Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2249 Лабораторна робота №15 на тему Дослідження автомата Мура, ВНТУ

Лабораторна робота №15 на тему Дослідження автомата Мура, ВНТУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет 

 

А. М. Пєтух,  Д. Т. Обідник 

 

ЕЛЕМЕНТИ, ВУЗЛИ ТА ПРИСТРОЇ  ЕОМ 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ І КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Навчальний посібник

 

Вінниця ВНТУ 2011

 

Лабораторна робота № 15 

Дослідження автомата Мура 

Мета роботи. Експериментальне встановлення відповідності функціону­вання автомата заданому алгоритму та виявлення власти­востей автомата Мура. 

Порядок виконання роботи.

 1. Синтезувати автомат Мура відповідно до заданої граф-схеми алго­ритму у базисі І-НЕ.

 2. Дослідити схему автомата Мура.

 3. Проаналізувати результати і зробити висновки. 

Теоретичні відомості і рекомендації щодо виконання лабораторної роботи 

При синтезі та аналізі автоматів з „жорсткою” логікою викорис­товують апарат теорії абстрактних автоматів, відповідно до якої автомат задається множиною вхідних сигналів X (ознакові сигнали), множиною вихідних сигналів Y (керуючі сигнали), множиною станів A та функціями переходу і виходу. Функція переходу f1 визначає залежність наступного стану автомату від попереднього стану і вхідних сигналів, а функція виходу f2 визначає залежність вихідних сигналів від попереднього стану і вхідних сигналів. У структурному плані автомат можна розділити на дві частини: комбінаційну КЧ і запам’ятовувальну ЗЧ (рис. 1.25).

Рисунок 1.25 – Узагальнена структура цифрового автомата 

Для автомата Мілі вихідні сигнали залежать від стану та вхідних сигналів, а для автомата Мура – тільки від стану автомата.

Відповідно до канонічного методу структурного синтезу автомат  може бути синтезований у такому порядку:

– розмітка закодованої ГСА станами автомата;

– побудова графа автомата;

– вибір елементів пам'яті для ЗЧ і кодування станів автомата;

– побудова суміщеної таблиці переходів і виходів;

– визначення та мінімізація логічних функцій збудження елементів пам'яті і вихідних сигналів;

– зведення визначених функцій до заданого базису;

– побудова функціональної схеми автомата.

Розмічування ГСА станами автомата Мура здійснюється за прави­лами:

 • символом початкового стану а0 відмічаються початкова і кінцева вершини;

 • кожна операторна вершина відмічається символом стану аі;

 • дві різні операторні вершини не можуть бути відмічені однаковими символами стану.

Більш детально складові процесу синтезу розглядаються в [19].

При виборі елементів пам'яті для ЗЧ автомата рекомендується взяти D-тригери, які досліджувались у лабораторній роботі № 6, а для декодування станів автомата при побудові схеми використати дешифра­тор 74AHCT139. Слід при цьому врахувати, що дешифратор має інверсні виходи, тобто він формує інверсні значення сигналів станів. При моделюванні схеми потрібно додатково підключити бібліотеку AHCT.

Приклад схеми автомата Мура показаний на рис. 1.26 (Увага: досліджується не ця схема, а синтезована власноруч відповідно до заданого варіанта). 

Рисунок 1.26 – Приклад схеми автомата Мура 

У схемі слід передбачити можливість установлення нульового почат­кового стану та наявність портів на виходах тригерів з метою групування станів автомата для кращого сприйняття послідовності станів при аналізуванні часової діаграми.

Значення вхід­них сигналів автомата задають таким чином, щоб при всіх можливих комбінаціях х1 та х2 пройти шлях від початкової вершини ГСА до кінцевої.

При дослідженні визначають значення затримок формування вихідних сигналів автомата.

При аналізуванні часової діаграми слід звернути увагу на послі­довність станів та вихідних сигналів автомата для кожної з комбінацій вхідних сигналів.

До звіту включають граф-схему алгоритму, етапи синтезу та схему автомата, часову діаграму його роботи, визна­чені значення затримок у формуванні вихідних сигналів, резуль­тати аналізу та висновки. 

Питання для самоперевірки 

 1. Чим відрізняються автомати Мура від автоматів Мілі?

 2. В чому полягає канонічний метод структурного синтезу автоматів?

 3. Сформулюйте правила розмітки ГСА станами автомата Мура.

 4. Що вказують в суміщеній таблиці переходів і виходів?

 5. Яку роль у схемі автомата виконує дешифратор?

 6. Проаналізуйте, чи відповідає послідовність станів автомата у часовій діаграмі послідовності, вказаній у ГСА, для заданої комбінації вхідних сигналів.

 7. Яким чином встановлюється початковий стан автомата?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!