Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2392 Рекомендована тематика творчих робіт

Рекомендована тематика творчих робіт

« Назад

Рекомендована тематика творчих робіт

 1. Поняття і види цивілізацій.

 2. Цивілізаційний підхід до історії і майбутнього людства.

 3. Передумови і фактори виникнення цивілізації.

 4. Схід і Захід: дихотомія суспільно-історичного розвитку.

 5. Роль релігії в цивілізаційному устрої суспільства.

 6. Ранні держави Месопотамії

 7. Міфологія Давнього Дворіччя. Епос про Гільгамеша.

 8. Роль військових в ассирійському суспільстві.

 9. Архітектура Давнього Дворіччя

 10. Шлюб і родина в стародавньому суспільстві (на прикладі однієї зі стародавніх цивілізацій Сходу).

 11. Статус жінки в стародавньому суспільстві (на прикладі однієї зі стародавніх цивілізацій Сходу).

 12. Розвиток правової думки на Стародавньому Сході (на прикладі однієї зі стародавніх цивілізацій Сходу).

 13. Розвиток технологій на Стародавньому Сході (на прикладі однієї зі стародавніх цивілізацій Сходу).

 14. Стародавні держави Західної Азії: Хетське царство, Мітанні.

 15. Держави Східного Середземномор’я у ІІ-І тис. до н.е.: Палестина.

 16. Держави Східного Середземномор’я у ІІ-І тис. до н.е.: Фінікія.

 17. Держави Східного Середземномор’я у ІІ-І тис. до н.е.: Сирія.

 18. Міжнародні відносини на Близькому Сході у стародавні часи (ІІ-І тис. до н.е.).

 19. Виникнення алфавітної системи письма (фінікійське письмо).

 20. Арії: проблема походження і міграції до Індії.

 21. Вплив аріїв на формування релігійної і соціально-політичної структури Індії.

 22. Хараппа: процес формування і особливості цивілізації.

 23. Формування основ китайської цивілізації.

 24. Соціокультурні особливості індо-буддистської цивілізації.

 25. Епоха еллінізму на Близькому Сході.

 26. Міфологія Корану і її зв’язок з іншими релігійними системами Близького Сходу.

 27. Арабські завоювання: феномен арабізації і ісламізації Близького і Середнього Сходу.

 28. Середньовічні імперії Сходу: (Китайська імперія (VІ-ХІІІ ст.), Османська імперія (ХV- ХVІ ст.), Арабський халіфат (VІІІ-ХІІІ ст.), Середньовічна Індія(VІ-ХІІ ст.) на вибір )

 29. Трансформація східного суспільства в період колоніалізму (на прикладі окремих країн і регіонів Сходу).

 30. Японський досвід модернізації.

 31. Історична роль колоніалізму на Сході.

 32. Релігійно-цивілізаційний фундамент як фактор розвитку сучасних держав Сходу (на прикладі окремих країн і регіонів Сходу).

 33. Схід після деколонізації: проблема вибору шляху розвитку.

 34. Виникнення глобальної цивілізаційної суперсистеми, її структура.

 35. Концепція „зіткнення цивілізацій” С. Хантінгтона: за і проти.

 36. Культурні запозичення у взаємодії цивілізацій.

 37. Війна і мир у міжцивілізаційних відносинах.

 38. Світ-системна теорія І. Валлерстайна: за і проти.

 39. Глобалізація і її вплив на розвиток цивілізацій Сходу.

 40. Феномен «культурного імперіалізму» та його небезпека.

 41. Культурні запозичення у взаємодії цивілізацій.

 42. «Виклики» модернізації та «відповіді» традиційних цивілізацій Сходу (на прикладі однієї з цивілізацій Сходу).

 43. Інтеграція і сепаратизм в сучасному світі.

 44. Співставлення соціокультурних основ Заходу і Сходу.

 45. Людина і форми її самореалізації на Сході  та Заході.

 46. Духовно-цінністна альтернативність Сходу та Заходу.

