Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2333 Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни Оподаткування фінансових установ, НУДПСУ

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни Оподаткування фінансових установ, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ» 

для підготовки фахівців за ОКР бакалавр

 галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

варіативна компонента

«Фінансова діяльність»

денної та заочної форми навчання

  

Ірпінь - 2014


Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Оподаткування фінансових установ» складені на основі робочої програми навчальної дисципліни «Оподаткування фінансових установ» для підготовки бакалаврів, затвердженої у 2014 р.

Т.В. Паєнтко, доцент, д.е.н., професор кафедри фінансових ринків

Ю.В. Даниленко, к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансових ринків

протокол №___ від ”___”_______ 201_ р.

 

ЗМІСТ 

ПЕРЕДМОВА.. 4

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА.. 5

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 5

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 5

3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 6

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 10

5. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 14

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ». 16

ДОДАТКИ.. 18

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 26


ПЕРЕДМОВА

«Оподаткування фінансових установ» – це навчальна дисципліна за вибором циклу професійної підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» варіативної компоненти «Фінансова діяльність». Предметом вивчення даної дисципліни є особливості та принципи оподаткування фінансових установ.

Написання курсової роботи є завершальним етапом вивчення дисципліни «Оподаткування фінансових установ» і ставить за мету:

 • поглиблення і розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни та уміння застосовувати їх при рішенні конкретних практичних завдань;

 • розвиток пошуку сучасних наукових досягнень у сфері оподаткування фінансового сектору;

 • формування системного мислення на основі глибокого розуміння явищ, процесів, відносин у фінансовій сфері;

 • виявлення ступеня підготовки студента до самостійної практичної діяльності та рівня опанування майбутніми фахівцями інструментарію вирішення економічних та фінансових проблем, який допоможе стати їм активними економічними суб`єктами.

Курсова робота – це самостійно виконана робота, яка передбачає науково-дослідницький і прикладний аспекти. При підготовці курсової роботи можуть бути використані методи статистичного аналізу даних, теорії ймовірності, математичного програмування тощо.

Студент повинен вивчити і узагальнити досвід адміністрування податків у банківських установах, страхових компаніях, кредитних спілках, лізингових компаніях, ломбардах, недержавних пенсійних фондах та інших фінансових установах, використати вітчизняну і зарубіжну літературу і на цій основі підготувати достатньо аргументовані висновки.

Зміст курсової роботи має свідчити про вміння студента використовувати знання і практичні навички, одержані в процесі вивчення дисципліни «Оподаткування фінансових установ» для проведення цільового дослідження. Останнє передбачає глибоку теоретичну розробку теми з аналізом літературних та інших джерел, аналіз конкретних даних.

У методичних рекомендаціях запропоновані такі основні етапи підготовки курсової роботи:

 • вибір теми, визначення мети, завдань, об`єкта та предмета дослідження;

 • складання плану курсової роботи, підбір і вивчення літератури по темі роботи;

 • розробка програми курсового дослідження;

 • збір і аналітична обробка літератури;

 • написання курсової роботи;

 • оформлення курсової роботи;

 • підготовка до захисту і захист.


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Назва курсової роботи  повинна бути, по можливості, короткою, відповідати суті вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати на мету проведеного дослідження і його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок. Тематика курсової роботи повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку фінансової науки.

Студентам надається право вибору теми курсової роботи. Студент може запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки.

Вибрана тема курсової роботи закріплюється за студентом рішенням засідання кафедри (підстава - особиста письмова заява студента).

Науковий керівник курсової роботи:

видає завдання для курсової роботи, що містить план і календарний графік виконання окремих її питань;

проводить консультації та відповідно до графіку контролює виконання окремих питань та курсової роботи в цілому.

До початку роботи над курсовою роботою студенти повинні бути забезпечені методичними рекомендаціями, в яких сформульовані вимоги до курсової роботи.

1.2. При її написанні потрібно обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичено  матеріали або окремі результати.

1.3. У курсовій роботі необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

1.4. Курсову роботу подають у вигляді спеціально підготовленого друкованого рукопису (в т.ч. контрольний електронний варіант) в твердій палітурці. 

