Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2326 Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни Країнознавство Великої Британії та країн англомовного світу, КНЛУ

Базові навчально-методичні матеріали з дисципліни Країнознавство Великої Британії та країн англомовного світу, КНЛУ

« Назад

Міністерство освіти і науки україни 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з дисципліни

“Країнознавство (Великої Британії та країн англомовного світу)” 

для студентів ІІ, ІІІ курсу 

Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (англійська)

       6.020303 Філологія* (Мова і література (англійська)

Факультет перекладачів, факультет германської філології

  

Київ – 2013 рік

І. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основною метою курсу «Країнознавство (Великої Британії та країн англомовного світу)» є опанування студентами основ знань з історії, географії, культури, державного устрою, внутрішньої та зовнішньої політики Великої Британії, США, Канади, Австралії тощо. Курс має загальноосвітнє значення, бо сприяє збагаченню і поглибленню знань студентів про минуле і сучасне становище Великої Британії, інших англомовних держав, їх фізичну й економічну географію, природні багатства, державний та адміністративний устрій, культурну спадщину, суспільно-політичні організації тощо, допомагає формуванню історичного мислення студентів. Крім того, курс відіграє велике виховне значення і є дуже важливим у професійній підготовці фахівців з англійської філології.

Основним завданням курсу є систематизація знань студентів із суспільно-політичних, економічних, культурних та історичних проблем Великої Британії та країн англомовного світу. У процесі вивчення курсу студенти мають зрозуміти загальні закономірності та особливості економічного, політичного, соціального та культурного розвитку Великої Британії та країн англомовного світу, усвідомити історичні передумови формування та розвитку англійського народу, його мови, літератури, культури, релігії, національної держави від найдавніших часів до сьогодення. Вивчення й розуміння нової та новітньої історії дозволить студентам скласти об'єктивне враження про внутрішній потенціал, значення і місце англомовних країн, передусім Великої Британії та США, у міжнародній політиці, їх вплив на розвиток сучасної європейської спільноти. Особлива увага приділяється проблемі формування державності англійського народу, його участі у політичних, економічних, культурних процесах загальноєвропейського та загальносвітового значення. Провідною ідеєю курсу є розгорнутий опис історії і культури Великої Британії та країн англомовного світу від найдавніших часів до сьогодення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

– періодизацію теоретичного курсу;

– основні етапи становлення і розвитку британської державності як складової світової спільноти від найдавніших часів до сучасності;

– зміст і напрямки соціально-економічних і політичних процесів у Великій Британії та країнах англомовного світу на різних етапах історичного розвитку;

– найвизначніші досягнення англійської культури;

– зміст міжнародної політики Великої Британії та США, їх місце у сучасному світі.

Студенти повинні вміти:

– визначати історичну конкретність, виявляти закономірності, причинно-наслідкові зв’язки, спадкоємність та альтернативність, своєрідність історичного процесу людства через призму дослідження  історії Великої Британії та країн англомовного світу;

– вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі;

– аналізувати історичні події, приділяючи особливу увагу соціально-економічним процесам у Великій Британії та країнах англомовного світу від найдавніших часів до сьогодення;

– робити аргументовані висновки;

– проводити аналогії подій минулого з сучасністю;

– вичерпно відповідати на поставлені запитання, демонструючи знання основних проблем курсу;

– використовувати отримані знання на практиці (в роботі з науково-методичними матеріалами, друкованими джерелами в бібліотеках, архівах, при підготовці відповідей на теми семінарські і самостійних занять, для написання наукових повідомлень та рефератів, під час педагогічної практики, у майбутній професійній діяльності).

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівця: професійно орієнтована, передує вивченню історії англійської мови, лінгвокраїнознавства.

Дисципліна “Країнознавство (Англії та країн англомовного світу)” викладається у ІІI та V семестрах. Загальний обсяг 72 години” (2 кредити). Аудиторна робота – 24години: 24 годин – лекції, (12 лекцій). Самостійна робота – 48 години. Наприкінці семестру — залік.

Весь навчальний матеріал викладається в одному модулі. У процесі навчання студенти працюють на лекціях та виконують завдання позааудиторної самостійної роботи. Якість знань та вміння студентів перевіряються під час поточного (усного опитування, тестування, виконання письмових контрольних робіт, перевірки рефератів або конспектів відповідей з тем, винесених на самостійне опрацювання), рубіжного (написання модульної контрольної роботи) та підсумкового (залік) контролю. Наприкінці кожного навчального модуля визначається рейтинг студента за вивчення навчального матеріалу дисципліни, який є сумою рейтингових балів за аудиторну, позааудиторну та модульну контрольну роботу студента. Семестровий рейтинговий бал є сумою модульних рейтингових балів. Студенти, що мають семестрову оцінку з дисципліни напередодні сесії “відмінно”, “добре”, “задовільно” (за відповідним рейтингом), звільняються від проходження семестрового контролю й автоматично отримують залік. Решта студентів складають залік.

 

ІІ. КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1

Тема 1.1. Вступ до курсу. Основи історичної, фізичної та економічної географії Британських островів. Сполучене Королівство Великої Британії та Ірландії: загальні відомості про країну.

Мета вивчення: визначити мету, предмет і завдання курсу, охарактеризувати основну проблематику, виявити особливості історичного розвитку Британських островів, визначити роль у цьому географічних факторів.

Провідна ідея: проаналізувати взаємовплив різних факторів на історичний розвиток Великої Британії.

Основна проблема: дослідити вплив географічних чинників на історичний розвиток Великої Британії.

Ключові поняття: 1.Предмет і завдання курсу. 2.Історична географія. 3.Кліматичні умови. 4.Геополітичні чинники. 5.Історичні назви Великої Британії та Британських островів. 6.Історичні області. 7.Політична система, адміністративний устрій, державні символи Великої Британії.

Тема 1.2. Найдавніша доба історії Британії.

Мета вивчення: Охарактеризувати процес заселення Британських остовів у найдавнішу добу, дослідити етнічні процеси на Британських островах у зазначений час.

Провідна ідея: виявити етнополітичні та культурні процеси в Британії найдавнішої доби.

Основна проблема: дослідити початок формування історичних регіонів Британії.

Ключові поняття: 1.Найдавніше населення Британських островів.

2.Кельтська колонізація. 3.Суспільний розвиток Британії у доримські часи. 4.Культура кельтів. 5.Римське завоювання Британії. 6.Рроманізація.

Тема 1.3. Британія в англосаксонську добу.

Мета вивчення: охарактеризувати процес завоювання Британії англосаксами, розвиток середньовічної англійської державності та культури.

Провідна ідея: виявити етнополітичні та культурні процеси в Британії доби Переселення народів.

Основна проблема: формування середньовічного суспільства та культури.

Ключові поняття: 1.Англосаксонське завоювання. 2.Семикоролів’я. 3.Військова демократія. 4.Християнізація. 5.Датське право. 6.Феодалізм. 8.Об’єднання англосаксонських держав.

Тема 1.4. Нормандське завоювання та анжуйська доба. Експансія Англії на Британських островах.

Мета вивчення: виявити процеси формування феодальної держави в Англії в результаті нормандського завоювання.

Провідна ідея: дослідити становлення феодалізму в Англії.

Основна проблема: визначення особливостей англійського феодалізму.

Ключові поняття: 1.Нормандське завоювання. 2.Правління Вільгельма Завойовника. 3.Анжуйська династія. 4.Владні, судові та церковні структури в ХІ-ХІІІ ст. 5.Феодальна драбина. 6.Манор. 7.Англійське королівство в системі міжнародних відносин ХІ-ХІІІ ст. 8.Відносини з Уельсом, Шотландією та Ірландією.

Тема 1.5. Кінець англійського середньовіччя. Зародження традиції захисту громадянських свобод.

Мета вивчення: виявити процеси зародження в Англії традиції захисту громадянських свобод.

Провідна ідея: дослідити становлення англійського парламентаризму.

Основна проблема: визначення особливостей англійського парламентаризму.

Ключові поняття: 1.Велика хартія вольностей. Утворення парламенту. 2.Соціально-економічний та політичний розвиток Англії у ХІV ст. 3.„Чорна смерть”. 4.Зовнішня політика Англійського королівства. 5.Участь Англії у Столітній війні. 6. Соціально-економічний та політичний розвиток Англії у ХV ст. 7.„Війна троянд”. 8.Встановлення династії Тюдорів.

Тема 1.6. Абсолютна монархія Тюдорів та Стюартів (1485-1640). Культура доби Відродження.

