Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2429 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Економіка транспортних підприємств, НАУ

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Економіка транспортних підприємств, НАУ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет 

Кафедра економіки 

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Економіка транспортних підприємств 

для студентів денної і заочної форм навчання

 

Київ - 2015

 

ЗМІСТ 

Зміст курсової роботи з дисципліни «Економіка транспортних підприємств»………………………………………………………….4

Загальні положення…………………………………………………….5

ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ……………………………….8

Вступ……………………………………………………………….........8 

Розділ 1. Загальна характеристика області…………………………...8

Розділ 2. Стан і розвиток залізничного транспорту області……….10 

2.1. Характеристика сучасного стану залізничного транспорту, перспективи його розвитку…………………………10

2.2. Географія залізничних ліній…………………………………11 

2.3. Характеристика вантажних і пасажирських потоків залізничного транспорту…………………………………11 

Розділ 3. Характеристика автомобільного транспорту області……13

3.1 Сучасний стан автомобільного транспорту, перспективи його розвитку……………………………………….13 

3.2. Географія автомобільних доріг області……………………..15 

3.3. Вантажообіг і пасажирооборот, їх аналіз та динаміка протягом останніх років………………………………..15

Розділ 4. Стан та розвиток морського та річкового транспорту області………………………………………...17 

4.1. Характеристика сучасного стану морського та річкового транспорту, перспективи їх розвитку………………...17

4.2. Географія морських та річкових басейнів, морських та річкових портів, їх економічне значення………….18 

4.3. Характеристика вантажних і пасажирських потоків морського та річкового транспорту……………………..18 

Розділ 5. Характеристика авіаційного транспорту області………...22

5.1. Сучасний стан авіаційного транспорту, напрями його розвитку……………………………………………22 

5.2. Географія основних аеропортів і авіаліній, їх соціально-економічне значення………………………………..23

5.3. Характеристика вантажних та пасажирських потоків авіаційного транспорту………………………………......23

Розділ 6. Стан та розвиток трубопровідного транспорту області……………………………………………………25

6.1. Характеристика сучасного стану і напрямів розвитку мережі магістральних нафто- і газопроводів…………………….25 

6.2. Географія трубопровідного транспорту…………………….25 

6.3. Заходи з безпеки перекачування нафтопродуктів………….26 

6.4. Аналіз показників, що характеризують роботу трубопровідного транспорту……………………………..26

Висновки………………………………………………………………28

Список рекомендованої літератури…………………………………..28

 

Зміст контрольної роботи з дисципліни «Економіка транспортних підприємств» 

На тему: «Транспортна система регіону

(на прикладіобласті 

Вступ

Розділ 1.  Загальна характеристика області (географічне положення, природні умови, економічний розвиток, зовнішньоекономічна діяльність та експортний потенціал, демографічна ситуація тощо; навести фізико-географічну карту області). 

Розділ 2. Стан і розвиток залізничного транспорту області. 

2.1. Характеристика сучасного стану залізничного транспорту, перспективи його розвитку. 

2.2. Географія залізничних ліній. 

2.3. Характеристика вантажних і пасажирських потоків залізни-чного транспорту. 

Розділ 3. Характеристика автомобільного транспорту області. 

3.1. Сучасний стан автомобільного транспорту, перспективи йо-го розвитку. 

3.2. Географія автомобільних доріг області. 

3.3. Вантажообіг і пасажирооборот, їх аналіз та динаміка протя-гом останніх років. 

Розділ 4. Стан та розвиток морського та річкового транспорту області. 

4.1. Характеристика сучасного стану морського та річкового транспорту, перспективи їх розвитку. 

4.2. Географія морських та річкових басейнів, морських та річ-кових портів, їх економічне значення.

4.3. Характеристика вантажних і пасажирських потоків морсько-го та річкового транспорту. 

Розділ 5. Характеристика авіаційного транспорту області.

5.1. Сучасний стан авіаційного транспорту, напрями його розвитку. 

