Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2320 Курсова робота з Теорії і методики трудового навчання, РДГУ

Курсова робота з Теорії і методики трудового навчання, РДГУ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Фізико-технологічний факультет

Кафедра технологічної освіти

 

КУРСОВА РОБОТА 

З ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

Методичні рекомендації 

Для студентів напряму підготовки

6.010103 „Технологічна освіта ”

(за вимогами кредитно-трансферної системи)

2-е видання, змінене і доповнене

 

Рівне - 2015

 

Друкується за рішенням Навчально-методичної ради Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 1 від 24.03.2015 р.). 

К 93 Курсова робота з теорії і методики трудового навчання: методичні рекомендації. Для студентів напряму підготовки 6.010103 „Технологічна освіта” (за вимогами кредитно-трансферної системи) /автори-укладачі: М.С. Янцур, А.І. Войтко, Н.В. Симонович. − [2-е видання, змінене і доповнене]. − Рівне: РДГУ, 2015. − 32 с.

Автори-укладачі: М.С. Янцур, канд. пед. наук, професор, завідувач кафедри технологічної освіти РДГУ;

А.І.Войтко, ст. викладач кафедри технологічної освіти РДГУ;

Н.В.Симонович, викладач кафедри технологічної освіти РДГУ.

Рецензенти: Є.І. Мегем, кандидат педагогічних наук, доцент (Глухівський НПУ ім. Олександра Довженка);

В.І. Тищук, кандидат педагогічних наук, професор (РДГУ).

Відповідальний редактор М.С. Янцур, канд. пед. наук, професор, завідувач кафедри технологічної освіти РДГУ. 

Методичні рекомендації схвалено і рекомендовано до друку кафедрою технологічної освіти РДГУ (протокол № 1 від 20.01.2015 р.). 

ББК 74. 268 р.

©  Янцур М.С., Войтко А.І.,

Симонович Н.В., 2011

©  Янцур М.С., Войтко А.І.,

Симонович Н.В., 2015

ВСТУП 

Курсова робота − вид самостійної, науково-дослідної роботи студента, що завершує вивчення цілого ряду спеціальних і методичних дисциплін.

Курсова робота з теорії і методики трудового навчання виконується студентами IV курсу напряму підготовки „Технологічна освіта” у 7 семестрі з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань і вмінь з дисциплін “Теорія і методика трудового навчання”, “Методика навчання креслення”, “Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи” та застосування їх для комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Виконання курсової роботи сприяє розвитку наукового мислення студента, привчає працювати зі спеціальною літературою, аналізувати, співставляти точки зору різних авторів, обґрунтовувати свої погляди на окремі питання трудового навчання, методики навчання креслення, професійної орієнтації у сучасній школі. Курсова робота повинна носити творчий характер та мати наукову цінність. Вона повинна базуватись на глибоких знаннях теоретичної та методичної літератури, проведенні експерименту в школі, аналізі матеріалів педагогічної практики, а не переказом прочитаної літератури чи описом спостережень, зроблених студентом у школі.

Виконання курсової роботи дозволяє вирішити ряд завдань:

1) розвивати вміння студента використовувати теоретичні знання з теорії і методики трудового навчання, методики навчання креслення, методики профорієнтаційної роботи для розв’язання конкретних педагогічних завдань у відповідності з типом загальноосвітнього навчального закладу;

2) формування навичок ведення пошуку практичної, педагогічної та методичної інформації, розвиток здібностей узагальнювати та класифікувати отриману інформацію для розв’язання конкретного дидактичного завдання;

3) закріплення у студентів навичок самостійного оформлення науково-дослідної роботи.

Конкретні терміни виконання курсової роботи визначаються графіком навчального процесу. Студент, який не захистив курсову роботу, до складання іспиту з методики навчання креслення та заліку з теорії і методики трудового навчання та професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи не допускається. Підготовка курсової роботи здійснюється за графіком, встановленим кафедрою, узгодженим із студентом і затвердженим керівником.

Тематика курсових робіт визначається кафедрою технологічної освіти і відображає науково-методичні дослідження співробітників кафедри (див. додаток Е). Тематика курсових робіт затверджується кафедрою на початку семестру, в якому вона виконується, і студент вибирає відповідну тему із врахуванням своїх наукових інтересів. Студент може, в окремих випадках, обрати тему, яка відсутня у тематиці, попередньо узгодивши її з науковим керівником роботи та завідувачем кафедри. Керівник роботи видає студенту офіційне завдання до курсової роботи, форма і зразок заповнення якого наведено у додатку Б. 

І. Порядок виконання курсової роботи

Самий головний і відповідальний момент − обрання теми, її уточнення з керівником. Студент обирає тему, виходячи із власних педагогічних інтересів, особистого досвіду дослідницької роботи. Тема реєструється на кафедрі, її виконавець отримує від наукового керівника завдання (Додаток Б), в якому викладено основні напрями роботи.

Самостійна зміна теми курсової роботи студентом, так само як і довільне її трактування, не допускається. В особливих випадках, попередньо узгодивши з науковим керівником, студент має право написати заяву на ім’я завідувача кафедри з мотивованим проханням змінити тему курсової роботи. Ця заява розглядається на засіданні кафедри, і лише у випадку позитивного вирішення питання, дається дозвіл на зміну теми наукового дослідження.

При цьому на засіданні кафедри враховуються зміни теми й термін виконання роботи, який залишився до захисту. Кафедра може й не задовольнити прохання студента. В цьому випадку він зобов’язаний виконати роботу з теми, яка була затверджена раніше.

Необхідно зрозуміти, що курсова робота потребує систематичного читання, роздумів, великого обсягу підготовчих записів та серйозного їх осмислення. Можна рекомендувати виділити спеціально для занять з підготовки до курсової роботи один день на тиждень. Щоб правильно та раціонально розподілити час та сили, слід чітко уявити етапи виконання роботи.

І-й етап. Вибравши тему, слід записати її точне формулювання, визначити конкретні завдання, структуру курсової роботи, логіку самого процесу пошуку матеріалу, аналізу літератури, вивчення перспективного педагогічного досвіду, а також напрями наукового дослідження.

ІІ-й етап. На основі цих роздумів необхідно скласти робочий план у самій загальній формі. Такий чорновий план допоможе при читанні літератури зосередити увагу на головному, організувати самоконтроль.

ІІІ-й етап. Вивчити літературу, проаналізувати її та дослідити обране питання на практиці. Вивчення літератури є обов’язковою початковою стадією наукової роботи, у тому числі й студентської. Підбір літератури з теми та вивчення її допоможе познайомитись із сучасним станом питання та дозволить виконати роботу на сучасному науковому рівні. При виборі літератури корисно дотримуватись принципу „від загального до конкретного”, та познайомитись спочатку з коротким і загальним викладом питання. Для цього слід звернутись до відповідних статей „педагогічної енциклопедії”, „Педагогічного словника”, до педагогічних бюлетенів. Слід звернути увагу на історичний аспект питання, що вивчається, та ознайомитись з працями педагогів-класиків у хрестоматіях. Матеріалами для курсових робіт можуть бути:

− офіційні, директивні документи (програми, накази, методичні листи Міністерства освіти і науки);

− спеціальна психолого-педагогічна та методична література;

− збірники наукових праць;

− тези методичних та педагогічних конференцій, семінарів;

− педагогічні журнали;

− шкільна документація.

Для того, щоб обрати книгу чи статтю, студент повинен користуватись бібліографічними посібниками, а також бібліографічними посиланнями у науковій літературі.

Мета вивчення літератури може бути різною: загальне ознайомлення зі змістом книги; збір додаткового матеріалу з питання; пошук та засвоєння наукових термінів, означень, понять; підбір доказів; опрацювання значимості авторських думок; вироблення власного ставлення до змісту книги чи статті.

