Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2400 Вимоги до змісту пояснювальної записки

Вимоги до змісту пояснювальної записки

« Назад

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Нижче наведено приблизний зміст курсового проекту та рекомендований обсяг його розділів. Зміст та обсяг розділів можуть змінюватися залежно від теми, шляху викладення матеріалу, наявності певних додатків тощо. 

ЗМІСТ

ВСТУП  ……………………......………..……........ (обсяг – 1-2 арк.)

стисло висвітлити питання актуальності розробки баз даних (БД) для визначеного індивідуальним завданням підприємства, установи, відділу тощо; об’єкт, предмет, мету та задачі курсового проектування.

1 МОДЕЛЬ БАЗИ ДАНИХ .................................... (обсяг –  9-12 арк.)

1.1 Загальний огляд об’єкта проектування ……………............

- стисло описати об’єкт та його інформаційну діяльність

- визначити та обґрунтувати вибір  ту частину (або всі) напрями  інформаційної діяльності,для автоматизації яких розробляється БД

1.2 Розробка концептуальної моделі даних …………… ………

- обґрунтовано виокремити сутності  БД (у першому наближенні) та визначити їх атрибути;

- визначити зв’язки між сутностями;

- розробити та навести канонічну ER-діаграму (в нотації П. Чена) БД;

1.3 Розробка логічної моделі даних .........................

- трансформувати концептуальну модель даних в логічну модель, при цьому пояснити: вибір ключових атрибутів, вибір типів даних тощо;

- особливу увагу звернути при цьому на асоційовані суттєвості (зв’язки), на побудову їх зовнішніх ключів і формування списку їх вторинних атрибутів;

- провести нормалізацію побудованої логічної моделі до нормальної форми, визначеної індивідуальним завданням.

2 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ .............(обсяг – 8-10 арк.)

2.1 Автоматизація обробки інформації .............................

- обґрунтувати необхідність розробки,  розробити та надати опис основних запитів, збережених процедур,тригерів тощо;

2.2 Ядро прикладного програмного забезпечення ...................

- пояснити технологію доступу до БД, яка використана в роботі; (наприклад, ODBC);

- розробити основні класи / програмні об’єкти, які є необхідними для реалізації її компонентів;

- розробити процедури для захисту інформації, що зберігатиметься в базі даних.

2.3 Розробка візуального інтерфейсу користувачів системи .....……...

- розробити загальну схему організації (сценарій) діалогу користувача (напр., у вигляді графу станів діалогової системи або у вигляді ієрархії сторінок діалогу), навести окремі приклади ескізів екранних форм, текстів системних повідомлень про помилки, підказок користувачеві тощо, при цьому не варто зловживати наведенням вигляду вікон.

3 ТЕСТУВАННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ СИСТЕМИ .......... (обсяг – 7-9 арк.)

3.1 Стислі відомості щодо розгортання системи ..........................

- вимоги щодо операційного середовища та технічних характеристик ПК;

- порядок установки системи на ПК (запуск серверу БД, розгортання серверу додатків, умови запуску клієнтської частини ПЗ, необхідні для цього конфігураційні файли, архіви тощо).

3.2 Основні режими роботи із системою ……………………….

3.2.1 Режим роботи адміністраторів БД ………………………

- навести стислий опис можливостей роботи: привілеї адміністратора,

основні екранні форми, режими внесення даних / корекції даних, їх перевірки і тощо ( Інструкція з технічного обслуговування, Інструкція системного програміста, Інструкція програміста)

3.2.2 Режими роботи користувачів ………………………………

- навести стислий опис можливостей роботи: обмеження функцій

користувача у порівнянні з адміністратором системи, основні екранні форми, режими внесення даних / пошуку / корекції даних, правила їх перевірки і т.і. (Інструкція оператора)

3.3 Результати тестування та рекомендації щодо удосконалення розробленої системи ................…………...

- навести контрольні приклади вхідних даних для тестування розробленої системи та навести  результати вихідної роботи, найбільш суттєві результати доцільно показати у вигляді зображень з екрану монітора;

- назвати основні проблеми, які мали місце при тестуванні системи (напр., налаштування з’єднання з БД, побудова складних запитів ..…) і як вони вирішувались;

- окреслити можливі напрямки розвитку розробленої системи;

ВИСНОВКИ ................................. (обсяг – 1 арк.)

дуже стисло - про основні результати, їх зв’язок один з одним,  якщо такий є,  та  виконання курсового проекту, перспективи їх використання, удосконалення, впровадження;  недоліки виконаної розробки, причини їх появи та шляхи усунення.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ ........................

Список має містити не менш як 10-12 джерел, як друкованих так і Web-ресурсів (для останніх - з поясненнями щодо їх змісту), які обов’язково мають бути використані для висвітлення в роботі таких тем, як:

- відомості щодо об’єкту

- загальні питання розробки БД і моделювання даних,

- проектування ПЗ,

- характеристика та застосування обраних в роботі конкретних СКБД, інформаційних технологій, засобів програмування для створення додатків БД.

