Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2250 Лабораторна робота №16 на тему Дослідження автомата Мілі, ВНТУ

Лабораторна робота №16 на тему Дослідження автомата Мілі, ВНТУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет 

 

А. М. Пєтух,  Д. Т. Обідник 

 

ЕЛЕМЕНТИ, ВУЗЛИ ТА ПРИСТРОЇ  ЕОМ 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ І КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Навчальний посібник 

 

Вінниця ВНТУ 2011

 

Лабораторна робота № 16 

Дослідження автомата Мілі 

Мета роботи. Експериментальне встановлення відповідності функціону­вання автомата заданому алгоритму та виявлення власти­востей автомата Мілі. 

Порядок виконання роботи.

  1. Синтезувати автомат Мілі відповідно до заданої граф-схеми алго­ритму у базисі І-НЕ.

  2. Дослідити схему автомата Мілі.

  3. Проаналізувати результати і зробити висновки. 

Теоретичні відомості і рекомендації щодо виконання лабораторної роботи 

Порядок синтезу автомата Мілі такий же, як і для автомата Мура. Але слід врахувати, що для автомата Мілі вихідні сигнали залежать як від стану автомата, так і від вхідних сигналів.

Розмічування ГСА станами автомата Мілі здійснюється за прави­лами:

  • символом а0 відмічається вхід першої вершини, яка йде за почат­ковою, і вхід кінцевої вершини;

  • входи вершин, які йдуть за операторними вершинами, відміча­ються символами стану аі;

  • входи двох різних вершин, за виключенням кінцевої, не можуть бути відмічені однаковими символами;

  • вхід вершини може відмічатись тільки одним символом.

Приклад схеми автомата Мілі показаний на рис. 1.27 (не для моделювання).

У схемі слід передбачити можливість установлення нульового почат­кового стану та наявність портів на виходах тригерів з метою групування станів автомата для кращого сприйняття послідовності станів при аналізуванні часової діаграми.

Значення вхід­них сигналів автомата задають таким чином, щоб при всіх можливих комбінаціях х1 та х2 пройти шлях від початкової вершини ГСА до кінцевої. 

Рисунок 1.27 – Приклад схеми автомата Мілі

При дослідженні визначають значення затримок формування вихідних сигналів автомата.

При аналізуванні часової діаграми слід звернути увагу на послідовність станів та вихідних сигналів автомата для кожної з комбінацій вхідних сигналів.

До звіту включають граф-схему алгоритму, етапи синтезу та схему автомата, часову діаграму його роботи, визна­чені значення затримок у формуванні вихідних сигналів, резуль­тати аналізування та висновки. 

Питання для самоперевірки 

  1. Сформулюйте правила розмітки ГСА станами автомата Мілі.

  2. Проаналізуйте, чи відповідає послідовність станів автомата у часовій діаграмі послідовності, вказаній у ГСА, для заданої комбінації вхідних сигналів.

  3. Яким чином встановлюється початковий стан автомата?

Варіанти завдань ті самі, що і в лабораторній роботі № 15.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!