Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2399 Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з курсу Банківська справа, Менеджмент персоналу, ХІБС

Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з курсу Банківська справа, Менеджмент персоналу, ХІБС

« Назад

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 

Кафедра менеджменту та бізнесу

 

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ спеціальностей “Банківська справа” „Фінанси”, „Облік і аудит”,Бізнес адміністрування”освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”

 

Харків – 2013


Затверджено на засіданні кафедри менеджменту та бізнесу

30. 04. 2013 р., протокол № 9 

Ізюмцева Н.В.

Менеджмент персоналу: Методичні рекомендації до індивідуальної роботи для студентів спеціальностей “Банківська справа” „Фінанси”, „Облік і аудит”„Бізнес адміністрування” освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”. – Харків: ХІБС УБС, 2013. – 13 с.

© Ізюмцева Н.В.  2013.

© ХІБС УБС, 2013.

 

1. Поточний контроль знань студентів усіх форми навчання 

Поточна успішність студентів оцінюється виключно за підсумками виконаної індивідуальної роботи у формі звіту .

Граничний термін подання звіту про  виконання індивідуальної роботи на кафедру менеджменту ( кімната 314) за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Звіти, що надійдуть на кафедру пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оцінюються, а студент за поточну успішність отримує незадовільну оцінку. Роботи студентів мають бути перевірені кафедрою  у семиденний термін, і в разі недопущення їх до захисту, повернені студентам для доопрацювання.

Студенти обов’язково захищають свої індивідуальні роботи у вигляді презентацій на індивідуальних заняттях з дисципліни «Менеджмент персоналу» з викладачем згідно з графіком. Оцінка виконання індивідуального завдання здійснюється за 10-бальною шкалою та при заповненні відомості переводиться у 5-бальну шкалу згідно з наведеною шкалою для переводу. Максимальна оцінка може становити 10 балів. Індивідуальна робота є окремим модулем.

Викладач оцінює звіт про виконання студентом кожного пункту індивідуальної роботи виходячи з практичної значимості роботи за такими критеріями: 

100-бальна

5-бальна

нац/ECTS

10-бальна

Критерії

100-91

5,0-4,6

10

Студент бездоганно виконав пункт завдання і належним чином його оформив у своєму звіті. Інформацію добре ілюстровано фактичними даними.

90-81

4,5-4,1

9-8

Студент бездоганно виконав пункти завдання і належним чином його оформив у своєму звіті. Інформацію добре ілюстровано фактичними даними, але недостатньо розрахунків та даних.

80-71

4,0-3,6

7-6

Пункти завдання в цілому виконано, але мають місце окремі недоліки: частини інформації бракує або вона є суперечливою на різних сторінках звіту. Аналіз проведено самостійно.

70-61

3,5-3,1

5-4

Пункти завдання в цілому виконано, але мають місце окремі недоліки: частини інформації бракує або вона є суперечливою на різних сторінках звіту. Аналіз проведено самостійно. Бракує даних за розділами .

60-51

3,0-2,6

3-2

Пункти завдання в цілому виконано, але мають місце окремі недоліки: частини інформації бракує або вона є суперечливою на різних сторінках звіту. Аналіз проведено, але не на належному рівні. Скопійовано елементи зразків з шаблонів для прикладів.

50-21

2,5-1,1

2FX

1

Завдання виконано але скопійовано в іншого студента але з готового бізнес-плану вже створеного підприємства Повністю використано зразки з шаблонів.

20-0

1,0-0

2F

0

Завдання не виконано.

Примітка. Викладачу надається право зменшити загальну оцінку на 1-2 балів у разі незадовільного оформлення звіту. 

2. Загальна інформація 

Після вивчення теоретичного матеріалу навчальної дисципліни (слухання лекцій в інституті та самостійна робота з літературними джерелами) студенти вивчають, аналізують і оцінюють практику управління персоналом за місцем роботи або практики та виконують відповідні завдання. Обов’язковим є наявність реальних даних та представлення у додатках головних документів, що підлягали аналізу .

