Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2421 Розробка технічного завдання на розробку елемента автоматизованої системи конкретного призначення, Теорія інформаційних систем, ХНУРЕ

Розробка технічного завдання на розробку елемента автоматизованої системи конкретного призначення, Теорія інформаційних систем, ХНУРЕ

« Назад

1.3. Розробка технічного завдання на розробку елемента (задачі, комплексу задач, підсистеми) автоматизованої системи конкретного призначення

1.3.1 Мета роботи

Ознайомитися з вимогами стандартів при розробці технічного завдання на розробку автоматизованої системи (її елемента) конкретного призначення.

Навчитися складати та оформляти документ «Технічне завдання на розробку елемента автоматизованої системи». 

1.3.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів 

Технічне завдання на автоматизовану систему (на елемент автоматизованої системи) є основним документом, що визначає вимоги і порядок створення (розвитку і модернізації) системи, відповідно до якого виконується розробка, приймання і упровадження в дію системи.

Документ містить такі розділи:

- загальні відомості;

- призначення і мета створення (розвитку) системи;

- характеристика об'єкта автоматизації;

- вимоги до системи;

- склад і зміст робіт із створення системи;

- порядок контролю і приймання системи;

- вимоги до складу і змісту робіт з підготовки об'єкта автоматизації до введення системи в дію;

- вимоги до документування;

- джерела розробки.

Зміст розділів технічного завдання і вимоги до його оформлення містяться в діючому стандарті [3].

У розділі «Загальні відомості» вказують:

- повне найменування системи (частини системи) та її умовна позначка; найменування підприємств (організацій) виконавця і замовника (користувача) системи;

- перелік документів, на підставі яких створюється система, ким і коли затверджені ці документи;

- планові терміни початку і закінчення роботи із створення системи чи її частини;

- відомості про джерела і порядок фінансування робіт;

- порядок оформлення і пред'явлення замовнику результатів робіт із створення системи (її частин), з виготовлення і налагодження окремих засобів (технічних, програмних, інформаційних) і програмно-технічних (програмно-методичних) комплексів системи.

У розділі «Призначення і мета створення (розвитку) системи» вказують вид діяльності, яка автоматизується (керування, проектування та ін.) і перелік об'єктів автоматизації, на яких передбачається використовувати систему; приводять найменування і необхідні значення технічних, технологічних, виробничо-економічних чи інших показників об'єкта автоматизації, що мають бути досягнуті в результаті створення системи, і вказують критерії оцінки досягнення мети створення системи.

У розділі «Характеристики об'єкта автоматизації» наводять:

- стислі відомості про об'єкт автоматизації або посилання на документи, що містять таку інформацію;

- відомості про умови експлуатації об'єкта автоматизації і характеристики навколишнього середовища.

Розділ «Вимоги до системи» складається з таких підрозділів:

- вимоги до системи в цілому;

- вимоги до функцій (задач), що виконуються системою;

- вимоги до видів забезпечення.

Склад вимог до системи, що включаються в даний розділ технічного завдання на автоматизовану систему, встановлюють у залежності від виду, призначення, специфічних особливостей і умов функціонування конкретної системи. У кожнім підрозділі приводять посилання на діючу нормативно-технічну документацію, що визначає вимоги до систем відповідного виду.

У підрозділі «Вимоги до системи в цілому» вказують:

- вимоги до структури і функціонування системи;

- вимоги до чисельності і кваліфікації персоналу системи і режиму його роботи;

- показники призначення;

- вимоги до надійності, до безпеки, до ергономіки і технічної естетики;

- вимоги до транспортабельності, до експлуатації, до технічного обслуговування, ремонту і збереженню компонентів системи;

- вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу, до збереження інформації при аваріях, до захисту від зовнішніх впливів;

- вимоги із стандартизації й уніфікації та інші вимоги.

