Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2347 Вимоги до авторської роботи

Вимоги до авторської роботи

« Назад

Структурно атестаційна робота має містити:

 • титульну сторінку,
 • зміст або план,
 • вступ,
 • основну частину,
 • висновки,
 • список використаної літератури,
 • додатки (за потребою).

Титульна сторінка роботи оформлюється за встановленою формою (додаток).

Зміст або план охоплює назву всіх розділів із зазначенням сторінки, на якій розпочинається розділ.

Вступ до роботи містить обґрунтування актуальності теми та мети роботи; аналіз сучасного стану проблеми, яка розглядається; підстави та вихідні положення (або дані) для розробки теми, завдання роботи. Обсяг вступу має не перевищувати трьох сторінок рукописного тексту.

В основній частині роботи слід:

 • зробити аналіз наукових даних, передового досвіду з обраної проблеми;

 • сформулювати основну ідею теоретичної розробки (або програму і методику експериментальної розробки);

 • розробити науково-обґрунтовані теоретичні і практичні положення щодо розв'язання даної проблеми за можливістю;

 • проілюструвати прикладами з досвіду професійної діяльності слухача;

 • сформулювати результати теоретичної (або експериментальної) розробки, виконаної слухачем;

 • подати узагальнення та оцінку отриманих результатів.

Обсяг цієї частини роботи має становити 10-15 сторінок рукописного тексту.

У заключній частині доцільно сформулювати стислі висновки за завданнями атестаційної роботи і пропозиції щодо їх практичного використання. Обсяг цієї частини роботи не повинен перевищувати 3-5 сторінок рукописного тексту.

Список використаної літератури містить перелік літератури та інших документальних джерел, використаних під час виконання роботи. Приклади оформлення бібліографічного списку літератури наведено у додатку.

Додатки (за їх необхідності) мають уміщувати допоміжний матеріал, що використовується для повноти сприйняття виконаної роботи: малюнки, таблиці допоміжних числових і статистичних даних, плани, схеми, графіки, інструкції чи витяги з них, копії необхідних документів, описи алгоритмів і програм задач, що розв'язуються на ПК тощо.

Завершена робота мусить задовольняти такі вимоги:

 • її зміст має відповідати обраній темі, розробленому плану, сучасному науковому рівню вивчення даної проблеми, поставленим завданням;

 • у ній мають бути чітко виражені: практична спрямованість;

 • логічна послідовність викладу матеріалу;

 • переконливість аргументації;

 • стислість і точність формулювань, що усуває можливість неоднозначного тлумачення;

 • конкретність викладу результатів роботи;

 • наукова обґрунтованість висновків, рекомендацій і пропозицій, їх відповідність поставленим завданням.

Роботу можна подавати до захисту в друкованому, рукописному чи електронному варіантах.

Вимоги щодо оформлення творчої роботи

У творчій роботі на основі аналізу й узагальнення ряду літературних джерел (монографій, брошур, статей, методичних рекомендацій) необхідно зв'язно, грамотно і логічно обґрунтувати вибрану тему, її актуальність, дати оцінку вивченим роботам, обов'язково потрібно висловити свою точку зору щодо проблеми, яка розглядається, проаналізувати власний досвід роботи.

У вступній частині важливо дати теоретичний аналіз проблеми, здійснити методологічне обґрунтування, оцінити ступінь інноваційної, теоретичної та практичної значимості.

В основній частині необхідно показати, як дана проблема вирішується слухачем особисто, обґрунтувавши актуальність власного педагогічного досвіду.

Заключна частина, як правило, вміщує висновки, пропозиції і методичні рекомендації, які пропонуються автором для вдосконалення освітньо-виховного процесу.

Робота над темою, як правило, починається з підбору і первинного ознайомлення з необхідною літературою.

Існують загальноприйняті правила опису використаної літератури. Цих правил і слід дотримуватися.

Про кожен документ (книжку) подаються такі відомості:

 • прізвище та ініціали автора; якщо книжка написана декількома авторами, то перераховуються або всі прізвища (за таким порядком, в якому вони вказані в книжці), або лише прізвище та   ініціали першого автора, після чого роблять приписку "та ін.";

 • повна і точна назва книжки, яка не береться в лапки;

 • підзаголовок який уточнює назву книжки (якщо він вказаний на титульному листі);

 • дані про повторне видання;

 • назва міста видання книжки в називному відмінку (для міст Києва, Харкова, Москви, Ленінграда вживаються скорочення: К., X., М., Л.);

 • назва видавництва (без лапок);

 • рік видання (без слів "рік" або скорочення "р.");

 • кількість сторінок із скороченням "с.".

Кожна група відомостей відокремлюється одна від одної знаком крапка і тире (. - ).

Бібліографічний опис роблять мовою документа.

Наприклад: Баханов К.О. Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії України. - К.: Генеза, 1996. - 205 с.

Якщо на титульному листі відсутнє прізвище автора (або авторів), то запис даних про книжку починають з назви книжки, після чого вказують прізвище редактора та його ініціали, які ставлять перед прізвищем, і всі останні елементи під прізвищем автора.

Наприклад: Воспитание детей в игре /Под ред. Д.В.Менджерицкой. - М.: Просвещение, 1979. - 175 с.

У відомостях про твори видатних педагогів, опублікованих в окремих збірниках праць, подаються такі дані: прізвище та ініціали автора; повний заголовок твору; найменування видання, в якому міститься цей твір; номер тому і номер сторінок, на яких надрукований твір.

Наприклад: Сухомлинський В.О. Біля джерел життєвого ідеалу. - Вибрані твори, т. 3. - К.: Вища школа, 1977. - С. 218-225.

Відомості про статті, які опубліковані в збірниках, журналах та інших періодичних виданнях, повинні мати прізвище та ініціали автора статті; заголовок статті; після якого йде повна назва джерела, в якому знаходиться стаття (книжки чи збірника) за викладеними вище правилами, а для періодичних видань - назва журналу або газети, рік випуску, номер журналу, сторінки, а для газети - число і місяць.

Наприклад: Кузьменко О. М. Народи об'єднаних націй /Історія в школах України. - 1999. - №4. - С. 35-40.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!