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ  

2.1. Курсова робота повинна містити:

 • титульний аркуш;

 • структурний зміст;

 • вступ;

 • основну частину;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки (при потребі).

  

3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

3.1. Титульний аркуш курсової роботи містить:

 • найменування вищого навчального закладу, факультету та кафедри, на якій виконана курсова робота;

 • прізвище, ім'я, по батькові автора;

 • назву курсової роботи;

 • шифр і найменування напряму підготовки;

 • науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника (при потребі консультанта);

 • місто і рік. 

3.2. Структурний зміст. Структурний зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх питань, зокрема вступу, висновків, питань основної частини, додатків, списку використаних джерел тощо.

Визначена мета і поставлені завдання знаходять своє відображення в змісті курсової роботи, згідно з яким в ній мають бути розглянуті теоретичні і практичні питання теми.

Структурний зміст курсової роботи (план) складають в процесі ознайомлення зі спеціальною літературою, він залежить також від об`єкта дослідження (додаток Е). 

3.3. Розробка програми дослідження. Конкретні терміни виконання роботи за програмою дослідження подаються у завданні, що його видає студентові керівник курсової роботи. Програму необхідно виконувати за такими етапами:

перший – студент повинен поглибити і освіжити набуті знання по суті обраної теми дослідження. Написання курсової роботи вимагає чітких теоретичних знань, чинного законодавства, діючих інструктивних і нормативних матеріалів Національного банку України, Міністерства фінансів України, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, Державної фіскальної служби України та інших регулюючих органів ринку фінансових послуг;

другий – складання бібліографії та вивчення літератури;

третій – написання теоретичних положень курсової роботи;

четвертий – підтвердження викладеного матеріалу конкретними даними за темою курсової роботи (аналітична частина);

п’ятий – розгляд актуальних проблем розвитку та державного регулювання з окресленням конкретних напрямів удосконалення певного сегменту ринку фінансових послуг в контексті сучасних процесів глобалізації фінансових відносин;

шостий  – узагальнення матеріалів і написання висновків. 

3.4. Збір і аналітична обробка матеріалу. Для написання курсової роботи слід використати практичний матеріал, обсяг і характер якого залежить від теми роботи. Що вужча тема, то детальнішої інформації потребує її розкриття. Для цього до початку збору практичного матеріалу визначається перелік тих показників, які допоможуть дослідникові зробити теоретичні висновки.

Слід мати на увазі, що основна фінансова інформація подається у квартальних та річних звітах банків, бюджетних установ та фінансових органів. Саме там вона систематизована і подана у формах бухгалтерської та статистичної звітності. 

3.5. Написання курсової роботи.

Вступ повинен містити такі необхідні елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

При цьому розкривають сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість; підстави і вихідні дані для розробки теми. Обов’язково визначають актуальність теми.Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для удосконалення оподаткування фінансових установ в тому чи іншому напрямку.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена курсова робота.

Даний розділ присвячений огляду сучасної літератури з питань, що розглядаються у курсовій роботі. Роботи авторів, на прізвища яких є посилання в тексті курсової роботи, мають бути у списку літератури.

3.Формулювання цілей курсової роботи (постановка завдання).

Тут обов’язково потрібно сформулювати мету, завдання, об’єкт та предмет, інформаційну базу дослідження.

Мета курсової роботи – є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, вироблення вмінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практич­них завдань і на цій основі формулювання висновків та окреслення напрямів удосконалення оподаткування фінансових установ України.Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Як видно із загальної мети курсової роботи, конкретними завданнями можуть бути: узагальнення теоретичних основ оподаткування банків, дослідження сучасного стану оподаткування банківських установ в Україні, розробка напрямів удосконалення оподаткування банківських установ (відповідно до всіх питань змісту курсової роботи).

Об`єкт  дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для детального вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об`єкта (фактично повторює тему курсової роботи).

Об`єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об`єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага при написанні курсової роботи, оскільки предмет дослідження  визначає тему курсової роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

Інформаційна база дослідження (узагальнений перелік джерел, на основі яких написана курсова робота).