 47. Арабо-мусульманська цивілізація у світі, що глобалізується.

 48.  „Ісламська загроза”: міф чи реальність?

 49.  Індійська цивілізація у світі, що глобалізується.

 50. Китайсько-конфуціанська цивілізація у світі, що глобалізується.

 51. Глобальні проблеми людства.

 52. Глобальна екологічна криза та концепція «сталого розвитку».

 53. Феномен політичного ісламу.

 54. Україна в системі цивілізацій.

 55. Глобалізація і Україна.

 56. Геополітичний і цивілізаційний погляд на історію.

 57. Проблема універсальних духовних цінностей людства.

 58. Роль науково-технічного прогресу у розвитку постіндустріальної цивілізації: втрати і надбання.              

 59. Основні принципи світситемного підходу до аналізу історичного процесу.

 

Вимоги до написання творчої роботи 

Структура роботи:

– титульний аркуш;

– план;

– вступ;

– основна частина, яка складається з розділів;

– висновки;

– список використаних джерел;

– додатки: таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо (за необхідності).

Обсяг роботи:

Обсяг роботи має становити 10-15 сторінок. Приблизний обсяг структурних складових роботи: вступ –1 сторінка, основна частина – 10 -13 сторінок, висновки – 1-2 сторінки.

Робота виконується на основі вивчення бібліографічних джерел, відбір матеріалу здійснюється відповідно до характеру питань, передбачених планом роботи.

Робота повинна продемонструвати не лише знання перебігу подій, пов’язаних з певною проблемою, а й намагання пояснити чим це зумовлено, як пов’язано з загальним контекстом світового розвитку.

Теоретичні положення бажано ілюструвати  фактами з історії, висновками  дослідників, поточними матеріалами.

Список літератури включає всі використані в роботі джерела.

Вимоги до оформлення:

Поля: ліве – 2,5; праве, верхнє, нижнє – 2.

Шрифт: Times New Roman.

Кегль: 14.

Інтервал: 1,5.

Література до курсу 

Основна література

 1. Античность как тип культуры. – М., 1988.

 2. Возникновение и развитие земледелия. – М., 1967.

 3. Васильев Л.С. История Востока: В 2-х т - М., 1998.

 4. Город на традиционном Востоке. – М., 1988.

 5. История Востока: в 6-ти т. – М., 1995-2006

 6. Крижанівський О.П. Історія стародавнього Сходу. - К. 1998.

 7. Малерб М. Религии человечества. – М., - СПб.,1997.

 8. Массон В.М. Первые цивилизации. – Л., 1989.

 9. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства: Навчальний посібник. - Київ, 1999.

 10. Религии в истории народов мира. – М., 1985.

 11. Религиозные традиции мира: В 2-х т. – М., 1996.

 12. Религии Древнего Востока. – М., 1995.

 13. Рубель М.І. Історія середньовічного Сходу. - Київ, 2000.

 14. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. - М., 1998.

 15. Стили мышления и поведения в истории мировой культуры. – М., 1990.

 16. Цивилизационные исследования. – М., 1996.

 17. Цивилизация в современном мире. – М., 1983

 18. Цивилизация и исторический процесс. – М., 1983

 19. Цивилизация. Культура. Личность. – М., 1999.

 20. Цивилизация: теория, история и современность. – М., 1989.

 21. Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація: в 2-х т. – Харків, 2001.

 22. Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. – М., 1984. 

Додаткова література

 1. Антонова А. История Индии. - М., 1979.

 2. Арабский мир: три десятилетия независимого развития. - М., 1990.

 3. Бонгард-Левин Г.М. Индийская цивилизация. - М., 1993.

 4. Блок М. Апология истории. - М., 1986.

 5. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм: ХV-ХVІІІ вв.: в 3 т. - М., 1988-1992.

 6. Бешем А. Чудо, которым была Индия. - М., 1977.

 7. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности М. 1985.

 8. Брагина Е. Индия: время экономических реформ // Мировая экономика и международные отношения. - №8. - 1998.

