Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2321 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Організація баз даних та знань, НТУУ КПІ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Організація баз даних та знань, НТУУ КПІ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Кафедра автоматизованих систем обробки інформації і управління 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

до виконання курсової роботи з дисципліни

"ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ"

для студентів денної форми навчання фахового спрямування "Інформаційні управляючі системи та технології", напрям 6.050101 "Комп'ютерні науки"

Укладачі: ст.преп. Попенко В.Д., ас. Родічева О.С.

 

Київ - 2012


1. МЕТА І ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ РОБОТИ

Метою виконання курсової роботи є поглиблення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни «Організація баз даних та знань», набуття вмінь аналізувати опрацьований матеріал, робити відповідні узагальнення ті висновки. Написання курсової роботи дає студентові можливість навчитися самостійно і творчо використовувати наукові джерела та узагальнювати теоретичні положення. 

Основні етапи підготовки та написання курсової роботи:

 1. Вибір теми та осмислення завдання дослідження.

 2. Добір та вивчення літератури, збирання та обробка інформації.

 3. Складання плану роботи.

 4. Написання та оформлення курсової роботи. 

2. ВИБІР ТЕМИ І СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ 

Робота студента з вибору теми мас розпочатися з ознайомлення з тематикою курсових робіт. Орієнтована тематика подається нижче. 

Студенти денної форми навчання мають право вибрати довільну тему, якої немає в тематиці, затвердженій кафедрою, або запропоновану тему. В останньому випадку студенти обирають тему за цифрою порядкового номера журналу навчальних занять. Тема курсової роботи вважається затвердженою, які вона погоджена з викладачем-керівником курсової роботи. 

Описи предметних областей і , відповідно, тем КР знаходяться тут. 

На основі опису предметної області в кожній роботі необхідно виконати наступне.

 1. Розробити ER-діаграму предметної області.

 2. Створити базу даних і наповнити її тестовими даними.

 3. До цієї бази розробити по 2 запити наступних типів:
 • запити від двох або більше таблиць,

 • групуючі запити,

 • запити на оновлення значень.
 1. Розробити необхідні форми введення інформації (1-3).

 2. Розробити форми необхідних звітів (1-3).

 3. Проконтролювати базу на наявність фізичних помилок.

 4. Задати щотижневе автоматичне створення резервних копій.

Виконання кожного з перелічених кроків необхідно відобразити в основній частині тексту курсової роботи. 

Оцінювання курсової роботи

Курсова робота оцінюється по 100-бальній шкалі. Окремо оцінюються кожний з перелічених вище кроків по 12-бальній шкалі, додатково 4-ма балами оцінюється своєчасність виконання роботи (дотримання терміну здачі). 

Вимоги до оформлення роботи

Курсову роботу пишуть українською мовою. Структура роботи:

 • Титульна сторінка,

 • Зміст,

 • Вступ,

 • Розділ основної частини,

 • Висновки,

 • Список літератури,

 • Додатки (у разі необхідності). 

У курсовій роботі потрібно використовувати ілюстративні елементи: таблиці, схеми, діаграми, графіки, лістінги програм тощо. Кожна таблиця повинна мати заголовок, що відображає її зміст. Ілюстративний матеріал (схеми, діаграми, графіки тощо) оформляється таким чином: знизу під ілюстрацією з великої літери пишеться „Рис.” і проставляється його номер. Наприклад: Рис.1.1. – перший рисунок першого розділу. Таблиці повинні також мати аналогічну наскрізну нумерацію. 

У тексті обов’язково мають бути посилання на джерела, з яких були запозичені цитати, цифрова інформація, або просто думки, що наводяться в курсовій роботі. Посилання на джерела рекомендується подавати в квадратних дужках як номер джерела зі списку літератури, та відповідна сторінка. 

Посилання на Інтернет-джерела у списку джерел, приклад: 

3. Основы программной инженерии (по SWEBOK) [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://swebok.sorlik.ru/software_engineering.html 

Курсова робота друкується на аркушах білого паперу формату А4, з однієї сторони.  Поля навколо тексту не менше ніж 30мм ліворуч, 10мм – праворуч, 15мм – угору, 20мм – униз. Нумерація сторінок має бути наскрізною, номер проставляють арабськими цифрами у правому верхньому кутку сторінки, крім титульної. Текст звіту друкується шрифтом Times New Roman 14 пунктів у 1 міжрядковий інтервал. 

Робота має бути представлена до захисту упродовж затвердженого терміну. Захист звіту розглядається як допуск до заліку. Робота, виконана неналежним чином, або така, що не відповідає варіанту завдання, до захисту не приймається. 

Студенти, що не захистили курсову роботу, до екзамену не допускаються. 

3. ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Робота повинна мати чітку і логічну структуру з відповідними складовими елементами. Традиційно курсова робота складається зі вступу, основної частини та висновків. 

У вступі розкривають  актуальність теми, її значення з посиланням на літературні джерела, визначають мету і завдання дослідження, що вимагають вирішення, вказують методи дослідження. 

Основна частина роботи передбачає глибоке і всебічне висвітлення теми. Вона поділяється на ряд розділів. Перший містить дослідження теоретико-методологічних аспектів теми, а інші – аналіз досліджуваної проблеми, практичну реалізацію її вирішення,

обґрунтування пропозицій та висновки щодо їх вирішення. Бажано викласти різні підходи до проблеми і проаналізувати їх. 

У висновках необхідно стисло підсумувати результати роботи, зробити теоретичні висновки і практичні рекомендації, виходячи зі змісту роботи. 

Обсяг курсової роботи — 25-30сторінок стандартногоформату. Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи: вступ — 1 — 1,5сторінки, основна частина - 22-26сторінок, висновки - 2-3сторінки. 

4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 1. Гарсиа-Молина, Гектор, Ульман, Джеффри, Д., Уидом,Дженнифер Системы баз данных. Полный курс.: Пер.с англ. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 1088 с. : ил. – Парал. тит. англ.

 2. Ульман Дж. Основы систем баз данных. Пер.с англ. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 334 стр.

 3. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации : Манифест революции в бизнесе / Майкл Хаммер, Джеймс Чампи; перс англ. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 304 с.

 4. Грейди Минс, Девид Шнайдер. Метакапитализм и революция в электронном бизнесе: какими будут компании и рынки в ХХІ веке/ Пер.с англ. – Альпина Паблишер, 2001 – 280с.

 5. Ґрід. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Ґрід.

 6. Третья нормальная форма. Материал из Википедии — свободной энциклопедии [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://ru.wikipedia.org/wiki/Третья_нормальная_форма#

 7. Проектирование и реализация баз данных Microsoft SQL Server 2000. Учебный курс Microsoft / Пер.с англ. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция»; СПб.: Питер, 2006. – 512 стр.: ил.

 8.  Морган С. Проектирование и оптимизация доступа к базам данных Microsoft SQL Server 2005. Учебный курс Microsoft : Пер.с англ. / С.Морган, Т.Тернстрем. – М.: Издательство «Русская редакция», 2008. – 480 стр.: ил.

 9. Интегрированное управление производством: Организационные и технологические аспекты менеджмента предприятиями / В.И.Архангельский, И.М.Богаенко, Г.Г.Грабовский, М.О.Рюмшин; под ред. В.И.Архангельского. – К.: Техніка, 2005. – 328с.

 10. Михеева В.Д., Харитонова И.А. Microsoft Access 2003. СПб: БХВ-Петербург, 2006. – 1072 с.: ил.

 11. Лилишенко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник – Київ: Вид-во „Центр навчальної літератури”, 2008-219 с.

 12. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II. 2-е изд.-СПб: Питер 2008. – 416  с.: ил.

 13. Джонс М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / М. Тим Джонс ; Пер. с англ. Осипов А. И. - М.: ДМК Пресс, 2004. - 312 с: ил.

 14. SCADA. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/SCADA

 15. Г.А.Гайна. Основи проектування баз даних: Навчальний посібник. – К.; Кондор, 2008. – 200 с.

 16. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных. – М.: Мир, 1991. - 252 с.

 17. Дейт К. Введение в систему баз данных. – М.: Мир, 1998. - 846 с.

 18. Д. Крёнке. Теория и практика построения баз данных. / Учебное пособие. - СПб.: – Питер. 2003. – 800с.: – ил.

 19. Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский. Базы знаний интелектуальных систем / Учебное пособие. – СПб.: – Питер. 2000. – 384с.: – ил.

 20. Організація баз даних та знань. Курсова робота. Навчальний посібник. для студентів з дисципліни «Організація баз даних та знань», що навчаються за напрямом 0501 «Комп’ютерні науки» (кредитно-модульна система для денної форми навчання). /Укл.: В.В. Гавриленко, Е.Г. Логачов. – К.: НТУ, 2008. – 146 с.

 21. СУБД: технологія розв’язання функціональних задач на транспорті. Учбовий посібник / Укл.: В.В. Гавриленко, Є.Г. Логачов, Л.М. Струневич –К.: НТУ, 2007, 106 с.

 22. СУБД: технологія розв’язання техніко-економічних задач на транспорті. Учбовий посібник /Укл.: В.В. Гавриленко, Є.Г. Логачов, Л.М. Струневич –К.: НТУ, 2007, 98 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!