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Дана структурна частина є основною частиною курсової роботи.Основна частина курсової роботи повинна бути поділена на питання, які повинні бути за змістом взаємопов’язані між собою і в логічній послідовності розкривати тему дослідження.

У питаннях основної частини подають огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; аналіз і узагальнення результатів досліджень.

Питання курсової роботи повинні розкривати тему дослідженням із дотриманням наступної логіки викладення матеріалу.

Спочатку розкриваються основні теоретичні положення обраної теми дослідження. Узагальнено окреслюють основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. При цьому обов`язковими є посилання на точку зору авторів, які досліджували дану проблему. Крім того, важливо обґрунтувати власну точку зору стосовно розглянутих теоретичних положень. В кінці даної змістовної частини доцільно зробити короткий узагальнюючий висновок, в якому слід зробити логічний перехід до наступної змістовної частини.

Наступна складова частина (питання) повинна бути присвячена аналізу сучасного стану обраного предмету дослідження. Досить важливо застосувати власні методи дослідження, опрацювання економічної інформації, одержаної в процесі її збору, а також показати вміння аналітичної обробки матеріалу. Висновки й узагальнення, сформульовані автором в цій частині мають бути підтверджені конкретним практичним матеріалом. Висновок по змістовній частині є обов’язковим.

Наступна змістовна частина є контрольно-аналітичною, метою якої є визначення основних напрямів щодо удосконалення форм і методів контролю, визначення резервів підвищення ефективності діяльності суб`єктів ринку фінансових послуг тощо. Студент повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних досліджень. В кінці слід дати коротке узагальнення проведеного дослідження.

Виклад матеріалу підпорядковують одній головній ідеї, чітко визначеній автором.

Завершується робота висновками. Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в курсовій роботі. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. На початку висновків коротко оцінюють стан питання. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання. 

3.6. Список використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. 

3.7. Додатки

При потребі до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи:

 • проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

 • таблиці допоміжних цифрових даних;

 • розрахунки економічного ефекту;

 • інструкції і методики, опис алгоритмів і програм розв’язання задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання курсової роботи;

 • ілюстрації допоміжного характеру. 


4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

4.1. Загальні вимоги. Курсову роботу друкують за допомогою комп'ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1.8мм.

Обсяг основного тексту курсової роботи повинен становити 18 – 20 сторінок (вступ – 2 сторінки, висновки – 2 сторінки). Текст додатків і список літератури в обсяг основного тексту не входять. Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє-не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагмента рисунка) друкованим шрифтом.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на питання.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ОСНОВНА ЧАСТИНА», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами по центру. Заголовки питань друкують маленькими літерами (крім першої великої) по центру (шрифт друку напівжирний). Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстаньміж заголовком структурної частини та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервали. Кожне наступне питання відокремлюється від попереднього 3-4 інтервалами.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Кожну абревіатуру слід відображати в тексті у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення, і лише потім можна користуватися введеною абревіатурою. 

4.2. Нумерація. Нумерацію сторінок, питань, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№».

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більші формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах питання, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера питання і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: 

Джерело: побудовано автором за даними Державної казначейської служби України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.treasury.gov.ua; Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.ukrstat.gov.ua.

Рис. 1.2. Динаміка ВВП та фінансових послуг, наданих небанківськими фінансовими посередниками в Україні у 2004-2013 рр., % 

Рис. 1.2 (другий рисунок першого питання). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах питання. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера питання і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого питання).

Якщо в курсовій роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад:

«Продовження табл. 1.2».

Після таблиці або рисунку має бути зазначено посилання на літературу. Після тексту таблиці або рисунку пишеться 10-м розміром шрифту «Джерело: Назва літературного джерела». Наприклад: 

Джерело: розраховано автором за даними Державної казначейської служби України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.treasury.gov.ua; Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.ukrstat.gov.ua.

Якщо це розробка автора, то після таблиці або рисунку пишеться, наприклад «Джерело: складено автором за даними Назва джерела» і т.п.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1 - перша формула третього розділу).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах одної сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1…

2…

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку. 

4.3. Ілюстрації. Ілюстрації повинні бути виконані чорнилом, тушшю чорного кольору на білому непрозорому папері. 