Виконане індивідуальне завдання студент друкує на комп’ютері та оформляє його у вигляді звіту. Зразок титульного аркуша звіту наведено у Додатку А. Звіт друкується на білому папері у форматі А4, скріплюється металевими скобками або прошивається з лівого краю. Обсяг звіту має бути в межах 20-30 с.

Звіт подається у паперовому та електронному вигляді одночасно з презентацією. В презентації слід навести загальну характеристику об’єкту дослідження та результати аналізу. Загальний обсяг презентації – 25 слайдів 

3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи 

1. Коротка загальна характеристика бази практики:

– повна назва організації;

– галузева належність;

– форма власності;

– організаційну структуру, місію та головні цілі;

– основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги;

– загальна чисельність і структура персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин: філій, відділень, цехів, інститутів тощо);

– показники обсягів діяльності за минулий звітний рік: товарна продукція, обсяги продажу, вартість наданих замовникам послуг, вартість виконаних науково-дослідних робіт і т. п.

 1. Визначити та сформулювати цілі та критерії ефективності роботи для структурних одиниць фінансово-кредитної установи або для конкретних співробітників, а також ефективності координації зусиль для їх досягнення за принципами конкретності, вимірюваності, досяжності, релевантності (мета повинна бути погоджена зі стратегією компанії і бути в межах компетенції виконавця), визначеності у часі.

 2. Проаналізувати ефективність системи контролю в установі.

 3. Визначити вимоги до кваліфікації та компетентності фахівців.

 4. Обґрунтувати пропорційний розподіл робіт між працівниками та управлінцями різних рівнів.

 5. Оцінити достатні кваліфікаційні вміння персоналу та основні напрями підвищення кваліфікації кадрів. 

 6. Проаналізувати достатність чисельності працівників загалом у банку та у окремих підрозділах.

 7. Оцінити якість та значимість системи винагород.

 8. Оцінити рівень зацікавленості співробітників у кінцевих результатах роботи.

 9. Визначити рівень операційних ризиків та методи їх зниження.

 10. Провести структурний аналіз кадрового складу: 

- керівного персоналу;

- спеціалістів (наприклад, економісти, юристи, бухгалтери);

- службовці (наприклад, касири, операціоністи, програмісти);

- інший обслуговуючий персонал (охоронці, прибиральниці, кур'єри тощо).

11. Здійснити аналіз динаміки та структури персоналу:

темпи росту та приросту середньоспискової кількості штатних працівників;

коефіцієнти обороту з прийняття та звільнення;

коефіцієнт плинності кадрів;

коефіцієнт заміни кадрів;

коефіцієнт загального обігу робочої сили;

постійність кадрів;

стабільність кадрів;

середній стаж роботи працівників порівняно з віком банку;

питома вага окремих категорій працівників у загальній чисельності.

12. Здійснити аналіз якісного складу та рівня кваліфікації персоналу; питома вага працівників з вищою освітою в загальній кількості

працюючих;

питома вага працівників зі ступенем кандидата та доктора наук у

загальній кількості працюючих;

питома вага працівників із банківською освітою в загальній кількості

працюючих;

питома вага працівників, що пройшли в останні три роки підвищення

кваліфікації на курсах і семінарах.

13.  Здійснити аналіз використання робочого часу:

коефіцієнт використання планового фонду робочого часу;

питома вага понадурочне відпрацьованого часу в загальному фонді

робочого часу;

простої та   втрати   робочого   часу   внаслідок  технічних та

організаційних причин;

аналіз забезпеченості відповідних ділянок роботи спеціалістами певної кваліфікації.

