Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2329 IV Міжнародна науково-практична конференція Сучасні виклики розвитку світової економіки, КНУ ім. Шевченка

IV Міжнародна науково-практична конференція Сучасні виклики розвитку світової економіки, КНУ ім. Шевченка

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Економічний факультет

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу 

Університет Мачерата,  м.Мачерата, Італія  

Академія Полонійна в м. Ченстохова, Польща 

Ризький технічний університет, м.Рига, Латвія 

Торгово-промислова палата України

Українська Асоціація Маркетингу

Криворізький економічний інститут

ДВНЗ «КНУ»

Всеукраїнська спілка вчених-економістів

 

IМіжнародна  науково-практична  конференція

«СУЧАСНІ ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ

 СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ»

«MCGE’2015»

 

19 – 20 листопада 2015 року

м. Київ

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної  конференції «Сучасні виклики розвитку світової економіки». 

Конференція відбудеться 19-20 листопада 2015 р. за адресою: економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90-а, м. Київ, 03022, Україна.

Робота конференції буде проводитися за напрямами:

 1. Сучасні тенденції та закономірності розвитку світової економіки.

 2. Глобальна валютно-фінансова нестабільність та перспективи розвитку ринків, що розвиваються.

 3. Взаємодія та суперечності глобального та регіонального у світовій економіці.

 4. Державні та ринкові механізми розвитку світової економіки.

 5. Сучасні маркетингові технології в умовах невизначеності глобального та національного середовища.

 6. Маркетингові дослідження національних та міжнародних ринків.

 7. Стратегії розвитку міжнародного бізнесу за умови трансформацій конкурентного середовища. 

Спеціальна студентська секція працюватимев межах конференції 20 листопада  2015 р.

Початок роботи конференції – 10:00 год., ауд. 203, реєстрація учасників з 09:00 год. у фойє  факультету. 

В рамках конференції буде проведено Бізнес-форум за участю представників українських та іноземних компаній. 

Оргкомітет не бере зобов’язань щодо оплати вартості проживання та проїзду учасників конференції. 

Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.

Передбачається видання матеріалів конференції у вигляді електронного збірника тез,що відповідає вимогам щодо апробації результатів наукової роботи. 

Для участі в студентській секції необхідно  до 2 листопада 2015 р. надіслати заявку, тези та копію квитанції на адресу: studinterecon@gmail.com 

Вимоги до матеріалів учасників студентської секції:

 1. Матеріали учасників конференції надсилаються в електронному вигляді на адресу оргкомітету трьома окремими файлами: перший – із заявкою, другий – із тезами доповіді, третій – із копією платіжного документу про оплату оргвнеску. У назві кожного файлу повинно міститись прізвище автора (наприклад,  zayavka_petrenko.doc, tezi_petrenko.doc, orgvnesok_petrenko.doc).

 2. Обсяг тез доповідей – до 3 повних сторінок формату А4 (шрифт – Тimes New Roman, кегль – 12, через одинарний інтервали, 6000-8000 знаків),

 3. Відсканована копія квитанції або платіжного доручення про оплату оргвнеску в сумі 230 грн з обов’язковим зазначенням у платіжному документі П.І.Б. відправника та повної назви конференції «Сучасні виклики розвитку світової економіки». 

Включення оргкомітетом учасників у програму конференції відбудеться після розгляду надісланих матеріалів та отримання підтвердження оплати оргвнеску. 

Увага! Оргкомітет залишає за собою право повертати тези доповідей для доопрацювання у разі їх невідповідності тематиці конференції та вимогам щодо їх оформлення. 

Інформація для учасників конференції міститься на сайті економічного факультету: www.econom.univ.kiev.ua

Адреса оргкомітету конференції:

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу, кім. 602, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська 90-а, м. Київ, 03022, Україна, тел.: +38 044 257 92 91.

