Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2382 Оформлення, обсяг та зміст дипломної роботи

Оформлення, обсяг та зміст дипломної роботи

« Назад

Оформлення, обсяг та зміст дипломної роботи

Робота повинна відповідати таким вимогам:

- містити всі питання плану згідно з завданням;

- містити висновки та пропозиції учня по даній темі;

- мати належне охайне оформлення;

- робота, що не відповідає вимогам, повертається для доопрацювання;

-  бути  виконаною  і  поданою  на  рецензування  в  термін,  передбачений  графіком навчального процесу.

Дипломна робота повинна складатися з 20-25 друкованих стандартних аркушів, містити в собі обов’язково три частини і ілюструватись малюнками, схемами. Шрифт тексту 14 кегель, полуторний інтервал. Дипломна робота складається з:

- титульного  аркушу;

- завдання на виконання дипломної  роботи;

- зміст;

- Вступ

- Розділ І.  Характеристика підприємства

- Розділ  II. Технологічний

- Розділ  III.  Охорона праці та безпека життєдіяльності

- Висновок

- Додатки

- Література

Дипломна робота є звітною документацією учня і повинна відповідати структурі та правилам оформлення згідно з ДСТУ 3008-95. Вона має бути написана державною мовою.

Першими сторінками дипломної роботи є титульна (Додаток 1), завдання (Додаток 2), зміст дипломної роботи (Додаток 3), вони мають бути оформлені та заповнені за формою, що наведена у відповідних додатках.

Нумерацію сторінок роботи надають арабськими цифрами згідно з планом. Першою сторінкою в роботі є титульний лист, другою – завдання на виконання письмової екзаменаційної роботи, 1,2 сторінки включають до загальної кількості сторінок, але не нумерують, нумерацію роботи починають з третьої сторінки – зміст роботи. Заголовки  розділів  допускається  розміщувати  на  окремих аркушах. Кожний розділ розпочинають з окремої сторінки. Додатки включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують. Нумерація сторінок  у роботі повинна бути наскрізною.

Робота  повинна бути акуратно оформлена на одному боці аркушів білого паперу формату А4 ( 297 x 210 мм ) з рамкою, поля якої не менше: лівий – 20мм, верхній, нижній та правий – 5мм з основним надписом (штампом) внизу.

Текст  або  (рукопис)  пишеться  пастою  чорного  кольору  з  інтервалом  між  рядками  за трафаретом № 2, або друкується з використанням комп'ютерних технологій в редакторі Word  з  використанням  шрифту  Times  New  Roman  (чи  аналогічного)  розміру  14, міжрядковий інтервал – 1.

Кожна частина роботи (вступ, технологічна частина, розділи, висновки) повинна мати заголовок відповідно до змісту роботи, який необхідно писати великими літерами та посередині сторінки. Кожен розділ слід починати з нової сторінки. Заголовки підрозділів пишуть малими літерами, крім першої літери, посередині сторінки. Розділи роботи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами. Після номеру розділу ставиться крапка. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу (наприклад 2.2, 2.3 і т.д.), у кінці розділу та підрозділу крапку не ставлять. Підкреслювати заголовки та переносити слова в заголовках не допускається. Відстань між заголовком та текстом дорівнює 2-ом інтервалам основного тексту.

При виконанні  дипломної  роботи  учні  повинні  пояснювальну  записку  супроводжувати схемами,  таблицями  тощо,  розміщуючи  їх  за  викладом  тексту.  Таблиці слід подавати безпосередньо після посилання на них у тексті, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці та нумерувати послідовно. Слово „Таблиця” вказують один раз зліва над таблицею. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку пишуть: «Продовження таблиці __» з зазначенням її номера.

Якщо письмова екзаменаційна робота містить додатки, на них мають бути посилання у текстовій частині роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхній частині сторінки малими літерами  (перша велика літера симетрично тексту сторінки). Над заголовком маленькими літерами  (перша велика літера) друкується слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток (наприклад: Додаток А). Слово «Додаток» розміщують по центру сторінки.

Оформлена письмова екзаменаційна робота  повинна показати:

 • Вміння учня-випускника обґрунтувати актуальність обраної теми;

 • Логіку викладання матеріалу;

 • Знання новинок техніки, технологій за професією, які стосуються теми роботи;

 • Творчий підхід до обраної теми;

 • Використання методів практичного дослідження;

 • Можливість знаходити та аналізувати інформацію;

 • Дотримання вимог до оформлення.

Нумерувати аркуші краще в останній момент, коли робота закінчена і загальна кількість аркушів не зміниться. Номера аркушів з яких починаються розділи і питання записуються в змісті. Текст роботи повинен бути стилістично грамотним і по можливості коротким.