14. Здійснити аналіз ефективності використання кадрового потенціалу

продуктивності праці:

дохід та прибуток на одного працівника;

кількість клієнтів в розрахунку на одного працівника;

витрати на одного працівника;

витрати банку внаслідок некомпетентних та некваліфікованих дій банківського персоналу;

обсяг власного капіталу на одного працівника банку;

кількість клієнтів банку в розрахунку на одного працівника;

витрати з розрахунку на одного працівника;

кількість ресурсів банку в розрахунку на одного працівника;

розрахувати   чисельність   працівників    на   основі даних   про трудомісткість робіт;

нормативну трудомісткість;

виконання норм часу;

чисельність адміністративно-управлінського персоналу організації за допомогою формули Розенкранца*;

чисельності службовців;

фактичний розподіл часу.

15. Провести аналіз ефективності управління:

відношення загального або кінцевого результату до сукупних витрат ' на управління;

відношення  загального результату до  чисельності  працівників: апарату управління;

співвідношення темпів зростання витрат на управління й обсягу приросту наданих послуг та продуктивності праці;

співвідношення приросту витрат на управління й обсягу приросту доходів банку, отриманих за рахунок зростання продуктивності праці;

співвідношення між приростом витрат на технічне переоснащення організації і приростом витрат на управління;

міра формалізації праці управлінського персоналу; дублювання функцій.

16.   Здійснити аналіз мотивації персоналу:
середня заробітна плата одного працівника;

темп зростання середньої заробітної плати порівняно з темпами зростання продуктивності праці.

17.   Провести аналіз витрат і віддач на навчання працівників:

вимір витрат на навчання працівників (не тільки фактичні витрати, але й такі, що є можливими, альтернативними);

обчислення віддач (оцінити освіту працівників як інвестиції, обчислити очікуваний внесок освіти з майбутнього рівня доходу);

порівняти сьогоднішню цінність очікуваних майбутніх вигод банку з величиною інвестицій, що мають бути зроблені зараз на основі дисконтування майбутніх потоків доходу фінансово-кредитної установи;

виміряти норму віддачі на інвестиції в освіту (за допомогою відношення прибутки/витрати; чистої сьогоднішньої цінності проекту внутрішньої норми віддачі інвестицій).

Аналіз проводиться за останні три роки діяльності установи.

До звіту про проходження практики додаються копії документів, які  були джерелами даних для проведення аналізу.

* Розрахунок чисельності адміністративно-управлінського персоналу за методом Розенкранца виконується за формулою:

де n – кількість видів організаційно-управлінських робіт, що визначають  загрузку підрозділу або групи співробітників 

mi – середня кількість визначених дій (розрахунки, обробка заказів, переговори и т. п.) в рамках i-го виду робіт за встановлений період( наприклад за рік); 

ti – час, необхідний для виконанням однієї дії в рамках i-го виду організаційно-управлінських робіт; 

Т – робочий час одного співробітника згідно трудовому договору (контракту) за відповідний проміжок календарного часу, прийнятий в розрахунках; 

Кнрв – коефіцієнт використання часу. 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ НА 2009-2010 н.р.

 «МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ»

ОСНОВНА 

 1. Конституція України - К.: Преса України, 1997.- 80 с.

 2. Кодекс законів про працю України // Закони про працю. – К., 1997 – С.3-83.

 3. Про вищу освіту: Закон України // Голос України. – 2002. – № 43.

 4. Про зайнятість населення: Закон України // Закони України. Документ 3483-4, чинний, остання редакція від 23.02.2006. - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 5. Про оплату праці: Закон України // Закони України. Документ 3448-4, чинний, остання редакція від 21.02.2006. - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 6. Про охорону праці: Закон України // Закони України. Документ 2694-4, чинний, остання редакція від 13.12.2005. - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 7. Про пенсійне забезпечення: Закон України // Закони України. Т.2. – К., 1996. – С.254-285.

 8. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // Закони України. Т.15. – К., 1999. – С.332-343.

 9. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1999. – № 187.

 10. Про професійно-технічну освіту: Закон України // Урядовий кур’єр. Орієнтир. Інформаційний додаток. – 1998. – № 48-49.

 11. Кодекс законів про працю України ,від 10.12.1971. №322-VIII/

 12. Постанова Кабінету Міністрів України « Про  атестацію робочих місць за умовами праці» від 01.08.92. №442  

Інші нормативні акти 

 1. Класифікатор професій ДК 003-95. - К.: Держстандарт України, 1995.

