Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2335 Курсова робота з дисципліни Статистика

Курсова робота з дисципліни Статистика

« Назад

Курсова робота з дисципліни СТАТИСТИКА 

Студенти виконують курсову роботу, яка складається з теоретичної та практичної частини. Мета теоретичної частини курсової роботи - самостійне вивчення вибраної теми на основі аналізу літературних джерел і викладення свого погляду на стан питання та результати дослідження (з обов'язковим наданням конкретних статистичних даних по Україні).

Теми теоретичної частини курсової роботи відповідають різним напрямкам статистичних досліджень і визначаються персонально для кожного студента за його номером в списку групи.

Практична частина КР - аналіз статистичних показників діяльності, згідно варіанту (номер варіанту відповідає останній цифрі залікової книжки студента.). На виконання курсової роботи відводиться - 36 годин.

Загальні вимоги до оформлення курсової роботи 

Курсова робота повинна мати таку орієнтовну структуру:

1)      титульна сторінка;

2)      план;

3)      вступ (до теор.частини);

4)      розділ 1- назва теоретичної частини;

5)      висновки щодо теоретичної частини;

6)      розділ 2 – практична частина;

7)      список використаних джерел;

8)      додатки (якщо такі є).

Обсяг теоретичної частини роботи – 15-25 сторінок формату А-4 (без урахування  додатків та списку використаних джерел).

Теоретична частина курсової роботи має бути надрукована на аркушах паперу формату А-4 (210*297 мм), (шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5). Текст роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве-30 мм, праве-10 мм, верхнє та нижнє –20 мм. Абзац пишуть з нового рядка з відступом від лівого краю на чотири знаки комп’ютерного тексту.

Титульна сторінка роботи має містити усі реквізити (зразок оформлення див. у додатку).

Нумерація сторінок подають  арабськими цифрами без знака №.

Ілюстрації розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці з обов‘язковим посиланням на них у тексті, наприклад: “…на рис. 1.2....”, “(див. рис. 1.2.)”.

Таблиці також нумерують послідовно в межах розділу. В правому  верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатись із номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують  симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш, пишуть “Продовж.табл.” і вказують номер таблиці,  при цьому назву не вміщують,  наприклад : “Продовж.табл.1.2”.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті..

Формули розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, причому, вище та нижче кожної формули має бути по одному вільному рядку. Номер формули складається з номера розділу та її порядкового номера, розділених крапкою. Номер вказується в круглих дужках на рівні формули в крайній правій позиції по рядку, наприклад,: (3.1.).

Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул приводиться безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Причому, перший рядок пояснення починається з абзацу словом “де” без двокрапок, а пояснення кожного символу надається з нового рядка.

Посилання на формули зазначаютьїх порядковим номером в дужках, наприклад,: “... в формулі (1.1)...”.

Питання теоретичної частини:

 1. Статистика освіти і культури.

 2. Статистичні методи дослідження в соціальній сфері.

 3. Статистичне дослідження національного багатства.

 4. Методи демографічної статистики.

 5. Статистичне дослідження безробіття.

 6. Методи статистичного вивчення ринку фінансових ресурсів.

 7. Статистика населення.

 8. Правова статистика.

 9. Статистичне дослідження трудових ресурсів.

 10. Статистичні методи дослідження рівня життя населення.

 11. Статистичне дослідження суспільного життя

 12. Статистика страхової діяльності.

 13. Статистичне вивчення ринку праці.

 14. Статистика продукції, товарів та послуг

 15. Статистика цін: способи вивчення та методика розрахунку.

 16. Статистика грошового обігу..

 17. Статистика банківської діяльності.

 18. Методи моральної статистики.

 19. Статистика продукції промисловості.

 20. Статистика ринку цінних паперів.

 21. Методи статистичного вивчення товарного ринку.

 22. Статистика показників кредитної діяльності.

 23. Статистичне дослідження показників макроекономіки.

 24. Статистика зовнішньоекономічної діяльності підприємств (галузі, регіону).

 25. Статистика науково-технічної та інноваційної діяльності.

 26. Статистика економічної ефективності.

 27. Методологічні основи соціально-економічної статистики.

 28. Статистика продукції сільського господарства.

 29. Статистика природних ресурсів.

 30. Статистика основного капіталу.

31.Статистичні методи дослідження держбюджету.

32.Статистичні методи аналізу господарської діяльності підприємств.

33.Статистичне обстеження  домогосподарств.

34.Статистичне дослідження доходів та видатків населення.

