Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2264 Методичні рекомендації для студентів ОКР Магістр спеціальність Ветеринарна медицина, НУБіП

Методичні рекомендації для студентів ОКР Магістр спеціальність Ветеринарна медицина, НУБіП

« Назад

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

 

Факультет ветеринарної медицини

 

МАГІСТРАТУРА

на факультету ветеринарної медицини у 2014-2015 н.р. 

(Методичні рекомендації для студентів ОКР «Магістр» -

спеціальність 8.11010101 «Ветеринарна медицина (за видами)»)

 

Київ – 2015

 

УДК 384.4.: 619 (073)

Для студентів магістратури і науково-педагогічних працівників факультету ветеринарної медицини.

Рекомендовано до друку вченою радою факультету ветеринарної медицини НУБіП України (протокол №___ від _____________ 2015 р.) 

УКЛАДАЧІ:

ДУХНИЦЬКИЙ В.Б., ЛАКАТОШ В.М., МЕЛЬНИК В.В.

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

ПРУС М.П., ЯКУБЧАК О.М.

 

Навчальне видання

 

МАГІСТРАТУРА

Факультету ветеринарної медицини

 

(Методичні рекомендації для студентів ОКР «Магістр» -

спеціальність 8.11010101 «Ветеринарна медицина (за видами)»)

 

Укладачі:   ДУХНИЦЬКИЙ Володимир Богданович

ЛАКАТОШ Віктор Михайлович

МЕЛЬНИК Володимир Васильович

 

© Духницький В.Б., Лакатош В.М., Мельник В.В.

ЗМІСТ

 1. Історична довідка

 2. Види магістерської підготовки на факультеті ветеринарної медицини

 3. Перші кроки студента в магістратурі

 4. Магістерські програми факультету ветеринарної медицини у 2014-2015 н.р. (перелік)

 5. Магістерська підготовка студентів на базі ОР «Бакалавр» у 2013-2015 н.р. (термін навчання 2 роки) 

 6. Магістерська підготовка студентів на базі ОР «Спеціаліст» (денна форма навчання) у 2013-2014 н.р.

 7. Магістерська підготовка студентів на базі ОР «Спеціаліст» (заочна форма навчання) у 2013-2014 н.р.

 8. Виробнича практика (вимоги до проходження)

 9. Магістерська робота (вимоги до написання)

 10. Автореферат магістерської роботи (вимоги до написання

 11. Підготовка відзиву, рецензії та допуск магістерської роботи до захисту в ЕК

 12. Підготовка презентації магістерської роботи для представлення в ЕК

 13. Захист магістерської роботи на засіданні ЕК (вимоги)

 14. Додатки

Додаток А – форма відзиву та рецензії на магістерську роботу

Додаток Б – зразок оформлення щоденника виробничої практики

Додаток В – зразок оформлення титульної сторінки звіту про виробничу практику

Додаток Д –Зразок характеристики на студента-практиканта

Бібліографія

 

1. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

Підготовка магістрів на факультеті ветеринарної медицини розпочалась в 60-х роках минулого століття, однак стосувалась вона виключно студентів із країн Африки, Південної Америки, Азії, Європи. Для українських студентів навчання за ОКР „Магістр” (спеціальність 8.130501 – Ветеринарна медицина) започатковано в 1997 році в рамках реформи вищої освіти України з метою наближення її до Європейських стандартів. Професорсько-викладацьким складом факультету ветеринарної медицини розроблені ексклюзивні магістерські програми, які на основі сучасних досягнень науки дають можливість поглибити фахові знання та засвоїти основи проведення наукових досліджень за всіма напрямками галузі знань „Ветеринарія”.

У витоків створення перших магістерських програм на факультеті  ветеринарної  медицини  стоять  видатні  українські  вчені та педагоги професори Д.О. Мельничук, А.Й. Мазуркевич, В.А. Яблонський та ін., завдяки яким стало можливим у числі перших з факультетів ветеринарної медицини на теренах пострадянських держав, здійснити перехід на якісно новий рівень підготовки фахівців.

Магістерські програми (спеціалізації) формуються у рамках відповідних спеціальностей і визначаються:

 • сферою майбутнього працевлаштування випускників магістерських програм: виробничою, дослідницькою, педагогічною, експертно-контрольною, експертно-аналітичною, управлінською;

 • конкретним призначенням діяльності фахівця у кожній із зазначених сфер.

На факультеті активно функціонують магістерські програми виробничої та дослідницької спеціалізацій. З 2012 року розпочато підготовку фахівців за магістерськими програмами підготовки експертів-аналітиків. Разом з тим, випускники бакалаврського напрямку підготовки мають також змогу продовжити навчання за спеціальностями галузі знань «Специфічні категорії», що дає змогу продовжити свою освіту в управлінській, викладацькій, експертно-контрольній чи іншій обраній сфері навчання, яка базується на фундаменті підготовки, одержаної на бакалаврському рівні.

За період з 1998 по 2014 рік на факультеті ветеринарної медицини підготовлено 666 магістрів за спеціальністю «Ветеринарна медицина» які успішно трудяться у різних галузях народного господарства України.