Контакти студентської секції:

E-mail: studinterecon@gmail.com

Контактна особа: Мариніна Ольга

Тел.: 099-136-19-99

Відповідальний секретар конференції  Каменєва Тетяна Миколаївна (097 723 04 43) 

Оплата організаційного внеску 230 грн. має бути здійснена до 2 листопада 2015 р. на розрахунковий рахунок за такими реквізитами:

Отримувач :  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60. м. Київ, 01601, Україна Р/р   31252302214095 в ГУ ДКСУ м. Києва Код банку   820019 Код ЄДРПОУ  02070944

Індивідуальний податковий номер 020709426654.

Призначення платежу: оргвнесок за участь П.І.Б. в конференції «Сучаснівиклики розвитку світової економіки». 

Організаційного внеску для іноземних учасників  конференції не передбачено. 

Вимоги до оформлення тез доповідей для студентів:

1. Рекомендований обсяг доповіді – до 3 сторінок друкованого тексту (6000-8000 знаків).

2.Поля: 20 мм – праве та ліве, 20 мм – нижнє та верхнє. Абзац – 10 мм.

3. Шрифт: Times New Roman – 12, міжрядковий інтервал 1,0.

4. По центру вказати назву доповіді – великими літерами, шрифт – жирний.

5. Через 1 інтервал у правому кутку вказати жирним шрифтом прізвище, ім’я, по-батькові автора; в наступній строчці нежирним шрифтом – курс, спеціальність, курсивом - заклад; в наступній строчці - прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь наукового керівника.

6. Через 1 інтервал  – тези доповіді.

7. Посилання даються по тексту у квадратних дужках – [4, с. 5].

8. У тексті допускаються рисунки, таблиці – не більше 1. Рисунки слід виконувати у чорно-білому форматі, розміром не менше 60×60 мм і не більше 110×170 мм у форматі *jpg, *bmp.

9. Перелік використаних джерел подається в кінці тексту та оформлюється згідно з ДСТУ. Бажано не більше 5-6 джерел. Шрифт: Times New Roman – 10. 

Зразок оформлення тез представлено нижче у Додатку 1. 

Сподіваємося на Вашу участь у конференції

та бажаємо успіхів!

З повагою, оргкомітет


ДОДАТОК 1.

Зразок оформлення тез доповіді 

МІЖНАРОДНЕ ВИРОБНИЧЕ КООПЕРУВАННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ КРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ 

Кравченко Леонід Борисович

ІІ курс ОКР «Бакалавр», спеціальність «Міжнародна економіка»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: к.е.н., доц. Петренко І.В. 

У сучасній світовій економіці ставлення до підприємства стає важливою умовою стабільної позиції його на ринку та одним з основних факторів розвитку. У цих умовах одним із головних способів привертання уваги споживача до об’єкта є створення позитивного іміджу підприємства та розвиток його бренда…

Таблиця 1

Основні фактори конкурентоспроможності товару на зарубіжному ринку

Фактор

Характеристика критерію

 

Ціна

співвідношення рівня ціни з цінами основних конкурентів;

наявність і привабливість системи знижок

 

Якість

техніко-експлуатаційні характеристики продукції (функціональність, надійність, зручність експлуатації);

престиж, дизайн, екологічність товару.

 

Сервіс

Якість та швидкість доставки, рівень торгового обслуговування, наявність запасних частин та центрів сервісного обслуговування

 

Маркетингове оточення

Рівень організації маркетинг-логістики, ефективність реклами, рівень дизайну і зміст упаковки, якість гарантійного обслуговування, доступність покупки товару через новітні засоби комунікації (Інтернет, телефон)

Джерело: складено автором за даними [1, с. 25; 3,с.17]. 

Купуючи товар, покупець тим самим оцінює його привабливість, ступінь задоволення власної потреби та демонструє готовність витрачати кошти на купівлю і використання товару … 

Рис. 1. Глобальний індекс загальносвітового попиту на металопродукцію

Джерело: побудовано автором за даними [4, с. 21]. 

Масштаб цих тенденцій такий, що очевидно, призведе до зміни світового економічного ландшафту, зміщення економіко-політичних центрів впливу та перерозподілу світових сировинних балансів… 

Список використаних джерел

 1. Rugman A. The End of Globalization: A New and Radical Analysis of Globalization and What it Means for Business. ­ L., 2000 – P. 5-6.

