Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2375 Курсовий проект на тему Організація і проведення аудиту діяльності підприємства

Курсовий проект на тему Організація і проведення аудиту діяльності підприємства

« Назад

Курсовий проект на тему Організація і проведення аудиту діяльності підприємства

Для прийняття оптимальних управлінських рішень як керівництву підприємства, так і деяким зовнішнім суб’єктам (інвесторам, комерційним банкам тощо) потрібна достовірна та повна інформація про діяльність та фінансовий стан підприємства. Підтвердити або спростувати вищезазначені характеристики цієї інформації може, зокрема, професійна перевірка фінансової звітності незалежними суб’єктами – аудиторами. Аудиторська діяльність охоплює також надання практичної допомоги керівництву під­при­єм­ства з організації системи внутрішнього аудиту, налагодження фі­нан­сового та податкового обліку, аналізу фінансового стану підприємства тощо.

Курсовий проект «Організація і проведення аудиту діяльності підприємства» виконують студенти, які навчаються за спеціалізацією «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю». Метою виконання курсового проекту є закріплення теоретичних знань та поглиблення практичних навиків з організації і методики аудиту.

Завдання, які ставляться перед студентом при виконанні курсового проекту – дослідження теоретичного матеріалу та нормативно-правових актів за обраною темою, проведення аудиторської перевірки об’єкта дослідження на конкретному підприємстві та узагальнення результатів аудиту.

Структура курсового проекту

Курсовий проект повинен містити такі структурні елементи: титульний аркуш, завдання, зміст, вступ,  основна частина, яка складається із трьох розділів, висновки,  список використаних джерел, додатки.

Титульний аркуш курсового проекту містить найменування вищого навчального закладу і кафедри, де виконаний курсовий проект; спеціальність, дисцип­ліну, з якої він виконується, тему проекту, прізвище та ініціали сту­ден­та, курс та групу; відомості про керівника тощо (додаток А.1).

Завдання на курсовий проект студент оформляє на типовому бланку протягом перших двох тижнів семестру, в якому виконують курсовий проект, і подає на підпис керівнику та завідувачу кафедри. Орієнтовний план курсового проекту наведено в додатку Б.1. Об’єкт аудиту вказується згідно обраної теми з додатку В.1. Студент за погодженням з керівником може запропонувати свою тему курсового проекту.

Зміст повинен включати вступ, назви усіх розділів та підрозділів курсового проекту, висновки, список використаних джерел, додатки.

Вступповинен містити обґрунтування актуальності теми курсового проекту, мету та завдання його виконання, коротку характеристику розділів курсового проекту.

Перший розділ «Теоретичні аспекти проведення аудиту конкретного об’єкта» складається з чотирьох підрозділів.

У першому підрозділі потрібно сформулювати мету та завдання аудиту конкретного об’єкта, а також аудиту фінансового стану підприємства.

У другому підрозділі наводяться етапи аудиту обраного об’єкта та аудиту фінансового стану, суть методичних прийомів та аудиторських процедур, які будуть застосовуватись на кожному етапі перевірки, перелік первинних документів, облікових регістрів, фінансової та податкової звітності, які будуть перевірятись у процесі здійснення аудиту конкретного об’єкта. Також в цьому підрозділі необхідно проаналізувати програмні продукти, які можна використати для аудиту вибраного об’єкта, а також особливості його перевірки в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку в замовника аудиту.

У третьому підрозділі необхідно дослідити діючу нормативну базу щодо обліку та аудиту об’єкта перевірки, вказавши їх реквізити, існуючі недоліки (в тому числі суперечності). Також необхідно зазначити якими законодавчо-нормативними актами регламентується аналіз показників фінансового стану підприємства, як встановлюються їх нормативні значення.

У четвертому підрозділі необхідно описати не менше семи найбільш типових порушень, що виявляють в процесі перевірки конкретного об’єкта, вказуючи статті і пункти конкретних законодавчо-нормативні актів, які порушені.

Другий розділ  «Організація, здійснення та узагальнення результатів аудиту конкретного об’єкта (на прикладі конкретного підприємства)» складається з шести підрозділів.

Перший підрозділ повинен містити таку основну інформацію про підприємство: розмір і форма власності, види діяльності, абсолютні показники діяльності за останні 2 роки, форма ведення бухгалтерського обліку, рівень комп’ютеризації на підприємстві, пункти облікової політики щодо конкретного об’єкта, наявність та ефективність системи внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту).

Другий підрозділ повинен містити опис процесу організації аудиторської перевірки,  включаючи оформлення договору на здійснення аудиту, заповнення анкети нового клієнта, складання плану аудиту фінансової звітності підприємства (не менше 10 пунктів) та програми аудиту конкретного об’єкта (не менше 10 пунктів), визначення аудиторського ризику та рівня суттєвості помилок.