Вивчення книги (статті) доцільно починати з попереднього ознайомлення: перегляду вступу, змісту, додатків, висновків, списку використаної літератури. У вступі автор здебільшого формулює завдання свого дослідження, прогнозує метод викладення матеріалу. Зміст знайомить із загальним планом книги.

Після попереднього ознайомлення доцільно приступити до первинного читання, основна мета якого − зрозуміти зміст книги чи статті в цілому. Наступним етапом є повторне читання, в результаті якого встановлюються основні положення, відбираються типові факти, відбивається оволодіння науковою термінологією, аналізуються схеми, таблиці та інше, а також дається оцінка.

У процесі роботи над книгою чи статтею необхідно робити нотатки. Це слід робити на окремих аркушах, обов’язково з одного боку залишаючи поля. Якщо при роботі над книгою виписка робиться дослівно, то цей зміст беруть у лапки та на полях вказують сторінку, щоб у подальшому мати можливість використати як цитату. Свої роздуми доцільно записувати на полях, щоб відокремити їх від думок автора книги чи статті.

У курсовій роботі повинні бути відображені питання методології трудового навчання, методики навчання креслення, профорієнтації, досягнення педагогіки та психології, наукове обґрунтування обраних шляхів та методів викладу питання.

IV-й етап − експериментальне дослідження (організація і проведення педагогічного експерименту з теми курсової роботи, збір та накопичення фактів, обробка та аналіз зібраних матеріалів, формулювання висновків та практичних рекомендацій).

Перш ніж приступити безпосередньо до експериментальної роботи, слід вивчити стан питання на практиці. Вивчення стану питання відбувається шляхом цілеспрямованих спостережень у школі. Для цього студент повинен вивчити літературу з теми, скласти план спостережень, перелік питань, які необхідно розв’язати в школі. Вивчаючи стан питання, студент може використовувати різні наукові методи: анкетування, бесіда, спостереження за роботою учнів і вчителів, аналіз педагогічної документації, педагогічний експеримент. У додатку Ж наведено перелік літературних джерел з науково-дослідної роботи, якою може скористатись студент при організації і проведенні власного педагогічного експерименту.

В результаті перевірки та аналізу накопичених фактів робляться висновки та складаються практичні рекомендації.

V-й етап − виклад та оформлення курсової роботи.

Закінчивши збір літературного матеріалу та проведення експериментальної роботи, можна приступати до кінцевого оформлення тексту курсової роботи, що відображена в ІІ розділі.

Викладення матеріалу в курсовій роботі підпорядковується одній провідній ідеї, відповідно до її теми. Мова і стиль курсової роботи повинні підпорядковуватися особливостям письмової наукової мови, характерною особливістю якої є формально-логічний спосіб викладення матеріалу. Текст курсової роботи повинен характеризуватися завершеністю і цілісністю, а також відповідати вимогам культури наукової мови: точності, ясності і стислості. Основне місце в тексті курсової роботи повинні займати форми недоконаного виду дієслова теперішнього часу (наприклад: „У цій роботі розглядаються …”). Також для уникнення категоричності висловлювань (особливо при демонструванні власної позиції) рекомендується вживати наступні вислови: „вірогідно”, „можливо”, „на нашу думку” тощо. Обов’язковою умовою об’єктивності викладення матеріалу є вказівка на те, яким є джерело, ким висловлена думка, кому належить той чи інший вислів. У тексті курсової роботи ця умова може бути реалізована за допомогою використання спеціальних слів і словосполучень: „на нашу думку”, „згідно із”, „за результатами” тощо. Виклад тексту курсової роботи, як правило, ведеться від третьої особи, оскільки увага зосереджена на змісті та логічній послідовності тексту, а не особі автора. Іноді вживається форма першої особи множити займенників.

VI етап – рецензування та захист курсової роботи (описано в третьому розділі). 

ІІ. Структура і зміст курсової роботи та її оформлення 

Курсова робота повинна включати такі обов’язкові частини: теоретичну, методичну і практичну.

За структурою курсова робота складається із титульного аркуша, завдання, змісту, вступу, 2-х розділів, висновку, списку використаних джерел, додатків.

Титульний аркуш виконується креслярським шрифтом (тушшю) або комп’ютерним набором з роздруківкою на принтері (Додаток А);

Завдання −на спеціальному бланку з підписами наукового керівника і студента (Додаток Б);

Зміст − 1 стор. (із вказівкою назв і сторінок розділів і параграфів та додатків курсової роботи) (Додаток В); 

Перша частина курсової роботи включає: вступ та перший розділ з 3-х підрозділів (параграфів).

Вступ − до 3-х сторінок, в якому обґрунтовується актуальність теми, її значення в роботі школи та реалізації трудової підготовки учнів, визначається мета, об’єкт, предмет та завдання роботи і наукові методи їх вирішення та база експериментальної роботи.

Розділ І. Теоретичні основи проблеми з теми роботи.

1.1. З’ясування стану проблеми з теми курсової роботи на основі аналізу науково-методичної літератури та періодичних видань і педагогічного досвіду вчителів трудового навчання міста, області або країни (бажано з досвіду конкретних вчителів, роботу яких студент вивчив самостійно під час навчально-педагогічної практики) (зі зносками на літературні та інші інформаційні джерела, які подаються в кінці роботи).

1.2. Розкриття сутності проблеми курсової роботи з питань теорії та методики трудової підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів (різні її аспекти, з посиланнями на літературні та інші інформаційні джерела, які наводяться в кінці роботи).

1.3. Підбір і розробка дидактичних засобів (наочності, інструкційних матеріалів, комп’ютерних програм тощо), форм, методів і прийомів навчання з теми курсової роботи на основі аналізу відповідних розділів чи тем програм трудового навчання, креслення, курсу „Людина і світ професій” для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (з посиланням на програми трудового навчання, креслення, курсу „Людина і світ професій” основної школи останнього видання). 

Друга частина курсової роботи включає: другий розділ з 3-х підрозділів (параграфів), висновки, список використаних джерел, додатки.

Розділ ІІ. Методичні основи проблеми з теми роботи.

2.1. Розробка методики формування знань, вмінь, навичок, виховання і розвитку відповідних якостей особистості з використанням різноманітних форм, методів і прийомів навчання на основі розроблених чи підібраних дидактичних засобів з теми роботи. (Подається опис форм, методів і прийомів навчання, виховання і розвитку з використанням розроблених чи підібраних дидактичних засобів, тобто наочності, техніко-технологічної та інструкційної документації тощо, стосовно теми своєї роботи).

2.2. Планування занять з теми роботи за відповідним розділом чи темою програми трудового навчання чи креслення, курсу „Людина і світ професій”. (Викладається зміст і послідовність перспективного планування з відповідної теми чи розділу трудового навчання, креслення, курсу „Людина і світ професій”, яке завершується розробкою календарно-тематичного плану занять з певної теми, і біжучого планування, яке завершується розробкою і складанням 2-х планів-конспектів окремих занять з певної теми з використанням розробленої методики). (Календарно-тематичний план і плани-конспекти занять є обов’язковими і подаються в додатках до курсової роботи).

2.3. Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики вивчення даної теми в школі. (Виконується під час навчально-педагогічної практики). Подається опис методики проведення експерименту, хід самого експерименту та аналіз його результатів, як кількісний (математично-статистичний), так і якісний (описово-вербальний). 

Висновки − 1-2 сторінки. Подаються основні висновки щодо вирішення кожного завдання роботи та узагальнений висновок.