 9. Бутенц К.Н. Освободившиеся страны в 70-е годы. - М., 1979.

 10. Восток: рубеж 80-х годов. - М., 1983.

 11. Восток в новое время: Экономика. Государственный строй – М., 1991.

 12. Вайнтруб И.В. Священне лики цивилизаций. - Київ., 2001.

 13. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире.- С.-П., 2001.

 14. Васильев Л.С. Курс лекций по средневековому Востоку (Ближний, Средний,  Дальний Восток и Юго-Восточная Азия). – М., 1987.

 15. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. - М., 1977.

 16. Васильев Л.С. Культурно-религиозные традиции стран Востока. – М., 1976.

 17. Васильев Л.С. Древний Китай. - М., 1995.

 18. Васильев Л.С. История религий Востока. - М., 1988.

 19. Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайськой цивилизации.-М., 1976.

 20. Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайськой мысли. - М., 1989.

 21. Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. - М., 1986.

 22. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - М., 1993

 23. Государство и социальные структуры на древнем Востоке. - М., 1989.

 24. Гельбрас В. Реформы в КНР: проблемы оценки итогов // Мировая экономика и международные отношения. - №7. - 1995.

 25. Гельбрас В. Куда идет Китай? // Мировая экономика и международные отношения. -  №4. -1998.

 26. Дилигенский Г. Глобализация в человеческом измерении // Мировая экономика и международные отношения. - № 7. – 2002. - С. 4-16.

 27. Дубинский А.М. Лавров Н.М. Пробуждение Азии. - М., 1958.

 28. Движение неприсоединения в документах и материалах. - М., 1975.

 29. Древние цивилизации. Под. Ред. Г.М.Бончард-Левина – М. 1989.

 30. Дьяконов И.М. Пути истории. - М., 1994.

 31. Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке. - М., 1990.

 32. Ерофеев Н.А. Английский колониализм в сер. ХІХ века. Очерки. - М., 1982.

 33. Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории ХІV –ХІХ. - М., 1991.

 34. Зиновьев А.А. Запад: феномен западнизма. - М., 1995.

 35. История всемирной литературы. - М., 1983.

 36. Загорский А. Гражданское общество в Японии // Мировая экономика и международные отношения. - №6. - 1996.

 37. Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран 1516-1574. - М., 1984.

 38. Иванова И.И. Турецко-арабские отношения и их место в системе международных связей на Ближнем Востоке 1945-1983. - М., 1985.

 39. История стран Азии и Африки в средние века в 2-х частях М. 1987.

 40. Идеология национально-освободительного движения в странах зарубежного Востока. - М., 1984.

 41. История Вьетнама в Новейшее время. 1917-1995. - М., 1970.

 42. История восточных культур. - М., 1976.

 43. История Вьетнама. - М., 1983.

 44. История и культура древней Индии. Тексты. - М., 1990.

 45. История и культура Восточной и Юго-Восточной Азии. Под. ред. С.В.Волкова в 2-х ч.- М., 1986.

 46. Искусство древнего Востока // Малая история искусств. - М., 1976.

 47. Ислам: Исторические очерки. - М., 1991.

 48. История Древнего Мира. Древний Восток. - М., 1999.

 49. История древнего Востока. Под. Ред. В.И.Кузищина. - М., 1988.

 50. История древнего мира. Под. Ред. И.М.Дьяконова, И.С.Свинцицкой, В.Д.Нероновой. – М., 1989.

 51. История Индии в Средние Века. – М., 1968.

 52. История Китая с древнейших времен до наших дней. - М., 1974.

 53. История Кореи /пер. с кор. Ким Дю Бона и др. - М., 1960.

 54. История Кореи с древнейших времен до наших дней. - М., 1974.

 55. Итс. Р.Ф., Смолин Г.Я. Очерки истории Китая.- М., 1961.

 56. Климович Л.И. Книга о Коране его происхождении и мифологии. - М., 1988.

 57. Крымский А.Е. История мусульманства. - М., 2003.