Рис. 1 Підготовка магістрів на факультеті ветеринарної медицини

 

2. ВИДИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ НА ФАКУЛЬТЕТІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

У 2014-2015 н.р. підготовка фахівців ОКР „Магістр” напряму „Ветеринарна медицина” здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 за спеціальністю – 8.11010101 «Ветеринарна медицина (за видами).

Студенти магістратури навчаються за різними навчальними планами:

1. На основі неповної вищої освіти – випускники технікумів і коледжів (за інтегрованим навчальним планом):

 • денна форма навчання (термін – 4 роки 6 місяців).

2. На основі базової вищої освіти (ОКР «Бакалавр»):

 • денна форма навчання (термін – 2 роки).

3. На основі повної вищої освіти (ОКР «Спеціаліст») (навчання тільки за контрактом):

 • денна форма навчання (термін – 1 рік);
 • заочна – (термін навчання 1 рік і 6 місяців).

 

3. ПЕРШІ КРОКИ СТУДЕНТА В МАГІСТРАТУРІ

Після зарахування до магістратури безпосереднє керівництво студентами здійснюється деканатом, кафедрами-координаторами відповідних магістерських програм та науковими керівниками магістерських робіт. 

 1. Упродовж першого тижня навчання відбувається зустріч студентів магістратури з деканом факультету, завідувачами кафедр, викладачами факультету для ознайомлення з організацією навчального процесу в магістратурі.

 2. Упродовж першого місяця навчання студенти магістратури наказом ректора розподіляються за магістерськими програмами. Розподіл на магістерські програми здійснюється згідно рейтингу випускників за наявною квотою з врахуванням:

 • Середнього балу додатка до диплома бакалаврів;

 • Наявності публікацій;

 • Участі в роботі наукового гуртка тощо.

Рішенням засідання кафедри, яка є координатором магістерської програми, визначається науковий керівник та затверджується тема магістерської роботи.

 1. Згідно наказу ректора університету (№ 1110 від 24.11.2010 р.) студенти магістратури, що навчаються за державним замовленням, у двохмісячний термін після зарахування укладають 3-х сторонню угоду між університетом та роботодавцями щодо закріплення місць їх майбутнього працевлаштування. Студенти, які навчаються за умовами договору таку угоду не укладають.

 2. Згідно цього ж наказу, протягом 3-х місяців після зарахування всім студентам магістратури необхідно погодити з місцем виконання експериментальних досліджень теми магістерських робіт для максимального наближення змісту їх підготовки до виробничих і наукових проблем агропромислового комплексу (лист погодження надається).

 3. Згідно цього ж наказу не пізніше як через 4 місяці після зарахування студентів у магістратуру наказом ректора університету затверджуються теми, керівники магістерських робіт та визначається місце виконання експериментальних досліджень.

 4. Складання і затвердження „ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ СТУДЕНТА МАГІСТРАТУРИ”. Після остаточного затвердження теми і керівника студент разом із керівником магістерської роботи заповнює «Індивідуальний навчальний план студента магістратури». Керівник магістерської роботи консультує студента під час складання ним індивідуального навчального плану, розроблені та виконанні програми наукових досліджень, перебування на виробничій практиці, підготовці наукової статті та магістерської роботи.

 5. Студенти магістратури першого року навчання, після першого семестру  проходять атестацію на засіданні кафедри-координатора магістерської програми (про виконання індивідуального навчального плану за семестр).

 6. Протягом навчання в магістратурі студенти складають екзамени та заліки з дисциплін передбачених навчальним планом.

 7. Крім того, студенти магістратури заочної форми навчання згідно „Положення НУБіП України про заочну освіту” (від 26 червня 2006 року) виконують контрольні роботи за розділами робочої навчальної програми дисципліни, що винесені згідно з навчальним планом для самостійної роботи. Перелік тем для самостійної роботи і контрольних питань, з яких формуються тестові завдання, видається студентам магістратури заочної форми навчання лектором відповідної навчальної дисципліни під час попередньої лабораторно-екзаменаційної сесії. Контрольні роботи студенти магістратури заочної форми навчання виконують на початку лабораторно-екзаменаційної сесії в аудиторіях університету за розкладом занять на першій парі.

 8. Магістранти, які за наслідками сесії мають академічну заборгованість з трьох і більше дисциплін, підлягають відрахуванню з Університету. При заборгованості 1–2 дисципліни і наявності поважної причини, розпорядженням декана факультету може бути надано право на їх ліквідацію. Остаточний термін ліквідації академічної заборгованості для студентів магістратури денної форми навчання  встановлюється:

 • за наслідками зимової сесії – не більше місяця з початку весняного семестру;

 • за наслідками літньої сесії – не пізніше 14 днів після закінчення сесії.

Для студентів магістратури заочної форми навчання  – не пізніше 5 днів до дати підписання перевідного наказу

Заключна атестація студента з рекомендацією (або відхиленням) магістерської роботи до захисту проводиться для студентів денної форми навчання – не пізніше як за десять днів до захисту.

 

4. МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ У 2014-2015 н.р.