Мета вивчення: виявити процеси формування в Англії абсолютної монархії.

Провідна ідея: дослідити становлення Англії як однієї з провідних країн Європи.

Основна проблема: визначення особливостей англійського абсолютизму.

Ключові поняття: 1.Абсолютна монархія. 2.Географічні відкриття. 3.Реформація. 4.Північне Відродження.

Тема 1.7. Англійська революція (1640-1660).

Мета вивчення: визначити причини, хід та наслідки Англійської революції XVII ст.

Провідна ідея: охарактеризувати альтернативи суспільно-політичного розвитку Англії середини XVII ст.

Основна проблема: соціальна революція як явище, протиріччя і закономірності. Особливості англійської революції.

Ключові поняття: 1.Англійська революція. 2.Індепенденти. 3.Пуритани. 4.Протекторат.

Тема 1.8. Британське суспільство, культура та політична система наприкінці XVII-ХІХ ст.

Мета вивчення: визначити особливості історичного та культурного розвитку Великої Британії наприкінці XVII-ХVIІI ст.

Провідна ідея: виявити процеси формування партійно-політичної системи Великої Британії та хід промислового перевороту.

Основна проблема: взаємовплив політичних та економічних процесів наприкінці XVII-ХІХ ст.

Ключові поняття: 1.Промисловий переворот. 2.Торі. 3.Віги. 4.Індустріальне суспільство. 5.Чартизм. 6.Пролетаріат. 7.Парламентські реформи. 8.Джингоізм. 9.Лейборизм. 10.Лібералізм. 11.Консерватизм.

Тема 1.9. Зовнішня політика Великої Британії у XVIIІ-ХIX ст.

Мета вивчення: охарактеризувати процес складання Британської колоніальної імперії та роль Британії як великої держави.

Провідна ідея: визначення особливостей британського імперіалізму та формування ізоляційної зовнішньополітичної концепції.

Основна проблема: британський колоніалізм та імперіалізм як явища.

Ключові поняття: 1.Колоніалізм. 2.Імперіалізм. 3.Зовнішньополітична стратегія. 4.Блискуча ізоляція.

Тема 1.10. Перша світова війна та її наслідки. Суспільно-політичні та культурні процеси у міжвоєнну добу.

Мета вивчення: виявити зміни зовнішньополітичної орієнтації Великої Британії в бік блокової політики, її участь у Першій світовій війні та у розгортанні нового загальноєвропейського конфлікту.

Провідна ідея: показати початок розгортання та момент розквіту відцентрових явищ у Британській імперії.

Основна проблема: визначення успіхів та невдач зовнішньої політики Великої Британії у період  загальноєвропейської військово-політичної кризи.

Ключові поняття: 1.Перша світова війна. 2.Версальсько-Вашингтонська система. 3.Комунізм. 4.Фашизм. 5.Тоталітаризм. 6.Мюнхенська угода.

Тема 1.11. Велика Британія у 1939-1980 рр. Розпад Британської колоніальної імперії. Великобританія і європейська інтеграція.

Мета вивчення: охарактеризувати зміни напрямку внутрішньополітичного розвитку та світової ролі Великої Британії внаслідок Другої світової війни.

Провідна ідея: формування ролі Великої Британії у біполярному світі.

Основна проблема: взаємозв’язок проамериканської зовнішньої орієнтації та лейбористської моделі суспільного розвитку.

Ключові поняття: 1.Друга світова війна. 2.Антигітлерівська коаліція. 3.Битва за Англію. 4.Холодна війна. 5.Біполярний світ.

Тема 1.12. Велика Британія у 1980-2010 рр. М.Тетчер.

Мета вивчення: охарактеризувати неоконсервативні та неолейбористські реформи, культурні процеси у Великій Британії у другій половині ХХ ст., сучасний устрій Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Провідна ідея: дослідити процес формування у Великій Британії постіндустріального суспільства.

Основна проблема: суть сучасних альтернативних моделей суспільного розвитку Великої Британії.

Ключові поняття: 1.Неоконсерватизм. 2.Неолейборизм. 3.Тетчеризм. 4.Постіндустріальне суспільство. 5.Ольстерська проблема.

Тема 1.13. Характерні риси історичного та культурного розвитку США, Канади, Австралії. Історія і культура США у ХХ ст.

Мета вивчення: пояснити процес формування англомовного світу, прослідкувати перетворення США з ізольованої країни-проекту на одну з двох наддержав, охарактеризувати сучасний політичний стан та економічну ситуацію США в добу правління демократичної партії..

Провідна ідея: вивчити зміну концепцій суспільно-економічного розвитку США в сенсі циклів ліберальної та кейнсіанської моделей, демократичної та республіканської концепцій.

Основна проблема: динаміка та співвідношення внутрішньополітичного розвитку та світових завдань.

Ключові поняття: 1.Глобалізм. 2.Холодна війна. 3.Наддержава. 4.Кейнсіанство. 5.Неолібералізм. 6.Рейганоміка. 7.Рух за громадянські права. 8.В'єтнамський синдром. 9.Монополярний світ. 10.Мультиполярний світ. 11.Нова глобальна стратегія. 12.Культура постмодерну.

 

ІІІ. Розподіл навчального часу за модулями, темами і видами занять 

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усьо-го

у тому числі

усьо-го

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Географія, історія, культура Великої Британії та країн англомовного світу від найдавніших часів до сьогодення.

Тема 1. Вступ до курсу. Основи історичної, фізичної та економічної географії Великої Британії. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії: загальні відомості про країну.

4

2

2

4

2

2

Тема 2. Найдавніша доба історії Британії.

6

2

4

6

6

Тема 3. Британія в англосаксонську добу.

6

2

4

6

6

Тема 4. Нормандське завоювання та анжуйська доба. Експансія Англії на Британських островах.

6

2

4

6

6

Тема 5. Кінець англійського середньовіччя. Зародження традиції захисту громадянських свобод.

6

2

4

6

6

Тема 6. Абсолютна монархія Тюдорів та Стюартів (1485-1640). Культура доби Відродження.

6

2

4

6

6

Тема 7. Англійська революція (1640-1660).

6

2

4

6

6

Тема 8. Британське суспільство, культура та політична система наприкінці XVII-ХІХ ст.

6

2

4

6

6

Тема 9. Зовнішня політика Великої Британії у XVIIІ-ХIX ст.

6

2

4

6

6

Тема 10. Перша світова війна та її наслідки. Суспільно-політичні та культурні процеси у міжвоєнну добу.

6

2

4

6

6

Тема 11. Велика Британія у 1939-1980 рр. Розпад Британської колоніальної імперії. Великобританія і європейська інтеграція.

6

2

4

6

6

Тема 12. Велика Британія у 1980-2010 рр. М.Тетчер.

4

2

2

4

4

Тема 13. Характерні риси історичного та культурного розвитку США, Канади, Австралії. Історія і культура США у ХХ ст.

4

4

4

4

Разом за змістовим модулем

72

24

48

72

2

70

ІНДЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього годин

72

24

48

72

2

70

 

ІV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Змістом самостійної роботи студентів є опрацювання ними затвердженої кафедрою тематики (перелік тем додається). Самостійна робота здійснюється у формі вивчення студентами у позааудиторний час теоретичних проблем курсу шляхом опрацювання обов’язкової та додаткової літератури, запропонованої у відповідних методичних рекомендаціях кафедри. Формами контролю за результатами вивчення тематики самостійних завдань є тестування та колоквіуми.

У зв’язку із збільшенням обсягу самостійної роботи студентів у навчальному процесі і водночас необхідністю засвоєння курсу у повному обсязі кафедра передбачила значно ширше опрацювання теоретичних питань курсу самими студентами із залученням рекомендованої кафедрою навчальної та науково-методичної літератури, запровадила контрольні опитування, тестування з тематики курсу, винесеної на самостійне опрацювання. Результати проведення контрольних заходів враховуватимуться при підрахунку семестрового рейтингу. 

Тема 1. Фізична та економічна географія Британських островів. Політична система Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії

1. Фізична та економічна географія Британських островів.

2. Політична система Великої Британії.

3. Парламентські традиції та їх місце у політичній системі Великої Британії.

Завдання творчого рівня

1. Визначте характерні риси географії Британських островів і покажіть їхній вплив на історію Великої Британії.

2. Поясніть витоки і значення терміну «Королева у парламенті».

3. Проілюструйте на прикладах, як відбувалося складання парламентських традицій у Великій Британії.