В курсовій роботі слід застосовувати лише штрихові ілюстрації.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. При потребі ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий текст).

4.4. Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї у тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку – боковик.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі-лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. 

4.5. Формули. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символа і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:). 

4.6. Посилання. При написанні курсової роботи студент повинен робити посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в курсовій роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову, текст, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в курсовій роботі.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером у вигляді зносок на кожній сторінці. Наприклад:

___________________

1 Ананян М.А. Наноиндустрия – вектор развития [Електронний ресурс] / М.А. Ананян. – Режим доступу: http://spkurdyumov.narod.ru/ ananyan77.htm

2 Шостак Л. Відкрита економіка: перспективи позиціювання України у світовій господарській системі [текст] / Л. Шостак, О. Бадрак // Економіка України. - 2009. - № 7. - С. 38-48. 

Посилання на ілюстрації курсової роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2». Посилання на формули курсової роботи вказують порядковим номером  в дужках, наприклад, «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...в табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3». 

4.7. Список використаних джерел. Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно подавати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. Приклад оформлення відомостей подано у додатку 1. 

4.8. Додатки. Додатки оформляють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка при потребі може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 - підрозділ 3.1 додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А. 

5. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Після закінчення курсова робота, підписана автором, з письмовим відгуком наукового керівника, який повинен містити характеристику кожного розділу виконаної роботи, або заповненим бланком рецензії подається завідувачеві кафедри. Якщо подана робота відповідає всім вимогам даних методичних рекомендацій, завідувач кафедри вирішує питання про допущення студента до захисту, роблячи відповідний запис на титульному аркуші курсової роботи. У разі невідповідності вимогам завідувач кафедри може не допустити студента до захисту, а наукового керівника усунути від керівництва написанням подібних робіт. Таке рішення має бути затверджене на засіданні кафедри.

До захисту студент готує та додає до курсової роботи короткий автореферат (повідомлення до 8-10 хвилин). У авторефераті, що готується на захист, необхідно обґрунтувати актуальність теми, вибір об`єкта і предмета дослідження, коротко розкрити основні ключові моменти курсової роботи та зупинитися на власному баченні напрямів удосконалення функціональної системи ринку фінансових послуг.

Захист курсової роботи відбувається у присутності членів комісії, яка дає остаточну оцінку курсовій роботі.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ» 

 1. Оцінка податкового потенціалу фінансового ринку України.

 2. Стратегічні аспекти оподаткування фінансових операцій в умовах глобалізації.

 3. Податки як інструмент оптимізації інвестиційного клімату в Україні.

 4. Оподаткування банківської діяльності в Україні.

 5. Оподаткування прибутку банківських установ.

 6. Оподаткування лізингових операцій в Україні.

 7. Участь фінансових установ у схемах ухилення від оподаткування та напрями протидії такому ухиленню.

 8. Оподаткування податком на прибуток операцій з торгівлі цінними паперами.

 9. Податкове регулювання операцій на ринку цінних паперів.

 10. Податкове регулювання діяльності інститутів спільного інвестування та страхових компаній в Україні.

 11. Особливості оподаткування діяльності страхових компаній.

 12. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) банківських установ України.

 13. Оподаткування фінансових установ України (на прикладі конкретної фінансової установи).

 14. Оподаткування фінансових операцій: міжнародний досвід та шляхи запровадження в Україні.

 15. Світові тенденції в оподаткуванні діяльності небанківських фінансових установ.

 16. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) небанківських фінансових установ.

 17.  Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) страхових компаній.

 18. Страхові компанії з довгострокового страхування життя у схемах оптимізації податків.

 19. Податкове планування у фінансових установах (на прикладі конкретної установи).

 20. Участь НПФ в оптимізації податкових платежів.

 21. Роль корпоративного податкового планування в розвитку фінансового ринку.

 22. Пільги в системі податкового регулювання діяльності фінансових установ.

 23. Особливості оподаткування у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

 24. Податковий контроль за діяльністю фінансових установ.

 25. Особливості оподаткування кредитних фінансових установ.

 26. Податковий менеджмент у банку.

 27. Податковий менеджмент у страхових компаніях.