(перелік)

На факультеті ветеринарної медицини запроваджено підготовку магістрів за виробничою і дослідницькою спеціалізаціями:

 • Магістерські програми виробничої спеціалізації (16 програм) – програми підготовки магістрів здійснюються з метою продовження навчання у межах напряму підготовки «Ветеринарна медицина» для більш глибокої спеціалізації за обраною спеціальністю. Ці програми реалізуються для забезпечення виробничої наукоємної сфери висококваліфікованими фахівцями, які мають інноваційні знання і здатні втілити їх у сучасні високоефективні технології. Важливою особливістю програм підготовки магістрів виробничої спеціалізації є їх практична складова, яка, насамперед, передбачає інтенсивне використання баз практики на сучасних високотехнологічних тваринницьких комплексах, фермах, птахофабриках, лабораторіях ветеринарної медицини, клініках для дрібних тварин, фармацевтичних підприємствах, аптечних складах, базах тощо.

 • Магістерські програми дослідницької спеціалізації (3 програми) – розробляються та реалізуються лише на кафедрах факультету ветеринарної медицини, які можуть готувати аспірантів і досягли певних успіхів у науково-дослідній роботі. Підготовка студентів, що навчаються на дослідницьких магістерських програмах містить значну наукову компоненту, яка дає змогу опанувати навики проведення наукових досліджень та підготуватися до навчання в аспірантурі, або роботи у науково-дослідних установах та наукоємних виробництвах.

 

Магістерські програми виробничої спеціалізації

Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров’я тварин

Координатор - кафедра  терапії і клінічної діагностики (д.біол.н., професор Цвіліховський М.І., тел.: 527-83-60)

Ветеринарне забезпечення скотарства, вівчарства та козівництва

Координатор - кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин (д.вет.н., професор Любецький В.Й., тел.: 527-83-46)

Ветеринарне забезпечення здоров’я собак і котів

Координатор - кафедра  хірургії ім. акад. І.О. Поваженка (к.вет.н., доцент Дорощук В.О., тел.: 527-88-68)

Ветеринарне забезпечення свинарства

Координатор - кафедра  епізоотології та організації ветеринарної справи (д.вет.н., професор Недосєков В.В.,тел.: 527-89-22)

Ветеринарне забезпечення конярства

Координатор - кафедра паразитології та тропічної ветеринарії (д.вет.н., професор Сорока Н.М., тел.: 527-88-23)

Ветеринарне забезпечення птахівництва

Координатор - кафедра  терапії і клінічної діагностики (д.біол.н., професор Цвіліховський М.І.,тел.: 527-83-60)

Ветеринарне забезпечення рибництва

Координатор - кафедра гігієни та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька (д.біол.н., професор Захаренко М.О., тел.: 527-81-56)

Ветеринарне забезпечення здоров’я екзотичних і диких тварин

Координатор - кафедра паразитології та тропічної ветеринарії (д.вет.н., професор Сорока Н.М., тел.: 527-88-23)

Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека харчових продуктів і кормів

Координатор - кафедра  ветеринарно-санітарної експертизи (д.вет.н., професор Якубчак О.М., тел.: 527-88-41)

Ветеринарна фармація

Координатор - кафедра  фармакології та токсикології (д.вет.н., професор Духницький В.Б.., тел.: 527-89-77)

Ветеринарна гігієна та санітарія

Координатор - кафедра гігієни та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька (д.біол.н., професор Захаренко М.О., тел.: 527-81-56)

Патоморфологічна діагностика хвороб тварин (експерти – аналітики)

Координатор - кафедра патологічної анатомії (д.вет.н., професор Борисевич Б.В., тел.: 527-86-17)

Ветеринарно-санітарна експертиза с.-г. і харчової продукції (експерти – аналітики)

Координатор - кафедра ветеринарно-санітарної експертизи (д.вет.н., професор Якубчак О.М., тел.: 527-88-41)

Мікробіологічні методи діагностики у тваринництві та ветеринарній медицині (експерти – аналітики)

Координатор – кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології (д.вет.н. професор Скибіцький В.Г., тел.: 527-88-66)

Методи біохімічних досліджень (експерти – аналітики)

Координатор – кафедра біохімії тварин, якості і безпеки с-г продукції ім. акад. М.Ф. Гулого (д.біол.н., професор. Томчук В.А., тел.: 527-83-83)

Ветеринарне забезпечення військ (сил)

Координатор – кафедра військової підготовки (полковник Есаулов А.О., тел.: 527-89-94)

 

Магістерські програми дослідницької спеціалізації

Біоморфологія та пластинація хребетних

Координатор – кафедра анатомії тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка (д.вет.н., професор Мельник О.П.

Фізіологія вищої нервової діяльності тварин

Координатор - кафедра фізіології, патофізіології та імунології тварин (д.вет.н., професор Карповський В.І., тел.: 527-83-44)

Клітинні технології у ветеринарній медицині та біології

кафедра фізіології, патофізіології та імунології тварин (д.вет.н., професор Мазуркевич А.Й., тел.: 527-83-44)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!