Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2317 Методика визначення показників комплексної системи економічної безпеки обраного транспортного підприємства

Методика визначення показників комплексної системи економічної безпеки обраного транспортного підприємства

« Назад

Методика визначення показників комплексної системи економічної безпеки обраного транспортного підприємства 

5.1. Провести економічну оцінку рівня економічної безпеки транспортного підприємства, використовуючи дані бухгалтерської звітності досліджуваного підприємства за встановленими формами (додаток 2, 3)за такими напрямками:

а) Аналіз фінансової стабільності, що здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

Наявності власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (ВД) — результат збільшення попереднього показника на суму довгострокових пасивів:

ВД= ВОЗ + ІІІ р.п.

Де ІІІр.п. – 3-й розділ пасиву, довгострокові зобов’язання.

-    Загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (ОД), що зумовлена збільшенням попереднього показника на суму короткострокових позикових засобів (КПЗ) :

ОД = ВД + КПЗ               (6)

-    Надлишку  чи нестачі  власних оборотних засобів ∆ВОЗ:

∆ВОЗ = ВОЗ- З           (7)

де 3 – запаси

Надлишку чи нестачі  власних і довгострокових джерел формування запасів (∆ВД):

∆ВД = ВД-3               (8)

Надлишку чи нестачі  загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (∆ОД):

∆ОД = ОД – 3             (9)

-    Встановлення типу фінансової стійкості за чотирма типами фінансової стійкості:

Перший — абсолютна стійкість фінансового стану, що в реальних умовах розвитку економіки країни зустрічається вкрай рідко. Задається умовою

З < ВОЗ + К                (10)

де К — кредити банку під товарно-матеріальні цінності з урахуванням кредитів під товари відвантажені.

Другий — нормальна стійкість фінансового стану підприємства, що гарантує його платоспроможність:

З = ВОЗ + К               (11)

Третій — хиткий фінансовий стан, що характеризується порушенням платоспроможності, при якому, однак, зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних засобів і збільшення ВОЗ:

З = ВОЗ + К + ДФ               (12)

де ДФ — джерела, що послаблюють фінансову напруженість (при розрахунках необхідно враховувати кредиторську заборгованість).

Фінансова нестійкість вважається нормальною, якщо величина задіяних для формування запасів короткострокових кредитів і позикових засобів не перевищує сумарної вартості сировини, матеріалів і готової продукції, тобто якщо виконується умова:

Зс+Зг.п > Кз                    (13)

Зн.в + Зв.м.п > ВД             (14)

де Зс — сировина, матеріали;

Зг.п — готова продукція;

Кз — короткострокові кредити і позики для формування запасів;

Зн.в — незавершене виробництво;

Зв.м.п — витрати майбутніх періодів.

Четвертий — кризовий фінансовий стан, при якому підприємство перебуває на межі банкрутства, оскільки його кошти, короткострокові цінні папери і дебіторська заборгованість не покривають навіть кредиторської заборгованості і прострочених позичок:

З > ВОЗ + К                 (15) 

в) Розрахунок ліквідності підприємства:

-    Коефіцієнт покриття дає загальну оцінку ліквідності активів та показує скільки поточних активів припадає на поточні зобов’язання. Розраховується за формулою:

Кп=Мз/Кз             (16)

де Мз – мобільні засоби, які включають найбільш ліквідні засоби підприємства, тобто оборотні активи.

Кз – короткострокова заборгованість.

Нормою вважається значення показники в межах від 1 до 3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує яка частка поточних(короткострокових) зобов’язань може бути погашена негайно, тобто наскільки найбільштермінові зобов’язаня покриті найбільшліквідними активами:

Кал=(Г+Ц)/Зк                   (17)

Де Г – гроші,

Ц – цінні папери,

Зк – короткострокова заборгованість.

Показник коливається в межах від 0,2 до 0,5.

Загальний коефіцієнт ліквідності дає загальну оцінку ліквідності підприємства і розраховується за формулою:

Клз=(Г+Ц+Д)/Зк           (18)

Де Д – дебіторська заборгованість

Порогове значення рівне одиниці і прямує до збільшення

г) Оцінка рентабельності:

Рентабельність продукції характеризує вигідність виробництва продукції, яка випускається або реалізується підприємством; цей показник використовується при внутрішньогосподарських аналітичних розрахунках, при контролі прибутковості, при впровадженні нових видів продукції.

Rзаг = ПБ /S заг              (19)

де ПБ — балансовий прибуток;

S заг — загальна виробнича собівартість

Рентабельність виробничих фондів

R овф = ПБ \ С овф *100          (20)

де С овф – собівартість.