ДОДАТКИ …………………………………....

Додаток А. Технічне завдання

Додаток Б. Лістинг програми

Додатки В, Г, ... (за необхідністю)

- додаткові діаграми та діалогові форми, які не ввійшли в текст пояснювальної записки;

- код SQL-запитів, тригерів, процедур, що не увійшов до тексту пояснювальної записки. 

ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ 

Графічна частина не входить до складу тексту пояснювальної записки, а тому в її змісті не відображається.

Графічна частина складається мінімум з двох схем. Найбільш типові такі:

- База даних <об’єкт відповідно до індивідуального завдання>. Схема даних;

відображає логічну модель бази даних. Розробляється як альтернатива ER-діаграми та/або при необхідності наголосити на особливостях зберігання бази даних, якщо вона розподіляється по різних носіях даних.

- Система автоматизованої обробки інформації. Схема програми.

відображає алгоритм роботи програми. Розробляється для первинного проектування алгоритму програми та для швидкого первинного ознайомлення з алгоритмом, коли деталі реалізації неважливі.

Також можливі такі схеми:

- Система автоматизованої обробки інформації. Схема взаємодії програм;

необхідна у випадку вибору студентом архітектури клієнт-сервер для розробки програмного засобу або у випадку наявності великої кількості порівняно незалежних модулів в програмі. Розробляється для того, щоб в майбутньому легше було зорієнтуватися, які модулі торкатиметься оновлення програми та отримати уявлення про загальну структуру програми.

- Система автоматизованої обробки інформації. Схема роботи системи.

відображає алгоритм роботи програми аналогічно схемі програм, однак дозволяє відобразити дії, які виконуються як частина процесу обробки інформації, але не обов’язково виключно за допомогою розробленого програмного засобу (користувачем, операційною системою, іншою програмою, пристроєм тощо). Розробляється як узагальнення до схеми програми, для відображення інтегрованої до комп’ютерної системи програми, для формалізації інформаційних процесів на об’єкті інформаційної діяльності тощо. 

Курсовий проект завершується відомістю курсового проекту, де зазначаються частини курсового проекту з їх кодуванням та обсягом. Тобто пояснювальна записка (без додатків), технічне завдання, схема 1, схема 2. 

ВИМОГИ, ЯКІ НАЙЧАСТІШЕ ПОРУШУЮТЬСЯ: (а їх порушувати геть не файно)

- текст в штампах ("рамках"), на схемах графічної частини оформлюється шрифтом ГОСТ тип Б, курсивом;

- в курсовому проекті не повинно бути напівжирного текстукурсив допускається лише для оформлення тексту на схемах та штампах (див. зауваження вище) або у формулах (див. методичні вказівки до оформлення КП);

- остання сторінка розділу повинна бути заповнена мінімум на 67%;

- числівники в тексті пояснювальної записки пишуться словами, якщо далі за ними не слідує фізична одиниця вимірювання (м, кг, с, Н, В, біти тощо)

- оскільки ймовірне набуття нових та розвиток існуючих навичок з програмування у студентів внаслідок вивчення дисципліни та під час курсового проектування є побічним ефектом цієї дисципліни, то наводити код в тексті пояснювальної записки з цієї дисципліни – недоречно;

- розділи/підрозділи/пункти/підпункти некоректно завершувати рисунками, таблицями, формулами – після них обов’язково, як мінімум, повинен бути висновок-пояснення до наведеного;

- формули в тексті пояснювальної записки виконуються шрифтом Times New Roman, для цього в середовищі MS Word версії 2007 і вище використовуються редактор MS Equation замість "Вставка/Формула";

- таблиці в тексті пояснювальної записки (саме таблиці, а не сутності бази даних, які можуть бути представлені у вигляді таблиць) не повинні містити поля "номер", "№", "№ п/п" тощо;

- людська здатність висновувати не обмежується усвідомленням власних вчинків, відповідно необхідно таки звернути увагу на вимоги щодо змісту розділу ВИСНОВКИ перед тим як продукувати цей зміст;

- перелік використаних джерел формується під час курсового проектування і повинен містити джерела, які справді використовувались, а не випадкові з даної тематики або шляхом компілювання джерел з курсових проектів своїх колег;

- перелік використаних джерел оформлюється відповідно до правил оформлення бібліографічних посилань;

- елементи на схемах оформлюються відповідно до вимог стандартів (і позначення, і розміри). 

ПІСЛЯМОВА 

Дуже багато халеп з виконанням курсового проекту уникається шляхом вчинення таких дій:

- дотримання графіка виконання курсового проекту;

- перечитування цих рекомендацій та методичних вказівок щодо змісту та оформлення;

- відвідування консультацій керівника курсового проектування та постановки йому питань, які виникають під час проектування (якщо Ви дочитали /*а не перегорнули*/ до цього моменту, то ці питання будуть розцінені як важливі та схвально сприйняті керівником).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!