У третьому підрозділі за виділеними в програмі аудиту етапами необхідно провести перевірку об’єкта, виявляючи в розрізі них недоліки та порушення (вказуючи їх суть; пункти законодавчо-нормативних актів, яких не дотримано; первинні документи та облікові регістри в яких виявлено порушення (номер документа, суть операції, сума, дата, відповідальні особи тощо)) або констатуючи їх відсутність. Необхідно виявити хоча б 5 порушень чи помилок (з підкріпленням у додатки до курсового проекту копій  документів у яких виявлені порушення і помилки), визначити їх причини, вказати наявні і потенційні наслідки (види відповідальності, санкцій, в т.ч. розміри штрафів, пені тощо) порушень та помилок, що виявлені при аудиті конкретного об’єкта, посилаючись на конкретні статті і пункти чинних законодавчо-нормативних актів. Також потрібно скласти робочі документи (не менше п’яти) з аудиту вибраного об’єкта.

В четвертому підрозділі необхідно провести перевірку чинності і повноту використаних підприємством форм фінансової звітності, перевірку правильності перенесення даних на початок звітного періоду з попереднього періоду та арифметичну перевірку фінансової звітності, а також використовуючи методичні рекомендації затвердженні МФУ, провести перевірку взаємоузгодженості різних форм фінансової звітності підприємства. Також необхідно провести аналіз пробної фінансової звітності, складеної аудитором на основі перевірених ним субрахунків бухгалтерського обліку. Результати відхилень потрібно оформити у вигляді таблиці.

В п’ятому підрозділі необхідно визначити показники фінансового стану підприємства (наводячи фактичні та нормативні значення показників, абсолютні та відносні відхилення в табличній формі тощо) за останні 2 роки в розрізі таких груп показників: ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, рентабельності. Здійснити ретельний їх аналіз (визначення динаміки показників фінансового стану, дослідження причин та наслідків їх зміни, розрахунок відхилень від нормативних значень тощо), і зробити висновки за результатами аналізу.

В шостому підрозділі необхідно обґрунтувати рішення про формування конкретного виду аудиторського висновку, зазначити його структуру і вимоги до нього. Сам аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) подати в додатках до курсового проекту.

Третій розділ «Формування рекомендацій за результатами аудиту  конкретного об’єкта (на прикладі конкретного підприємства)» складається з двох підрозділів.

В першому підрозділі необхідно навести рекомендації щодо виправлення порушень та помилок, які виявлені при аудиті конкретного об’єкта. Рекомендації повинні бути чіткими й детальними, ґрунтуватись на нормах чинного законодавства.

В другому підрозділі необхідно навести рекомендації щодо формування на підприємстві механізму внутрішнього аудиту конкретного об’єкта для запобігання порушенням. Потрібно описати механізм організування і забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього аудиту в частині контролю за конкретним об’єктом.

У висновках потрібно зазначити чи досягнуто мету, яка була поставлена перед початком написання курсового проекту, для чого потрібно проаналізувати кожен із написаних розділів та зробити узагальнення.

У списку використаних джерел наводяться усі, використані під час написання курсового проекту, нормативно-правові акти та літературні джерела (не менше 30 позицій).

Додатки повинні містити: 1) форми фінансової звітності підприємства за останні два роки (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, інформація за сегментами); 2) наказ про облікову політику підприємства; 3) першу, другу і останню сторінки статуту підприємства; 4) хоча б п’ять документів (копії первинних документів, облікових регістрів, розпорядчих документів тощо), які підтверджують виявленні в процесі аудиту вибраного об’єкта помилки і порушення (на цих копіях червоною ручкою виділити порушення чи помилки); 5) договір на проведення аудиту, анкету нового клієнта, план аудиту, програму аудиту, тести ефективності внутрішнього контролю конкретного об’єкта і внутрішнього контролю в цілому по підприємству, анкети оцінювання властивого ризику, розрахунок аудиторського ризику, розрахунок рівня суттєвості помилок, робочі документи з аудиту вибраного об’єкта, таблицю для тестування правильності перенесених у фінансовій звітності залишків з попереднього періоду та тестування її арифметичної точності, таблицю аналізу пробної фінансової звітності, складеної аудитором на основі перевірених ним субрахунків, таблицю перевірки взаємоузгодженості форм фінансової звітності, таблицю з формулами і детальним цифровим розрахунком показників фінансового стану за період, що перевіряється, акт приймання-здачі виконаних аудиторських робіт, аудиторський висновок.

Список рекомендованої літератури

1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 р. Ч.1. – К.: МФБ, АПУ, 2010. – 853с.

2. Петрик О. А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: навч. посіб. / О. А. Петрик, В. Я.  Савченко. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.

3. Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика: навч. посіб./ М. Ф. Огійчук.  – К.: “Алерта”, 2012. – 664с.

4. Сопко В. В. Організація і методика проведення аудиту: навчально-практичний  посібник  / В. В. Сопко, Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїн, О. М. Брадул. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 642с.

5. Кулаковська Л. П. Організація і методика аудиту: навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К.: “Каравела”, 2008. – 568с.