 2. Конвенції і рекомендації, прийняті Міжнародною Конференцією праці, 1919-1956. – Женева: Міжнародне бюро праці, 1991. – Т. 1. – 776 с.

 3. Конвенції і рекомендації, прийняті Міжнародною Конференцією праці, 1957-1990. – Женева: Міжнародне бюро праці, 1991. – Т. 2. – 784 с.

 4. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності.

Розділ 1. Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності.

Розділ 2. Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. - Краматорськ: Центр продуктивності, 1998.

Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України. -  К.: Інститут державної служби зайнятості, 2000. 

Навчальні посібники та підручники 

 1. Армстронг Майкл Практика управления человеческими ресурсами: Рек. МОН РФ/ Майкл Армстронг. - 2008

 2. Дикань Наталія Володимірівна. Конспект лекції з курсу «Менеджмент персоналу». – Харків: ХБІ УАБС, 2005. – с. 102.

 3. Дикань,Наталія Володимірівна. Збірник задач з дисципліни «Менеджмент персоналу». – Харків: ХБІ УАБС, 2006. – с. 49.

 4. Дикань Наталія Володимірівна. Менеджментперсоналу: Опорний конспект лекцій для студентів спец. "Фінанси", "Облік і аудит", "Банківська справа" усіх форм навчання. В 2-х ч. Ч.1/ Н.В. Дикань. – 2007

 5. Дикань Наталія Володимірівна. Менеджмент персоналу: Опорний конспект лекцій для студентів спец. "Фінанси", "Облік і аудит", "Банківська справа" усіх форм навчання. В 2-х ч. Ч.1/ Н.В. Дикань. - 2007

 6. Менеджмент персоналу: Навч. посібник / Зав. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2006

 7. Дикань Наталія Володимірівна. Менеджмент персоналу: Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спец. "Банківська справа" "Фінанси", "Облік і аудит" освітньо- кваліфікаційного рівня "магістр"/ Н.В. Дикань. - 2008

 8. Ізюмцева Н. В. Менеджмент персоналу: Навчально-методичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи: к самостоятельной работе/ Н. В. Ізюмцева. – 2009

 9. Ізюмцева Н. В. Менеджмент персоналу: Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи/ Н. В. Ізюмцева. – 2009

 10. Дубовик, Олена Вікторівна. Планування та управління кар`єрою: навч. посіб./ О. В. Дубовик, О. В. Босак, Н. З. Шегинська. – 2008

ДОДАТКОВА

 1. Анцупов А.Я., Ковалев В.В. Социально-психологическая оценка персонала: Учеб. пособ. – Юнити , 2008 – 391 с.

 2. Адизес, Ицхак. Как преодолеть кризисы менеджмента. Диагностика и решение управленческих проблем: пер. с англ./ И. Адизес. – 2006

 3. Адизес, Ицхак. Управляя изменениями: пер. с англ./ И. Адизес. – 2008

 4. Адизес, Ицхак. Стили менеджмента - эффективные и неэффективные: пер. с англ./ И. Адизес. – 2009

 5. Адизес, Ицхак. Управляя изменениями: пер. с англ./ И. Адизес. - 2008

 6. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом: Учеб. пособ. – Юнити, 2008 – 591 с.

 7. Воротынцева Т., Неделин Е. Строим систему обучения персонала: Речь, 2008 – 128 с.

 8. Голдсмит Дж., Клок К. Пора проснуться!: Пер. с анг.  -  Претекст, 2008 – 378 с.

 9. Jon Naunton. ProFile 2: Workbook: Oxford ELT Релод, 2008 – 82

 10. Иванова С.В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка?: Альпина Бизнес Букс, 2008 – 288 с.

 11. Курс МВА по стратегическому менеджменту: учебные программы/ Пер. с англ.. - 2007

 12. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: Учеб. – Дело, 2008 – 232 с.