При виконанні розрахунків результати вимірювання повинні бути виражені в одній системі і позначені у відповідності до стандартів.

При використанні довідникових даних в тексті роботи потрібно вказувати джерела, з яких вони взяті: точну назву, рік видання, сторінку, номер таблиці. Якщо джерело вказано в переліку використаної літератури, то в дужках ставиться його порядковий номер і сторінка, номер таблиці або формули. Наприклад: (8 с.43, табл.12).

В кінці роботи приводиться перелік використаної літератури з обов’язковим вказуванням автора, назви видавництва, року видання.  Список використаної літератури слід розміщувати у такій послідовності:

- Закони України;

- Укази Президента України;

- постанови Кабінету Міністрів України;

- літературні джерела в абетковому порядку: підручники, посібники, брошури, журнальні та газетні статті.

У кінці списку наводять іншомовні видання та електронні джерела інформації. Відомості про книги обов’язково містять прізвище та ініціали автора (авторів), заголовок, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Відомості про журнальні та газетні статті -  прізвище, ініціали автора, заголовок, назву періодичного видання, серію, рік випуску, номер видання, сторінки. Назви джерел наводяться тією мовою, якою вони видані. 

Найбільш суттєві опорні схеми, графіки і діаграми, що розроблені  до дипломної   роботи бажано виконувати на окремих аркушах.

 

ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ  РОБОТИ ДЛЯ ПРОФЕСІЇ

 „Перукар (перукар-модельєр); манікюрник, візажист”

Вступ

У вступі можна надати характеристику передбаченого темою дипломного проекту стилю. Виходячи з понять "стиль" і "мода", дати докладний опис зачісок, макіяжу та манікюру найбільш характерних для даного стилю. Проаналізувавши роботи провідних зарубіжних майстрів перукарської справи, центрів моделювання зачіски України, дати характеристику сучасних і перспективних напрямків розвитку моди в зачісках. Необхідно описати або представити фото напрямків моди в жіночих та чоловічих зачісках (повсякденна, ділова, вечірня, подіумна),(додаток 1). Доцільно провести аналіз сучасних зачісок з метою визначення її спільного стилістичного напрямку з завданням письмової екзаменаційної роботи.

Розділ І.  Характеристика підприємства

Описати тип підприємства (перукарня, салон краси, тощо); форма власності (приватна,комунальне підприємство, колективне підприємство, навчальний заклад); кількість залів(чоловічий, жіночий, дитячий, змішаний);кількість робочих  місць, режим роботи.

Розділ  II. Технологічний

2.1 Розробка технології виконання зачіски

Детально зупинитися на аналізі розробленої зачіски. Необхідно описати вибір довжини волосся, кольору волосся, текстури волосся для створення нової зачіски. Підбір прикрас або постижерних виробів.  Описати вибір довжини волосся, кольору. Також слід врахувати  особливості конкретної людини, для якої моделюється зачіска, тобто тип обличчя, морфологічні особливості, зріст, будову тіла і при необхідності виконати корекцію недоліків за допомогою зачіски. Охарактеризувати - до якого типу стрижок чи зачісок відноситься, для якого типу обличчя підходить, що є акцентом, нюансом, баланс, силуетна форма, тощо.(композиційний розбір зачіски). Необхідно дати рекомендації з вибору одягу, взуття, прикрас (фото або малюнок стрижки, зачіски- додаток 2).     Описати технологію виконання стрижки, зачіски, фарбування. Розробку  технологічної послідовності виконання зачіски необхідно розпочати з обмовлення початкових даних, тобто необхідно з`ясувати, яким операціям і в якій послідовності слід піддати волосся, щоб досягти бажаного результату (стрижка, фарбування,хімічна завивка, лікування волосся). Якщо розроблена зачіска виконується із застосуванням бігуді, необхідно обгрунтувати їх вибір (тип, матеріал, діаметр, метод кріплення) залежно від призначення зачіски, схему накручування на бігуді, описати технологічну послідовність виконання зачіски в технологічній карті,спосіб кріплення оздоблень.

Скласти інструкційну або інструкційно-технологічну карту виконання зачіски, стрижки, фарбування тощо, обов'язкова наявність графічних або фотозображень усіх операцій технологічної послідовності). 

Технологічна картка виконання стрижки

№з/п

Технологічна послідовність

Інструменти

Матеріал

 

 

 

 

Технологічна  картка  підтверджується   схематичним   зображенням  або  постадійно відзнятими фотокартками.

Технологічна карта підтверджується фотографіями плюс фото моделі до і після укладання волосся. 

