • збирає (в разі необхідності) та аналізує статистичні дані, інші фактичні матеріали;

  • працює над написанням та редагуванням тексту;

  • оформлює роботу.

Складання  бібліографії

Бібліографія — це список літературних джерел, які необхідно вивчити для вірного розуміння теми курсової роботи та викладання її змісту. Для складання  бібліографії необхідно використовувати систематичні та предметні каталоги у бібліотеках, звертатись до консультантів бібліографічних відділів. Важливим джерелом інформації є огляди змісту журналів та тижневиків, які друкуються в останньому номері видань за кожен рік.

Укладання бібліографії краще почати з робіт, надрукованих у попередні роки. Відібрану літературу необхідно оформити відповідно до вимог діючих державних стандартів (див. Додаток В).

Вивчення літературних та інформаційних джерел

В процесі вивчення літературних джерел студент повинен отримати повне уявлення про тему, коло проблем, які вона охоплює, про тенденції розвитку процесів і явищ, які розглядаються.

Робота над літературою — досить складний етап, його організація вимагає певної системи. Першим кроком повинно стати ознайомлення з відповідними розділами навчальних посібників, узагальнюючими монографіями з обраної теми курсової роботи. Після цього — ґрунтовне вивчення книжок, журнальних та газетних статей, інших матеріалів, що включено до бібліографії. Рекомендується спочатку ознайомитись із останніми виданнями, поступово переходячи до попередніх публікацій.

У процесі роботи над літературою треба робити виписки або у вигляді коротких записів прочитаної літератури своїми словами, або у вигляді цитат. Цитати  повинні бути дослівно переписані у лапках з зазначенням автора, назви твору, тому, сторінок. Робити виписки краще на окремих аркушах з одного боку. У верхній частині аркуша виписка повинна мати коротку назву, яка відповідає змісту виписки. Знизу під випискою треба зазначити її джерело.

Зроблені під час вивчення літературних джерел записи мають бути згруповані за окремими питаннями теми, після чого їх треба уважно вивчити та проаналізувати. Якщо виявиться, що деякі питання висвітлені недостатньо, треба повернутися до необхідної літератури та доповнити записи.

Порядок збору та обробки фактичного матеріалу

Однією з форм роботи над джерелами інформації є збір та обробка статистичних даних, які є основою органічного зв’язку теорії та практики. При цьому треба не лише відбирати цифри й факти, але й узагальнювати дані різних джерел, зіставляти їх, порівнювати та аналізувати.

Важливими джерелами даних є періодичні видання «Відомості Верховної Ради України», «Політичний менеджмент», «Урядовий кур’єр», публікації документів Державної Служби Статистики України, електронний ресурс «Урядовий портал» та інші.

Для виконання другого та третього розділів курсової роботи, потрібно зібрати достатню інформаційну базу, тобто статистичну та фінансову звітність обраного об’єкту дослідження  – підприємства, а саме:

– форма № 1 – «Баланс»;

– форма № 2 – «Звіт про фінансові результати»;

– форма № 3 – «Звіт про рух грошових коштів»;

– форма № 4 – «Звіт про власний капітал»;

– форма № 5 – «Примітки до річної фінансової звітності»;

– форма № 6 – Додаток до Приміток річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»;

– форма № 1-підприємництво – «Звіт про основні показники діяльності підприємства»;

– ф. № 1-П (термінова) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукц2ії (робіт, послуг)»;

– ф. № 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво промислової продукції»;

– форма № 11-ОЗ – «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)»;

– ф. 1- інвестиції «Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні інвестиції)»;

– ф. № 2-інвестиції «Звіт про капітальні інвестиції» ;

– ф. № 2-Б «Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів»;

– ф. № 1- інновація – «Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства»;

– ф. № 2- пром. (інновація) «Звіт про інноваційну активність підприємства»;

– ф. № 1-Б «Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість»;

– ф. 1-ПВ «Звіт з праці»;

– ф. 1-ПВ (умови праці) «Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці»;

– ф. № 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу»;

– ф. № 3-МТП «Звіт про залишки і витрати матеріалів»;

– ф. № 4-МТП Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти»

– ф. № 6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання»;

– ф. № 1-послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг»;

– іншу звітність відповідно до обраної теми.

Треба звернути увагу на те, що зайві відомості ускладнюють  систематизацію матеріалу. Слід зауважити, що необхідно здійснити аналіз релевантної бази даних, тобто такої, яка безпосередньо стосується обраної тематики і дає можливість виявляти проблеми підприємства з досліджених питань. Цифровий матеріал, що використовується в роботі, повинен бути співставним. Дуже важливо всебічно охарактеризувати явища, що вивчаються, на основі аналізу кількісних параметрів, провести необхідну діагностичну роботу, тобто представити економічну інтерпретацію виявлених тенденцій, окреслити наявні проблеми, визначити їх глибинні причини, взаємозв’язки і можливі наслідки у майбутньому.

Зібраний матеріал треба згрупувати і, якщо можливо, скласти таблиці. Таблиці не повинні  бути громіздкими, а зручними та зрозумілими для огляду та аналізу. Поруч з таблицями пропонується використовувати графіки, діаграми та схеми, які дозволяють більш наочно ілюструвати процеси та закономірності, які розглядаються в курсовій роботі.

Порядок написання курсової роботи

Після ретельного вивчення літературних джерел та фактичних даних треба уважно перечитати всі зібрані виписки, систематизувати їх у відповідності до питань плану роботи.

Текст курсової роботи повинен відповідати питанням плану, бути чітко розділений за планом, інакше неминучі повтори одного і того ж матеріалу у різних місцях роботи або прогалини у висвітленні окремих питань. Кожному питанню плану повинен відповідати розділ тексту курсової роботи під такою ж назвою. Кожен розділ повинен починатись з нової сторінки.

При розкритті змісту кожного питання слід дотримуватись таких методологічних принципів теорії як історичний підхід до вивчення управлінських явищ; єдність історичного та логічного; нерозривний зв’язок теорії та практики, системність дослідження і викладання матеріалу.

Теоретичний зміст курсової роботи повинен поєднуватись з простотою, точністю та лаконічністю викладу. Текст роботи  треба висловлювати “від третьої особи”, своїми словами. При цьому треба намагатись уникати багатослів’я і занадто емоційних виразів. Доцільно уникати побудов речень, які наприкінці вимагають знаків запитання та оклику. Речення мають бути якомога коротшими. Це полегшує вираз і розуміння думки. Як найретельніше мають бути продумані словосполучення щодо уникнення повторів з попередніми реченнями. Необхідно уникати використання жаргону та побутових синонімів наукової термінології.

Для підтвердження висновків, що випливають з дослідження, в роботі можуть наводитись цитати з використаних інформаційних джерел. Цитати, статистичні та інші дані, що наводяться у тексті, обов’язково повинні мати посилання на їх джерела. Повне копіювання не тільки цілих блоків, а й окремих фраз з наявних економічних публікацій без посилання на джерело не дозволяється.

Після закінчення роботи над текстом його необхідно відредагувати відповідно вимогам кафедри, які наведено у наступному розділі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!