Список використаних джерел − подається перелік використаних літературних та інших джерел (Інтернет тощо), на які є посилання у курсовій роботі (монографії, підручники, посібники, навчальні програми, методичні вказівки, статті із журналів, збірників, Інтернету і т. п. ― не менше 15 джерел), який повинен бути оформлений за алфавітом з дотриманням державного стандарту на бібліографію. Вимоги до оформлення літературних джерел наведено в додатку Д.

Під час написання курсової роботи необхідно давати посилання на літературні джерела. У внутрішньотекстових посиланнях на певний твір, після згадування про нього або після цитати з нього, проставляють у квадратних дужках номер у списку літератури, наприклад, [5]. Якщо використовуються матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номер сторінки через кому після номеру джерела, наприклад, [8, 345]. Для підтвердження власних аргументів або критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Текст цитати починається та закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело.

Наприклад: Цитата в тексті: „ ... незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв’язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші канали передачі інформації” [20, 45].

Виклад матеріалу в курсовій роботі має бути коротким і стислим, слід використовувати стандартизовану термінологію.

Додатки: 1. Календарно-тематичний план з відповідної теми чи розділу програми трудового навчання з урахуванням теми курсової роботи (обов’язковий).

2. Плани-конспекти 2-х занять, у яких реалізується розроблена методика з теми курсової роботи (обов’язковий).

3. Наочність або її фотографії, техніко-технологічна документація, роздатковий матеріал тощо.

4. Таблиці, графіки, діаграми і т.п. результатів експериментальної роботи.

5. Та інші ― в разі необхідності. 

Третя частина курсової роботи − практичний виріб з теми курсової роботи ― плакати, стенди, моделі, макети, об’єкти праці, комп’ютерні програми і т.п. (вирішується керівником) з їх описом, фотографіями, ескізами, малюнками, техніко-технологічною документацією, яка наводиться в додатках до курсової роботи. 

Курсова робота оформляється в одному примірнику на паперових носіях з дотриманням відповідних вимог: набрана на комп’ютері в редакторі Word, шрифтом Times NR, 14, інтервалом 1,5, берегами: зліва – 30, справа ― 10, зверху ― 20, знизу ― 20, з одного боку аркуша формату А4, в межах 30-36 сторінок (без врахування додатків). Нумерація сторінок проставляється внизу справа, починаючи із сторінки 3 ― Вступ. 

ІІІ. Організація, порядок виконання, підготовка до захисту та захист курсової роботи

Організовується виконання курсової роботи науковим керівником, який призначається рішенням кафедри, згідно завдання.

За графіком поетапного виконання курсової роботи (Додаток Г) у встановлені терміни студент зобов’язаний звітуватися перед керівником про хід виконання ним роботи. Для цього він дає кожен підрозділ роботи на перевірку керівнику, потім, при необхідності, відповідно до його вказівок доопрацьовує або заново пише його.

Готова курсова робота, перевірена науковим керівником, подається на кафедру (старшому лаборанту чи методисту кафедри, який реєструє її у відповідному журналі). Після цього вона передається на рецензію, що також реєструється в журналі. Рецензент в 3-иденний термін ознайомлюється з роботою і пише рецензію. Негативна рецензія не є підставою для відхилення роботи від її захисту. Кінцеве рішення про допуск роботи до захисту приймає науковий керівник. Допуск роботи до захисту записується на титульному аркуші та в рецензії, де зазначається дата допуску та підпис наукового керівника. Допущена робота з рецензією передається на кафедру, що фіксується в журналі.

Голова комісії призначає дату захисту курсових робіт. У визначений день комісія у складі 2-3 чоловік, з обов’язковою присутністю наукового керівника, проводить захист курсових робіт.

При захисті студенту надається до 10 хвилин на доповідь суті курсової роботи та відповіді на питання. В процесі захисту він демонструє розроблені засоби навчання, вироби тощо. Після того студент відповідає на питання членів комісії та осіб, присутніх на захисті.

Оцінювання курсової роботи проводиться за модульно-рейтинговою системою (Згідно „Положення …” від 23.09.2010 р. та „Орієнтовних оцінок …” від 20.04.2004 р.). (Див. додаток Є)

На оцінку захисту може впливати:

− чіткість викладення основних положень курсової роботи;

− ритмічність роботи студента над темою на протязі семестру;

− повнота, науковість виконання завдання;

− активність студента на конференціях, творча самостійність студента при виконанні курсової роботи;

− глибина і систематичність отриманих студентом при виконанні роботи знань і вмінь;

− участь студента в наукових семінарах і конференціях з доповідями з теми роботи.

В якості основного критерію оцінки доповіді з курсової роботи є теза: „Хто ясно думає, той ясно викладає”.

Результати захисту оцінюються на закритій нараді комісії після того, як будуть вислухані захисти всіх студентів, що захищають роботи в цей день. Після цього голова комісії, у присутності всіх студентів, що захищали роботи, оголошує оцінки (студенти, що захистили роботу на FX можуть захистити її повторно за направленням з деканату; студенти, що захистили роботу на F, можуть захистити її повторно після суттєвого доопрацювання або виконання роботи з нової теми).

Оцінка за курсову роботу в шкалах РДГУ, національній та ECTS з підписами всіх членів комісії заноситься в рецензію, в рейтингову і екзаменаційно-залікову відомості та записується на титульному аркуші роботи. В залікову книжку оцінку переносить науковий керівник.

Захищена курсова робота з рецензією у триденний термін передається науковим керівником на кафедру, що реєструється у відповідному журналі та зберігається визначений термін на кафедрі.

Спираючись на орієнтовну оцінку видів навчальної діяльності студента з дисциплін кафедри в модульно-рейтинговій системі, розроблено Положення про рейтингову систему оцінювання навчального модуля „Курсова робота з теорії і методики трудового навчання”, яке наведено в додатку Є. 

Додаток А

Зразок титульного аркуша курсової роботи

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра технологічної освіти

 

КУРСОВА РОБОТА

з теорії і методики трудового навчання 

на тему:„МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В 9 КЛАСІ”

 

Студента (ки) IV курсу ТПІ групи

напряму підготовки “Технологічна освіта”

спеціальності вчитель технологій і креслення

Семенюк Іван Петрович

Керівник доцент, канд. пед. наук Петрук І.П.

Національна шкала ____________________

Кількість балів: ____ Оцінка ECTS _______

Члени комісії _________  _______________

(підпис)                  (прізвище та ініціали)

  _________  _______________

(підпис)                  (прізвище та ініціали)

  _________  _______________

(підпис)                  (прізвище та ініціали)

 

м. Рівне 20__ р.

Додаток Б

Зразок завдання до курсової роботи 

Рівненський державний гуманітарний університет

Фізико-технологічний факультет

Кафедра технологічної освіти 

Затверджую

Зав. кафедри ТО _____

Завдання до курсової роботи

з теорії і методики трудового навчання

(назва дисципліни)

Видано студенту   IV    курсу   групи   ТПІ-41

Семенюку Івану Петровичу

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Тема: Методика проведення інтегрованих уроків з трудового навчання в 9 класі.

Вказівки до роботи:

1. З’ясувати сучасний стан проведення інтегрованих уроків трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах 

2. Розкрити сутність інтегрованих уроків трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

3. Розробити систему інтегрованих уроків трудового навчання з розділу „Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів” для 9 класу на основі аналізу відповідного розділу програми

4. Розробити методику проведення інтегрованих уроків з трудового навчання в 9 класі з розділу „Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів”

5. Провести планування занять трудового навчання з розділу „Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів” для 9 класу

6. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики проведення інтегрованих уроків трудового навчання в 9 класі

7. Розробити та виготовити наочність (плакати з даного розділу) і роздатковий матеріал для учнів з тем інтегрованих уроків 

Терміни виконання:

чорнового варіанту І розділ і § 2.1.:                15.10.20__ р.