2.2. Розробка технології виконання візажу

В даному розділі  дається характеристика розробленого макіяжу, що до теми Д.Р. Описати розроблений макіяж. Пов’язати макіяж з сучасною модою. Обґрунтувати вибір кольорів декоративної косметики опираючись на колірні системи: «Теплий» «Холодний» напрямок, «Сезонна теорія», система «Колорван». Обґрунтувати вибір технік макіяжу відносно морфологічних особливостей моделі.

Докладно описати характер і послідовність всіх технологічних операцій по виконанню макіяжу. Розділ містить додаток 3 – ілюстрацію або  малюнок розробленого макіяжу, схеми послідовності виконання макіяжу. 

2.3. Розробка технології  виконання манікюру.

В даному розділі дається характеристика розробленогоманікюру, що до теми Д.Р. Описати розроблений манікюр . Докладно описати технологічну послідовність виконання манікюру (гігієнічна чистка, використання сучасної техніки нарощування нігтів, покриття лаком, розпис нігтів, акваріумний , об`ємний дизайн тощо). Розділ містить додаток 4 – схеми послідовності виконання манікюру. 

 2.4  Вибір та характеристика необхідних інструментів, обладнання  та   матеріалів.

Описати вибір інструментів для виконання розробленої зачіски, макіяжу, манікюру, їх характеристика (тільки для виконання тих видів робіт, які зазначені в темі письмової екзаменаційної роботи).

Описати вибір та характеристику матеріалів  (для виконання  конкретних видів робіт - засоби для виконання перукарських , віражних та манікюрних робіт. Дати обґрунтування вибору парфюмерно-косметичних засобів, рекомендованих для виконання тих чи інших технологічних операцій, охарактеризувати їх роль у створенні зачіски, макіяжу, манікюру. 

Розділ  III.  Охорона праці та безпека життєдіяльності.

В даному розділі учні  повинні  запропонувати заходи які б виключали небезпечні ситуації на підприємстві (зокрема на дільницях та робочих місцях, які визначені консультантом роботи).

Даний розділ містить відповіді на питання, які вказані консультантом. Консультант з даного розділу повинен так підібрати питання, щоб вони  відображали застосування прийомів та засобів безпечної праці  на визначених робочих місцях, зокрема при технологічних операціях, які виконував учень в процесі роботи, а також містити теоретичні відомості з безпеки життєдіяльності.

Примітка: дипломна  робота може бути доповнена виготовленням постижерного виробу.

Додатки

Правила оформлення додатків

Допоміжні та додаткові матеріали розміщують у додатках. За змістом та формою додатки різноманітні. Вони можуть представляти собою  ілюстрації, фото, малюнки, рисунки, схеми тощо. Кожний додаток має тематичний заголовок та розміщується з нового листка.

 • Пункт 1.1.Вступ - містить додаток 1. Додатки підписуються згідно таких вимог: у верхньому правому кутку пишеться додаток 1, знизу – малюнок 1, 2,3,4,5.

- 3 малюнки з напрямків моди на зачіски.

- 1 малюнок макіяжу.

 • Пункт 2.1. Розробка технології виконання зачіски, стрижки, фарбування додаток 2. У верхньому правому кутку пишеться додаток 2, знизу – малюнок  6,7.

- 1 малюнок власної розробленої зачіски.

- 1 малюнок – образ в повний зріст.

Розробка технологічної послідовності виконання зачіски . У верхньому правому кутку пишеться Додаток 2 знизу –рисунок 1(а, б)  ,рисунок 2(в, г) тощо.

- 3 рисунка технологічної карти виконання зачіски. 

 • Пункт 2.2Розробка технології виконання візажу У верхньому правому кутку пишеться додаток 3, знизу – малюнок 8.

- 1 малюнок власного розробленого макіяжу;

Технологічна послідовність виконання макіяжу У верхньому правому кутку     пишеться додаток 3, знизу –рисунок 4(а, б)  ,рисунок 5(в, г).  (2 аркуші).

- 1-2 рисунка виконання візажу, боді-арту. 

 • Пункт 2.3. Розробка технології  виконання манікюру.Характеристика та обґрунтування вибору манікюру містить додаток 4 -  1 малюнок, фото.

Технологічна послідовність виконання манікюру містить додаток 7 – схеми послідовності  виконання манікюру.

Література

«Література» - це останній аркуш дипломної роботи, його номер сторінки є заключним . В «Літературі» необхідно указати перелік використаної інформації (підручники, довідники, літературні твори, інструкції, журнали, тощо). Для роботи над дипломною роботою слід використовувати не менш ніж десять примірників. Записувати перелік використаної літератури необхідно згідно методичних рекомендацій. Наприклад: 

1. Прізвище, ініціали імені по-батькові., назва книжки. Місто. Видавництво. Рік видання.

Наприклад: 1. Пентилюк М. І., Культура мови і стилістика. - К. : Вепса, 1994. -240 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!