У підрозділі «Вимоги до функцій (задач)», що виконуються системою, наводять:

- перелік функцій (чи задач або їхніх комплексів, у тому числі частин, що забезпечують взаємодію) системи, що підлягають автоматизації;

- часовий регламент реалізації кожної функції, задачі (чи комплексу задач);

- вимоги до якості реалізації кожної функції, задачі (або комплексу задач);

- вимоги до форми надання вихідної інформації, характеристики необхідної точності і часу виконання;

- вимоги одночасності виконання групи функцій, вірогідності видачі результатів;

- перелік і критерії відмовлень для кожної функції, з якої задаються вимоги з надійності.

У підрозділі «Вимоги до видів забезпечення» у залежності від виду системи наводять вимоги до математичного, інформаційного, лінгвістичного, програмного, технічного, метрологічного, організаційного, методичного й інших видів забезпечення системи.

Розділ «Склад і зміст робіт із створення (розвитку) системи» має містити перелік стадій і етапів робіт із створення системи, терміни їхнього виконання, перелік документів за стандартами [4], пропонованих по закінченні відповідних стадій і етапів робіт.

У розділі «Порядок контролю і приймання системи» вказують види, склад, обсяг і методи випробування системи та її складових частин, загальні вимоги до приймання робіт за стадіями, статус приймальної комісії (державна, міжвідомча, відомча).

У розділі «Вимоги до складу і змісту робіт з підготовки об'єкта автоматизації до введення системи в дію» необхідно привести перелік основних заходів та їхніх виконавців, який має бути виконано при підготовці об'єкта автоматизації до введення автоматизованої системи в дію.

У розділі «Вимоги до документування» наводять погоджений виконавцем і замовником системи перелік комплектів і видів документів, що підлягають розробці і відповідають вимогам стандартів [4].

У розділі «Джерела розробки» мають бути перераховані документи й інформаційні матеріали (звіти про закінчені науково-дослідні роботи, інформаційні матеріали на вітчизняні і закордонні системи-аналоги та ін.), на підставі яких розроблялося технічне завдання (часткове технічне завдання) і які мають бути використані при створенні системи. 

1.3.3 Порядок виконання роботи 

 1. Ознайомитися з діючим стандартом на розробку документа «Технічне завдання» ГОСТ 34.602-89 [3].

 2. Скласти технічне завдання для обраної задачі (комплексу задач). 

1.3.4 Звіт про роботу 

Звітом з практичної роботи є оформлене відповідно до діючого стандарту [3] технічне завдання на елемент (елементи) автоматизованої системи.

Зразок форми титульного аркуша документа «Технічне завдання» наведено в Додатку Б.

Оформлення звіту з практичного заняття необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 [1]. 

1.3.5 Контрольні запитання і завдання 

 1. Назвіть етапи робіт на стадії «Технічне завдання».

 2. Розкрийте зміст етапів робіт на стадії «Технічне завдання».

 3. З яких розділів складається документ «Технічне завдання»?

 4. Яку інформацію містить розділ «Загальні відомості»?

 5. Яку інформацію містить розділ «Призначення і мета створення (розвитку) системи»?

 6. Яку інформацію містить розділ «Характеристика об'єкта автоматизації»?

 7. Яку інформацію містить розділ «Вимоги до системи»? Наведіть приклад формування цього розділу.

 8. Яку інформацію містить підрозділ «Вимоги до видів забезпечення»?

 9. На які види забезпечення автоматизованої системи, на вашу думку, потрібно звернути особливу увагу при формуванні підрозділу «Вимоги до видів забезпечення»?

 10. Яку інформацію містить підрозділ «Вимоги до функцій (задач)»?

 11. Яку інформацію містить розділ «Склад і зміст робіт із створення системи»?

 12. Яку інформацію містить розділ «Порядок контролю і приймання системи»?

 13. Наведіть приклад формування розділу «Вимоги до складу і змісту робіт з підготовки об'єкта автоматизації до введення системи в дію».

 14. Яку інформацію містять розділи «Вимоги до документування» і «Джерела розробки»?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!