35.Статистика послуг: джерела та вивчення.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Виконується по варіанту згідно останньої цифри залікової книжки

В результаті вибіркового обстеження 10% робочих заводу (станом на 01.10.2014 р.) отримані наступні дані. 

п/п

Розряд

Стаж роботи, повних років

Заробітна плата за січень, грн..

п/п

Розряд

Стаж роботи, повних років

Заробітна плата за січень, грн..

Цех 1

 1.       1.            

4

5

4235

21

2

5

2715

 1.       2.            

2

3

2490

22

1

0

2100

 1.       3.            

4

7

4560

23

4

8

4648

 1.       4.            

2

2

2307

24

4

12

5000

 1.       5.            

5

16

6150

25

2

1

2905

 1.       6.            

5

11

5705

26

4

7

4543

 1.       7.            

3            5

17

6180

27

3

6

3820

 1.       8.            

5

10

5650

28

6

11

6134

 1.       9.            

5

15

6100

29

1

2

2180

 1.    10.          

3

7

3930

30

4

8

4600

 1.    11.          

2

3

2454

31

4

6

4253

 1.    12.          

1

0

2100

32

4

7

4560

 1.    13.          

5

17

6195

33

3

6

3820

 1.    14.          

3

9

3947

34

4

5

4205

 1.    15.          

6

12

6194

35

3

8

4000

 1.    16.          

5

12

5988

36

6

17

6278

 1.    17.          

3

7

3980

37

2

1

2400

 1.    18.          

3

6

3823

38

6

20

6300

 1.    19.          

1

0

2100

39

3

6

3900

 1.    20.          

4

14

5120

40

6

11

6138

  

 

п/п

Розряд

Стаж роботи, повних років

Заробітна плата за січень, грн..

п/п

Розряд

Стаж роботи, повних років

Заробітна плата за січень, грн..

Цех 2

 1.       1.              

3

5

3536

31

2

4

2757

 1.       2.              

2

1

2150

32

3

5

3535

 1.       3.              

3

6

3917

33

3

7

3992

 1.       4.              

4

16

4870

34

4

15

4855

 1.       5.              

2

1

2200

35

5

9

5573

 1.       6.              

6

17

6280

36

2

4

2880

 1.       7.              

1

0

2100

37

3

7

3829

 1.       8.              

3

5

3741

38

3

6

3920

 1.       9.              

3

7

3936

39

4

10

4815

 1.     10.            

4

11

4820

40

3

8

4005

 1.     11.            

3

7

3988

41

4

11

4825

 1.     12.            

4

12

4825

42

2

4

2762

 1.     13.            

4

7

4525

43

3

11

4055

 1.     14.            

5

6

5236

44

4

5

4527

 1.     15.            

5

8

5574

45

4

7

4547

 1.     16.            

3

6

3923

46

5

8

5595

 1.     17.            

6

20

6300

47

3

6

3914

 1.     18.            

2

3

2698

48

3

8

4005

 1.     19.            

4

13

4837

49

3

9

4024

 1.     20.            

3

8

4005

50

2

4

2755

 1.     21.            

2

2

2295

51

4

11

4820

 1.     22.            

4

7

4524

52

1

1

2180

 1.     23.            

5

8

5585

53

3

9

4025

 1.     24.            

1

1

2180

54

4

10

4815

 1.     25.            

3

6

3900

55

3

6

3900

 1.     26.            

3

8

4012

56

5

17

6190

 1.     27.            

2

3

2326

57

3

8

4021

 1.     28.            

6

15

6200

58

6

14

6150

 1.     29.            

1

0

2100

59

5

13

5595

 1.     30.            

4

8

4560

60

4

15

5140

  

ВАРІАНТ 6. 

1. Провести комбінаційний розподіл робочих кожного цеха і всього заводу за кваліфікацією (розрядом) і розміром заробітної плати (утворіть 5 груп за розміром заробітної плати).

ІІ. Розрахувати за даними комбінаційного розподілу середню заробітну плату в кожній групі і середню заробітну плату по всім групам разом взятим.

ІІІ. Розрахувати дисперсію заробітної плати в цеху №1 і №2. Визначити коефіцієнти варіації заробітної плати робочих по цехам. Зробити висновки.

ІV. З вірогідністю 0,954 визначити помилку вибірки для середньої заробітної плати робочих цеху №2 і для частини робочих, які мають заробітну плату більшу ніж 4000 грн. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності.

V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між тарифним розрядом і заробітною платою робочих цеха №2 з №11 по №30 включно (n=20).

2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифним розрядом робочих і їх заробітною платнею. Пояснити зміст отриманих параметрів.

3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!