 28. Особливості оподаткування на ринку нерухомості.

 29. Особливості оподаткування операцій з фінансового лізингу.

 30. Особливості податкового обліку в банківських установах.

 31. Оподаткування банківської діяльності прямими податками.

 32. Управління податковими ризиками в діяльності фінансових установ.

  

ДОДАТКИ

Додаток А

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У КУРСОВІЙ РОБОТІ 

Книга одного автора:

Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін [Текст]: [монографія] / Гражевська Н.І.  – К.: Знання, 2008. – 431 с. 

Williamson O. E. The  mechanisms of governance [текст] / O. E.  Williamson. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 429 р.

Книга двох авторів:

Гриньова В.М. Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств [Текст]: [монографія] / Гриньова В.М., Козирєва О.В.. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 192 с.

Книга трьох авторів:

Держава і ринок: філософія взаємодії [Текст]: [моногр.] / [І. Й. Малий, М. І. Диба, М. К. Галабурда]; за ред. І. Й. Малого; Київ. нац. екон. ун-т. — К.: КНЕУ, 2005. — 358  с.

Книга багатьох авторів:

Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / [Кіндзерський Ю.В., Якубовський М.М., Галиця І.О. та ін.]; за ред. канд. екон. наук Ю.В. Кіндзерського; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 928 с.

Окремий том багатотомного видання:

Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України: у 3-x томах / В.М. Геєць, В.П. Александрова, Ю.М. Бажал, А.М. Гуржій, М.С. та Данько; [Геєць В. М., Александрова В. П., Бажал Ю. М., Гуржій А. М., Данько М. С. та ін.]; Ін-т економіки та прогнозування НАНУ; Український форум; за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка. – Т. 1: Економіка знань – модернізаційний проект України. – К.: Фенікс, 2007. – 544 с.

Опис статей з наукових збірників:

Якубовський М.М. Пріоритети технологічної політики та структурних змін [текст] // Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / [Кіндзерський Ю.В., Якубовський М.М., Галиця І.О. та ін.]; за ред. канд. екон. наук Ю.В. Кіндзерського; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – С. 353–368.

Опис статей із журналів:

Шостак Л. Відкрита економіка: перспективи позиціювання України у світовій господарській системі [текст] / Л. Шостак, О. Бадрак // Економіка України. - 2009. - № 7. - С. 38-48.

Baumol W.J. Contestable markets: an uprising in the theory of industry structure [текст]  / W. Baumol // American Economics Review, 1982. – Vol. 72. – Р. 1-15.

Опис авторефератів

Яковенко Л.І. Промислова політика в трансформаційній економіці: інвестиційний аспект: Автореф. дис. … доктора економ. наук : 08.01.01 / Л.І. Яковенко / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001.– 25 с.

Закони та інші урядові документи

Закон України «Про державний бюджет України на 2010 рік» від 27 квітня 2010 року № 2154 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). -  2010. -  № 22-23, №24-25. -  ст.263 [із змінами та доповненнями] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2154-17. – Назва з екрана.

Державна програма розвитку промисловості на 2003 — 2011 роки: [схвалено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1174  ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 162 (162-2004-п) від 11.02.2004) //  Офіційний вісник України. - 2003 р. - № 31 . -  ст. 1628

Державна цільова економічна програма розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року: [затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 828] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. –  Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=828-2009-%EF. - Назва з екрана.

Про затвердження порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних та державних цільових програм в агропромисловому комплексі, вирішення пеитань матеріального забезпечення бюджетних установ агропромислового комплексу [Постанова Кабінету Міністрів України № 496 від 23 червня 2010 року] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. –  Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=496-2010-%EF. – Назва з екрана.

Звіт про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2009 рік: [Затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.04.2010 № 358]. – К, 2010. – 57 С. [Електронний ресурс] // Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України: [сайт]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/742.html. – Назва з екрана.

Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку:  [Затверджена розпорядженням Антимонопольного комітету України 5.03.2002  № 49-р] [Текст] // Конкуренційне законодавство України. – К.: АМК України, 2002. – С. 243-261

Електронні видання

Ананян М.А. Наноиндустрия – вектор развития [Електронний ресурс] / М.А. Ананян. – Режим доступу: http://spkurdyumov.narod.ru/ ananyan77.htm. – Назва з екрана.

