Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2355 Вимоги до оформлення курсової роботи з Міжнародного торговельного права

Вимоги до оформлення курсової роботи з Міжнародного торговельного права

« Назад

Вимоги до оформлення курсової роботи з «Міжнародного торговельного права» 

1. Вимоги до структури та змісту курсової роботи:

Курсова робота повинна мати структуру, що включає:

- Титульна сторінка (див. Зразок 1) – загальний обсяг 1 стор.;

- Зміст (див. Зразок 2) – загальний обсяг 1 стор.;

- Перелік умовних скорочень (за необхідності);

- Вступ (див. Зразок 3 (щодо структури і змісту) - загальний обсяг 2-5 стор.;

- Основна частина, що складається з мінімум двох, максимум трьох розділів (що починаються з нової сторінки), які в свою чергу поділяються на підрозділи (підпункти) від 2-х до 4-х (див. Зразок 4 щодо оформлення заголовків розділів і підрозділів). Загальний обсяг кожного розділу близько 10-15 сторінок, розділи і підрозділи мають між собою співвідноситися за обсягом;

- Висновки – загальний обсяг 2-5 стор.;

- Список використаних джерел (див. Зразок 5) – мінімальна кількість використаних джерел - 35;

- Додатки (при необхідності або за бажанням). 

2. Оформлення:

Текст роботи повинен бути надрукованим на комп'ютері через одинарний міжрядковий інтервал з використанням шрифту Times New Roman текстового редактора Word, розмір 14. Шрифт повинен бути чітким, чорного кольору, з однаковою щільністю тексту. Робота має бути зброшурована (зшита). 

Обсяг роботи має бути в межах 35-50 сторінок друкованого тексту, без урахування додатків.

Сторінки роботи повинні мати поля:

- ліве – 30 мм,

- верхнє – 20 мм,

- праве – 15 мм,

- нижнє – 20 мм.

Повинні бути абзаци (1,25 см). Текст має бути вирівняний по ширині, крім заголовків (які розміщуються по центру відносно тексту) 

Нумерація сторінок має бути наскрізною, тобто усі сторінки роботи, враховуючи ілюстрації (схеми, таблиці), нумеруються від титульної до останньої сторінки без пропусків та повторів. Першою сторінкою вважається титульна і на ній номер не проставляється. Усі номери сторінок розміщуються у правому нижньому кутку сторінки. 

Щоб вказати джерела цитат, запозичень конкретних положень, формул, статистичних даних, нормативно-правових актів та деяких інших відомостей, а також щоб навести відомості про проаналізовані у тексті опубліковані праці, застосовують бібліографічні посилання.

Бібліографічні посилання на відповідні номери Списку використаних джерел у тексті роботи слід давати у квадратних дужках, а також вказувати номер сторінки першоджерела, на якій розміщено ту інформацію, на яку посилається студент.

Коли бібліографічні описи у списку джерел пронумеровані, то щоб зробити посилання, у тексті після згадування про конкретний документ (або після наведення цитати з нього) у квадратних дужках вказують порядковий номер документа арабськими цифрами, за яким його наведено у списку джерел: [27]. У разі необхідності вказують конкретні сторінки згадуваного джерела (особливо коли наводять цитату). Для цього у квадратних дужках після номера джерела за складеним списком ставлять кому, потім прописну літеру „С” з крапкою, далі – номер сторінки джерела, на якій знаходяться запозичені дані або цитата: [27, С. 72].

Коли використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел, що мають велику кількість сторінок, тоді в посиланні слід точно вказати номер сторінки/сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул джерела, на яке дано посилання в курсовій роботі. 

3. Номер Індивідуального завдання відповідає номеру теми курсової роботи в переліку, яку Ви маєте виконувати. Зміна теми курсової роботи можлива лише з тем, які ніким не виконуються і лише з дозволу наукового керівника. 

4. Зміст (план)обов’язково попередньо узгодити з науковим керівником до 19.10.2015 р. включно). 

5. Здати до «_30_»_листопада_2015 р. (включно):

- в паперовому (прошитому) вигляді на кафедру міжнародного права і зареєструвати, а також

- в електронному вигляді разом з індивідуальним завданням науковому керівнику.

Після перевірки буде призначена дата захисту курсових робіт.

Орієнтовано 21 грудня 2015 р. 

УВАГА!!!

Ви пишете курсову роботу з міжнародного торговельного права (ПРАВА!!!), а не економіки, менеджменту тощо.