Теми для рефератів

Державний устрій Великої Британії.

Конституція Великої Британії.

Парламент Великої Британії.

Історія британського прапора.

Література

Галушко К.Ю. Історія, географія, культура Англії у стародавню та середньовічну добу. К., 2001.

Галушко К.Ю. Кельтская Британия: племена, государства, династии с древности до конца ХV в. К., 2005.

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

Дэниел К. Англия: история страны. М., 2007.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959. 

Тема 2.1. Доісторія Британії

1. Розвиток Британії у добу палеоліту.

2. Міграція континентальних племен на Британські острови. Народ келихів та його культура.

3. Мегалітичні культури на теренах Британських островів: історія виникнення, особливості, місцезнаходження.

Завдання творчого рівня

1. Визначте шляхи та характер заселення Британії давнім населенням.

2. Поясніть, як вплинули географічні чинники на заселення Британських островів.

3. З’ясуйте, яку еволюцію пройшло суспільство Британії від початку заселення островів до кельтської колонізації. 

Теми для рефератів

Народ келихів (культура дзвіноподібної кераміки) та його культура.

Стоунхендж – найвідоміша мегалітична споруда Британських островів.

Релігійний центр Ейвбері.

Мегалітичні споруди в Ірландії та Шотландії.

Література

Галушко К.Ю. Історія, географія, культура Англії у стародавню та середньовічну добу. К., 2001.

Галушко К.Ю. Кельтская Британия: племена, государства, династии с древности до конца ХV в. К., 2005.

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

Дэниел К. Англия: история страны. М., 2007.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Мортон А. История Англии. М., 1950.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Штокмар В. История Англии в средние века. СПб., 2003. 

Тема 2.2. Кельтська цивілізація

1. Кельтське суспільство, його еволюція.

2. Матеріальна культура кельтів.

3. Система релігійних вірувань кельтів.

4. Кельтський епос.

Завдання творчого рівня

1. Визначте шляхи міграції та особливості суспільної структури кельтських племен.

2. Доведіть, що друїди відігравали визначну роль у житті кельтів.

3. Поясніть, чому історію кельтів називають «мовчазною».

4. Покажіть, які сюжети світової літератури запозичені з кельтського епосу.

Теми для рефератів

Епічна спадщина кельтів.

Писемність кельтів.

Чи існував король Артур?

Література

Галушко К.Ю. Історія, географія, культура Англії у стародавню та середньовічну добу. К., 2001.

Галушко К.Ю. Кельтская Британия: племена, государства, династии с древности до конца ХV в. К., 2005.

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

Гюйонварх К.-Ж., Леру Ф. Кельтская цивилизация. СПб., М., 2001.

Даннинг Р. Артур – король Запада. Ростов-на-Дону, 1997.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Мортон А. История Англии. М., 1950.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Пиготт С. Друиды: Поэты, ученые, прорицатели. М., 2005.

Штокмар В. История Англии в средние века. СПб., 2003. 

Тема 3.1. Суспільний розвиток англосаксів

1. Особливості англосаксонського суспільства.

2. Еволюція земельної власності у англосаксів. Зародження феодалізму.

3. Розвиток англосаксонської державності.

Завдання творчого рівня

1. Поясніть соціальну драбину англосаксонського суспільства.

2. Поясніть особливості формування феодальних відносин в Англії.

3. З’ясуйте, який вплив мало датське завоювання на формування єдиної англійської державності.

4. Порівняйте особливості феодального ладу англосаксів та норманів.

Теми для рефератів

Доба вікінгів у Британії.

Альфред Великий – видатний державний діяч англосаксонської доби.

Формування єдиної Шотландської держави.

Література

Галушко К.Ю. Історія, географія, культура Англії у стародавню та середньовічну добу. К., 2001.

Галушко К.Ю. Кельтская Британия: племена, государства, династии с древности до конца ХV в. К., 2005.

Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001.

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М., 1984.

Глебов А.Г. Англия в раннее средневековье. СПб., 2007.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Мельникова Е.А. Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987.

Мортон А. История Англии. М., 1950.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Савело К. Раннефеодальная Англия. Л., 1977.

Шервуд Е. От англосаксов к англичанам. М., 1988.

Штокмар В. История Англии в средние века. СПб., 2003. 

Тема 3.2. Культура англосаксів

1. Матеріальна культура англосаксів. Архітектура.

2. Духовне життя англосаксів. Англосаксонський епос.

3. Особливості християнізації англосаксів. Кельтська церква.

Завдання творчого рівня

1. Поясніть, як відобразилися реалії життя англосаксів в англосаксонському епосі.

2. Поясніть, чому англосаксонська культура мала у VІІ-VІІІ ст. передовий характер у Західній Європі.

3. З’ясуйте вплив християнства на розвиток культури англосаксів.

4. Поясніть, де найвиразніше проявилося поєднання християнської письмової традиції і кельтських мистецьких канонів.

Теми для рефератів

Поховання Саттон-Ху.

«Дунстанівський ренесанс».

Ранньосередньовічна книжкова мініатюра у Британії.

Беда Вельмишановний – батько англійської історії.

Література

Галушко К.Ю. Історія, географія, культура Англії у стародавню та середньовічну добу. К., 2001.

Алексеев М.И. Литература средневековой Англии и Шотландии. М., 1984.

Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. СПб., 2001.

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М., 1984.

Глебов А.Г. Англия в раннее средневековье. СПб., 2007.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Мельникова Е.А. Меч и лира: Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987.

Мортон А. История Англии. М., 1950.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Савело К. Раннефеодальная Англия. Л., 1977.

Шервуд Е. От англосаксов к англичанам. М., 1988.

Штокмар В. История Англии в средние века. СПб., 2003. 

Тема 4.1. Владні, судові та церковні структури Англії в ХІ-ХІІІ ст.

1. Зародження державної адміністрації за доби Вільгельма Завойовника та його спадкоємців.

2. Політика Вільгельма Завойовника, Генріха І та Генріха ІІ у галузі судочинства.

3. Військова реформа Генріха ІІ та її вплив на феодальне суспільство Англії.

4. Місце церкви у системі державної влади середньовічної Англії.

Завдання творчого рівня

1. Визначте особливості англійського феодального суспільства ХІ-ХІІІ ст. і поясніть причини їхнього виникнення.

2. Визначте особливості політичної культури середньовічної Британії.

3. Поясніть, як вплинув конфлікт Генріха ІІ з Фомою Бекетом на відносини англійської монархії з католицькою церквою.

4. Покажіть особливості становлення феодальної державності в Англії у нормандську добу.

Теми для рефератів

Битва при Гастінгсі 1066 р.

«Книга страшного суду».

Генріх ІІ і Фома Бекет – історія взаємин.

Ричард Левове Серце – король-лицар.

Велика хартія вольностей та її роль в історії Великої Британії.

Симон де Монфор і його роль у зародженні англійського парламенту.

Література

Галушко К.Ю. Історія, географія, культура Англії у стародавню та середньовічну добу. К., 2001.

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Мортон А. История Англии. М., 1950.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Черчилль У. Рождение Британии. Смоленск, 2007.

Шервуд Е. От англосаксов к англичанам. М., 1988.

Штокмар В. История Англии в средние века. СПб., 2003. 

Тема 4.2. Експансія Англії на Британських островах в ХІ-ХІV ст.

1. Феодалізація Шотландії. Становлення феодально-кланової системи.

2. Уельс в ХІ-ХІІІ ст. Приєднання Уельсу до Англії.

3. Початок англійської колонізації Ірландії.

4. Шотландські війни. Збереження Шотландією державної незалежності.

Завдання творчого рівня

1. З’ясуйте причини втрати валлійськими князівствами державної незалежності.

2. Поясніть, чому в Ірландії найдовше збереглися кельтські державницькі традиції.

3. Покажіть, як вплинули невдачі у шотландських війнах на політичну ситуацію в Англії.

4. З’ясуйте причини успішного опору шотландців англійській колонізації.

Теми для рефератів

Вільям Воллес – один з лідерів боротьби шотландців за незалежність.

Король Шотландії Роберт Брюс.

Шотландські походи Едуарда І.

Завоювання Едуардом І Уельсу.

Література

Галушко К.Ю. Історія, географія, культура Англії у стародавню та середньовічну добу. К., 2001.

Галушко К.Ю. Кельтская Британия: племена, государства, династии с древности до конца ХV в. К., 2005.

Алексеев М.И. Литература средневековой Англии и Шотландии. М., 1984.

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Маккормак Дж. Історія Ірландії. К., 2006.