 2. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій: навч. посіб. / За ред. Л. В. Балабанової. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2010. – 301 с.

 3. Адамик В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / Адамик В., Вербицька Т. // Вісник Тернопільського національного університету. – 2008. – № 1. – с. 69–78.

 4. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

 5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

 6. Шостак Л. Відкрита економіка: перспективи позиціювання України у світовій господарській системі [текст] / Л. Шостак, О. Бадрак // Економіка України. - 2009. - № 7. - с. 38-48.

  

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

OF UKRAINE 

TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV

Faculty of Economics

Department of International Economics and Marketing 

University of Macerata,Macerata, Italy 

Riga Technical University, Riga, Latvia 

Akademia Polonijna in Czestochowa, Poland 

Ukrainian Chamber of Commerce and Industry 

Ukrainian Marketing Association 

Kryvyi Rih Economic Institute

SHEE “Kriviy Rih National University” 

Ukrainian Economic Organization of Scientists

 

IV International Research and Practice Conference

«MODERN CHALLENGES FACING GLOBAL ECONOMY DEVELOPMENT»

«MCGE’2015»

 

November 19 – 20, 2015

Kyiv

 

We’re pleased to announce the Call for Papers for the International Applied Research Conference on the Modern Challenges Facing Global Economy Development. 

The Organizing Committee accepts no liability on payment of accommodation and travel costs of the conference attendees. 

Venue: November 19–20, 2015, Faculty of Economics, TarasShevchenkoNationalUniversity of Kyiv, 90A Vasylkivska str., Kyiv, 03022, Ukraine.

Under the conference, the following issues are introduced for panel discussions:

 1. Modern trends and patterns of the world economy development.

 2. Global monetary and financial instability and the prospects of emerging markets.

 3. Dialectics of the global and regional in the world economy.

 4. Government and market mechanisms of the world economy development.

 5. Modern marketing technologies under uncertainty of global and national environment.

 6. Marketing researches of national and international markets.

 7. Development strategies of international business amid transformation of the competitive environment. 

Students are encouraged to submit their papers and participate in the Student Panel Discussion Session that will run in parallel on November 20, 2015.

Schedule: Conference kick-off – 10:00 a.m., rm. 203, registration open at 9:00 a.m. on the lobby floor. 

Business Forum will be held under the Conference featuring representatives of Ukrainian and foreign companies. 

The official languages of the conference: Ukrainian, Russian, English. 

The conference papers will be published in form of electronic proceedings, complying with the state criteria for approbation of the results of scientific work. 

Deadline for submission of papers for reviewing: before November 2, 2015 

Participants of the Student Panel Discussion Session should send their abstracts via email: studinterecon@gmail.com 

Papers submission guidelines and requirements:

1. Materials of the participants should be sent to the Organizing Committee via email in two separate files: the first one – an application, the second – an abstract. The file must be named after the author (e.g, petrenko_application.doc, petrenko_abstract.doc). 
2. Abstracts should not exceed 3 full pages (6000-8000 signs) of A4 format typed in MS Word (font – Times New Roman, point size – 12 pt, line spacing – 1,0). 

The Organized Committee will enrol the attendees into the Conference program after consideration of their materials and arrival at a refereeing decision. 

Please note!

The OrganizingCommittee reserves the right to return submitted abstracts for finalization in case of non-compliance with the subject of the conference and requirements for the paper submission. 

Please visit web site of the Faculty of Economics for latest updates for the conference:

www.econom.univ.kiev.ua 

Address of the Conference Organizing Committee:

Department of International Economics and Marketing, rm. 602, Faculty of Economics, TarasShevchenkoNationalUniversity of Kyiv, 90A Vasylkivska str., Kyiv, 03022, Ukraine, tel.: +38 044 257 92 91. 

For further information, please contact:

Email: studinterecon@gmail.com

Responsible person: Marynina Olga

Phone number.: 099-136-19-99 

Executive secretary of the Conference – Tetyana M. Kameneva (097 723 04 43) 

Foreign attendees of the conference are exempt from registration fee payment. 

