Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2266 Виробнича практика, вимоги до проходження, спеціальність Ветеринарна медицина, НУБіП

Виробнича практика, вимоги до проходження, спеціальність Ветеринарна медицина, НУБіП

« Назад

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

 

Факультет ветеринарної медицини 

 

МАГІСТРАТУРА

на факультету ветеринарної медицини у 2014-2015 н.р. 

(Методичні рекомендації для студентів ОКР «Магістр» -

спеціальність 8.11010101 «Ветеринарна медицина (за видами)»)

 

Київ – 2015

 

8. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (вимоги до проходження) 

8.1. Загальні положення з проведення виробничої практики: виробнича практика (практика) студентів є важливою складовою частиною підготовки магістра. Студенти магістратури денної форми навчання проходять практику відповідно до програми їх підготовки у державних установах ветеринарної медицини (лікарні, пункти, дільниці тощо), молочних комплексах, сучасних промислових птахівничих підприємствах, конезаводах, супермаркетах, лабораторіях переробних підприємств, клініках для дрібних тварин, біофабриках, фармацевтичних підприємствах, аптеках тощо. Частина досліджень, що пов’язані з вирішенням проблем діагностики, лікування та профілактики захворювань продуктивних тварин повинні виконуватись на базі навчально-дослідних господарств НУБіП України («НДГ Великоснітинське ім. О.В. Музиченка”, „Агрономічна дослідна станція”, НДГ „Ворзель”, НДГ Немішаївського агротехнічного коледжу НУБіП України та ін.).

Магістранти заочної форми навчання, у випадку, коли для проведення досліджень за темою магістерської роботи доцільно використати базу власного підприємства, можуть пройти магістерську практику за місцем основної роботи.

Основними завданнями магістерської практики є закріплення знань, які були одержані у процесі теоретичного навчання відповідно до обраної програми, виконання практичної частини магістерської роботи, набуття практичних навичок із застосування сучасних методів діагностики та профілактики хвороб і лікування тварин.

Базами практики студентів можуть бути державні та приватні установи, а також передові господарства, які спроможні забезпечити достатній рівень підготовки, кваліфіковане керівництво і належні побутові умови для студентів. Підставою для направлення студента на практику є угода між навчальним закладом та сільськогосподарським підприємством, установою.

Організацію та керівництво магістерською практикою здійснюють, з одного боку, куратори програм від факультету ветеринарної медицини НУБіП України, а з іншого – спеціалісти підприємств, що є базами практики. 

8.2. Організаційні питання проведення виробничої практики:

Розподіл магістрантів на місця проходження ними магістерської практики, закріплення керівників практики від університету затверджується наказом ректора НУБіП України.

За тиждень до початку магістерської практики на кафедрах, які відповідальні за підготовку магістрів, проводяться збори, на яких студенти-практиканти отримують направлення, програму, методичні вказівки для проходження практики. Студентів знайомлять з порядком проходження практики та особливостями виконання програми і оформлення документації.

Документи, які магістрант повинен подати по завершенню практики на кафедру, що є координатором програми:

 1. Щоденник, який має бути підписаний керівником практики на виробництві, засвідчений печаткою установи та підписаний викладачем НУБіП України, що керував практикою (див. додаток Б).

 2. Звіт про практику (складений на основі щоденника і завдань передбачених програмою практики) і підписаний студентом-практикантом (див. додаток В).

 3. Характеристику, складену керівником практики на виробництві, з оцінкою роботи магістранта, яка має бути засвідчена печаткою установи (див. додаток Д).

 4. Направлення на магістерську практику, підписане та завірене печаткою установи, де студент проходив практику.

 5. Повідомлення про прибуття до місця проходження виробничої практики (подається в деканат в триденний термін з дня прибуття).

Документи з виробничої практики магістрант зобов’язаний здати наступного робочого дня після завершення терміну практики. Підставою для допуску магістранта до захисту матеріалів практики є повне і правильне оформлення вище зазначених документів, підписаних і завірених печатками відповідних установ (господарств, підприємств тощо).

Перевірка матеріалів практики проводиться керівником магістерської роботи, а захист – комісійно, не пізніше як через тиждень після закінчення терміну практики. 

8.3. Обов'язки магістранта-практиканта:

 • своєчасно отримати направлення, програму та методичні вказівки щодо проходження  виробничої практики, скласти та узгодити з керівником план виконання програми і практичної частини магістерської роботи;

 • прибути  та від’їхати з бази магістерської практики у зазначені в наказі ректора НУБіП України терміни;

 • пройти інструктаж з техніки безпеки;

 • виконувати правила внутрішнього розпорядку, що діють на підприємстві;

 • постійно вести щоденник практики;

 • виконати програму практики та завдання на виконання магістерської роботи. 

8.4. Обов’язки наукового керівника магістерської практики від факультету.

Керівником виробничої практики від факультету є керівник магістерської роботи студента магістратури.

Керівник практики особисто вивчає умови її проведення, встановлює контакт із керівником практики на підприємстві, підбирає досвідчених спеціалістів для безпосереднього керівництва, разом з якими складає індивідуальні завдання для магістранта, узгоджує з ним робочу програму практики та завдання на виконання магістерської роботи; регулярно відвідує магістрантів на робочих місцях, контролює ведення щоденника та виконання програми практики і підготовку магістерської роботи; надає консультативну допомогу у виконанні програми і підготовці магістерської роботи. 

8.5. Оформлення документів магістерської практики.

Щоденник є основним документом магістранта про результати проходження ним магістерської практики. У щоденнику студент відображає обсяг і суть виконаної роботи за кожен день практики. При цьому ним мають бути виконані всі завдання програми виробничої практики, згідно з індивідуальним планом, а також дослідження за темою магістерської роботи.

Після закінчення магістерської практики, щоденник і звіт перевіряє та оцінює керівник практики.

Оформлення звіту про магістерську практику. Звіт складається на основі матеріалів щоденника та завдань, вказаних у програмі практики. Звіт про виконану роботу має бути повним та детальним, з аналізом виконаної роботи, висновками і рекомендаціями.

У звіті студент повинен висвітлити також результати виконання завдань з магістерської роботи.

Звіт необхідно ілюструвати схемами, таблицями, графіками, рисунками тощо. Зразок оформлення титульного листа звіту про магістерську практику наведено у додатку В.

Звіт про магістерську практику складають за такою формою:

 • Стисла характеристика бази практики: термін проходження практики, стисла характеристика господарства (підприємства), у якому студент проходив практику;

 • Аналіз власної роботи. У цьому розділі навести результати проходження практики згідно програми практики зі спеціалізації та результати виконання досліджень за темою магістерської роботи.

 • Заключення. У заключенні студент відзначає позитивні сторони та недоліки в організації магістерської практики і подає пропозиції щодо їх усунення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!