Мортон А. История Англии. М., 1950.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Штокмар В. История Англии в средние века. СПб., 2003. 

Тема 5.1. Участь Англії у Столітній війні

1. Причини і періодизація Столітньої війни.

2. Перший і другий періоди Столітньої війни. Причини англійських перемог.

3. Третій і четвертий періоди Столітньої війни. Генріх V.

4. Причини поразки Англії у війні.

Завдання творчого рівня

1. Покажіть зв’язок військової реформи Генріха ІІ та перемог англійського війська на перших етапах Столітньої війни.

2. З’ясуйте вплив внутрішньополітичної ситуації в Англії на хід війни.

3. Обґрунтуйте наслідки участі у війні для Англійського королівства.

Покажіть особливості формування англійського війська доби Столітньої війни.

Теми для рефератів

Повстання Вота Тайлера. Рух лоллардів.

Повстання Джека Кеда.

Війна Троянд.

Література

Галушко К.Ю. Історія, географія, культура Англії у стародавню та середньовічну добу. К., 2001.

Басовская Н. Столетняя война: лев против лилии. М., 2007.

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Моноусова Е. История рыцарства: Самые знаменитые битвы. СПб., 2010.

Мортон А. История Англии. М., 1950.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Перруа Э. Столетняя война. М., 2006.

Черчилль У. Рождение Британии. Смоленск, 2007.

Штокмар В. История Англии в средние века. СПб., 2003. 

Тема 5.2. Війна Троянд. Кінець англійського Середньовіччя

1. Причини і характер Війни Троянд (1455-1485).

2.  Політична криза 1450 р. Повстання Джека Кеда.

3. Початок и хід війни Троянд. Перемога Йорків.

4. Встановлення династії Тюдорів.

Завдання творчого рівня

1. Поясніть, чому перемога Генріха VІІ над Ричардом ІІ вважається кінцем англійського Середньовіччя.

2. Доведіть, що Війна Троянд була боротьбою між феодальними кланами.

3. Покажіть, як вплинули наслідки війни на подальшу політичну історію Англії.

4. Поясніть, які зміни відбулись у феодальному стані внаслідок Війни Троянд.

Теми для рефератів

Граф Ворик – «творець королів».

Принці Тауеру: легенда і правда.

Шекспірівський погляд на Війну Троянд.

Література

Галушко К.Ю. Історія, географія, культура Англії у стародавню та середньовічну добу. К., 2001.

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Моноусова Е. История рыцарства: Самые знаменитые битвы. СПб., 2010.

Мортон А. История Англии. М., 1950.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Черчилль У. Рождение Британии. Смоленск, 2007.

Штокмар В. История Англии в средние века. СПб., 2003. 

Тема 5.3. Культура середньовічної Англії

1. Сім’я, побут, мораль у середньовічному англійському суспільстві.

2. Система освіти. Перші університети.

3. Філософська та суспільна думка. Поширення єретичних вчень.

4. Архітектура та мистецтво. Романський та готичний стилі в архітектурі.

5. Література. Рицарський роман. Початки англомовної літератури.

Завдання творчого рівня

1. Доведіть спорідненість ідей Джона Вікліфа з ідеями руху Реформації.

2. Проаналізуйте процес формування англійської літературної мови.

3. Порівняйте особливості англійського і континентального готичного стилю та визначте особливості англійської готики.

Теми для рефератів

Джефрі Чосер – батько англійської поезії.

Англійський першодрукар Кекстон.

Джон Вікліф і Джон Болл.

Кембридж і Оксфорд – перші англійські університети.

Зародження гуманістичної культури в Англії.

Література

Галушко К.Ю. Історія, географія, культура Англії у стародавню та середньовічну добу. К., 2001.

Алексеев М.И. Литература средневековой Англии и Шотландии. М., 1984.

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Квеннелы Ч.Г.Б. и М. История повседневной жизни Англии: 1066-1499. Смоленск, 2006.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории. Смоленск, 2001.

Черчилль У. Рождение Британии. Смоленск, 2007.

Штокмар В. История Англии в средние века. СПб., 2003. 

Тема 6.1. Англійська Реформація

1. Внутрішня політика Генріха VIII. Причини англійської Реформації.

2. Особливості руху Реформації в Англії.

3. Поглиблення Реформації за доби Едуарда VI.

4. Католицька реакція середини XVI ст. Марія Кривава.

5. Оформлення англіканської церкви за доби Єлизавети Тюдор.

Завдання творчого рівня

1. Поясніть, чому англійська Реформація не мала характер народного руху.

2. Поясніть, чому Марії Тюдор не вдалося відновити католицьку церкву в Англії.

3. З’ясуйте особливості англіканської церкви.

Теми для рефератів

Роль сімейного життя Генріха VIII у внутрішній і зовнішній політиці Англії.

Єлизавета І.

Парламентське життя за доби Тюдорів.

Література

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

Бураков Ю., Питльована Л. Нариси історії Англії Нового часу. Львів, 2003.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Ивонин Ю.Е., Ивонина Л.И. Властители судеб. Смоленск, 2004.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Мортон А. История Англии. М., 1950.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории. Смоленск, 2001.

Черчилль У. Британия в Новое время (ХVІ-ХVІІ вв.). Смоленск, 2006.

Штокмар В. История Англии в средние века. СПб., 2003.

Эриксон К. Мария Кровавая. М., 2008.

Эриксон К. Елизавета І. М., 2005. 

Тема 6.2. Культура Англії доби Відродження

1.Гуманізм і Північне Відродження. Томас Мор. Еразм Роттердамський.

2.Доба розквіту англійського театру. Шекспір.

3.Наука, техніка, філософія.

4.Архітектура і живопис.

Завдання творчого рівня

1. Поясніть, що таке Відродження як явище культури.

2. Поясніть особливості Північного Відродження.

3. Визначте особливості розвитку англійської культури у добу Відродження.

4. Проаналізуйте, які явища мистецтва досягли найбільшого розвитку в Англії єлизаветинської доби і чому.

Теми для рефератів

Шекспірівське питання.

Тюдорівський міф.

«Утопія» Томаса Мора: комунізм чи знущання над утопіями?

Література

Барг М. Шекспир и история. М., 1989.

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

История всемирной литературы. Т.3. М., 1987.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Кудрявцев О. Ренессансный гуманизм и Утопия. М., 1991.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории. Смоленск, 2001.

Штокмар В. История Англии в средние века. СПб., 2003. 

Тема 6.3. Монархія Стюартів (1603-1640)

1. Встановлення династії Стюартів. Яків І.

2. Правління Карла І. Наростання суспільної кризи.

3. Англійська еміграція у Північну Америку у ХVІІ ст.

Завдання творчого рівня

1. Поясніть, у чому причина конфлікту між поглядами Стюартів та англійського суспільства на природу королівської влади.

2. Поясніть, у чому полягав конфлікт між англіканською церквою і пуританами.

3. Поясніть, чому безпарламентське правління було можливо тільки у мирний період історії Англії.

4. З’ясуйте, чому за правління Стюартів у парламенті з’являється опозиція.

Теми для рефератів

Суспільне життя в Англії у першій половині ХVІІ ст.

Пуританізм – ідеологія буржуазії і джентрі.

Література

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

Бураков Ю., Питльована Л. Нариси історії Англії Нового часу. Львів, 2003.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Мортон А. История Англии. М., 1950.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории. Смоленск, 2001.

Черчилль У. Британия в Новое время (ХVІ-ХVІІ вв.). Смоленск, 2006.

Тема 7.1. Протекторат Олівера Кромвеля

1. Причини встановлення Протекторату О.Кромвеля.

2. Внутрішня політика Протекторату. «Інструмент управління».

3. Зовнішня політика Англії доби революції.

Завдання творчого рівня

1. Визначте соціальну базу режиму Протекторату.

2. Покажіть, як змінювалась роль армії під час революції.

3. Поясніть, чому режим Протекторату викликав невдоволення англійського суспільства.

4. Поясніть, чому не вдалося встановити спадковий протекторат в Англії.

5. Проаналізуйте форми політичного режиму, які дала революція.

Теми для рефератів

Олівер Кромвель – лідер Англійської революції.

Рух діггерів і левеллерів під час Англійської революції 1640-1660 рр.

«Армія нового зразка» та її роль у перемозі революції.

Література

Барг М. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1989.

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

Бураков Ю., Питльована Л. Нариси історії Англії Нового часу. Львів, 2003.

Всемирная история. Эпоха Английской революции. М., 2000.