Рентабельність сукупних активів характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства:

R ак= Пб \САК                        (21)

де САК — середня сума активів балансу підприємства.

-    Рентабельність власного (акціонерного) капіталу показує ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів:

Rп= ПБ \СВ.К *100              (22)

де ПБ — чистий прибуток підприємства за вирахуванням оплати відсотків за кредит;

СВ.К. — сума власного капіталу.

д) Проведення комплексної оцінки кризового стану підприємства за такими моделями:

Спрінгейта

Z=1.03А+3,07В+0,66С+0,4D        (23) 

Де А – обсяг робочого капіталу/ загальний обсяг активів,

В –сума прибутку до сплати податків / загальний обсяг активів,

С - сума прибутку до сплати податків/ обсяг короткострокової заборгованості,

D – чистий дохід/ загальний обсяг активів

Робочий капітал (Рк) – це різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов’язаннями.

Якщо 2 < Z<0, 862, то підприємство є потенційним банкрутом. Проте ця рівність не завжди  правильно відображає стан українських підприємств.

Альтмана (показник можливості банкрутства) являє собою функцію від деяких показників, що характеризують економічний потенціал підприємства і результати його роботи за минулий період. У загальному виді показник можливості банкрутства (індекс кредитоспроможності) (Z) оцінюється за такою формулою:

Z = 3,3К1 + 1,0К2 + 0,6КЗ + 1,4К4 + 1,2К5       (24)

Де показники К1, К2, К3, К4, К5 розраховуються за такими алгоритмами:

К1 = [Прибуток до виплати відсотків і податків (ф. №2, рядок 170)] / [Середньорічна сума активів (ф. №1, рядок 280)]; (показник рентабельності активів, яких розраховано на підставі прибутку);

K2 = [Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ф. №2, рядок 035)] / [ Середньорічна сума активів (ф. №1, рядок 280)]; (показник віддачі від активів);

К3 = [Статутний капітал (ф.№1, рядок 300) + Додатковий капітал (ф.№1, рядок 320) ]/ [Поточні зобов'язання (ф. №1, рядок 620)]; (показник покриття по ринковій вартості власного капіталу);

К4 = [Нерозподілений прибуток (ф. №1, рядок 350)] / Середньорічна вартість оборотних активів [( Оборотні активи (рядок 260) + Витрати майбутніх періодів (рядок 270) ] : 2 (показник рентабельності активів, який розраховано на підставі нерозподіленого прибутку);

К5 = [ ( Оборотні активи (рядок 260) + Витрати майбутніх періодів (рядок 270) ] / Сума активів (ф. №1, рядок 280)]; (показник частки оборотних активів у сукупній вартості активів).

Показник можливості банкрутства розроблений на основі даних статистичних досліджень і дає можливість оцінити фінансове положення підприємства за таким критерієм:

• якщо значення даного показника менше 1,81 - можливість банкрутства дуже висока або фактично банкрутство вже наступило;

• якщо значення менше 2,657 - можливість банкрутства існує;

• якщо значення більш 2,657 - положення підприємства гарне і ймовірний успіх;

• якщо значення показника більш 2,99 - підприємство працює успішно.

R - модель прогнозу ризику банкрутства (розроблена російськими вченими), яка має наступний вигляд:

К=8,38 К1+К2+0.054 КЗ+0,63 К4,              (25)

де К1 - оборотний капітал/актив;

К2 - чистий прибуток/власний капітал;

КЗ - виручка від реалізації/активи;

К4 - чистий прибуток/інтегральні витрати.

Ймовірність банкрутства підприємства у відповідності зі значенням моделі R визначається таким чином (табл. 1): 

Таблиця 1

Загальна оцінка ймовірності банкрутства підприємства

Значення R (коефіцієнту ймовірності банкрутства)

Ймовірність банкрутства, %

Менше 0

Максимальна (90-100)

0-0,18

Висока (60-80)

0,18-0,32

Середня (35-50)

0,32-0,42

Низька(15-20)

Більше 0,42

Мінімальна (до 10)

універсальна шестифакторна модель оцінки загрози банкрутства, що має вигляд:

Z=1,5K1+0,08K2+10,0K3+5,0K4+0,3K5+0,1К6,         (26)

де К1 та К2 відношення до зобов'язань саsh-flow, валюти балансу;

K3 — відношення прибутку до валюти балансу;

К4 та К5 відношення прибутку, виробничих запасів до виручки від реалізації;

К6 — відношення обороту основного капіталу до валюти балансу.

Підприємству загрожує банкрутство при значенні критеріального показника менше 1.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!