чорнового варіанту (рукопис) вступ, І і ІІ розділи:   15.11.20__ р.

готової роботи (комп’ютерний варіант):               01.12.20__ р.

робота повинна бути подана до захисту:     15.12.20__ р. 

Науковий керівник:____________                доц. Петрук І.П. 

Завдання до виконання прийнято: ______________ Семенюк І.П.

Дата видачі завдання: 5.09.20__ р.

Додаток В

Зразок оформлення змісту курсової роботи на тему

„Методика проведення інтегрованих уроків з трудового навчання

в 9 класі” 

Зміст

Вступ

І. Теоретичні основи проведення інтегрованих уроків трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

1.1. Сучасний стан проведення інтегрованих уроків трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

1.2. Сутність інтегрованих уроків трудового навчання в основній школі

1.3. Система інтегрованих уроків трудового навчання з розділу „Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів” у 9 класі

ІІ. Методичні основи проведення інтегрованих уроків трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

2.1. Методика проведення інтегрованих уроків трудового навчання з розділу „Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів” у 9 класі

2.2. Планування занять трудового навчання з розділу „Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів” у 9 класі

2.3. Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики проведення інтегрованих уроків трудового навчання в 9 класі з розділу „Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів”

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Додаток А. Календарно-тематичний план занять з трудового навчання в 9 класі з розділу „Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів”

Додаток Б. Плани-конспекти інтегрованих заняття з трудового навчання в 9 класі 

 

Додаток Г

Календарний план виконання курсової роботи з теорії та методики трудового навчання 

№ з/п

Назва етапів

виконання курсової

роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

1

Вибір теми та отримання завдання до курсової роботи.

До 7 вересня

 

2

Розробка науково-понятійного апарату дослідження (вступ) та з’ясування стану проблеми.

До 12 вересня

 

3

Розкриття сутності проблеми з теми курсової роботи.

До 22 вересня

 

4

Підбір і розробка засобів навчання з теми курсової роботи на основі аналізу програми трудового навчання (креслення, курсу „Людина і світ професій”).

До 1жовтня

 

5

Написання методики реалізації розроблених засобів навчання з теми курсової роботи.

До 12 жовтня

 

6

Подання чорнового варіанту І розділу та § 2.1 науковому керівнику.

До 15 жовтня

 

7

Планування занять з визначеного розділу чи теми програми (розробки календарно-тематичного плану з визначеного розділу чи теми програми та 2-х планів-конспектів занять з обраної теми).

До 05 листопада

 

8

Експериментальна перевірка розробленої методики в ЗОНЗ та обробка й інтерпретація результатів експерименту.

До 15 листопада

 

9

Подання чорнового варіанту курсової роботи керівнику (Вступ, І та ІІ розділи).

До 25 листопада

 

10

Написання висновків до курсової роботи, оформлення списку інформаційних джерел, додатків, розробка і виготовлення практичної частини курсової роботи (творчий проект, виріб тощо).

До 1 грудня

 

11

Подання готової курсової роботи на рецензування.

До 10 грудня

 

12

Рецензування курсової роботи.

До 12 грудня

 

13

Подання готової курсової роботи з виробом і техніко-технологічною документацією до захисту.

До 15 грудня

 

14

Захист курсової роботи.

До 18 грудня

 

Додаток Д

Вимоги до оформлення літературних джерел 

Опис книжок починається з прізвища автора у називному відмінку. Після прізвища автора вказують його ініціали, назву книги, вид видання, ініціали та прізвище автора, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Назву місця видання наводять повністю у називному відмінку, за винятком назви міст Київ – К., Москва – М., Харків – Х., перед назвою міста ставиться тире, а потім двокрапка.

Наприклад:

(1 автор):

Білуха М.Т. Курс аудиту: підручник / М.Т. Білуха. – [2-ге вид., перероб.]. – К.: Вища шк., 2001. – 574 с.

Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності підприємств: підручник / В.К. Савчук. – К.: Урожай, 2000. – 328 с.

(2-4 автори):

Аксьонова Л.В. Сучасні тести для дівчат / Л.В. Аксьонова, В.Т. Гридіна; перекл. з рос. О.А. Русинська. – Донецьк: БАО, 2004. – 116 с.

Панько Т.І. Українське термінознавство: підруч. для студ. гуманітар. спец. вищ. навч. закл. / Т.І. Панько, І.М. Кочан, Г.П. Мацюк. − Львів: Світ, 1994. − 216 с.

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / Б.В. Вітвицький [та ін.]. − К.: НДІ „Украгропромпродуктив-ність”, 2006. − 106 с. − (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

або

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: підруч. для учнів профтехн. навч. закл. / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М. Н. Сердюк. − К.: Вища освіта, 2006. − 478 с. − (ПТО: Професійно-технічна освіта).

(5 і більше авторів):

Формування здорового способу життя молоді: навч. метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т.В. Бондар [та ін.]. − К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. − 115 с.

Психология менеджмента / П.К. Власов [и др.]: под ред. Г.С. Никифорова. − [3-е изд.]. − Х.: Гуманитар. центр, 2007. − 510 с.

(без автора):

Історія однієї фотографії: спроба самопрезентації / упорядкув., передм. Г.І. Дацюк. − К.: Спадщина, 2007. − 241 с.: іл.

Опис статей наводять у такому порядку: автор, заголовок, джерело публікації, рік видання (число і місяць для газет), номер, випуск, том (для журналів та видань, що продовжуються), сторінки, на яких надрукована стаття (крім газет обсягом шість і менше сторінок).

Приклади оформлення статей:

(1 автор):

Мазур В. Інвестиційний клімат теплішає / віктор Мазур // Урядовий кур’єр. – 2002. – 30 травня.

Сидоренко В.К. Проектно-технологічний підхід як основа оновлення змісту трудового навчання / В.К. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. − №1. – С. 2-4.

(2 автори):

Янцур М.С. Професійне самовизначення старшокласників із врахуванням соціонічного типу / М.С. Янцур О.С. Варич. // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 39. – Рівне: РДГУ, 2008. – С.112-118.

(4 і більше авторів):

Регіональні особливості смертності населення України / Л.А. Чепелевська [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організація охорони здоров’я України. − 2007. − №1. − С. 25-29.

При використанні інформації з глобальної комп’ютерної мережі Інтернет також здійснюється посилання наступним чином: Назва статті [Електронний ресурс] / Ініціали та прізвище автора (-ів) //Назва журналу чи книги. − Рік видання. − № видання. − Сторінки, на яких розміщена стаття. − Режим доступу до журналу чи книги: http://назва сайту, адреса сайту, дата розміщення матеріалу на сайті, дата зчитування інформації з сайту. − Назва з екрану.

Приклади: Нові вимоги до оформлення бібліографічного опису літературних джерел [електронний ресурс] // Український пульмонологічний журнал. − 2008. − №2. − С. 72. − Режим доступу до журн.: http:// www.ifp.kiev.ua/docjournals/upj/08/pdf08-2/72.pdf(16.05.09). − Назва з екрану.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі і освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, А. І. Павлуша // Бібліотечний вісник. − 2003. − №4. − С. 43. − Режим доступу до журн.: http:// www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm(16.05.09). − Назва з екрану.

Опис частини (інформації) сайту, розміщеної на одній із сторінок сайту:

Приклад:

Гетте Н. Типология журналов [электронный ресурс] // Журнальный зал: культура, искусство, литература: [сайт] / Н.Гетте, И.Телятников; Омський государственный университет. − Режим доступа: http:// www.univer.omsk.su/omsk/bibstuds/gourhall/pagel.htm(13.05.09). − Загл. с экрана.