Александров В. Дж. Сорос: Конец эпохи кредитной экспансии, основанной на долларе как международной резервной валюте [Електронний ресурс]/ В. Александров // Слияния и Поглощения. – 2009. – №1-2 (71-72). – Режим доступу: http://www.ma-journal.ru/articles/1204/. – Назва з екрана.

Випуск товарів та послуг і валовий внутрішній продукт за 2008 рік [Електронний ресурс] // Держкомстат України: [сайт]. – Електрон. дані. - експрес-бюл. – № 72. – 06.09.2009. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. - Назва з екрана.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] // Національний банк України: [сайт]. - Режим доступу:  http://www.bank.gov.ua/ Bank_supervision/dynamics.htm. – Назва з екрана.

  

Додаток Д

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу студента (ки) групи  ____________

Попередня експертиза свідчить про те, що курсова робота може бути рекомендована до захисту з відповідними оцінками за такими критеріями: 

№ п/п

 

К-ть балів, max

К-ть балів набраних студентом

1

Проблемність розділів плану та чіткість формування мети та основних завдань курсової роботи

5

 

2

Теоретична частина: зміст та рівень і актуальність проблеми висновків

5

 

3

Аналітична частина: зміст та рівень і актуальність проблеми висновків

10

 

4

Основна частина (3-й розділ): зміст та обґрунтованість висновків

5

 

5

Ступінь відповідності поставлених завдань висновкам, які були зроблені в цілому по результатах дослідження

5

 

6

Рівень підготовлених додатків (в т.ч. ступінь самостійності їх розробки) та їх використання в курсовій роботі

5

 

7

Новизна та ступінь використання літературних джерел

5

 

8

Загальне редакційне оформлення курсової роботи у відповідності до існуючих методичних вимог

5

 

9

Вчасність виконання термінів написання та подання до захисту курсової роботи

5

 

10

Рівень підготовленої на захист доповіді та захист курсової роботи (в т.ч. відповіді на питання)

50

 

 

Додаток Е

ОПОДАТКУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 

Вступ

Основна частина

1. Теоретичні основи оподаткування лізингових операцій

2. Аналіз стану ринку лізингу в Україні як об’єкта оподаткування

3. Зарубіжний досвід оподаткування лізингової діяльності та можливості його використання в Україні

4. Напрями удосконалення оподаткування лізингових операцій

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. // www.zakon.rada.gov.ua

 2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000., № 2121 – ІІІ (зі змінами та доповненнями) // Комп`ютерно-правова система ”Ліга Закон”.7: www.liga.kiev.ua.

 3. Про відновлення платоспроможності  боржника або визнання його банкрутом ( “Про банкрутство”): Закон України від 14.05.1992., № 2343- XII (зі змінами та доповненнями) // Комп`ютерно-правова система ”Ліга Закон”.7: www.liga.kiev.ua.

 4. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991., N 1560-XII (зі змінами та доповненнями) // Комп`ютерно-правова система ”Ліга Закон”.7: www.liga.kiev.ua.

 5. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001., № 2299 – ІІІ (зі змінами та доповненнями) // Комп`ютерно-правова система ”Ліга Закон”.7: www.liga.kiev.ua.

 6. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 № 2908-ІІІ // Комп`ютерно-правова система ”Ліга Закон”.7: www.liga.kiev.ua.

 7. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003., № 1057 – ІV (зі змінами та доповненнями) // Комп`ютерно-правова система ”Ліга Закон”.7: www.liga.kiev.ua.

 8. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 № 1788-XII (зі змінами та доповненнями) // Комп`ютерно-правова система ”Ліга Закон”.7: www.liga.kiev.ua.

 9. Про страхування: Закон України від 07.03.1996., №85/96-ВР (зі змінами та доповненнями) // Комп`ютерно-правова система ”Ліга Закон”.7: www.liga.kiev.ua.

 10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.08.2001., № 9742 (зі змінами та доповненнями) // Комп`ютерно-правова система ”Ліга Закон”.7: www.liga.kiev.ua.

