Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2391 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з курсу Основи економічних теорій

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з курсу Основи економічних теорій

« Назад

Методичні рекомендації до виконання контрольних робітз курсу Основи економічних теорій 

Визначення та структура варіанту контрольної роботи. Структуру кожного варіанту завдань на контрольну роботу утворюють чотири теоретичних питання, завдання інтелектуального тренінгу та питання тестів відповідних тем курсу дисципліни « Основи економічних теорій».

Роботи, які не відповідають цим вимогам, а також роботи, що подані з порушенням встановленого терміну, не рецензуються та не зараховуються.

Написання та оформлення контрольної роботи. Спираючись на осмислення програмних питань відповідних тем курсу дисципліни « Основи економічних теорій» та на зроблені з літературних джерел виписки при написанні контрольної роботи необхідно у формі самостійного викладення та повно розкрити усі сформульовані у даному варіанті контрольної роботи теоретичні питання. Саме ці критерії – самостійність та повнота розкриття теоретичних питань насамперед визначають загальну оцінку контрольної роботи.

Самостійність викладання означає, що текст контрольної роботи повинен бути написаний своїми словами, переписування тих чи інших фрагментів літературних джерел є неприпустимим. Виключенням із цієї вимоги є цитування виписок з першоджерел у тих випадках, коли цитатою необхідно підтвердити певну думку. При використанні цитат слід робити посилання на той фрагмент (положення, фразу тощо) літературних та статистичних джерел, що цитується – вказати автора, назву джерела, відповідну сторінку його тексту. При цьому посилання нумеруються та розміщуються під останнім рядком відповідної сторінки контрольної роботи.

Приклад цитування: «Чинником виникнення та розвитку суспільного поділу праці є закон економії праці (робочого часу)»[1].

Або: «У підручнику «Економікс», підготовленому К.Р.Макконнелом і С.Л.Брю, ринок розглядається як «інститут або механізм, який зводить разом покупців (представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і послуг»[2].

Текст контрольної роботи слід почати з формулювання всіх завдань відповідного варіанту контрольної роботи, після чого: 1) послідовно викласти усі його теоретичні питання; 2) розкрити зміст вказаних у завданні економічних категорій та 3) дати правильну відповідь на питання тестів.

Завершується текст контрольної роботи списком використаної літератури, у тому числі тієї, що рекомендована до даного варіанту завдань.

Оптимальний обсяг тексту контрольної роботи повинен дорівнювати 6 – 8 сторінок аркушу А4.

У тексті контрольної роботи не допускаються вставки, довільні скорочення слів та понять. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Варіант 7 

Теоретичні питання

1. Загальна характеристика ринку факторів виробництва.

2. Попит на фактори виробництва і пропозиція факторів виробництва, їх особливості.

3. Сутність і структура державного бюджету.

4. Кредитно-грошова політика в Україні. 

Розкрити зміст категорій і понять

Національна економіка; валовий внутрішній продукт (ВВП); валовий національний продукт (ВНП); чистий національний продукт (ЧНП); національний доход (НД), економічне благо; гранична корисність; крива байдужості; бюджетне обмеження; ефект доходу. 

Тести

1. З наведених видів витрат виберіть постійні та змінні:

а) на утримання управлінського апарату заводу;

б) на страхування підприємства;

в) на заробітну плату виробничому персоналу;

г) на сировину;

д) на електроенергію;

е) на напівфабрикати;

є) на охорону підприємства;

ж) амортизаційні відрахування.

2. Визначте, які з економічних витрат підприємства є зовнішними, а які внутрішніми:

а) грошові витрати постачальникам сировини;

б) грошові витрати постачальникам палива;

в) оплата транспортних послуг;

г) витрати на напівфабрикати власного виробництва;

д) видатки на електроенергію, надуну електростанцією;

е) видатки на електроенергію від власного двигуна.

3. На чому грунтується закон спадної віддачі витрат:

а) на застосуванні якісно однорідних змінних ресурсів;

б) розгляді витрат щодо певного виду ресурсу за незмінності інших ресурсів;

в) залученні нових ресурсів.