 58. Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. – М., 1988.

 59. Конрад Н.И. Запад и Восток. - М., 1972.

 60. Культурное наследие Востока. -  Л., 1985.

 61. Кудрявцев М.К. Кастовая система в Индии. - М., 1992.

 62. Кузнецов В. Что такое глобализация? // Мировая экономика и международные отношения. - №2,3. - 1998.

 63. Леонтьева Е. Япония: сложные задачи // Мировая экономика и международные отношения. - №8. - 1998.

 64. Литература древнего Востока. -  М., 1971.

 65. Литература древнего Востока. Тексты. – М., 1984.

 66. Массон В.М. Первые цивилизации. - М., 1989.

 67. Медведев Е.М. Очерки истории Индии до ХІІІ в. - М., 1990.

 68. Малявин В.В. Китай в ХVІ-ХVІІ вв. Традиция и культура. -  М., 1995.

 69. Межгосударственные региональные организации Азии в международных отношениях. - М., 1991.

 70. Меликсетов А.В. Социально-экономическая политика Гоминьдана в Китае (1927-1949).  - М., 1977.

 71. Мирский Г. Исламская цивилизация в  глобализирующемся мире // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. - № 6. - С. 29-37.

 72. Новая история стран зарубежной Азии и Африки. - Л., 1971.

 73. Непомнин О.Е. Социально-економическая история Китая. 1984-1914. - М.,1980.

 74. Новая история Индии. -  М., 1961.

 75. Новейшая история Индии.-  М., 1959.

 76. Новейшая история стран зарубежной Азии и Африки. -  Л., 1963.

 77. Новейшая история Китая. 1917-1970. - М., 1972.

 78. Новейшая история арабских стран Азии 1917-1985. - М., 1988.

 79. Османская империя: государственная власть и социально-политические

 80. структуры. - М., 1990.

 81. Ользенбург С.Ф. Культура Индии. - М., 1991.

 82. Рашковский Е.Б. Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока ХІХ-ХХ вв. - М., 1990.

 83. Примаков Е.М. Восток после краха колониальной системы. - М.,1982.

 84. Рашковский Е., Хорос В. Мировые цивилизации и современность // Мировая экономика и международные отношения. - № 12. – 2001.  С. 33-41;  № 1. – 2002. - С. 14-19.

 85. Роль региональных “центров силы” в Азии. - М. 1987.

 86. Рол Д. Генезис цивилизации: откуда мы произошли. - М., 2005.

 87. Розалиев Ю.Н. Новая и Новейшая история стран Азии и Африки. - М., 1987.

 88. Симония Н.А. Страны Востока: пути развития. - М., 1975.

 89. Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. - М., 1987.

 90. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992.

 91. Современная Азия. Под ред. Б.Г.Гафурова. -  М., 1977

 92. Сунь Ятсен. Избранное произведение. - М., 1987

 93. Тихвинский С.Л. Завещание китайского революционера. Сунь Ятсен:

 94. жизнь, борьба и эволюция политических взглядов. - М., 1986.

 95. Тойнбі А.Дж. Дослідження історії: у 2 т. - Київ, 1995.

 96. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. - М., С-Пб., 1995.

 97. Типы общественных отношений на Востоке в средние века. - М., 1982

 98. Ульяновский Р.О. Современные проблемы Азии и Африки: политика,

 99. экономика. - М., 1978.

 100. Философия истории. Антология.- М., 1995.

 101. Циганов Ю. Республика Корея и Китай в интеграционных процессах

 102. мировой экономики // Мировая экономика и международные отношения.-                 №5. - 1995.

 103. Циганов Ю. Экономические реформы в КНР и модернизация НОАК // Мировая экономика и международные отношения. -  №12 -  1998.

 104. Шишков Ю. Эволюция мирового сообщества поляризация или возрастание гомогенности? // Мировая экономика и международные отношения. -  №9. - 1998.

 105. Шпенглер О. Закат Европы.-  М., 1993.

 106. Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. - М., 1984.

 107. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!