Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2268 Автореферат магістерської роботи, вимоги до написання, спеціальність Ветеринарна медицина, НУБіП

Автореферат магістерської роботи, вимоги до написання, спеціальність Ветеринарна медицина, НУБіП

« Назад

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

 

Факультет ветеринарної медицини 

 

МАГІСТРАТУРА

на факультету ветеринарної медицини у 2014-2015 н.р. 

(Методичні рекомендації для студентів ОКР «Магістр» -

спеціальність 8.11010101 «Ветеринарна медицина (за видами)»)

 

Київ – 2015

 

10. АВТОРЕФЕРАТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ (вимоги до написання) 

Згідно наказу ректора університету для студентів магістратури дослідницької спеціалізації обов’язкове написання та розповсюдження авторефератів магістерських робіт.

Науковим керівникам разом зі студентами магістратури дослідницької спеціалізації за 10 днів до захисту в ЕК необхідно передати автореферат магістерської роботи рецензентам, бібліотеці НУБіП України, випусковій кафедрі, деканату, у місця проведення наукових досліджень тощо, електрону версію автореферату відповідальному на факультеті за інституційний репозиторій магістерських робіт для розміщення його в базі репозиторію та разом з магістерською роботою представити на засідання ЕК.

Структура автореферату:

  1. загальна характеристика роботи (актуальність теми; зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами; мета і завдання дослідження; об’єкт дослідження; предмет дослідження; публікації; обсяг та структура магістерської роботи);

  2. основний зміст (до 8 сторінок);

  3. висновки;

  4. список опублікованих студентом магістратури праць за темою магістерської роботи;

  5. анотації українською, російською та англійською мовами.

  6. Ключові слова

Загальна характеристика роботи, що подається в авторефераті, має відповідати наведеним у вступі до магістерської роботи її кваліфікаційним ознакам.

В основному змісті стисло викладається сутність магістерської роботи за розділами, він має дати повне і переконливе уявлення про виконану роботу. У цій частині автореферату важливо показати, як були отримані результати, продемонструвати хід дослідження, викласти сутність використаних методів, навести дані щодо їх точності та трудомісткості, описати умови й основні етапи експериментів. У всіх випадках до автореферату доцільно вводити насамперед висновки та кінцеві результати.

Висновки складає стисла інформація про підсумки виконаної роботи, яка повинна відповідати загальним висновкам магістерської роботи. Кожен висновок роботи формулюється чітко, конкретно (однозначно). Формулювання віддзеркалює суть і новизну зробленого.

Суть автореферату полягає у точній відповідності змістові магістерської роботи, а його зміст – дає повне уявлення про наукову цінність і практичну значущість магістерської роботи.

Список опублікованих праць магістра за темою магістерської роботи подають відповідно до вимог міждержавного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць і прізвищ співавторів. Опубліковані праці, котрі розкривають основні положення магістерської роботи, включають до списку в такому порядку монографії, брошури, статті у наукових фахових виданнях, авторські свідоцтва, патенти, препринти, статті, депоновані и анотовані у наукових журналах, тези доповідей тощо.

Анотації. Обсяг анотацій – до 0,5 сторінки машинописного тексту, інформація ідентичного змісту про основні ідеї та висновки магістерської роботи. Анотації складаються за формою, яка має такий зміст:

─ прізвище та ініціали студента магістратури;

─ назва магістерської роботи;

─ спеціальність (шифр і назва);

─ назва університету;

─ місто, рік;

─ основні ідеї, результати та висновки магістерської роботи.

Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою. Ключовим словом називається слово або стійке словосполучення із тексту анотації, яке з точки зору інформаційного пошуку несе смислове навантаження. Сукупність ключових слів повинна відображувати поза контекстом основний зміст наукової праці. Загальна кількість ключових слів має бути не меншою трьох і не більшою десяти. Ключові слова подають у називному відмінку, друкують у рядок, через кому.

Оформлення автореферату. Примірники автореферату, які студент магістратури подає до захисту перед ДЕК разом з іншими документами та магістерською роботою, друкують за наступними вимогами:

– за обсягом автореферат (без обкладинки й анотацій) не може бути меншим 0,8 авторського аркуша, а також перевищувати 1 авторський аркуш при друкуванні з одинарним інтервалом із використанням текстового редактора Word з розміщенням від 40 до 44 рядків на сторінці.

На лицьовій стороні обкладинки автореферату подаються: назва навчального закладу; індекс УДК; прізвище, ім'я, по батькові студента магістратури; назва магістерської роботи; шифр і найменування спеціальності та назва магістерської програми; підзаголовок «Автореферат магістерської роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр»; місто, рік. (табл..16).

На зворотному боці обкладинки автореферату вказується організація, в якій виконана магістерська робота; науковий ступінь, вчене звання, прізвище й ініціали наукового керівника, його місце роботи та посада; науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, прізвище й ініціали рецензента (табл..17). Автореферат не має титульного аркуша.

Таблиця 16

Зразок титульної сторінки автореферату 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

КОВАЛЬЧУК АННА ОЛЕКСАНДРІВНА 

УДК 577.128+612.014:615.9:546.81 

 

НИРКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ У КОТІВ (ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ

 

Спеціальність 8.11010101 – ветеринарна медицини (за видами)

Магістерська програма - «Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів»

  

АВТОРЕФЕРАТ

магістерської роботи на здобуття

освітнього рівня магістр

 

Київ - 2015

 

Таблиця 17

Зразок зворотного боку обкладинки  автореферату 

Магістерською роботою є рукопис.

Роботу виконано у Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Науковий керівник:

кандидат ветеринарних наук, доцент

Грушанська Наталія Геннадіївна

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

доцент кафедри терапії і клінічної діагностики

 

 

Рецензент:

доктор ветеринарних наук, професор

Сухонос Віктор Петрович

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

професор кафедри хірургії ім. акад. І.О. Поваженка

Нумерація починається з цифри 1 на першій сторінці, де міститься загальна характеристика роботи.

Структурні частини автореферату не нумерують, їх назви друкують великими літерами симетрично тексту.

Видання автореферату. Автореферат магістерської роботи виготовляють друкарським способом і видають у вигляді брошури тиражем 20 примірників.

Формат видання 145x215 мм (формат паперу і частка аркуша 60x90/16) з друкуванням тексту з обох сторін аркуша.

На авторефераті повинні бути вказані випускні дані друкарні або іншої установи, де друкувався автореферат, згідно з міждержавним стандартом.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!