 11. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006., № 3480-IV  (зі змінами та доповненнями) // Комп`ютерно-правова система ”Ліга Закон”.7: www.liga.kiev.ua.

 12. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авторів [заг. ред., М.Я. Азарова]. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, − 2010.

 13. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн / За заг. ред. М.Я. Азарова. – К.: «Видавничий дім «Комп’ютерпрес», 2004. – 240с.

 14. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспект/ С.Г.Гуржій, О.Л.Копиленко, Я.В.Янушевич та ін. – К.: Парлам. вид-во, 2005. – 216 с.

 15. Бурлуцька Г.М., Ломакін А.В. Оцінка впливу адміністрування податків на ефективність системи оподаткування кредитно-фінансових установ і організацій / Г.М. Бурлуцька, А.В. Ломакін [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.taxation.lg.ua/index.php?option=com_content&view= article&id=94:2010-11-10-12-06-05&catid=41:scientific-conference&Itemid=69

 16. Матеріали конференції «Актуальні питання оподаткування фінансових установ та операцій з фінансовими активами. Сьогодення та перспективи». − Київ: Парламентське видавництво, 2008. − 224 с.

 17. Гончаренко Л.И. Методология налогообложения и налогового администрирования комерческих банков России. – Монография. – 2-е изд. –Москва: Финансовый університет, 2012. – 332 с.

 18. Десятнюк О.М. Стратегічні орієнтири управління податковими ризиками/ О. Десятнюк// Бізнесінформ. – 2012. – №11. – С. 248-251.

 19. Оподаткування фінансових установ: навч. посібник / [В.П. Унинець-Ходаківська, Т.В. Паєнтко, Ю.В. Жеревчук, М.І. Рудая]. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2014. – 302 с.

 20. Паєнтко Т.В.Мінімізація податкових платежів та її наслідки для держави/ Т. Паєнтко// Фінанси України. – 2010. – №8. – С. 44 – 52.

 21. Паентко Т.В. Влияние налогообложения прибыли предприятий на финансовые потоки теневого сектора/ Т. Паентко // Налоги и финансовое право. – 2011. № 5. – Май. – С. 183 - 187.

 22. Паєнтко Т.В. Небанківські фінансові посередники та особливості оподаткування їх діяльності// Інвестиції: практика і досвід. – 2011. – №9. – С. 42 – 44.

 23. Петровська Н. В. Особливості оподаткування банківських операцій податком на прибуток підприємства // Економіка та держава. − 2010. − №5. − §.1 – С. 13 – 16.

 24. Реверчук Н.Й., Сербіна О.Г. Зарубіжний досвід податкового регулювання банківської діяльності та його застосування в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.5. – С. 221-225.

 25. Сербіна О.Г. Вплив оподаткування на дохідність і напрями розвитку банківської діяльності // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.4. – С. 262-268.

 26. Унинец-Ходаковска В.П. Стратегические аспекты налогообложения финансовых  операций в условиях глобализации / В.П. Унинець-Ходаківська : за материалами ІІІ Международной научно-практической конференции [«Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, онновационность, устойчивость»], (г. Минск, 19-20 мая 2010 года ). –г.Минск)

 27. Унинець-Ходаківська В.П. Банки як податкові агенти / В.П. Унинець-Ходаківська : за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку»], (м. Ірпінь, 23 березня 2011 року).– Ірпінь. – 2011. – с. 133 – 136.

 28. Унинець-Ходаківська В.П. Зміни системи оподаткування фінансових установ з упровадженням Податкового кодексу України / В.П. Унинець-Ходаківська : за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку»], (м. Ірпінь, 17 травня 2011 р.). – м.Ірпінь, 2011.

 29. Унинець-Ходаківська В.П. Концептуальні засади корпоративного податкового планування у сфері фінансових послуг / В.П. Унинець-Ходаківська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6 (108). – С. 260-266.

 30. Унинець-Ходаківська В.П. Модернізація системи оподаткування банківської діяльності в Україні в контексті зарубіжного досвіду. / В.П. Унинець-Ходаківська // Центр Східної Європи Університету Марії Кюрі-Склодовської. – Люблін. – 2011. – с. 64 – 78.