5.2. Географія основних аеропортів та авіаліній, їх соціально-економічне значення. 

5.3. Характеристика вантажних і пасажирських потоків авіацій-ного транспорту. 

Розділ 6.  Стан та розвиток трубопровідного транспорту області. 

6.1. Характеристика сучасного стану і напрямів розвитку мережі магістральних нафто- і газопроводів. 

6.2. Географія трубопровідного транспорту. 

6.3. Заходи з безпеки перекачування нафтопродуктів. 

6.4. Аналіз показників, що характеризують роботу трубопровід-ного транспорту. 

Висновки. 

Список використаної літератури.

Додатки. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Мета виконання контрольної  роботи полягає в тому, щоб студент міг засвоїти сутність понять «єдина транспортна система», «єдина транспортна мережа»; основні елементи, техніко-економічні особ-ливості та науково-технічні проблеми розвитку різних видів транс-порту, їх значення для економіки України; основні показники, що характеризують роботу кожного виду транспорту. 

Основна форма роботи для студентів заочної форми навчання – самостійне вивчення навчального матеріалу за тематичним планом дисципліни з використанням рекомендованої літератури. 

При виконанні контрольної роботи необхідно використати лекційний матеріал, підручники, навчальні посібники, статті з провідних осві-тянських журналів, літературу за наведеним списком рекомендованої літератури даних методичних вказівок.

Контрольна робота виконується за варіантом, який видає викладач відповідно до порядкового номера в загальному списку студентів групи. Назву області України, транспортну систему якої необхідно охарактеризувати в курсовій роботі, студент вибирає згідно зі своїм варіантом з табл. 1. 

Контрольна робота оформлюється на стандартному папері формату А4 (210×297) з одного боку. Поля: ліве – 25 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Контрольна робота може бути рукописною або друкованою і виконується державною мовою. При комп’ютерному наборі слід використовувати шрифт Times New Roman, 14 кеглів. 

Відстань між рядками тексту складає 1,5 інтервали. Загальний обсяг роботи повинен складати 20-30 сторінок.

 

 

 

Таблиця 1

 

 

Вихідні дані до виконання контрольної  роботи

 

 

 

 

 

 

 

Назва області

Назва області

 

 

варіанта

варіанта

 

 

 

 

 

 

01

Вінницька

13

Миколаївська

 

 

02

Волинська

14

Одеська

 

 

03

Дніпропетровська

15

Полтавська

 

 

04

Донецька

16

Рівненська

 

 

05

Житомирська

17

Сумська

 

 

06

Закарпатська

18

Тернопільська

 

 

07

Запорізька

19

Харківська

 

 

08

Івано-Франківська

20

Херсонська

 

 

09

Київська

21

Хмельницька

 

 

10

Кіровоградська

22

Черкаська

 

 

11

Луганська

23

Чернівецька

 

 

12

Львівська

24

Чернігівська

 

 

Нумерація сторінок тексту наскрізна і починається з титульної сторінки. Другою сторінкою є зміст. Проте номер сторінки на титу-льній сторінці не проставляється. На інших сторінках номер сторін-ки вказується арабськими цифрами внизу сторінки по центру. 

Структура кнтрольної роботи: титульна сторінка; зміст; текст (див. стор. 4-5); список використаної літератури, додатки. 

Кожний наступний розділ контрольної роботи необхідно розпочина-ти з нової сторінки. При написанні контрольної роботи слід робити посилання на літературні джерела, практичний матеріал, текст контрольної  роботи супроводжувати схемами та графіками. 