Опис електронного видання (журнал, книга, розміщені в Інтернеті):

Український пульмонологічний журнал. − 2008. − №2. − Режим доступу до журн.: http:// www.ifp.kiev.ua/docjournals/upj/08/pdf08-2/72.pdf(16.05.09). − Назва з екрану. 

 

Додаток Е 

Орієнтовна тематика

курсових робіт з „Теорії і методики трудового навчання”

і „Методики навчання креслення” для студентів ІV курсу

напряму підготовки 6.010103 „Технологічна освіта” 

І. Технічні види праці

 1. Методика формування трудових умінь в учнів 7-х класів засобами комп’ютерних технологій.

 2. Методика навчання учнів 5-6 класів технології електротехнічних робіт.

 3. Методика навчання учнів 7-9 класів технології слюсарної обробки металів.

 4. Розробка змісту та методики використання дидактичного забезпечення до занять при вивченні основ техніки і технологій у 7-9-х класах.

 5. Розробка проекту та методика його реалізації при формуванні знань і вмінь з вирощування рослин (квітів) в учнів 5-6 класів.

 6. Розробка проекту з використанням методу фокальних об’єктів та методика його використання на заняттях у 7 класі.

 7. Розробка проекту з використанням методів дизайнерської біоніки (біоформ) та методика його використання на заняттях у 9 класі.

 8. Методика формування знань і вмінь з проектування виробів з тонколистового матеріалу в учнів 5-6-х класів на заняттях з трудового навчання.

 9. Методика використання технологій кооперативного навчання при формуванні знань і вмінь з основ технології вирощування рослин та догляду за ними в учнів 7-9-х класів.

 10. Методика формування знань і вмінь з технології електротехнічних робіт в учнів 7-9-х класів з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

 11. Методика вивчення властивостей оброблюваних матеріалів на заняттях трудового навчання в 5-6 класах з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

 12. Методика формування професійного самовизначення учнів 8-9 класів в процесі трудового навчання на основі індивідуально-диференційованого підходу.

 13. Методика реалізації педагогічної підтримки професійного самовизначення учнів 8-9 класів в процесі трудового навчання..

 14. Методика навчання учнів 9-го класу проектуванню та виготовленню комплексного виробу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

 15. Розробка змісту професійної просвіти учнів 7-9 класів при вивченні технології заготівлі і зберігання продуктів та методика її проведення в процесі трудового навчання.

 16. Розробка змісту профінформаційного матеріалу та методика його використання на заняттях трудового навчання в 5-6-х класах при вивченні технології вирощування рослин (квітів) та догляду за ними

 17. Методика реалізації педагогічної підтримки професійного самовизначення учнів 8-9-х класів на основі професійних проб в процесі трудового навчання.

 18. Розробка дидактичного забезпечення професійних проб учнів 8-9-х класів в умовах індивідуально-орієнтованого навчання в процесі трудового навчання.

 19. Методика реалізації міжпредметних зв’язків в процесі трудового навчання учнів 8-го класу на основі інформаційно-комунікаційних технологій.

 20. Методика формування конструкторських умінь в учнів 8-9-х класів в позаурочній роботі з трудового навчання засобами комп’ютерної техніки.

 21. Методика розвитку просторової уяви учнів 8-го класу з використанням засобів комп’ютерної графіки.

 22. Методика формування графічних знань учнів 9-го класу в позаурочній роботі із використанням систем автоматизованого проектування.

 23. Розробка дидактичного забезпечення до теми „Перерізи і розрізи при виконанні креслень предметів” для 9-го класу та методика його використання на уроках креслення.

 24. Методика формування конструкторських знань та умінь в учнів 7-8-х класів на уроках трудового навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

 25. Методика формування технологічної культури в учнів 7-го класу на уроках трудового навчання з використанням мультимедійних засобів.

 26. Розробка дидактичного забезпечення вивчення операцій з обробки тонкого листового металу в 5-6-х класах та методика його використання на заняттях.

 27. Розробка дидактичного забезпечення до теми „Креслення в системі прямокутних проекцій” для 8-го класу та методика його використання на уроках креслення.

 28. Методика розробки проекту інструментального ящика та виготовлення його на заняттях трудового навчання у 6 класі.

 29. Розробка дидактичного забезпечення вивчення основ гігієнічної культури в 7-му класі при вивченні технології обробки деревини на заняттях трудового навчання.

 30. Розробка дидактичного забезпечення вивчення операцій з ручної обробки деревини та методика його використання на заняттях трудового навчання у 5-му класі.

 31. Розробка дидактичного забезпечення вивчення технології електротехнічних робіт у 7-9-х класах та методика його використання на заняттях трудового навчання.

 32. Методика розробки проекту ручних ножиць для обробки тонколистового металу і виготовлення його на заняттях трудового навчання у 9-му класі.

 33. Розробка дидактичного забезпечення вивчення технології плетіння зсоломи та методика його використання на заняттях трудового навчання в 7-9-х класах.

 34. Методика формування основ гігієнічної культури в учнів 6-го класу на заняттях трудового навчання з використанням інтерактивних технологій.

 35. Методика вивчення технології виготовлення дерев’яної іграшкина заняттях трудового навчання у 5-6-х класах.

 36. Методика навчання учнів 5-6-х класів технології обробки тонкого листового металу на заняттях трудового навчання з використанням практичних методів.

 37. Розробка змісту та методики професійної просвіти учнів 5-6-х класів при вивченні технології догляду за тваринами.

 38. Методика формування технологічних вмінь в учнів 8-го класу при вивченні розділу „Проектування та виготовлення виробів з металу”.

 39. Методика використання технологій колективної дії при вивченні розділу „Проектування та виготовлення виробів з деревини” у 7-му класі.

 40. Розробка дидактичного забезпечення до теми „Складальні креслення” та методика його використання на уроках креслення в 9 класі. 

ІІ. Обслуговуючі види праці

 1. Методика формування технологічної культури в учнів 8-го класу в процесі трудового навчання на основі проектно-технологічного підходу.

 2. Розробка системи профорієнтаційних вмінь та методика їх формування в учнів 9-го класу з використанням технології ситуативного моделювання.

 3. Методика формування профорієнтаційної компетентності в учнів 9-го класу в процесі трудового навчання.

 4. Методика розвитку просторової уяви учнів 8-го класу на уроках креслення з використанням графічних задач.

 5. Методика формування в учнів 8-го класу вмінь та навичок проектування і виготовлення швейних виробів засобами комп’ютерної техніки.

 6. Розробка дидактичного забезпечення до розділу „Проектування, виготовлення та оздоблення виробів вишивкою” для 6 класу та методика його використання на заняттях трудового навчання.

 7. Розробка дидактичного забезпечення до розділу „Технологія виготовлення виробів з текстильних і нетканих матеріалів ручним способом” для 5-го класу та методика його використання на заняттях трудового навчання.

 8. Розробка дидактичного забезпечення до розділу „Конструювання та виготовлення виробів з текстильних і нетканих матеріалів” для 5-го класу та методика його використання на заняттях трудового навчання..

 9. Розробка дидактичного забезпечення до розділу „Технологія виготовлення виробів в’язаних спицями” для 7-го класу та методика його використання на заняттях трудового навчання.

 10. Розробка змісту та методики професійної просвіти учнів 5-6-х класів при вивченні технології виготовлення вишитих виробів.

 11. Методика формування конструкторсько-технологічних знань і вмінь в учнів 8-го класу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях обслуговуючої праці.

 12. Методика реалізації індивідуального підходу до учнів 8-го класу на заняттях трудового навчання з використанням технологій навчання в парах.

 13. Методика реалізації індивідуального підходу до учнів 8-го класу на заняттях трудового навчання з використанням технологій колективно-групового навчання.

 14. Методика реалізації індивідуального підходу до учнів 9-го класу на заняттях трудового навчання з використанням технологій навчання в малих групах.