Европа. ХVІІ век. М., 1997.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Ковард Б. Оливер Кромвель. Ростов-на-Дону, 1997.

Мортон А. История Англии. М., 1950.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Павлова Т. Кромвель.

Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории. Смоленск, 2001.

Черчилль У. Британия в Новое время (ХVІ-ХІІV вв.). Смоленск, 2006. 

Тема 8.1. Доба Реставрації (1660-1688)

1. Причини Реставрації монархії Стюартів у 1660 р. Бредська декларація.

2. Спроби посилити королівську владу за правління Карла ІІ.

3. Інтелектуальне і релігійне життя доби Реставрації.

4. Суспільна криза за доби Якова ІІ.

Завдання творчого рівня

1. З’ясуйте наслідки та уроки двох англійських революцій. Покажіть їхні позитивін та негативні результати для життя країни.

2. Поясніть, чому Бредська декларація є кроком до встановлення конституційної монархії в Англії.

3. Поясніть причини наростання суспільного невдоволення за правління Якова ІІ.

Теми для рефератів

Зародження перших парламентських партій в Англії.

Вільгельм Оранський.

Література

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

Бураков Ю., Питльована Л. Нариси історії Англії Нового часу. Львів, 2003.

Европа. ХVІІ век. М., 1997.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Кут С. Августейший мастер выживания. Жизнь Карла ІІ. М., 2004.

Мортон А. История Англии. М., 1950.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории. Смоленск, 2001.

Черчилль У. Британия в Новое время (ХVІ-ХVІІ вв.). Смоленск, 2006.

Юм Д. Англия под властью дома Стюартов. Т.2. СПб., 2002. 

Тема 8.2. Індустріальна революція в Англії

1. Передумови промислового перевороту в Англії.

2. Початок промислового перевороту у текстильній промисловості. Винайдення перших верстатів.

3. Соціальні зрушення в англійському суспільстві внаслідок індустріальної революції.

4. Політичні результати промислового перевороту.

Завдання творчого рівня

1. Поясніть, чому Англія стала першою країною, де розпочалась індустріальна революція.

2. Поясніть, якими є ознаки промислового перевороту та індустріального суспільства.

3. З’ясуйте, як вплинула створення системи шляхів і каналів на розвиток англійської економіки.

4. Доведіть, що на середину ХІХ ст. політична система Великої Британії не відповідала новим соціальним реаліям.

Теми для рефератів

Рух луддитів.

Аграрний переворот в Англії.

Вплив винайдення парової машини Джеймса Уатта на суспільний розвиток.

Література

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

Бураков Ю., Питльована Л. Нариси історії Англії Нового часу. Львів, 2003.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Мортон А. История Англии. М., 1950.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории. Смоленск, 2001. 

Тема 8.3. Англійська культура і наука георгіанської доби

1. Особливості розвитку англійської культури ХVІІІ-ХІХ ст.

2. Наукова, філософська та суспільна думка доби англійського Просвітництва.

3. Англійський живопис ХVІІІ ст. Хогарт. Гейнзборо. Рейнольдс.

4. Англійська література ХVІІІ ст. Розвиток драматургії.

Завдання творчого рівня

1. З’ясуйте особливості англійського Просвітництва.

2. Поясніть, як відбилися політичні процеси в Англії ХVІІІ ст. в англійській літературі.

Теми для рефератів

Доба Просвітництва в Англії.

Розвиток економічної науки. Адам Сміт.

Література

Аникин А. Адам Смит. М., 1968.

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

Герман М. Хогарт. М., 1971.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории. Смоленск, 2001. 

Тема 9.1. Війна північноамериканських колоній за незалежність. Утворення США

1. Колонізація Америки європейцями.

2. Передумови американської революції.

3. Війна північноамериканських колоній за незалежність (1775-1883).

4. Становлення США в останній третині ХVІІІ ст.

Завдання творчого рівня

1. Поясніть, чому англійська еміграція у Північну Америку часто мала релігійний характер.

2. З’ясуйте, чим відрізнялись північноамериканські колонії Британії від решти її колоніальних володінь.

Теми для рефератів

«Мейфлауер».

Бостонське чаювання.

Діяльність Дж.Вашингтона.

Література

Вард Г. История США. М., 2009.

Тема 10.1. Англійська культура і наука вікторіанської доби

1. Суспільство і мораль вікторіанської доби.

2. Розвиток природничих наук в Англії у ХІХ ст.

3. Англійська література ХІХ ст.

4. Розвиток живопису. Прерафаеліти.

Завдання творчого рівня

1. З’ясуйте вплив колоніальної політики Великої Британії на розвиток суспільної моралі.

2. Поясніть витоки терміну «прерафаеліти».

3. Проаналізуйте розвиток англійського романтизму.

Теми для рефератів

Життя і творчість Байрона.

Прерафаеліти

Ідеологія джингоїзму.

Література

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Моруа А. Байрон. М., 2000.

Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории. Смоленск, 2001. 

Тема 10.2. Розвиток США, Канади та Австралії у ХІХ ст.

1. Розвиток США у першій половині ХІХ ст. Наростання протиріч між Півднем і Північчю.

2. Громадянська війна 1861-1865 рр. і Реконструкція у США.

3. «Позолочена доба» у США (1877-1901).

4. Розвиток Канади у ХІХ ст. Канадська конфедерація.

5. Британська колонізація Австралії.

Завдання творчого рівня

1. Поясніть, як вплинула перемога північних штатів у громадянській війні на розвиток США.

2. Проаналізуйте причини, які змусили Велику Британію дозволити Канаді сформувати власний уряд.

Теми для рефератів

Історія рабства в Америці.

Президент США Авраам Лінкольн.

Британська колонізація Австралії. Джеймс Кук.

Література

Вард Г. История США. М., 2009.

Данилов С.Ю. История Канады. М., 2006.

Иванян Э.А. История США. М., 2006.

Кулышев Ю. Канада. М., 1989. 

Тема 11.1. Велика Британія у роки Першої світової війни

1. Вступ Великої Британії до військового блоку Антанта.

2. Початок Першої світової війни. Причини участі Британії у війні.

3. Хід Першої світової війни. Західний фронт.

4. Наслідки війни для політики та економіки Британії.

Завдання творчого рівня

1. Поясніть, чому Велика Британія відмовилась від політики «блискучо ізоляції» і вступила до військового блоку.

2. Поясніть, у чому полягали протиріччя між Великою Британією та Німеччиною.

Теми для рефератів

Британська дипломатія напередодні і під час Першої світової війни.

Внутрішня політика англійського уряду під час Першої світової війни.

Література

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Мортон А. История Англии. М., 1950.

Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ в. Ч.1: 1900-1945. М., 2003.

Уткин А. Первая мировая война. М., 2001. 

Тема 12.1. Велика Британія у роки Другої світової війни

1. Причини і початок Другої світової війни. Положення Великої Британії напередодні війни.

2. «Битва за Англію».

3. Участь Великої Британії в Антигітлерівській коаліції.

4. Наслідки Другої війни для Великої Британії.

Завдання творчого рівня

1. Покажіть шлях Великої Британії до Другої світової війни.

2. Поясніть, що завадило Гітлеру розпочати сухопутні військові дії проти Великої Британії.

Теми для рефератів

Вінстон Черчілль.

«Битва за Англію».

Література

Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008.

Дейтон Л. Битва за Англию // От Мюнхена до Токийского залива. М., 1992.

История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. М., 2008.

Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1978.

Мортон А. История Англии. М., 1950.

Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ в. Ч.1: 1900-1945. М., 2003.

Трухановский В. Новейшая история Англии. М., 1958.

Трухановский В. Уинстон Черчилль. М., 1968.

Уткин А.Н. Уинстон Черчилль – победитель двух войн. М., 1999.

Черчилль У. Вторая мировая война: в 3 т. М., 1991. 

Тема 13.1. Розвиток США, Канади та Австралії у першій половині ХХ ст.

1. Розвиток США на початку ХХ ст. Перша світова війна. Доба «проспериті».

2. «Велика депресія» та «новий курс» Ф.Рузвельта.

3. Розвиток Канади у першій половині ХХ ст.

4. США і Канада під час Другої світової війни.

3. Австралія у першій половині ХХ ст.

Завдання творчого рівня

1. З’ясуйте причини і наслідки «Великої депресії» та її вплив на розвиток світової економіки.

2. Проаналізуйте наслідки участі США у двох світових війнах.

Теми для рефератів

США у Першій світовій війні.

