Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2318 Контрольна робота з курсу Безпека життєдіяльності

Контрольна робота з курсу Безпека життєдіяльності

« Назад

КОНТРОЛЬНА РОБОТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та двох задач.Вихідні дані для задач наведені в табл. 1 та 3.

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок учнівського зошита. Відповіді на питання мають бути конкретними, супроводжуватися необхідними схемами, малюнками, формулами та посиланням на літературу. Переписування з книг дослівно, а тим паче перепечатка чи ксерокопіювання не допустимо.

В кінці треба привести список використаної літератури. 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

  1. Риса, що визначає людську індивідуальність

  2. Здібності, пам’ять та мислення людини. 

ЗАДАЧА №1

Бригада мулярів в квартирі (об'ємом V) провадить ремонт, зокрема фарбувальні роботи фарбою НЦ-1125. У зв'язку з тим, що на відстані X від будинку розташована будівля дитячого садка, в якому нерідко відкриті вікна чи кватирки, в квартирі, що ремонтується, вікна відкривати не стали.

Визначити в момент, коли пофарбувались всі поверхні, що підлягали фарбуванню загальною площею Sф (момент максимальних випаровувань) концентрацію в квартирі і-тої шкідливої речовини (ШР), що входить до складу фарби та вияснити, чи не шкідливо мулярам та мешканцям знаходитись в квартирі в цей час без індивідуальних засобів захисту органів дихання, а також, чи допустима концентрація ШР, що викидається в атмосферу через вентиляційну шахту будинку висотою H та площею устя Sу, біля вікон дитсадка.

Відомо, що в зазначений період через вентиляційну шахту з квартири витягується 35 % максимальних випаровувань (σш = 0,35) а ще 10 % через щілини в дверній коробці надходять до сходинкової клітки. Газоповітряна суміш виходить з устя шахти зі швидкістю ωо. 

Таблиця 1

Дані

для розра-хун-

ків

Перша цифра номера варіанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

i

 

Аце-

тон

Бутила-цетат

Бута-нол

То-луол

Етил-целло-зольв

Аце-тон

Бута-нол

Етил-целло-зольв

Бути-лаце-тат

То-

луол

V, м3

300

200

150

100

70

250

160

75

220

110

Sф, м2

30

25

20

17

15

28

21

16

26

18

H, м

30

25

20

10

16

28

21

18

26

12

Sу, м2

0,45

0,35

0,25

0,1

0,2

0,4

0,3

0,25

0,35

0,1

о, м/с

10

8

6

4

5

9

7

6

8

4

X, м

42

35

30

20

25

40

32

28

37

22

∆T, ºC

12

14

16

20

18

13

15

17

14

19

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧІ

Необхідно знати, що максимальне надходження в повітря квартири розчинників із фарби відбувається в процесі фарбування та в перші хвилини після його закінчення, коли випаровується біля 25% від їх загальної кількості (σв = 0,25), а витрати фарби становлять: Qs = 0,11 кг/м2, Qt = 19·10-3 кг/с.

Для визначення концентрації ШР в квартирі (Сi, мг/м3) масу випаровувань можна знайти за даними табл. 2 по формулі:                        Мі =Sф · Qs · σф· σв, кг.

Таблиця 2 

Речовина

Склад розчинни-ків (60%) фарби НЦ-1125,σі, %

ГДК на робочих

місцях,

q' ГДКі, мг/м3

ГДК для населення (максимальна разова),

q''ГДКі, мг/м3

Ацетон

4

200

0,35

Бутилацетат

6

10

0,1

Етилцеллозольв

5

50

0,7

Спирт бутиловий (бутанол)

6

10

0,1

Спирт етиловий (етанол)

9

50

5.0

Толуол

30

50

0,6

Необхідно врахувати, що Сi для мулярів треба порівнювати з гранично допустимою концентрацією (ГДК) для робочих місць – q1, а для мешканців квартири – з ГДК для населення - q2, взятих з табл.2.

Розрахунок максимальної приземної концентрації газоповітряної суміші з одиночного джерела з круглим устям за несприятливих метеорологічних умов на відстані Хм від джерела викидів виконується за формулою

, мг3,

де А – коефіцієнт прийнятий для несприятливих метеоумов, коли концентрація ШР від джерела викидів досягає максимального значення (для України А = 160); М – максимальна кількість ШР, що викидається в атмосферу, г/с; F – безрозмірний коефіцієнт, що враховує швидкість осідання ШР в атмосфері  (для  газів  та  пару F = 1); m, n - безрозмірні коефіцієнти, що враховують умови виходу газоповітряної суміші з устя джерела викидів (m = 0,6, n = 2,0); H – висота джерела викидів, м; V1 - об'єм газоповітряної суміші, м3/с; ∆t – різниця температур газоповітряної суміші на виході з устя tг та атмосферного повітря tп.

Максимальну кількість ШР, що викидається в атмосферу з устя вентиляційної шахти, можна розрахувати за формулою  М = Qt· σф · σв · σш , мг/с,

а об’єм газоповітряної суміші               V1 = ωо · Sу, м3/с.