 15. Методика реалізації індивідуального підходу до учнів 9-го класу на заняттях трудового навчання з використанням технологій ситуативного моделювання.

 16. Методика формування вмінь художнього проектування виробів з тканини в учнів 8-го класу в процесі трудового навчання.

 17. Методика формування графічної культури в учнів 8-го класу на заняттях трудового навчання (обслуговуюча праця).

 18. Методика реалізації методу „мозкового штурму” на заняттях трудового навчання (обслуговуюча праця) в 7-му класі.

 19. Методика використання методу „інциденту” на уроках трудового навчання (обслуговуюча праця) в 6-му класі.

 20. Розробка змісту та методики професійної просвіти учнів 7-9-х класів при вивченні технології приготування страв та традицій української національної кухні.

 21. Методика реалізації принципу наочності в процесі трудового навчання учнів 7-9-х класів (на прикладі вивчення варіативного модуля„Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом)”.

 22. Методика ознайомлення учнів 7-9-х класів з масовими професіями при вивченні варіативного модуля „Технологія заготівлі і зберігання продуктів” в процесі трудового навчання.

 23. Розробка і методика використання ігрових технологій при вивченні розділу „Проектування та виготовлення швейних виробів (машинним способом)” у 7-9-х класах.

 24. Розробка та методика використання тестового контролю знань і вмінь учнів 8-го класу при вивченні розділу „Проектування та виготовлення швейних виробів (машинним способом)”.

  

Додаток Є

Положення про рейтингову систему оцінювання навчального модуля «Курсова робота з теорії та методики трудового навчання» 

Відповідно „Положення про рейтингову систему оцінювання знань і вмінь студентів РДГУ” курсова робота з дисциплін «Теорія та методика трудового навчання», «Методика навчання креслення», «Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи», яка виконується у VII семестрі на ІV курсі студентами напряму підготовки «Технологічна освіта» складає один навчальний модуль і містить три змістові модулі.

Перший змістовий модуль включає в себе такі види навчально-дослідних робіт студентів: вчасність отримання завдання на виконання курсової роботи; з’ясування науково-понятійного апарату дослідження; з’ясування стану проблеми, яка досліджується; розкриття теоретичних основ наукової проблеми курсової роботи; розробка і підбір засобів навчання з теми курсової роботи на основі аналізу програми трудового навчання, креслення, курсу „Людина і світ професій”. Завершується І змістовий модуль поданням науковому керівнику вступу і І розділу курсової роботи.

Другий змістовий модуль включає в себе такі види навчально-дослідних робіт студентів: обґрунтування і розробка форм та методів реалізації розроблених засобів навчання з теми курсової роботи; планування занять вибраного розділу чи теми програми трудового навчання, креслення, курсу „Людина і світ професій”; експериментальна перевірка розробленої методики; обробка та інтерпретація результатів експерименту; написання висновків; складання списку інформаційних джерел, оформлення додатків.

Завершується другий змістовий модуль поданням науковому керівнику другого методичного розділу курсової роботи, висновків, списку використаних джерел, додатків, а також чорновий варіант всієї курсової роботи, виконаний від руки.

Третій змістовий модуль стосується практичної частини курсової роботи і включає в себе такі види робіт: розробка аналітичної, технічної, технологічної документації, виготовлення практичного виробу; розробка методичних вказівок; розробка інформаційних та мультимедійних, інтерактивних технологій з поданням їх на електронних носіях; подання готової роботи на резензування; рецензування; підготовка до захисту і захист курсової роботи.

Для виконання завдань курсової роботи студенти можуть користуватися наявним відповідним навчально-методичним забезпеченням, поданим у вигляді навчально-методичних посібників як в друкованому, так і на електронних носіях.

Об’єктами контролю за рейтинговою оцінкою дій студентів виступають:

- вчасність отримання завдання на курсову роботу;

- систематичність відвідування консультацій у наукового керівника;

- вчасність та якість виконання завдань курсової роботи згідно графіку;

- активність, ініціативність та самостійність студента під час виконання курсової роботи.

Навчальний модуль курсової роботи включає обов’язкову і додаткову навчальну роботу.

З кожного виду робіт визначаються оціночні бали (таблиця 1). За невиконання певного виду робіт обов’язкової навчальної роботи передбачено штрафні санкції. Студент, який хоче набрати відповідну кількість балів для підсумкового контролю, має можливість виконувати додаткові навчальні завдання, сума балів за які не може перевищувати 25.

Після цього підраховується сума балів в рейтинговій системі оцінювання та переводиться у відповідні шкали (Таблиця 2). 

Таблиця 1.

Оцінка видів навчальної роботи

в модульно-рейтинговій системі з навчального модуля

„Курсова робота з теорії та методики трудового навчання” 

№ з/п

Види навчальної роботи

Оціночні бали

Штрафні санкції

 

1

2

3

4

Обов’язкова робота

1-й змістовий модуль

1.

Вчасність отримання завдання на курсову роботу.

2

Зняття 0,2 бала за кожен день затримки

2.

Вчасність та якість розробки науково-понятійного апарату дослідження (Вступ).

3

Зняття 0,2 бала за кожен день затримки і 1 бала за оцінку нижче „5”

3.

Вчасність та якість з’ясування стану реалізації проблеми в теорії та практиці роботи ЗОНЗ.

4,5

Зняття 0,2 бала за кожен день затримки і 1,5 балів за оцінку нижче „5”

4.

Вчасність та повнота розкриття сутності проблеми курсової роботи.

4,5

Зняття 0,2 бала за кожен день затримки і 1,5 балів за оцінку нижче „5”

5.

Вчасність та якість підбору і роз-робки засобів навчання з тема-тики курсової роботи на основі аналізу програми трудового нав-чання (креслення, курсу „Люди-на і світ професій”).

9

Зняття 0,2 бала за кожен день затримки і 3 балів за оцінку нижче „5”

Всього балів за 1-й модуль

23

 

2-й змістовий модуль

6.

Вчасність та якість розробки методики реалізації розроблених засобів навчання.

12

Зняття 0,3 бала за кожен день затримки і 4 балів за оцінку нижче „5”

7.

Вчасність та якість планування занять з визначеного розділу чи теми програми.

4,5

Зняття 0,2 бала за кожен день затримки і 1,5 балів за оцінку нижче „5”

8.

Вчасність та якість розробки календарно-тематичного плану з визначеного розділу чи теми програми.

4,5

Зняття 0,2 бала за кожен день затримки і 1,5 балів за оцінку нижче „5”

9.

Вчасність та якість розробки двох планів-конспектів занять з обраної теми.

6

Зняття 0,2 бала за кожен день затримки і 2 балів за оцінку нижче „5”

10.

Вчасність та якість експеримен-тальної перевірки розробленої методики та опису її результатів.

9

Зняття 0,2 бала за кожен день затримки і 3 балів за оцінку нижче „5”

11.

Вчасність та якість написання висновків до курсової роботи.

3

Зняття 0,2 бала за кожен день затримки і 1 балу за оцінку нижче „5”

12.

Повнота і якість оформлення списку інформаційних джерел.

3

Зняття 0,2 бала за кожен день затримки і 1 бала за оцінку нижче „5”

13.

Вчасність подання чорнового варіанту курсової роботи науковому керівнику.

2

Зняття 0,2 бала за кожен день затримки

Всього балів за 2-й модуль

44

 

3-й змістовий модуль

14.

Вчасність та якість розробки практичної частини курсової роботи (творчий проект, тех-ніко-технологічна документація на виріб, інформаційний засіб тощо)

9

Зняття 0,2 бала за кожен день затримки і 3 балів за оцінку нижче „5”

15.