«Новий курс» президента Рузвельта.

Дипломатія США у міжвоєнний період.

Література

Вард Г. История США. М., 2009.

Данилов С.Ю. История Канады. М., 2006.

Иванян Э.А. История США. М., 2006.

Кулышев Ю. Канада. М., 1989.

Мальков В.Л. Франклин Рузвельт. Проблемы внутренней политики и дипломатии. М., 1988.

Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ в. Ч.1: 1900-1945. М., 2003.

Уткин А. Дипломатия Франклина Рузвельта. Свердловск, 1990.

Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт: человек и политик. М., 1969. 

Тема 13.2. США, Канада та Австралія у другій половині ХХ – на початку ХІХ ст.

1. США після Другої світової війни. Початок «холодної війни».

2. Політичний простір США у 1979-1990-х рр. Кінець біполярного світу.

3. Розвиток Канади та Австралії у другій половині ХХ ст.

4. «Pax Americana» на межі ХХ-ХХІ ст.

Завдання творчого рівня

1. Проаналізуйте процес становлення США як наддержави.

2. Покажіть причини і наслідки «холодної війни» для США. Поясніть значення цього терміну.

3. Поясніть причини деполяризації сучасного світу та висвітліть роль США у цьому процесі.

Теми для рефератів

Джон Кеннеді.

Рух за громадянські права у США. Мартін Лютер Кінг.

Рональд Рейган і «рейганоміка».

Література

Вард Г. История США. М., 2009.

Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки. 1945-2002. К., 2004.

Данилов С.Ю. История Канады. М., 2006.

Иванян Э.А. История США. М., 2006.

Иванян Э. Рональд Рейган: хроника жизни и времени. М., 1991.

Кулышев Ю. Канада. М., 1989.

Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ в. Ч.2: 1900-1945. М., 2001.

Рейган Р. Жизнь по-американски. М., 1992. 

Розподіл балів, які отримують студенти

Вивчення дисципліни завершується написанням студентами модульної контрольної роботи, під час якої перевіряється засвоєння студентами програмного матеріалу курсу, винесеного як на аудиторну, так і на самостійну роботу. Модульна контрольна робота (МКР) оцінюється у 100-бальній шкалі. Для цього кожне питання МКР оцінюється у 4-бальній шкалі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)), потім встановлюється середнє арифметичне з цих оцінок з округленням до десятої частки. Середньоарифметичне значення помножується на 20. Результат є семестровим рейтинговим балом у 100-бальній шкалі, якому відповідає оцінка за шкалою ЄКТС:

90 – 100 балів    –             А

82 – 89 балів       –             В

75 – 81 бал         –             С

66 – 74 бали       –             D

60 – 65 бали       –             Е

59 балів і нижче –             FX.

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 60 і вище, отримують відмітку про залік «зараховано» і відповідну оцінку в шкалі ЄКТС без складання заліку. Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік і в разі успішного складання їм виставляється відмітка про залік «зараховано» в національній шкалі, а в шкалі ЄКТС – «E» та бал 60. Якщо студент під час заліку отримав відмітку про залік «не зараховано», то йому в залікову відомість виставляється відмітка про залік «не зараховано» в національній шкалі, оцінка «FX» – у шкалі ЄКТС та його підсумковий  рейтинговий бал за дисципліну. 

VІ. Зразки завдань до модульного контролю

Варіант 1

1. Дайте оцінку політичній діяльності Альфреду Великому (Рівень В).

2. Англія на початку ХХ ст. (Рівень А).

3. Обгрунтуйте ставлення європейських держав до Великої Британії напередодні і під час Другої світової війни на основі аналізу їх зовнішньої політики у зазначений час (Рівень С). 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи: 

До кожного варіанта модульної контрольної роботи входить по три питання, що відповідають репродуктивному (рівень А), алгоритмічному (рівень В) й творчому (рівень С) рівням складності

Відповідь на питання репродуктивного рівня (рівень А) оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується у навчальному матеріалі, вміє застосовувати навчальну інформацію для осмисленого відтворення історичних подій. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповідати на запропоновані питання з обов’язкової програми навчання,  але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення при відтворенні стандартної ситуації. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Відповідь на питання алгоритмічного рівня (рівень В) оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується в учбовому матеріалі, вміє аналізувати, порівнювати, робить аргументовані висновки, застосовувати навчальну інформацію для осмислення стандартних ситуацій. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповідати на запропоновані питання з обов’язкової програми навчання, вміти робити аналіз і висновки, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення й розв’язання стандартної ситуації. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Відповідь на питання творчого рівня (рівень С) оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується в учбовому матеріалі, усвідомлено застосовує освоєну навчальну й наукову інформацію для осмислення нестандартних проблем, творчо застосовує теоретичний апарат дисципліни, вміє аналізувати різні концепції, робить аргументовані висновки, демонструє власне бачення проблеми й шляхів її розв’язання, розглядає історію України в контексті світової історії. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповідати на запропоновані питання, демонструючи творчий підхід до виконання поставленого завдання й вільне володіння навчальною інформацією, вміти робити аналіз нестандартних ситуацій і висновки, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Модульна контрольна робота (МКР) оцінюється у 100-бальній шкалі. Для цього кожне питання МКР оцінюється у 4-бальній шкалі ( ”відмінно” (5), ”добре” (4), ”задовільно” (3), ”незадовільно” (2)), потім встановлюється середнє арифметичне з цих оцінок з округленням до десятої частки. Середньоарифметичне значення помножується на 20. Результат є семестровим рейтинговим балом у 100-бальній шкалі, якому відповідає оцінка за шкалою ЄКТС. 

90-100 балів – А

82-89 балів   -  В

75-81 бал      -  С

66-74 бали    -  D

60-65 балів   -  Е

59 балів і нижче – FX

Неявка на МКР – 0 балів 

VІІ. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковою формою контролю навчальних досягнень студентів з курсу  являється залік.

Відмітка про залік у національній шкалі („зараховано”, „не зараховано”) та оцінка в шкалі ЄКТС виставляється на підставі семестрового рейтингового бала студента за дисципліну таким чином:

90-100 балів – А

82-89 балів – В

75-81 бал – С

66-74 бали – D

60-65 балів – Е

59 балів і нижче – FX

Студенти, мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 60 і вище, отримують відмітку про залік «зараховано» і відповідну оцінку в шкалі ЄКТС без складання заліку.

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік і в разі успішного складання їм виставляється відмітка про залік «зараховано» в національній шкалі, а в шкалі ЄКТС – Е та бал 60. Якщо студент під час заліку отримав відмітку про залік «не зараховано», то йому в залікову відомість виставляється відмітка про залік «не зараховано» в національній шкалі, оцінка FX – у шкалі ЄКТС та його семестровий рейтинговий бал за дисципліну. 

Структура заліку.

Змістом заліку як форми підсумкового контролю виступає поняттєве, фактологічне, концептуальне та орієнтовно-уявленнєве знання згідно з темами програми теоретичної підготовки.

Зі студентами, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче залік проводиться у формі індивідуальної бесіди з викладачем, яка передбачає змістовні відповіді на поставлені запитання залікового завдання.  Базою для системи завдань є коло теоретичних та практичних проблем, що розглядались протягом семестру в процесі вивчення певних тем модуля, а також матеріал, що передбачався програмою самостійної роботи студентів.

Залікове завдання складається з трьох питань, які хронологічно охоплюють весь матеріал курсу: одне питання ‑ репродуктивного рівня складності, друге ‑ алгоритмічного й третє питання ‑ творчого рівня складності.

В процесі відповіді студент повинен:

– вичерпно відповісти на питання залікового завдання;

– продемонструвати вміння аналізувати, зіставляти, пов’язувати історичні події минулого і сучасності;

– робити аргументовані висновки, давати самостійні оцінки історичним явищам і подіям;

– логічно і послідовно висловлювати свої думки;

– показати вміння користуватись історичною термінологією

Зразок залікового завдання

Варіант №5

 1. Охарактеризуйте політичні розвиток Англії у добу гептархії. (Рівень А)

 2. Поясніть, яким чином підписання «Великої хартії вольностей» поклало початок розвитку традиції захисту громадянських свобод (Рівень В).