4. Чистий прибуток – це:

а) загальна сума прибутку від усіх видів діяльності;

б) різниця між бухгалтерським та нормальним прибутком;

в) кошти, що залишаються у розпорядженні після сплати податків та відрахувань;

г) винагорода за підприємницьку діяльність, складова частина витрат виробництва.

5. Виділіть види собівартості за економічним характером витрат:

а) планова;

б) бригадна, цехова;

в) виробнича;

г) повна (збутова);

д) фактична.

6. Що не простежується у фазі спаду?

а) домогосподарства купують менше споживчих товарів;

б) спадає попит на робочу силу;

в) зменшуються запаси товарів на складах;

г) скорочуються інвестиційні видатки фірм на машини та устаткування.

7. Закон Оуена виражає кількісну залежність між:

а) зміною обсягу національного виробництва та зміною рівня безробіття порівняно з природнім;

б) рівнем безробіття і темпами інфляції;

в) зміною обсягу національного виробництва та процентною ставкою;

г) фактичним і природним обсягами національного виробництва.

8. Яке з наведених тверджень неправильне:

а) у короткостроковому періоді зменшення сукупного поиту веде до спаду виробництва;

б) зріст сукупного попиту не спричиняє інфляційного зростання цін;

в) збурення в сукупному пропонуванні можуть спричиняти економічні коливання;

г) макроекономіка може запропонувати дієві заходи щодо нейтралізації негативних наслідків стагфляції.

9. Який рівень безробіття росте, а виробництво падає, то це викликано:

а) зсувом кривої сукупного попиту праворуч;

б) зсувом кривої сукупного попиту ліворуч;

в) зсувом кривої сукупного пропонування праворуч;

г) зсувом кривої сукупного пропонування ліворуч.

10. „Відкрита” інфляція виявляється у вигляді зростання:

а) товарного дефіциту;

б) товарного профіциту;

в) грошових цін;

г) величини заощаджень. 

Список літератури

 1. Економічна теорія. Навчальний посібник./ М. М. Баб’як, Л. А. Пешенкова, А. В. Рибчук. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – с.76-82.

 2. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М.Тарасевича.- Київ: Центр навчальної літератури, 2006. –  с.79 – 88.

 3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. - К.: Знання -Прес, 2001.- с. 165 – 183.

 4. Макконнелл К.Р., Брю С.Б. Экономикс: Принципи, проблеми и политика. В 2 т.: Пер. с англ. - М.: Республика, 1992. - с. 51 – 61.

 5. Основи економічних теорій: Посібник для студ. вищих навч. закладів / В.О.Рибалкін, М.О.Хмелевський, Т.І.Біленко, А.Г.Прохоренко та ін.- К.: ВЦ „Академія", 2002.- с. 126 - 136.

 6. Основи економічної теорії: Підручник  /  За ред. А.А.Чухна. - К.: Вища шк., 2001.- с. 145 – 175.

 7. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. С.В.Мочерного.- К.: Видав. центр «Академія»,  2001.- с. 166 -184.

 8. Основи економічної теорії: Підручник / М. І. Крупка, П. І. Островерх, С. К. Реверчук – К.: Атака, 2001. – с.103 -121.

 9. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. - 2-ге  вид., перероб. і допов. - К.: Вища шк..-3нання, 1997.- с. 160 -181.

 10. Основы экономики: Учеб. пособие. / Б.А. Райзберг. – М.: Инфра – М, 2000. – с. 247 -274.

 11. Політична економія: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / За ред. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова.-К.: Академвидав, 2004.- с.356 – 376.[1] Основи економічних теорій: Посібник для студ. вищих навч. закладів / В.О.Рибалкін, М.О.Хмелевський, Т.І.Біленко, А.Г.Прохоренко та ін.- К.: ВЦ „Академія", 2002.- с.299 - 333.

[2] Мочерний С.В., Ларіна Я.С. Політекономія: Підручник. – 3-тє вид., пероб. і доп. – К.: Знання, 2006, с. 120.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!