Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2247 Лабораторні роботи №12-13 на тему Побудова та дослідження послідовного підсумовувального пристрою, ВНТУ

Лабораторні роботи №12-13 на тему Побудова та дослідження послідовного підсумовувального пристрою, ВНТУ

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет 

 

А. М. Пєтух,  Д. Т. Обідник 

 

ЕЛЕМЕНТИ, ВУЗЛИ ТА ПРИСТРОЇ  ЕОМ 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ І КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Навчальний посібник

 

Вінниця ВНТУ 2011

 

Лабораторні роботи № 12-13 

Побудова та дослідження послідовного підсумовувального пристрою 

Мета роботи. Ознайомлення з принципом побудови послідовних прист­роїв на прикладі операції арифметичного додавання та експериментальне виявлення властивостей процесу дода­вання послідовних кодів. 

Порядок виконання роботи.

 1. Провести аналіз структурної схеми послідовного підсумовуваль­ного пристрою.

 2. Побудувати схему для дослідження послідовного підсумовуваль­ного пристрою, використавши регістри ИР13 (74198) та однороз­рядний комбінаційний суматор ИМ5 (74LS183).

 3. Промоделювати схему для заданих значень операндів.

 4. Проаналізувати результати і зробити висновки. 

Теоретичні відомості і рекомендації щодо виконання лабораторної роботи 

Враховуючи трудомісткість побудови і дослідження послідовного підсумовувального пристрою, для такого дослідження виділяється дві лабораторні роботи.

Для підсумовування чисел, поданих послідовним кодом, викорис­товують послідовний суматор. Це однорозрядний комбінаційний сума­тор зі схемою затримки сигналу переносу на один такт додавання.

Числа, які додаються, подають на вхід послідовного суматора, починаючи з молодших розрядів. Затриманий сигнал переносу надхо­дить на вхід послідовного суматора одночасно із сигналами наступних розрядів чисел, які підсумовуються. Операційна частина такого прист­рою показана на рис. 1.22.

Для збереження операндів А і В та формування їх послідовних кодів використовуються зсувні регістриRG1 і RG2. Додавання значень двійкових розрядів операндів і переносу з попереднього молодшого розряду виконується на одноразрядному суматорі. На виході суматора визначається значення розряду суми і значення переносу Р в наступний розряд. Значення переносу Р  передається на вхід суматора з затримкою, рівною тривалості такту додавання. 

Рисунок 1.22 – Структурна схема послідовного підсумовувального пристрою 

Значення суми в послідовному коді може передаватись в один з регістрівRG1або RG2, який вивільнюється при зсуві операндів.Опера­ція додавання виконується заn тактів. Керуючий сигнал y1 здійснює запис операндів А і В у регістри RG1та RG2. Зсув вмісту регістрівRG1та RG2 вправо на один розряд здійснюється під дією сигналу y2. Одночасно схема D фіксує сигнал переносу. Сигнал Р(t) відповідає значенню переносу в наступний розряд, обумовленого в поточному такті додавання. У n-му такті додавання сигнал Р(t) є значенням переносу зі старшого n-го розряду.

Для побудови функціональної схеми пристрою слід використати регістри ИР13 (лабораторна робота № 7), тригер ТМ2 (лабораторна робота № 6) та суматор ИМ5 (74LS183). Тригер використовується для затримки сигналу переносу на один такт додавання.

Функціональна схема послідовного підсумовувального пристрою показана на рис. 1.23. 

Рисунок 1.23 – Функціональна схема послідовного підсумовувального пристрою 

При моделюванні схеми необхідно підключити бібліотеку ls.vhd, яка містить математичну модель суматора (74ls183).

Для забезпечення позитивних результатів при моделюванні схеми керування має відбуватися в такій послідовності:

– занесення значень операндів А і В у регістри та початкового значення переносу Р у тригер (підготовчий етап);

– реалізація циклу додавання (зсув вмісту регістрів та керування тригером затримки).

Виходячи з цього задають значення вхідних (інформаційних та керуючих) сигналів.

При дослідженні використовують групування сиг­налів та визна­чають максимальну затримку в формуванні розряду суми і переносу.

До звіту включають структурну та функціональну схеми, часову діаграму роботи послідовного підсумовувального пристрою, визна­чене значення затримок, резуль­тати аналізу та висновки.

Питання для самоперевірки 

 1. Що таке послідовний суматор?

 2. Починаючи з яких розрядів (молодших чи старших) додають числа у послідовному коді?

 3. Поясніть процеси у пристрої при додаванні кодів.

 4. У чому полягають переваги і недоліки послідовних пристроїв?

 5. Поясніть часову діаграму, отриману при виконанні роботи.

 6. Які функції у пристрої виконує тригер?

 7. Вкажіть місцеположення на часовій діаграмі результату додавання кодів. 

Варіанти завдань

№ варіанта

А

В

Р0

1

73

0D

1

2

73

0D

0

3

4F

66

1

4

4F

66

0

5

92

B5

1

6

92

B5

0

7

7A

27

1

8

7A

27

0

9

B5

1E

1

10

B5

1E

0

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!