Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2314 Позааудиторна самостійна робота студента

Позааудиторна самостійна робота студента

« Назад

ПОЗААУДИТОРНА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

На підставі набутих протягом семестру знань, прослуханих лекцій та творчо опрацьованої наукової літератури, студенти мають виконати самостійну роботу, де зможуть поглибити свої знання з компаративних студій, розвинути навички компаративного аналізу творів світової літератури.

Самостійна робота - це самостійне дослідження. У процесі підготовки до її виконання студент повинен:

1) самостійно визначити тему і структуру роботи;

2) опрацювати відповідні джерела;  

3) зробити самостійні оцінки та висновки.

Запропонована тема для  самостійної творчої роботи студентів та рекомендації до її написання:

Художнвй твір у мультимедійному контексті

Вимоги: роботи виконуються українською мовою, обсяг – до 4-5 сторінок друкованого тексту, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 інтервал. Роботи оцінюються «незадовільно», «задовільноно», «добре» та «відмінно». 

Термін виконання: 10 грудня 2015

Термін оголошення оцінок: 20 грудня 2015

Уважно слухаючи лекції, опрацьовуючи додаткову літературу, відберіть для окремого інтерсеміотичного аналізу певний художній текст і співставте його (сюжет чи образну систему) з іншим мистецьким втіленням (образотворчим, музичним, кіно тощо).  

Структура роботи: у вступі поясніть, чому вас зацікавив обраний твір у мультимедійному аспекті. В основній частині проведіть зіставний аналіз, використовуючи багаторівневу структуру художнього тексту (див.: підручник В. Будний, М. Ільницький. Порівняльне літературознавство (с.282-297) Обов’язково підкріплюйте свої думки цитатами, взятими у лапки. У висновках визначте основні рівні взаємопроникнення різних мистецьких інтерпретацій художнього твору.

Критерії оцінювання: оцінка “відмінно” ставиться у випадку повного розкриття теми роботи на підставі тексту, самостійності та оригінальності мислення (інноваційний рівень). Оцінка “добре” ставиться за повне, але не творче розкриття теми з посиланнями на текст (творчий рівень), “Задовільно ставиться за недостатнє розкриття теми, не підкріплене текстовим матеріалом (репродуктивний рівень). Оцінка “незараховано” ставиться у випадку невиконання роботи, недостатнього розкриття теми або несамостійного виконання роботи.

Всі роботи здаються старості, яка вкладає їх в окрему підписану папку і відносить на кафедру теорії та історії світової літератури (ауд.1009, корп.3). 

Працюючи над темою, можете використати (окрім вказаного підручника) такі джерела:

  1. Брюховецька Л. Література і кіно: проблема взаємин. – К.- 1998.

  2. Вайсштайн У. Порівняння літератури з іншими видами мистецтва //Антологія «Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009.

  3. Довженко О. Слово в сценарії художнього фільму // Довженко О. Твори: у 5-и т. – Т.4.- К.- 1965. «Київський університет». – 2013.

  4. Екфразис: Вербальні образи мистецтва: монографія / за ред. Т. Бовсунівської. – К. - ВПЦ

  5. Наливайко Д. Література в системі мистецтв як галузь порівняльного літературознавства // Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. К. – Видавничий центр «Києво-Могилянська академія». – 2006.

  6. Ейзенштейн С. Вертикальний монтаж /Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: В 6 т. / М.: Искусство, 1964. Т. 2.

  7. Gorrigan T. Film and Literature. – Upper Saddle River: Prentice-Haal. - 1999.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!