 3. На основі  аналізу військово-політичної ситуації в Європі наприкінці Першої світової війни та у повоєнний час, дайте власну оцінку причин участі Великої Британії у Другій світовій війні (Рівень С).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Відповідь на питання репродуктивного рівня оцінюється на “відмінно”, коли студент дає вичерпну відповідь на поставлене питання, демонструє знання фактологічного матеріалу, основних теоретичних проблем курсу, вміє застосовувати навчальну інформацію для осмисленого відтворення історичних подій. Оцінка “добре” передбачає в цілому правильну відповідь на поставлене питання “Задовільно” виставляється при наявності окремих помилок при висвітленні фактологічного матеріал) і даної проблеми. “Незадовільно” -  за грубі помилки у висвітленні історичних подій, явищ та персоналій  або повне незнання програмного матеріалу.

Відповідь на питання алгоритмічного рівня оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується в учбовому матеріалі, вміє аналізувати, порівнювати, робить аргументовані висновки, застосовувати навчальну інформацію для осмислення стандартних ситуацій. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповідати на запропоновані питання з обов’язкової програми навчання, вміти робити аналіз і висновки, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення й розв’язання стандартної ситуації. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Відповідь на питання творчого рівня оцінюється на "відмінно", коли студент вільно орієнтується в учбовому матеріалі, усвідомлено застосовує освоєну навчальну й наукову інформацію для осмислення нестандартних проблем, творчо застосовує теоретичний апарат дисципліни змістовно та логічно викладає матеріал, максимально дотримується хронології історичних подій і явищ, вміє аналізувати різні концепції, робить аргументовані висновки, вичерпно відповідає на додаткові запитання викладача, розглядає історію України в контексті світової історії, дає вичерпну характеристику визначним діячам України та європейського світу, їх ролі і місцю в історичному процесі, творчо застосовує теоретичний апарат дисципліни. На оцінку "добре" студент повинен чітко відповісти на запропоновані питання, вміти робити аналіз і висновки, але на додаткові запитання викладача відповідає з деякими погрішностями. Оцінка "задовільно" ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення.

"Незадовільно" - за грубі помилки в оцінці тих чи інших історичних подій, явищ та персоналій й повне незнання програмного матеріалу.

На заліку оцінка “зараховано” виставляється в тому разі, якщо вона відповідає параметрам “відмінно”, “добре”, “задовільно” (“відмінно ” при отриманні оцінок “5”, “5”, “5”; “4”. “5”, “5”; “5”, “4”. “5”; “добре ” - “5”, “4”,“4”; “4”, “4”, “5 ”;“3”, “4”, “5”; “задовільно ” - “5”, “3”, “3”; “3”; “4”, “4”; “3”. “3”. “3”).

Оцінка “не зараховано ” виставляється, коли студент дає відповідь лише на одно з трьох питань білету. допускає грубі помилки в оцінці тих чи інших історичних подій, явищ та персоналій або демонструє повне незнання програмного матеріалу. У такому разі оцінка відповідає параметрунезадовільно ” (“3” “З”, “2”; “2”, “З”, “З”; “2”, “2”, “2”). 

Орієнтовні питання до заліку

 1. Нормандське завоювання та його наслідки.

 2. Великобританія в системі військових блоків початку ХХ століття.

 3. Поясніть, яким чином географічні чинники могли вплинути на історичний розвиток Британських островів.

 4. Участь Англії у Столітній війні. Її наслідки.

 5. Великобританія в Антигітлерівській коаліції.

 6. Спробуйте визначити впливи культури британські кельтів на сучасну культуру англомовних країн.

 7. Соціально-економічні та політичні процеси у ХІХ ст.

 8. Кліматичні умови Британських островів.

 9. Спробуйте визначити, які висновки зробили англійці з результатів революції 1640-1660 рр.

 10. 10.    Соціально-економічний розвиток у XVI ст.

 11. Консервативні реформи М.Тетчер та Д.Мейджора. Британський неоконсерватизм.

 12. Спробуйте визначити впливи культури Англії англосаксонської доби на сучасну культуру англомовних країн.

 13. Правління перших Стюартів. Причини Англійської революції.

 14. Англо-українські відносини у 20-му ст.

 15. Мистецтво та архітектура середньовічної Британії. Спробуйте визначити культурні впливи англійського середньовіччя на сучасну британську культуру.

 16. Особливості англійського абсолютизму.

 17. Президентство Б.Клінтона. Особливості зовнішньої та внутрішньої політики.

 18. Історичні регіони Британії. Походження їх назв. Спробуйте пояснити живучість регіональних відмінностей Великобританії в культурі і традиціях.

 19. Участь Англії у Великих географічних відкриттях.

 20. Сучасні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку англосаксонських країн, їх ролі в світі.

 21. Середньовічна англійська література. Визначте її впливи на британську культуру подальших століть.

 22. Основні етапи Англійської революції.

 23. Неоконсервативний курс Р.Рейгана та Дж.Буша. Особливості зовнішньої та внутрішньої політики.

 24. Романський та готичний стилі в англійській архітектурі.

 25. Зовнішня політика Англії доби Революції.

 26. Сучасна економічна географія Канади. Державний устрій.

 27. Особливості Північного Відродження. Англійська культура 16 ст. Визначте впливи останньої на культуру Британії подальших століть.

 28. Англосаксонське завоювання.

 29. Сучасна економічна географія Австралії та Нової Зеландії. Державний устрій.

 30. Англійська література і театр доби Відродження. Їх впливи на англійську культуру подальших століть.

 31. Історичний розвиток Уельсу в добу Середньовіччя

 32. Великобританія - провідна світова держава. Зовнішня політика к. ХІХ ст. – у 1914 р.

 33. Англійське мистецтво доби Відродження. Визначте їх впливи на англійську культуру подальших століть.

 34. Європейська політика Великобританії доби Французької революції та наполеонівських війн.

 35. Американсько-українські відносини. Українська діаспора в США.

 36. Матеріальна культура та розвиток технологій у XVI ст. Яке значення мав розвиток технологій у цей час на подальший технічний прогрес.

 37. Англійська Реформація. Її наслідки.

 38. Великобританія у Другій світовій війні. Битва за Англію. В.Черчілль.

 39. Англійська культура георгіанської доби. Який вплив вона мала на британську культуру подальших століть.

 40. 40.    Англійська культура вікторіанської доби. “Острівна ментальність”.

 41. Дві моделі економічного розвитку США у І пол. ХІХ ст.

 42. Сутність англійського консерватизму та лібералізму у ХІХ ст. Спробуйте визначити внесок англійського лібералізму та консерватизму у становлення сучасних уявлень про права людини.

 43. Політичні партії та угруповання доби Революції.

 44. Зовнішня політика Великобританії у XVIII ст. Війна за незалежність американських колоній. Формування Британської колоніальної імперії. Спробуйте визначити те позитивне і негативне, що дало британське урядування колоніям.

 45. Українці в Канаді. Канадсько-українські відносини.

 46. Промисловий переворот та його вплив на соціальний розвиток Великобританії.

 47. Протекторат О.Кромвеля.

 48. Реформи уряду К.Еттлі. Спробуйте пояснити причину кризових явищ у британській економіці 1950-1970-х рр.

 49. Найдавніше населення Британії.

 50. Боротьба із скандинавськими вторгненнями. Область Датського права. Король Альфред.

 51. Британська культура у 1900-1939 рр. спробуйте визначити політико-культурний “надлом” Британії у міжвоєнну добу.

 52. Зовнішня політика Англії доби Тюдорів.

 53. США у 1865-1917 рр. Партійна система. Соціально-економічний розвиток. Зовнішня політика.

 54. Британська культура в добу постмодерна. Спробуйте пояснити сутність поняття “після сучасності” (постмодерн)

 55. Економіка Англії доби Середньовіччя.

 56. Початок Холодної війни. Роль Великобританії у біполярному світі. Визначте позитивне і негативне, на вашу думку, в проамериканській політиці сучасної Британії.

 57. Регіони США. Особливості соціально-економічного розвитку та етнічного складу.

 58. Зародження традиції громадянських свобод в Англії. Парламент. Велика хартія вольностей.

 59. Війна за незалежність північноамериканських колоній. Утворення США. Декларація незалежності.

 60. Римська Британія. Романізація. Поясніть, який вплив мала римська культура на подальший культурний розвиток Британії.

 61. Перша світова війна. Її причини, наслідки для Британії.

 62. Відносини Великобританії та Європейського співтовариства у 1950-1970-х рр.

 63. Американська культура ІІ пол. ХХ ст. Поп-культура. Рок-культура. Постмодернізм. Сексуальна революція. Що, на вашу думку, виявилося найтривалішим спадком “культурної революції” 1960-х років.

 64. Економічна географія сучасної Великобританії.

