Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2440 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Стратегічний аналіз, НУХТ

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Стратегічний аналіз, НУХТ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи

для студентів спеціальності

8.030504 «Економіка підприємства»

усіх форм навчання 

 

Київ НУХТ 2015 

 

Стратегічний аналіз: метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 8.030504 “Економіка підприємства” усіх форм навчання / уклад. Т.Л. Керанчук. – К.: НУХТ, 2015. –  25 с. 

Укладач Т.Л. Керанчук,  канд. екон. наук,доц. 

Рецензент: Т.П. Басюк, канд. екон. наук, доц.

Відповідальний за випуск: А.О.Заїнчковський,  д-р екон.наук, проф.

Видання подається в авторській редакції 

ЗМІСТ 


1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

4

2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

6

3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

7

4. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

7

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

12

6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

15

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

17

 8. ДОДАТКИ

20 

 

 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота є важливим елементом навчального процесу підготовки висококваліфікованого фахівця.

Курсова робота як важлива форма навчального процесу по­кликана навчити майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати інформаційні джерела (монографії, підручники, на­вчальні посібники, публікації періодичної преси), статистичні і практичні матеріали, що характеризують процеси на різних рівнях управління: загальнонаціональному, регіональному, місцевому.

Дана курсова робота призначена для студентів спеціальності 8.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання.

Метою курсової роботи є глибоке та досконале вивчення інструментарію стратегічного аналізу, а також закріплення і систематизація знань, отриманих в період навчання.

Завдання курсової роботи:

 • навчити студентів використовувати знання лекційних та семінарських занять для правильного самостійного підбору матеріалу з обраної теми;

 • сформувати у студентів вміння використовувати знання про сутність та особливості системи стратегічного аналізу і управління підприємством;

 • поглибити та розширити знання студентів з винесених проблемних питань;

 • спонукати студентів до використання при написанні курсової роботи критичного, самостійного та творчого мислення.

У курсовій роботі студент має показати:

 • знання і правильне застосування прийомів і методів виявлення стратегічних проблем та формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, проектів і програм;

 • уміння працювати з інформаційними джерелами, користуватись законодавчим та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити обґрунтовані висновки щодо формулювання  стратегічних проблем підприємства та розробляти заходи;

 • уміння узагальнювати вітчизняний і зарубіжний досвід застосування стратегічного аналізу та управління підприємством.

 • здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовувати сучасну методику дослідження з використанням таблиць, графі­ків, схем, діаграм та інших графічних рисунків.

Курсова робота носить теоретико-прикладний характер. Її план може складатись з чотирьох розділів. Її зміст повинен свідчити про глибоке опанування автором теоретичних основ та методологічних засад стратегічного аналізу, а також про вміння автора застосовувати прийоми та методи стратегічного аналізу на практиці. Матеріал в курсовій роботі повинен відбивати ставлення студента до тих точок зору, з якими він зустрівся при вивченні літератури (виклавши свою думку зі спірного питання, студент повинен указати, яку з названих точок зору він підтримує і чому, або висловити і мотивувати свою точку зору на розглянуту тему).

2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

Тематика курсових робіт з дисципліни «Стратегічний аналіз» обговорюється та затверджується на засіданні кафедри економіки і права. Зазначені нижче теми можуть змінюватись та доповнюватись кожного навчального року. З огляду на це перед вибором теми курсової роботи потрібно поцікавитись у керівника про наявність оновленого їх переліку. 

Представлений список тем курсових робіт є орієнтовним. 

 1. Аналіз факторів впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства з метою застосування у стратегічному управлінні.

 2. Аналіз факторів впливу проміжного середовища на діяльність підприємства з метою застосування в стратегічному управлінні.

 3. Аналіз факторів впливу внутрішнього середовища на діяльність підприємства з метою застосування в стратегічному управлінні.

 4. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі теорії ефективної конкуренції.

 5. Оцінка конкурентної позиції підприємства методом конкурентних переваг.

 6. Управління стратегією підприємства на основі використання матриці «зростання – частка ринку» Бостонської консультаційної групи (БКГ).

 7. Управління стратегією підприємства на основі використання матриці «привабливість – конкурентоспроможність» компаній «Дженерал Електрик – Мак Кінзі.

 8. Управління стратегією підприємства на основі використання матриці «життєвого циклу підприємства» фірми «Артур Д. Літл» (АДЛ/ЛС).

 9. Управління стратегією лідерства у мінімізації витрат підприємства.

 10. Управління стратегією широкої диференціації виробництва.

 11. Стратегічне планування в управлінні підприємством.

 12. Стратегічний контроль в управлінні підприємством.

 13. Фінансово-економічний механізм стратегічного управління підприємством.

 14. Управління реалізацією стратегії на підприємстві.

 15. Стратегічний аналіз в умовах невизначеності.

 16. Роль систем стратегічного вимірювання в управлінні бізнесом.

 17. Збалансована система показників (Balanced Scorecard – BSC як інструмент стратегічного вимірювання.

 18. Прогнозування в системі стратегічного аналізу та управління.

 19. Бенчмаркінг як інструмент конкурентного аналізу.

 20. Методика аналізу на основі проектованих фінансових звітів.

 21. Стратегічний аналіз доцільності інвестиційних проектів.

 22. Стратегічний аналіз як інструмент прийняття стратегічних управлінських рішень.

 23. Особливості стратегічного аналізу фінансових потреб підприємства.

 24. Особливості стратегічного аналізу конкурентних позицій підприємства.

 25. Методологія аналізу життєвого циклу бізнесу.

 26. Особливості застосування методики SWOT - аналізу.

 27. Особливості застосування методу SPACE – аналізу для визначення стратегії підприємства.

 28. Стратегічне планування в управлінні підприємством.

 29. Теорія «ланцюжка створення цінності» як інструмент стратегічного аналізу та управління.

 30. Оцінка результативності бізнесу в системі стратегічного аналізу.

 31. Пошук і обґрунтування стратегічних цілей підприємства/

 32. Шляхи і засоби підвищення ефективності стратегічного управління організацією. 

3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 

Тему курсової роботи обирає студент за порядковим номером в загальному списку студентів академічної групи.

Керівником курсової роботи є викладач дисципліни «Стратегічний аналіз».

Керівник курсової роботи надає студенту допомогу в розробці плану курсової роботи; рекомендує студенту необхідну літературу, нормативні і довідкові матеріали та інші джерела за темою; проводить систематичні, відповідно до розкладу, консультації з питань виконання пунктів плану курсової роботи; перевіряє виконання курсової роботи; готує студента до захисту курсової роботи.

Після співбесіди відносно плану роботи (у процесі роботи над літературою план може бути скоригований за згодою керівника), студент заповнює “Завдання на курсову роботу” (див. додаток 1), примірник якого залишається у студента.  Курсова робота повинна бути виконана та здана на кафедру для рецензування науковим керівником не пізніше встановленого завданням терміну.

Курсову роботу студент виконує відповідно до графіку, який встановлюється керівником.

Закінчену курсову роботу необхідно зброшурувати і здати на кафедру за 10 днів до початку екзаменаційної сесії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!