Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2383 Оцінювання якості курсового проекту

Оцінювання якості курсового проекту

« Назад

Оцінювання якості курсового проекту

Структура КП

Критерії оцінювання

Бали

 

Оцінювання змісту курсового проекту

Норм 55

Факт

Вступ

.1. Обґрунтовано актуальність теми,

.2. визначено основні завдання курсового проекту, описано його структуру тощо.

2/2=1

 

Перший розділ

1.1.Сформульовано мету і завдання аудиту конкретного об’єкта (відповідно до завдання),

1.2.1.етапи аудиту обраного об’єкта та аудиту фінансового стану,

1.2.2. суть методичних прийомів та аудиторських процедур, які будуть застосовуватись на кожному етапі перевірки,

1.2.3. перелік первинних документів, облікових регістрів, фінансової та податкової звітності, які будуть перевірятись у процесі здійснення аудиту конкретного об’єкта

1.2.4. проаналізовано програмні продукти, які можна використати для аудиту вибраного об’єкта, а також особливості його перевірки в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку в замовника аудиту.

1.3.1. досліджено діючу нормативну базу щодо обліку та аудиту об’єкта перевірки, вказавши їх реквізити, існуючі недоліки (в тому числі суперечності).

1.3.2. зазначено якими законодавчо-нормативними актами регламентується аналіз показників фінансового стану підприємства, як встановлюються їх нормативні значення.

1.4. описано не менше семи найбільш типових порушень, що виявляють в процесі перевірки конкретного об’єкта, вказуючи статті і пункти конкретних законодавчо-нормативні актів, які порушені.

12/4=3

 

Другий розділ

2.1.Наведено основну інформацію про підприємство: розмір і форма власності, види діяльності, абсолютні показники діяльності за останні 2 роки, форма ведення бухгалтерського обліку, рівень комп’ютеризації на підприємстві, пункти облікової політики щодо конкретного об’єкта, наявність та ефективність системи внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту).

2.2. опис процесу організації аудиторської перевірки, включаючи оформлення договору на здійснення аудиту, заповнення анкети нового клієнта, складання плану аудиту фінансової звітності підприємства (не менше 10 пунктів) та програми аудиту конкретного об’єкта (не менше 10 пунктів), визначення аудиторського ризику та рівня суттєвості помилок.

2.3.здійснено аудит об’єкта за обраною темою курсового проекту та виявлено недоліки та порушення (вказуючи їх суть; пункти законодавчо-нормативних актів, яких не дотримано; первинні документи та облікові регістри в яких виявлено порушення (номер документа, суть операції, сума, дата, відповідальні особи тощо)) або констатуючи їх відсутність (5 порушень чи помилок (з підкріпленням у додатки до курсового проекту копій документів у яких виявлені порушення і помилки),

2.4.1. Проведено перевірку чинності і повноту використаних підприємством форм фінансової звітності,

2.4.2. Проведено перевірку правильності перенесення даних на початок звітного періоду з попереднього періоду

2.4.3 Проведено арифметичну перевірку фінансової звітності,

2.4.4. Проведено перевірку взаємоузгодженості різних форм фінансової звітності підприємства.

2.4.5. аналіз пробної фінансової звітності, складеної аудитором на основі перевірених ним субрахунків бухгалтерського обліку. Результати відхилень потрібно оформити у вигляді таблиці.

2.5. визначено показники фінансового стану підприємства (наводячи фактичні та нормативні значення показників, абсолютні та відносні відхилення в табличній формі тощо) за останні 2 роки в розрізі таких груп показників: ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, рентабельності. Здійснити ретельний їх аналіз (визначення динаміки показників фінансового стану, дослідження причин та наслідків їх зміни, розрахунок відхилень від нормативних значень тощо), і зробити висновки за результатами аналізу.

2.6. обґрунтовано рішення про формування конкретного виду аудиторського висновку, зазначити його структуру і вимоги до нього. Сам аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) подати в додатках до курсового проекту.

15/6=2,5

 

Третій розділ

3.1. Розроблено рекомендації щодо виправлення порушень та помилок, виявлених при аудиті конкретного об’єкта,

3.2.подано рекомендації щодо формування механізму внутрішнього аудиту конкретного об’єкта для запобігання порушенням.

13/2=6,5

 

Висновки

Подано стислу оцінку відповідності проведеної роботи до сформульованих у вступі курсового проекту завдань.

3

 

Додатки

Подано передбачену відповідними методичними вказівками робочу і підсумкову документацію за результатами проведеної аудиторської перевірки

10/10=1

 

 

Оцінювання оформлення курсового проекту

5

 

 

(правильність і логічність побудови змісту курсового проекту; відповідність до вимог щодо оформлення; дотримання кількісних пропорцій між розділами і підрозділами)

 

 

Загальна максимальна оцінка за виконання курсового проекту

60

 

1. договір на здійснення аудиту, з

2. анкета нового клієнта,

3. план аудиту фінансової звітності підприємства (не менше 10 пунктів) програми аудиту конкретного об’єкта (не менше 10 пунктів),

4. визначення аудиторського ризику

5. визначення рівня суттєвості помилок.

6. копії документів у яких виявлені порушення і помилки (5 порушень чи помилок)

7. 1-7.5 Робочі документи з обраного об’єкта

8. Пробний баланс

9. Аналіз пробної фінансової звітності. Результати відхилень потрібно оформити у вигляді таблиці.

10. Показники фінансового стану підприємства

11. аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

Оцінювання захисту курсового проекту

 

Критерії оцінювання

Бали

Презентування результатів виконання проекту

У доповіді розкрито актуальність теми, наведено основні результати виконаного проекту (зокрема, виявлені помилки і порушення в ракурсі застосованої методики аудиту, суттєвості порушень та їх впливу на вид аудиторського висновку), сформульовано висновки за результатами аудиторської перевірки і пропозиції щодо правильного усунення виявлених недоліків, дотримуючись норм законодавчо-нормативних актів. Доповідь логічно побудована.

16

 

Відповіді на запитання членів комісії

Відповіді обґрунтовані та повні

20

 

Культура мовлення, ораторські навички дискусії

Правильне застосування економічної термінології, вміння чітко і лаконічно викласти основні положення і висновки курсового проекту

4

 

Загальна максимальна оцінка за захист курсового проекту

40

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!