 65. Суспільно-економічні процеси у Великобританії у міжвоєнну добу.

 66. Американська культура у ХІХ ст. Наскільки велика “самостійна вага” американської культури 19 століття у порівнянні з британськими впливами.

 67. Державний устрій Сполученого королівства. Регіональна політика.

 68. Правління Єлизавети Тюдор. Внутрішня та зовнішня політика королівської влади.

 69. Доктрина Монро та зовнішня політика США у І пол. ХІХ ст. Спробуйте визначити “щирість” загальнодемократичних і ліберальних гасел в офіційному обґрунтуванні американської зовнішньої політики 19-20 ст.

 70. Основні етапи історичного розвитку Канади. Квебекська проблема.

 71. Доба семи королівств. Християнізація Англії.

 72. Великобританія у системі міжнародних відносин 1920-1930-х рр. Чи був корисним для Британії 1930-х рр. пацифізм у зовнішній політиці?

 73. Історичний розвиток Шотландії в добу Середньовіччя

 74. Владні, судові та церковні установи Англії VI-XV ст.

 75. Криза та розпад Британської колоніальної імперії. Створення Британської співдружності. Чим було (і чи було) корисним в якомусь сенсі британське панування в колоніях?

 76. Особливості англійського феодалізму.

 77. США у 1917-1941 рр. Участь у першій світовій війні. Процвітання 1920-х та “Велика депресія”. Новий курс Ф.Рузвельта.

 78. Сучасні тенденції розвитку британського суспільства. Ольстерська проблема. Як, на вашу думку, можливо взагалі розв’язати ольстерський конфлікт.

 79. Зовнішня політика Англії в ХІ-XIII ст.

 80. Внутрішня та зовнішня політика уряду Т.Блера. Неолейборизм.

 81. Політичні та економічні процеси у США ІІ пол. ХХ ст. Становлення постіндустріального суспільства. Спробуйте визначити позитивні та негативні риси постіндустріального суспільства.

 82. Суспільно-політичний розвиток Англії у XV ст. Війна Троянд.

 83. Причини, хід та наслідки громадянської війни у США.

 84. Участь США у другій світовій війні. Що, на вашу думку, необхідно країні, щоб стати наддержавою (на прикладі США років війни)?

 85. Встановлення династії Тюдорів. Політика Генріха VII.

 86. Правові підстави політичного устрою США. Конституція США. Білль про права.

 87. Складання традицій демократії та парламентаризму у ХІХ ст.  Парламентські реформи. Чартизм. Чому, на вашу думку, в Англії не відбувалось революцій після 17 століття?

 88. “Славна революція”. Становлення партійно-політичної системи Великобританії. Торі і віги.

 89. Становлення США як наддержави. Початок “холодної війни”. Основні етапи зовнішньої політики у 1945-1981 рр.

 90. Основні етапи історичного розвитку Австралії та Нової Зеландії. Проблема статусу корінного населення. Що, на вашу думку, поєднує англомовні країни світу (окрім мови)? 

Рекомендована література

Базова

 1. Блэк Дж. История Британских островов. – СПб., 2008.

 2. Брендон П. Упадок и разрушение Британской империи. 1787-1997. – М., 2010.

 3. Бураков Ю., Питльована Л. Нариси історії Англії Нового часу. – Львів, 2003.

 4. Вард Г. История США. – М., 2009.

 5. Галушко К.Ю. Історія, географія, культура Англії у стародавню та середньовічну добу. – К., 2001.

 6. Галушко К.Ю. Кельтская Британия: племена, государства, династии с древности до конца ХV в. – К., 2005.

 7. Данилов С.Ю. История Канады. – М., 2006.

 8. Дэниел К. Англия: история страны. – М., 2007.

 9. Иванян Э.А. История США. – М., 2006.

 10. История Великобритании / Под ред. Кеннета О.Моргана. – М., 2008.

 11. Кертман Л. География, история, культура Англии. – М., 1979.

 12. Кулышев Ю. Канада. – М., 1989.

 13. Маккормак Дж. Історія Ірландії. – К., 2006.

 14. Малашенок Г.П. Государственный строй Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. – К., 1989.

 15. Мортон А. История Англии. – М., 1950.

 16. Никифоров А.С.Государственный строй США. – М., 1975.

 17. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ в. Ч.1: 1900-1945. – М., 2003.

 18. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ в. Ч.2: 1945-2000. – М., 2001.

 19. Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. – М., 1959.

 20. Польская Н.М. Великобритания. – М., 1986.

 21. Тревельян Дж. Социальная история Англии. – М., 1959.

 22. Трухановский В. Новейшая история Англии. – М., 1958.

 23. Черчилль У. Британия в Новое время (ХVІ-ХVІІ вв.). – Смоленск, 2006.

 24. Черчилль У. Рождение Британии. – Смоленск, 2007.

 25. Шервуд Е. От англосаксов к англичанам. – М., 1988.

 26. Штокмар В. История Англии в средние век. –  СПб., 2003. 

Допоміжна 

 1. Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии. – М., 1984.

 2. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. – М., 1989.

 3. Басовская Н. Столетняя война: лев против лилии. – М., 2007.

 4. Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. – СПб., 2001.

 5. Виноградов В. Британский лев на Босфоре. – М., 1989.

 6. Виноградов В. Девид Ллойд-Джордж. – М., 1972.

 7. Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. – М., 1984.

 8. Глебов А.Г. Англия в раннее средневековье. – СПб., 2007.

 9. Горелов М.М, Датское и нормандское завоевания Англии в ХІ веке. – СПб., 2007.

 10. Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. – М., 1959.

 11. Джуэтт С.О. Завоевание Англии норманнами. – Минск, 2003.

 12. Зверева Г.И. История Шотландии. – М., 1987.

 13. Ивонин Ю.Е., Ивонина Л.И. Властители судеб. Смоленск, 2004.

 14. Квеннелы Ч.Г.Б. и М. История повседневной жизни Англии: 1066-1499. – Смоленск, 2006.

 15. Кертман Л. Дж.Чемберлен и сыновья. – М., 1991.

 16. Ковард Б. Оливер Кромвель. – Ростов-на-Дону, 1997.

 17. Крылов Н.С. – Английское государство. М., 1981.

 18. Кут С. Августейший мастер выживания. Жизнь Карла ІІ. – М., 2004.

 19. Левицкий А.Я. Город и феодализм в Англии. – М., 1987.

 20. Маклинн Ф. 1759. Год завоевания Британией мирового господства. – М., 2009.

 21. Матвеев В.А. Британия вчера и сегодня. – М., 1989.

 22. Мельникова Е. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе. – М., 1987.

 23. Овчинников В. Корни дуба. Размышления об Англии и англичанах. – М., 1986.

 24. Перруа Э. Столетняя война. – М., 2006.

 25. Роуз К. Король Георг V. – М., 2005.

 26. Савело К. Раннефеодальная Англия. – Л., 1977.

 27. Сапрыкин Ю.М. От Чосера до Шекспира: этические и политические идеи в Англии. – М., 1985.

 28. Трухановский В. Уинстон Черчилль. – М., 1968.

 29. Трухановский В. Антони Иден. – М., 1976.

 30. Удэн Б. Лондон: Биография Лондона. – СПб., 2008.

 31. Флори Ж. Ричард Львиное Сердце. Король-рыцарь. – СПб., 2008.

 32. Хибберт К. Адмирал Нельсон. Частная жизнь. – М., 2008.

 33. Хибберт К. Королева Виктория. – М., 2005.

 34. Черчилль У. Вторая мировая война. 3т. – М., 1990-1991.

 35. Шальнев В.А. Британия: «меж строк» неписаной конституции. – М.,1982.

 36. Шлезингер А. Циклы американской истории. – М., 1991.

 37. Эриксон К. Елизавета І. – М., 2005.

 38. Эриксон К. Мария Кровавая. – М., 2008.

 39. Юм Д. Англия под властью дома Стюартов. – Т. 1, 2. СПб., 2001-2002. 

Інформаційні ресурси

Сайт «Образовательные ресурсы Интернета. История». – Режим доступу: http://www.alleng.ru/edu/hist2.htm.

Сайт «Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада». – Режим доступу: http://www.vostlit.info.

Сайт «Средние века и Возрождение». – Режим доступу: http://svr-lit.niv.ru/.

Сайт «Атлас всемирной истории». – Режим доступу: http://historyatlas.narod.ru/.

Сайт «Портал о странах и народах мира». – Режим доступу: http://www.portalostranah.ru/.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!