Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2434 Стан та розвиток трубопровідного транспорту області, Економіка транспортних підприємств, НАУ

Стан та розвиток трубопровідного транспорту області, Економіка транспортних підприємств, НАУ

« Назад

Розділ 6. Стан та розвиток трубопровідного транспорту області 

6.1. Характеристика сучасного стану і напрямів розвиткумережі магістральних нафто- і газопроводів 

Необхідно розкрити роль і значення трубопровідного транспорту у функціонуванні транспортного комплексу регіону, відзначити його переваги і недоліки перед іншими видами транспорту; навести коротку історичну довідку розвитку трубопровідного транспорту; відзначити автомобільні вузли, що відрізняються найбільшим ван-тажообігом і пасажирооборотом, назвати основні трубопровідні магістралі, які проходять територією області; охарактеризувати роботу підприємств області, що обслуговують їх роботу; окреслити основні проблеми на трубопровідному транспорті і шляхи їх вирі-шення, головні напрямки розвитку трубопровідної мережі області. 

6.2.  Географія трубопровідного транспорту 

Необхідно зазначити нафто- і газопроводи, які проходять тери-торією області, їх основні характеристики; описати всі інфраструк-турних об’єкти трубопровідних магістралей регіону; докладно оха-рактеризувати міжнародні автомобільні транспортні коридори, що перетинають регіон. Навести нафто- і газопровідних шляхів Украї-ни та окремо області. 

6.3.  Заходи з безпеки перекачування нафтопродуктів 

Необхідно описати особливості перекачування нафтопродуктів по трубопроводах; навести основні техніко-експлуатаційні характе-ристики таких трубопроводів; охарактеризувати особливості пере-качування нафтопродуктів порівняно з іншими продуктопроводами; описати заходи з безпеки і охорони праці при перекачуванні нафти по трубопроводах. 

6.4. Аналіз показників, що характеризуютьроботу трубопровідного транспорту 

Необхідно охарактеризувати основні техніко-економічні та екс-плуатаційні показники роботи трубопровідного транспорту (табл. 6.1); оцінити обсяги транспортування нафти в Україні (табл. 6.2, рис. 6.1), обсяги транзиту природного газу територією України (табл. 6.3); зробити висновки. 

Таблиця 6.1

Основні показники роботи трубопровідного транспорту 

Показники

Одиниці

Значення показника за роками

 

виміру

 

 

 

 

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вантажообіг

млн. ткм

 

 

 

 

нафтопроводів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перекачування

млн. т

 

 

 

 

нафти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня відстань

км

 

 

 

 

перекачування 1 т

 

 

 

 

 

вантажу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довжина мережі

тис. км

 

 

 

 

нафтопроводів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довжина

тис. км

 

 

 

 

газопроводів

 

 

 

 

 

Таблиця 6.2

Обсяги трубопровідного транспортування нафти в Україні

 

 

за 2003-2012 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги трубопровідного транспортування нафти, млн. т

 

Роки

 

 

 

 

 

 

Транзит

 

Для нафтопереробних

 

Усього

 

 

 

заводів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

млн. т

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

Усього

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

Транзит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Для НПЗ

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

України

 

Рис. 6.1. Обсяги трубопровідного транспортування нафти в Україні за 2003-2012 рр.

 

 

 

Таблиця 6.2

 

Обсяг транзиту природного газу територією України

 

 

за 2005-2012 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг транзиту природного газу, млрд. куб. м

 

 

Роки

 

 

 

 

 

До країн СНД

До інших країн

Всього

 

 

 

 

Європи

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки 

За результатами виконання контрольної роботи студенту необхідно підготувати узагальнюючі висновки про стан і рівень розвитку тра-нспортної системи області в цілому і кожного виду транспорту зок-рема, про роль і значення видів транспорту для забезпечення соціа-льно-економічного розвитку регіону, узагальнити результати аналі-зу техніко-експлуатаційних та економічних показників розвитку видів транспорту на території області. 

Список рекомендованої літератури 

 1. Аксёнов М.Я. Единая транспортная система. – М.: Транспорт, 1981. – 216 с. 

 2. Афанасьев Е.Л., Островский Н.Е., Цукерберг С.М. Единая транс-портная система и автомобильные перевозки. – М.: Транспорт, 1984. – 336 с. 

 3. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. – 2-е изд. пе-рераб. и доп. – К.: Вища школа, 1986. – 447 с.

 4. Громов Н.Н. Управление на транспорте. – М.: Транспорт, 1990. 

 5. Громов Н.Н.,  Чудновский А.Д.  Единая транспортная система.  – М.: Транспорт, 1987. – 303 с. 

 6. Заворицький В.Й., Кизима С.С., Ткачук В.М., Воркут Т.А. Транспорт і шляхи сполучення. – К., 1986. – 170 с. 

 7. Зінь Е.А. Управління автомобільним транспортом: Навч. посіб-ник. – Рівне: НУВГП, 2011. 

 8. Крейсман Е.А. Загальний курс транспорту. – К.: НТУ, 2004. – 210 с. 

 9. Савченко В.Я., Гайдукевич В.А. Транспорт і шляхи сполучення: Підручник. – К.: Арістей, 2005. – 256 с. 

 10. Шафиркин В.Й. Единая транспортная сеть і взаимодействие раз-ных видов транспорта. – М.: Высшая школа, 1970. – 225 с.

 11. Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту: Навч. посібник. Кн. 1, 2. – К.: Арістей, 2007, 2009.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!