 13. Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: Учеб. - Альфа-Пресс,  2008 – 944 с.

 14. Сперанский В.И. Современные технологии управления персоналом: Учеб. пособ. - Альфа-Пресс, 2008 – 496с.

 15.  Шакирова И.Э. Тренинги для персонала: Речь, 2008 – 144 с.

 16. Сучасні концепції менеджменту: навч. посіб./ ред. : Л. І. Федулова. – 2007

 17. Сушко Н. М. Менеджмент персоналу в банках: навч. посіб./ Н. М. Сушко. - 2008 

Періодичні видання 

 1. Зюкова І. О. Конкурентний аналіз як інструмент управління стратегічним розвитком підприємства // Економіка. Фінанси. Право.- 2007.- № 2.- C. 3-7.- Бібліогр.: с. 7.

 2. Борисов А. Элементы системы стратегического управления в банках. Часть 3 // Банковский менеджмент.-2008.-№3.-С.2-8.

 3. Борисов А. Элементы системы стратегического управления в банках.Часть 1-2 // Банковский менеджмент.-2008.-№2.-С.2-10.

 4. Венгер А.А. Еволюція формування системи корпоративного управління: світовий досвід та українська практика // Актуальні проблеми економіки.-2007.-№1.-С.26-29.

 5. Гагарский В. Оптимизация численности персонала // Банковский менеджмент.-2008.-№7.-С.48-53.

 6. Гончаров Ю.В. Проблеми впровадження корпоративної культури з використанням інформаційних технологій // Актуальні проблеми економіки.- 2007.-№6.-С.162-165.

 7. Гриценко Р. Оценка качества менеджмента банка // Банковский менеджмент.-2008.-№1.-С.44-50.

 8. Гурьянов С. Коммуникативная политика банка // Банковский менеджмент.-2007.-№4.-С.24-27.

 9. Єрмошенко А.М., Єрмошенко Л.В. Корпоративна культура страховика // Актуальні проблеми економіки.-2007.-№2.-С.48-51.

 10. Зюкова І. О. Конкурентний аналіз як інструмент управління стратегічним розвитком підприємства // Економіка. Фінанси. Право.- 2007.- № 2.- C. 3-7.

 11. Котюк А.Б. Мотивування працівників автомобілебудівних компаній України // Актуальні проблеми економіки.-2008.-№4.-С.155-158.

 12. Кудря Я.В. Корпоративна культура в машинобудуванні: сутність, функції, етапи формування // Актуальні проблеми економіки.-2008.-№2.-С.89-92.

 13. Маслов Е. Система управления персоналом филиалов // Банковский менеджмент.-2008.-№7.-С.45-47.

 14. Маслов Е. Филиал – головной офис. Организация эффективного взаимодействия персонала // Банковский менеджмент.-2008.-№6.-С.53-56.

 15. Мица В.П. Кадрова політика на підприємстві: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми економіки.-2008.-№6.-С.165-168.

 16. Мокряк В.Л., Мокряк Е.В. Актуальні проблеми підвищення ефективності корпоративного менеждменту // Актуальні проблеми економіки.-2007.-№6.-С.89-92.

 17. Непомящий А. Сеньор-маркетинг. Влияние старения населения на банковский маркетинг // Банковский менеджмент.-2007.-№8.-С.41-45.

 18. Полонський В.Г. Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ // Актуальні проблеми економіки.-2008.-№6.-С. 114-117.

 19. Ситнік О.Д., Ковальчук О.А. Оцінка персоналу в системі мотивації // Актуальні проблеми економіки.-2007.-№11.-С.84-90.

 20. Смолінська О.Є. Стратегія організації та управління людськими ресурсами крізь призму організаційної культури // Актуальні проблеми економіки.-2007.-№6.-С.107-109.

 21. Чубукова О.Ю., Шацька З.Я. Підвищення кваліфікації кадрів підприємства в умовах невизначеності // Актуальні проблеми економіки.-2008.-№4.-С.171-174.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!