Вчасність та якість реалізації практичної частини курсової ро-боти (виріб, методичні рекомен-дації у вигляді брошури та на електронних носіях, інформацій-ні технології в електронному варіанті тощо)

15

Зняття 0,2 бала за кожен день затримки і 5 балів за оцінку нижче „5”

16.

Вчасність подання готової курсової роботи до захисту

3

Зняття 0,3 бала за кожен день затримки

17.

Вчасність та якість захисту курсової роботи.

6

Зняття 0,3 бала за кожен день затримки і 2 бали за оцінку нижче „5”

Всього балів за 3-й модуль

33

 

Всього балів за три модулі

100

 

Додаткова робота

1.

Участь у проблемно-науковій групі.

До 10

Зняття 3 балів за оцінку нижче „5”

2.

Участь у науковій конференції.

 6

 

3.

Стаття, тези в матеріалах конференції.

10

 

4.

Участь в університетській предметній олімпіаді.

 До 3

Зняття 1 бала за оцінку нижче „5”

5.

Призове місце на університетсь-кій предметній олімпіаді (конкурсі).

І м. – 12 б.

ІІ м.–9 б.

ІІІ м.–6 б.

 

6.

Участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді.

10

 

7.

Призове місце на Всеукраїнській предметній олімпіаді (конкурсі).

І м. – 24 б.

ІІ м.–18 б.

ІІІ м.–12 б

 

8.

Публікація статті у фаховому виданні за напрямом навчальної дисципліни.

20

 

9.

Наявність додаткових матеріалів з теми курсової роботи (фото, таблиці, схеми, контрольні роботи, тощо).

До 3

Зняття 1 бала за оцінку нижче „5”

10.

Заохочувальні бали керівника роботи (кафедри).

1-5

 

  

Таблиця 2 

Шкали оцінювання знань і вмінь студентів з навчального модуля „Курсова робота з теорії та методики трудового навчання”

в рейтинговій, РДГУ, національній та ects системах 

Рейтингова шкала

Шкала РДГУ

Національна шкала

Шкала ЕСТS

Примітка

90 – 100

90 – 100

відмінно

A

5

82 – 89,9

82 – 89,9

добре

B

4

74 – 81,9

74 – 81,9

С

64 – 73,9

64 – 73,9

задовільно

D

3

60 – 63,9

60 – 63,9

E

35 – 59,9

35 – 59,9

незадовільно

FX

2 – з можливістю перезахисту роботи

0 – 34,9

0 – 34,9

F

2 – повторне написання роботи, відрахування

Так, наприклад, студент Петрук І.П. набрав за модульно-рейтинговою системою, прийнятою на кафедрі ТО, за навчальний модуль 83 бали (основна + додаткова робота), то за рейтингом студент отримує в шкалі РДГУ 83 бали, що забезпечує йому право отримати оцінку в національній шкалі "4" (добре), а за шкалою ЕСТS − оцінку В.

Результати обліку всіх видів навчальної роботи в рейтинговій системі за кожен модуль викладач заносить у спеціальні робочі таблиці, форма яких наведена в таблицях 3.1, 3.2, 3.3. Після виконання всіх змістових модулів результати з робочих таблиць переносяться до зведеної таблиці обліку рейтингової оцінки знань і вмінь студентів з курсової роботи. Форма такої таблиці може бути різна. В таблиці 4 наведено спрощену форму зведеного обліку рейтингової оцінки знань і вмінь студентів з курсової роботи. 

Таблиця 3.1 

Облік рейтингової оцінки знань і вмінь студентів з навчального модуля «Курсова робота з теорії та методики трудового навчання»

Змістовий модуль 1-й, 20__/20__ н. р., семестр 7,

Напрям підготовки «Технологічна освіта».

Група ТОП – 41. 

№ з/п

Прізвище та

ініціали

студентів

Обов’язкова навчальна робота

Додаткова робота

Всього балів за І модуль

Вибір теми та отримання завдання до курсової роботи

Розробка науково-понятійного апарату дослідження (вступ)

Вчасність та якість з’ясування стану реалізації проблеми в теорії та на практиці

Вчасність та якість розкриття сутності проблеми курсової роботи

Вчасність та якість підбору і розробки засобів навчання з теми курсової роботи

1

2

3

4

5

6

7

1

Петрук І.П.

2

2

3,5

5

3

3

17,5

2

Демидюк О.Є.

1,5

1,8

2

3,5

2

-

10,8

3

Зосименко О.В.

1,5

3

3

3,5

3

-

14,0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Таблиця 3.3

Облік рейтингової оцінки знань і вмінь студентів з навчального модуля «Курсова робота з теорії та методики трудового навчання»

Змістовий модуль 3-й, 20__/20__ н. р., семестр 7,

Напрям підготовки «Технологічна освіта».

Група ТПІ – 41. 

№ з/п

Прізвище та

ініціали

студентів

Обов’язкова навчальна робота

Додаткова робота

Всього балів за ІІІ модуль

Вчасність та якість розробки практичної частини курсової роботи

Вчасність та якість реалізації практичної частини курсової роботи

Вчасність подання готової курсової роботи до захисту

Вчасність та якість захисту курсової роботи

1

2

3

4

6

7

1

Петрук І.П

8

15

1,5

3,5

3

31

2

Демидюк О.Є.

5

10

1,5

3,5

-

20

3

Зосименко .О.В

8

14,5

2

3,5

-

28

4

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4

Загальний облік рейтингової оцінки знань і вмінь студентів з навчального модуля «Курсова робота з теорії та методики трудового навчання»

20__/20__ н. р.; форма навчання - денна; курс IV; семестр 7,

Напрям підготовки «Технологічна освіта».

Група ТПІ – 41. 

№ з/п

Прізвище та ініціали

студентів

Кількість набраних балів за

змістові модулі

Всього набрано балів

Оцінка в шкалах

Місце за рейтингом

І

ІІ

ІІІ

 

РДГУ

Нац.

ЕСТS

 

1

Петрук І.П.

17,5

43,5

31

92,0

92,0

5

А

1

2

Демидюк О.Є.

10,8

22,8

20

53,6

53,6

3

Е

3

3

Зосименко М.О.

14

32,7

28

74,7

74,7

4

С

2

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований / Ю.К. Бабанский. – М.: Педагогика, 1982.

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. ― М.: Педагогика, 1989. ― 192 с.

3. Ботвинников А.Д. Методы исследования в частных дидактиках (на примере черчения): метод. реком. / А.Д. Ботвинников. – М.: Просвещение, 1964. – 112 с.

4. Введение в научное исследование по педагогике: учеб. пособие для студентов педагогических институтов / Ю.К. Бабанский, В.И. журавлёв, В.К. Розов [и др.]; под ред. В.И. Журавлёва. − М.: Педагогика, 1988. − 239 с.

5. Верхола А.П. Графическая подготовка учащихся в школе / А.П. Верхода. − К.: Рад. школа, 1985. − 126 с.

6. Гласс Дж. Статистическое методы в педагогике и психологии / Дж. Глас, Дж. Стенли; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1976.

7. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – Либідь, 1997. – 376 с.

8. Грабар М.И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях: Непараметрические методы / М.И. Грабар, К.Н. Краснянская. – М.: Педагогика, 1977.

9. Державні стандарти базової і повної середньої освіти. Освітня галузь „Технологія” //Трудова підготовка в закл. освіти. − 2004. − №3. − С.1-6.

10. Дидактика современной школы: пособие для учителя /Б.С. Кобзар, Г.Е. Куммарина, Ю.А. Кусный [и др.]; под ред. В.А. Онищука. − К.: Радянська школа, 1987.

11. Дидактика средней школы / под ред. М.Н. Скаткина. − [2-е изд.]. − М.: Просвещение, 1982.