Відстань Хм визначається за формулою        Хм = d · H, м,

де  d – безрозмірний коефіцієнт, що залежить від умов розповсюдження ШР на забруднюваній території (d = 4,0).

Приземна концентрація Сх на будь-якій відстані Х від джерела викидів розраховується за формулою  Сх = S1 · Cmax, мг/м3,

де S1 – безрозмірний коефіцієнт, про який відомо, що

S1 = 0,4 за умови що                     S1 = 0,05 за умови що

Порівняйте Сх з q2 та зробіть висновок про її шкідливість чи нешкідливість. 

ЗАДАЧА № 2

В приміщенні знаходяться N1 персональних комп'ютерів (ПК) у яких вентилятори створюють рівні шуму β1 = 57 дБ та N2 ПК, вентилятори котрих шумлять з рівнем β2 = 59 дБ. Крім того в приміщенні знаходяться N3 принтерів, що утворюють шум з рівнем β3 = 63 дБ та N4 – з рівнем β4 = 68 дБ.

Визначити загальний рівень шуму βо в приміщенні від усіх джерел шуму та порівняти його з нормованим βн для даного приміщення. Розрахувати рівень шуму L біля відкритих вікон житлової будівлі дитячого будинку, розташованого на відстані r від даного приміщення, для випадків коли вікна в останнього закриті (Lв.з.) та коли вони відкриті (Lв.в.).Переважаюча частота загального шуму становить f, а фактор його направленості G.

Порівняти розраховані в обох випадках рівні шуму біля вікон дитбудинку з максимально допустимими рівнями (LАдоп) для житлової забудови в денний час.

Таблиця 3

Дані для розрахунків

Друга цифра номера варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

N1, шт.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

N2, шт.

3

2

1

2

3

3

2

1

2

3

N3, шт.

2

3

2

3

1

2

3

3

3

2

N4, шт.

2

1

3

2

2

1

3

2

1

3

f , Гц

125

250

125

250

63

125

500

63

250

500

r , м

22

26

27

24

29

28

21

23

25

20

G

20

25

30

15

10

15

30

10

20

25

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧІ

Рекомендується спочатку розрахувати сумарний рівень шуму від однотипних (однорівневих) вентиляторів та  за формулою

де β – сумарний рівень; β1 –рівень шуму одного джерела; N – число джерел.

Як бачимо, двоє однакових джерел створюють сумарний рівень, який на 3 дБ більше, ніж кожен з них окремо (оскільки 10 lg2 = 10·03 = 3) 10 джерел – на 10 дБ; 100 джерел – на 20 дБ і т.д.

Потім розрахувати сумарний рівень від однотипних принтерів  та  (формула 2.1).

Сумарний рівень інтенсивності шуму від двох різних за рівнем джерел визначається за формулою

де β1 – гучніший із джерел; Δ β – додаток, що визначається за рис. 2.1. За вказаною формулою розрахувати сумарні рівні шуму від усіх вентиляторів  та від усіх принтерів . 

Рис.2.1. Визначення сумарного рівня шуму 

І на кінець вирахувати рівень шуму  від усіх джерел за тією ж формулою 2.2.

Нормований рівень шуму для частоти f взяти з Додатку 1 для приміщень, з шумними агрегатами обчислювальних машин.

Рівень шуму, що доходить до дитбудинку у випадку з закритими вікнами розглянутого приміщення, визначається із виразу    Lв.з. = βо + 10 lgG - І- 20 lgr - Δ*r/1000 - 8, дБ,

де Δ – величина затухання шуму в атмосфері, таблиця 4; І – звукоізолювальна здатність (в децибелах) акустичної перепони, визначається за формулою                  

де m – маса 1 м2 перепони, кг; f – частота, Гц.

Припускається, що звукоізоляція закритих прорізів (вікон, дверей) рівноцінна звукоізоляції стін.

Товщина стіни в дві цеглини становить 0,5 м. Щільність стіни ρ = 1,5 т/м3.

Таблиця 4

f, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Δ, дБ/км

0

0,7

1,5

3

6

12

24

48

Порівняти розраховані в децибелах рівні шуму Lв.з та Lв.в з максимально-допустимим рівнем LАдоп = 85 дБА. Для цього рівні шуму в дБ ( треба перевести в рівні в дБА за приблизною формулою  дБА

Додаток 1

Витяг з ДСН 3.36.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку 

Вид трудової діяльності,

робоче місце

Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах із середньо геометричними частотами, Гц

Рівні шуму, дБА

31,2

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Робота, що вимагає зосередження, робота з підвищеними вимогами до процесів спостереження та дистанційного керування виробничими циклами: робочі місця – за пультами у кабінах нагляду та дистанційного керування без мовного зв’язку по телефону; у приміщеннях лабораторій з шумним устаткуванням, шумними агрегатами обчислювальних машин.

Підприємства, установи, організації

 

 

 

 

 

 

75

103

91

83

77

73

70

68

66

64

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. К.: Каравела, 2001.-320 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!