Додаток Б.1

Орієнтовний план курсового проекту на тему:

«Організація і проведення аудиту основних засобів ПАТ «Каравела» 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти проведення аудиту ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Мета і завдання аудиту основних засобів та аудиту фінансового стану підприємства

1.2. Методика аудиту основних засобів та аудиту фінансового стану

1.3. Законодавчо-нормативне регулювання обліку та аудиту основних засобів, і аналізу фінансового стану підприємства

1.4. Типові порушення, що виявляються при аудиті основних засобів

РОЗДІЛ 2. Організація, здійснення та узагальнення результатів аудиту ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПАТ „КАРАВЕЛА”

2.1. Характеристика ПАТ „Каравела”

2.2. Організація аудиторської перевірки основних засобів у ПАТ „Каравела”

2.3. Здійснення аудиту основних засобів ПАТ „Каравела”

2.4. Здійснення перевірки достовірності даних форм фінансової звітності ПАТ „Каравела”

2.5. Здійснення аудиту фінансового стану ПАТ „Каравела”

2.6. Узагальнення результатів аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ „Каравела”

РОЗДІЛ 3. Формування рекомендацій ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ аудитУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ПАТ „КАРАВЕЛА”

3.1. Рекомендації щодо виправлення порушень та помилок, які виявлені при аудиті основних засобів у ПАТ „Каравела”

3.2. Рекомендації щодо формування у ПАТ „Каравела” механізму внутрішнього аудиту основних засобів для запобігання порушенням

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

  

Додаток В.1

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ

1. Організація і проведення аудиту основних засобів.

2. Організація і проведення аудиту нематеріальних активів.

3. Організація і проведення аудиту інших необоротних матеріальних активів.

4. Організація і проведення аудиту довгострокових фінансових інвестицій.

5. Організація і проведення аудиту капітальних інвестицій.

6. Організація і проведення аудиту довгострокової дебіторської заборгованості.

7. Організація і проведення аудиту виробничих запасів.

8. Організація і проведення аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів.

9. Організація і проведення аудиту незавершеного виробництва, браку та готової продукції.

10. Організація і проведення аудиту дебіторської заборгованості покупців.

11. Організація і проведення аудиту поточних фінансових інвестицій.

12. Організація і проведення аудиту операцій на рахунках в банку.

13. Організація і проведення аудиту касових операцій.

14. Організація і проведення аудиту статутного капіталу.

15. Організація і проведення аудиту додаткового капіталу.

16. Організація і проведення аудиту резервного капіталу.

17. Організація і проведення аудиту фінансових результатів.

18. Організація і проведення аудиту забезпечення майбутніх витрат і платежів.

19. Організація і проведення аудиту довгострокових кредитів банків.

20. Організація і проведення аудиту короткострокових кредитів банків.

21. Організація і проведення аудиту фінансової та операційної оренди.

22. Організація і проведення аудиту власного капіталу.

23. Організація і проведення аудиту кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

24. Організація і проведення аудиту розрахунків за податками і платежами.

25. Організація і проведення аудиту розрахунків з оплати праці.

26. Організація і проведення аудиту розрахунків за соціальним страхуванням.

27. Організація і проведення аудиту розрахунків з учасниками (акціонерами).

28. Організація і проведення аудиту доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та собівартості їх реалізації.

29. Організація і проведення аудиту інших операційних витрат та доходів.

30. Організація і проведення аудиту доходів та втрат від участі в капіталі.

31. Організація і проведення аудиту фінансових витрат та доходів.

32. Організація і проведення аудиту матеріальних витрат.

33. Організація і проведення аудиту витрат на оплату праці.

34. Організація і проведення аудиту загальновиробничих витрат.

35. Організація і проведення аудиту адміністративних витрат.

36. Організація і проведення аудиту витрат на збут.

37. Організація і проведення аудиту розрахунків з бюджетом сільськогосподарського підприємства.

38. Організація і проведення аудиту продукції сільськогосподарського виробництва на підприємствах, що займаються рослинництвом. 

39. Організація і проведення аудиту продукції сільськогосподарського виробництва на підприємствах, що займаються тваринництвом.

40. Організація і проведення аудиту довгострокових біологічних активів.

41. Організація і проведення аудиту поточних біологічних активів.

42. Організація і проведення аудиту витрат, доходів і фінансових результатів будівельної організації.

43. Організація і проведення аудиту незавершеного будівництва.

44. Організація і проведення аудиту розрахунків із замовниками і субпідрядниками.

45. Організація і проведення аудиту товарів.

46. Організація і проведення аудиту витрат обігу торгівельного підприємства.

47. Організація і проведення аудиту експортних операцій.

48. Організація і проведення аудиту імпортних операцій.

49. Організація і проведення аудиту оподаткування малого підприємства.

50. Організація і проведення аудиту фінансової звітності малого підприємства. 

Примітка. В дужках біля вибраної теми студент вказує на прикладі якого саме реального підприємства він виконує курсовий проект. Якщо студент обирає тему, пов’язану з особливостями та механізмом здійснення аудиту підприємства, що займається конкретним видом діяльності, то він повинен, крім дослідження цих особливостей зосередити свою увагу на аудиті 1-2 специфічних об’єктів (узгодивши попередньо з керівником), властивих саме для підприємств, що здійснюють конкретний вид діяльності (наприклад, транспортні перевезення, страхові послуги тощо).

Укладач: доц. Чубай В.М.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!