12. Дипломна робота у вищих педагогічних закладах освіти (Положення про організацію і виконання) – для спеціальностей “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання” / В.К. Сидоренко, Є.В. Кулик. – К., 2001.

13. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: метод. реком. із впровадження / уклали: О.К. Галевич, І.М. Штогрин. – Львів, 2008. – 20 с.

14. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования / В.И. Загвязинський. − М.: Просвещение, 1982.

15. Ильина Т.Д. Программированное обучение: курс лекций / Т.Д. Ильина. − М.: Просвещение, 1984. − 496 с.

16. Исследование эффективности формирования графических знаний и умений учащихся VII-IX классов / под ред. А.Д. Ботвинникова. − М.: Просвещение, 1976.

17. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О.М. Коберника, Г.В. Терещука. − Умань: СПД Жовтий, 2008. − 212 с.

18. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учебн. пособ. для студентов вузов / Е.А. Климов. – Ростов/Д.: Феникс, 1996. – 512 с.

19. Комплект журналів „Школа и производство” за останні 15 років.

20. Кон И.Н. Психология ранней юности: кн. для учителя / И.Н. Кон. − М.: Просвещение, 1989. − 255 с.

21. Концепція державної системи професійної орієнтації населення України. Схвалена Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р., № 842 // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2008. – № 5-6. – С. 3.

22. Коржуев А.В. Научное исследование по педагогике [текст]: теория, методология, практика: учеб. пособие для слушателей системы дополнительного проф. образования преподавателей высш. шк. / А.В. Коржуев, В.А. Попков. − М.: Академический Проект: Трикста, 2008. − 288 с.

23. Креслення 8-9 класи: програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України (1/11-3580 від 22.08.2001 р.). /В.К. Сидоренко, Д.О. Тхоржевський. − К.: ІЗН АПН України, 2001. − 24 с.

24. Кузьменко В.И. Методика преподавания черчения: пос. для учащихся пед. училищ / В.И. Кузьменко, М.А. Косолапов; под ред. В.И. Кузьменко. − М.: Просвещение, 1981. − 272 с. ил.

25. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Кыверялг. − Таллин: Валгус, 1980. − 352 с.

26. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. ― М.: Педагогика, 1981. − 186 с.

27. Ломов Б.Ф. Формирование графических знаний и навыков у учащихся / Б.Ф. Ломов. − М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959.

28. Людина і світ професій: програма для загальноосвітніх навчальних закладів (8-9 класи) / укладачі: І. Д. Бех (наук. консульт.), О. В. Мельник, Л. А. Гучан [та ін.] // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2008. − №2. – С. 43-56.

29. Мадзігон В.М. Продуктивна педагогіка: Політехнічні основи поєднання навчання з продуктивною працею: монографія / В.М. Мадзігон. ― К.: „Вересень”, 2004. ― 324 с.

30. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження / С.Д. Максименко. – К., 1990.

31. Методика викладання креслення в школі: посібник для вчителя / А.П. Верхола, В.Я. Науменко, В.Г. Мазур [та ін.]; за ред. А.П. Верхоли. − К.: Рад. школа, 1989. − 127 с.

32. Методологические и теоретические проблемы изучения, обобщения и использования передового педагогического опыта / под ред. Э.И. Моносзона, М.Н. Скаткина, Я.С. Турбовского. − М.: Просвещение, 1978.

33. Методы системного педагогического исследования / под ред. Н.В. Кузьминой. − Л.: изд-во ЛГУ, 1980.

34. Новиков А.М. Процесс и методы формирования трудовых умений: Профпедагогика / А.М. Новиков. ― М.: Высшая школа. 1986. ― 228 с.

35. Организация и методика экспериментального педагогического исследования. – М., 1983.

36. Організація та методика проведення науково-педагогічних досліджень студентами вищих навчальних закладів: посібник для студентів вищих навчальних закладів / під ред. М.І. Соловей, Є.С. Спіцин, К.К. Потапенко, З.М. Шапік. − К.: Ленвіт, 2004. − 143 с.

37. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: навч. посібник для вищих навчальних закладів / І.С. П’ятницька-Позднякова. − К.: Центр навч. літ., 2003. − 115 с.

38. Педагогічний експеримент: навчальний посібник для студентів педагогічних вузів / В.І. Євдокимов, Т.П. Агапова, І.В. Гавриш, Т.О. Олійник; Міністерство освіти і науки України. Харківський держ. Пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. − Харків: ОВС, 2001. − 148 с.

39. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Креслення 10-11 класи (для шкіл з поглибленим вивченням креслення, як профілю труд. навчання) / укладач В.К. Сидоренко. − К.: Навч. книга, 2004. − 16 с.

40. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика: монографія. /за заг. ред. О.М. Коберника. ― К.: Науковий світ, 2003. ― 172 с.

41. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н. С. Пряжников. – М.: ИПП, 1996. – 230 с.

42. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение. Теория и практика / Н.С. Пряжников. – М.: Академия, 2008. – 320 с.

43. Пряжников Н.С. Теория и практика профессионального самоопределения / Н. С. Пряжников. – М.: МГППИ, 1999. – 108 с.

44. Розенберг Н.М. Проблемы измерений в дидактике / Н.М. Розенберг. – К.: Вища школа, 1979.

45. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для вищих педагогічних закладів освіти / В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко. – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 260 с.

46. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований / М.Н. Скаткин. − М.: Просвещение, 1986.

47. Теория и практика педагогического эксперимента / под ред. А.И. Воробьёва. − М.: Педагогика, 1979.

48. Трудова підготовка в закладах освіти. Науково-методичний журнал. Комплект журналів за останні 10 років.

49. Трудове навчання в школі: Науково-методичний журнал.

50. Трудове навчання. 5-9 класи: навчальна програма. Нова редакція. Рекомендовано МОНУ (лист від 27.08.10 №1/11-8205) /Н.І. Боринець, В.М. Гащак, С.М. Дятленко, Р.М. Лещук, Н.М. Павич, А.І. Терещук; за заг. ред. В.М. Мадзігона. − К.: МОНУ, 2010. − 160 с.

51. Трудове навчання: Газета для вчителів обслуговуючих та технічних видів праці, викладачів та майстрів виробничого навчання МНВК.

52. Тхоржевский Д.А. Практикум по курсу «Методика трудового обучения»: учеб. пособ. для учащ. педучилищ / Д.А. Тхоржевский. ― М.: Просвещение, 1980. ― 112 с.

53. Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности / П.А Шавир. – М.: Педагогика, 1991. – 96 с.

54. Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников / И.С. якиманская. − М.: Педагогика, 1980. − 240 с.

55. Янцур М.С. Організація педагогічного експерименту, обробка та інтерпретація його результатів: курс лекцій / М.С. янцур. − Рівне: РДГУ, 2010. – 168 с.

56. Янцур М.С. Організація трудового навчання учнів VIII-IX класів на навчально-виробничій базі: монографія / М.С. янцур. ― Рівне: РДГУ, 2005. ― 104 с.

57. Янцур М.С. Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи: навч. посіб. для спеціальності 6.010100 „Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання” / М. С. Янцур. − Рівне: РДГУ, 2009. − 124 с.

58. Янцур М.С. Професійне самовизначення старшокласників у залежності від соціонічного типу особистості / М. С. Янцур, О.С. Варич // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 39. – Рівне: РДГУ, 2008. – С. 70-77.

59. Янцур М.С. Словник-довідник з професійної орієнтації / М.С. янцур. − Рівне: РДГУ, 2010. − 124 с.

60. Янцур М.С. Теорія трудового навчання: навчальний посібник: курс лекцій / М.С. янцур; [електронний варіант]. – Рівне: РДГУ, 2008. – 368 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!