 31. Унинець-Ходаківська В.П. Оподаткування банківських установ в контексті новацій податкового законодавства України / В.П. Унинець-Ходаківська // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2011. – № 1 (52). – c. 171-178.

 32. Унинець-Ходаківська В.П. Оподаткування небанківських фінансових установ: теорія і практика / В.П. Унинець-Ходаківська // Збірник  наукових праць Національного університету ДПС України (економіка ). – 2009. -№ 2 (2). – С. 359-376. – Режим доступу до електронного фахового видання.:  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/index.html

 33. Унинець-Ходаківська В.П. Податкова оптимізація у сфері страхового бізнесу в Україні та її економічні наслідки. / В.П. Унинець-Ходаківська : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Akademie sting, o.p.s.soukroma vysoka skola v Brne  «Податки – теорія і практика»], (м. Брно, Чехія, 14-15 вересня 2007). – м. Брно, 2007.

 34. Унинець-Ходаківська В.П. Податкове регулювання діяльності інститутів спільного інвестування в Україні. [Електронний ресурс] / В.П. Унинець-Ходаківська // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – № 2. – 2010. – c. 201 – 214.  – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ znpnudps/ 2010_2/ zmist.html

 35.  Унинець-Ходаківська В.П. Податковий потенціал сфери  фінансових послуг України  в контексті  європейських стандартів / В.П. Унинець-Ходаківська : за матеріалами VІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [«Актуальні проблеми фінансової системи України»], (м. Черкаси, 24 квітня 2009 року). – Черкаси, 2009.

 36. Унинець-Ходаківська В.П. Податкові аспекти банківської діяльності в Україні / В.П. Унинець-Ходаківська : за матеріалами І Міжвузівської науково-практичної конференції [«Проблеми оподаткування субєктів господарської діяльності»], (м. Ірпінь, 3 березня 2011 року). – Ірпінь, 2011. – С. 73 – 75.

 37. Унинець-Ходаківська В.П. Податок Тобіна в контексті проектів модернізації системи оподаткування на світових фінансових ринках: за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції Національного університтету ДПС України та Центру Східної Європи Університету імені Марії Кюрі-Склодовської «Фінансові та соціально-політичні проекти модернізації суспільства в умовах відновлення економічної нестабільності» (м. Люблін, Польша) від 15-18 червня 2011 року. – Люблін. – С. 93 – 98.  

Періодичні видання:

 1. Актуальні проблеми економіки

 2. Банківська справа

 3. Вісник Міністерства доходів і зборів України

 4. Економіка та держава

 5. Економіка України

 6. Економіка, фінанси, право

 7. Економіст

 8. Науковий вісник Національного університету ДПС України

 9. Фінанси України

 10. Фінансовий ринок України 

Інтернет ресурси:

1. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http:// sfs.gov.ua.

2. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.treasury.gov.ua. - Назва з екрана.

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. - Назва з екрана.

4. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nssmc.gov.ua/activities/annual. - Назва з екрана.

5. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/734.html. - Назва з екрана.

 

РЕЦЕНЗІЯ

на методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу

„Оподаткування фінансових установ”

для підготовки бакалаврів

галузі знань 0305 „Економіка і підприємництво”

напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” 

Методичні рекомендації складаються з 5 розділів; тематика налічує 32 найменування наукових досліджень для вибору студентам теми курсової роботи. Тематика курсових робіт пов'язана з актуальними питаннями оподаткування фінансових установ, що дозволяє студентам краще засвоїти предмет дисципліни та поглибити свої знання в області принципів та особливостей оподаткування фінансових установ.

Мета курсової роботи – закріпити та систематизувати теоретичні знання, навчитися використовувати їх для вирішення практичних задач щодо визначення податкового зобов’язання фінансових установ, а також залучити студентів до науково-дослідної роботи.

В методичних рекомендаціях подано рекомендації щодо методики виконання курсової роботи, підбору літературних джерел, обробки статистичної інформації та вимоги до її змісту і оформлення.

В цілому методичні рекомендації відповідають вимогам до методичних матеріалів ВУЗ  і рекомендуються  до друку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!