контрольна робота складається із шести розділів. Перший розділ присвячено ознайомленню із загальними характеристиками області, а саме: її географічному положенню, економічному розвитку, зов-нішньоекономічній діяльності, демографічній ситуації тощо (обсяг – 3-4 стор.). У другому розділі розкривається стан та розвиток залі-зничного транспорту регіону, його історія та перспективи розвитку (обсяг – 5-7 стор.). Третій розділ висвітлює область як міжгалузевий автомобільний комплекс, ступінь розвитку якого відображає рівень соціально-економічного розвитку регіону, а та-кож вантажообіг та пасажирооборот на автомобільному транспорті (обсяг – 6-8 стор.) Четвертий розділ досліджує різні аспекти річко-вого і морського (якщо такий є) транспорту області (обсяг – 4-5 стор.). У п’ятому розділі характеризується сучасний стан авіа-ційного транспорту області, розкривається соціально-економічне значення цього виду транспорту та напрями його розвитку (обсяг – 3-4 стор). Шостий розділ окреслює особливості трубопровідного транспорту регіону та перспективи його розвитку (обсяг – 3-4 стор). До курсової роботи також включається список використаної літера-тури і додатки.  

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Вступ 

У вступі необхідно зазначити актуальність теми, мету і завдання контролльної роботи, об’єкт та предмет дослідження. Студенти наводять структуру роботи, коротко описують зміст кожного розділу, методи збору матеріалу для написання контрольної роботи. Обсяг вступу –1-2 стор. 

Розділ 1. Загальна характеристика області 

Для структуризації цього розділу контрольної роботи його доцільно поділити на такі частини: 

Географічне положення 

Необхідно зазначити: площу області, відсоток від площі України; чисельність населення області, відсоток від чисельності населення України, у тому числі міського (тис. чол., %), сільського на-селення (тис. чол., %); щільність населення області (чол./кв. км); місцезнаходження області на карті України, з якими областями України чи країнами межує, тощо. Висвітлити питання адміністра-тивного районування області, назвати найбільші міста, чисельність населення в них. Навести фізико-географічну карту області з основ-ними транспортними магістралями. 

Природні умови та ресурси 

Необхідно описати: природно-кліматичну зону, в якій розташо-вана область (змішаних лісів, лісостепу, степу); корисні копалини, що залягають в надрах регіону, їх видобуток; наявність річок, водо-сховищ, вихід до моря; мінерально-сировинні ресурси, їх значення для економічного розвитку регіону тощо. 

Економіка регіону 

Необхідно висвітлити: роль і значення області в загальнодержа-вному поділі праці; стан і розвиток промисловості, сільського гос-подарства, транспорту, інших галузей економіки, малого та серед-нього бізнесу тощо. 

Зовнішньоекономічна діяльність та експортний потенціал 

Необхідно зазначити: кількість підприємств області, які займа-ються експортно-імпортними операціями: кількість країн світу, з якими підтримуються зовнішньоекономічні зв’язки підприємствами області; загальний обсяг зовнішньоторговельного обороту; наяв-ність і розташування митних пунктів на кордонах області; проблеми і перспективи розвитку експортного потенціалу регіону; ефектив-ність використання закордонних інвестицій; основні транспортні коридори, що проходять територією області тощо. 

Демографічна ситуація 

Необхідно охарактеризувати: нинішній стан і основні тенденції щодо змін у демографічній ситуації регіону; народжуваність насе-лення області тощо; навести чисельність населення по містах області (табл. 1.1). 

Приклад.

Таблиця 1.1 

Міські населені пункти Чернігівської області з кількістю жителів понад 6,0 тисяч

за даними Держкомстату (на 01.01.2014 р.)

 

 

Чернігів

 

296000

 

Щорс

 

11 471

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніжин

 

▼73 282

 

Бобровиця

 

▲11 238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилуки

 

▼58 475

 

Борзна

 

▼10 535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бахмач

 

▼18 683

 

Семенівка

 

▲8 476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носівка

 

▼14 077

 

Варва

 

▼8 333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новгород-Сіверський

 

▼13 791

 

Козелець

 

▼8 189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корюківка

 

▼13 161

 

Десна

 

▲7 570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городня

 

▼12 558

 

Ріпки

 

▼7 397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мена

 

▼12 264

 

Сосниця

 

▼7 355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!