Technical requirementsforabstracts: recommended abstract volume shall not exceed 3 pages of typed text (6000-8000 signs).

1. Margins: top, bottom, right and left – 20 mm. Paragraph - 10 mm.

2. Font: Times New Roman; point size – 12 pt; line spacing – 1,0; text align – justified.

3. Abstract title –align center, capital letters, and font type – bold.

4. Intended one row top right corner, indicate, in bold letters – initials and surname of the author, in regular type – speciality, educational institution, science consultant name.

5. Abstract text – indented one row.

6. References are given in the text in square brackets – [4, p. 5].

7. One figure or chart is allowed in the abstract. Width and height: from 60 × 60 mm to 110 × 170 mm. File type: *jpg or *bmp.

8. The list of references should be given at the end of the abstract. Please adopt the Harvard style of referencing. 

Looking forward to your participation in the conference! 

With compliments,

 Organizing Committee

Appendix 1

The example of the paper design 

FUNDAMENTAL IMPERATIVES OF INNOVATION MODELS IN DEVELOPED COUNTRIES 

Anna Kozlova

2 year masters student, International Economics

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Scientific Advisor: Doctor of Sciences Kanischenko O. 

Transformation in economics and business are accompanied by the emergence of new challenges are encourage each country to work out the most effective strategy to ensure. Its effective development and improving the welfare and quality of life. Solving the problem of ensuring the competitiveness of the economy…

In determining the fundamental imperatives of innovative models of development, especially analyze the model of developed countries in innovation. To do this, select the following model of the innovation economy: resource model, innovative and intellectually (Figure 1). 

Figure.1 Models of Innovation Development

Source: compiled by the author according to [2]. 

Resource model without the high-tech production (natural resources - production - currency).  Innovative model (transformation of money on research into knowledge - knowledge transformation in the skill of workers and innovation - convert innovations in product - currency). Intellectually model is abbreviated version of the model, (II) from which removed stage production.

The fundamental imperatives of innovation development model appropriate to draw attention to the need to mobilize the nation, enhancing efficient use of public funds, combining the efforts of science and industry into products and jobs. The main condition for achieving long-term positive rates of economic growth are active innovation, look at this in more detail in Table 1. According to the international financial institutions, analyze the structural characteristics of scientific and technological development of countries.

Table 1.

Structural characteristics of scientific and technological development of countries

 

Countries

The share of countries, %

The achieved value in 2010

Expected value in 2015

Germany

42

45,5

France

21,5

23

United Kingdom

20,5

22,5

Russia

7,5

9,5

Poland

3

3,7

Ukraine

1,5

3

Source: [3, р.311]. 

Analyzing policies of developed countries in the field of innovation development in the degree of government control, there are two models…

World experience of becoming modern technological market in the United States, Japan, Sweden and other countries shows that a key element of public policy in the developed countries there is innovation centers, development of which provide the latest technologies in different fields of industrial and agricultural production, transport and communications [1, p.97].

Practical experience of the world's countries with different level and efficiency of economic development shows that the second model is the most effective. The first and third models dominated in Ukraine: resource without high-tech production (I) and intellectually (III). Mentioned models in strategic perspective have a relatively low level of efficiency, because they both lead to the depletion of resources, leakage factors of production the national economy abroad and cannot ensure a high performance level of well-being of the population. 

References

 1. McCarthey, EJ, William, DP & Pascale, GQ 1997, Basic marketing, Irwin, Sydney.

 2. Bullinger, HJ & Warnecke HJ (eds) 1985, Toward the factory of the future, Springer-Verlag, Berlin.

 3. Jones, MD (ed.) 1998, Management in Australia, Academic Press, London.

 4. Jennings, P 1997, 'The performance and competitive advantage of small firms: a management perspective', International Small Business Journal, vol. 15, no. 2, pp. 63-75. Available from: The University of Western Australia Library Course Materials Online. [1 September 2004].

 5. Australian Securities Exchange 2009, Market Information. Available from: <http://www.asx.com.au/professionals/market_information/index.htm>. [5 July 2009].

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!