Основа при написанні курсової роботи – міжнародні нормативно-правові акти. Також, при написанні не відхилятися від теми курсової роботи (чітко, вузько і конкретно по темі).

Зразок 1.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 

Кафедра міжнародного права

  

Курсова робота

з

«Міжнародного торговельного права» 

на тему:

“Міжнародне та національно-правове регулювання переміщення товарів і транспортних засобів через митні кордони: проблеми та перспективи” 

за спеціальністю 6030402 “міжнародне право”

 

Київ – 2015

 

Зразок 2

Зміст

“………………………(назва теми)………………………” 

Вступ

3

 Розділ 1. ………………………………………..

 

1.1.  …………………………………

6

1.2.  …………………………

9

1.3.  ……………………..

12

1.4. …………………

15

 Розділ 2. …………

 

2.1. Поняття і природа ………………………….

20

2.2. Принципи, …………………………

27

2.3. Специфічні …………………

32

 Розділ 3. ………………………..

 

3.1.  ………………..

35

3.2. ………………

41

 Висновки

 46

 Список використаних джерел

48

 додатки

51

 

Зразок 5.

(нумерація наскрізна, звертайте увагу при написанні на приховані знаки і всі необхідні елементи в кожному джерелі)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Загальна література

 1. Абдулаев, М. И. Права человека и закон: историко–теоретические аспекты [Текст] / М. И. Абдулаев. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 322 с. – (Теория и история государства и права).

 2. Авдокушин, Евгений Федорович. Международные экономические отношения [Текст] : учеб. / Е. Ф. Авдокушин. – М. : Экономистъ, 2004. – 366 с.

 3. Аметистов, Э. М. Международное трудовое право и рабочий класс [Текст] / Э. М. Аметистов. – М. : Междунар. отношения, 1970. – 184 c.

 4. Анцелевич, Г. О. Міжнародне право [Текст] : підруч. / Г. О. Анцелевич, О. О. Покрещук. – К. : Алерта; Пектораль, 2003. – 409 с.

 5. Броунли, Я. Международное право [Текст]. Кн. 2 / Я. Броунли; под ред. Г. И. Тункина. – М. : Прогресс, 1977. – 507 с.

 6. Вельяминов, Георгий Михайлович. Международное экономическое право и процесс [Текст] : академ. курс : учеб. / Г. М. Вельяминов; РАН; Институт государства и права; Академический правовой ун-т. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – 477 с. – (Библиотека студента).

 7. Заржицький, О. Працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні [Текст] / О. Заржицький, Р. Бандуристий // Право України. – 2007. – № 2. – C. 40–44.

 8. Миграция рабочей силы как вид внешнеэкономической деятельности [Текст ] // Бюллетень иностранной коммерческой литературы. – 1999. – № 107. – С. 4–5.

 9. Міграційні процеси в сучасному світі : світовий, регіональний та національний виміри [Текст] : понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика : енцикл. / ред. Ю. І. Римаренко. – К. : Довiра, 1998. – 912 с. 

Національні нормативні документи

(дати можна писати не повністю, так наприклад 28.06.1996 р.)

 1. Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР зі змінами та доповленнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 3. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07 жовтня 2010 p. № 2591-VI зі змінами та доповленнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2591-17.

 4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 p. № 586-XIV зі змінами та доповленнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-14.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» від 15 лютого 2002 р. № 169 зі змінами та доповленнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/169-2002-%D0%BF

 6. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» від 06 вересня 2001 р. № 201. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://frtt.if.gov.ua/Ukr/FR/forma_kontrakt. htm. 

Міжнародні нормативні документи

 1. Євразійська патентна конвенція від 09.09.1994 р., Москва. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg =997_420&c= 1#Public

 2. Конвенція про видачу європейських патентів 1973 р., Мюнхен. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main. cgi?nreg=895_001&c=1#Public.

 3. Конвенція про єдиний патент для країн-учасниць ЄЕС 1975 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.cgi?nreg=895_001&c=1#Public.

 4. Конвенція з охорони промислової власності від 20.03.1883 р., Париж (редакція від 02.10.1979 р.). [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/995_123  

Електронний ресурс

 1. Офіційний веб–сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

 2. Офіційний веб–сайт Державної митної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.customs.gov.ua.

 3. Всеукраїнська агенція з питань трудової міграції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.national–agency.com.ua

 4. Міністерство закордонних справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!