Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2228 Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту з курсу Харчові технології, НУХТ

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту з курсу Харчові технології, НУХТ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності Харчові технології

денної та заочної форм навчання 

 

КИЇВ НУХТ 2011

 

Метод. рекомендації до викон. дипломного проекту для студентів спеціальності 7.05170112 «Харчові технології» ден. та заоч. форм навч. / Уклад.: В.Ф.Доценко, Л.Ю.Арсеньєва, Т.І.Іщенко, О.Б.Шидловська, В.І.Кочерга – К.: НУХТ, 2011. – 181 с.

 

ВСТУП

Система навчання у вищій школі передбачає не лише оволодіння  аудиторним програмним матеріалом, але й досить великий обсяг часу приділяється самостійній роботі з метою опанування комплексу фахових знань, вмінь, навичок творчої діяльності та інженерного мислення.

Важливу роль в цьому відіграє самостійна робота на завершальному етапі навчання - виконання дипломного проекту, який дозволяє встановити рівень професійної підготовки фахівця.

Дані методичні рекомендації за темою надають студентам допомогу у виконанні, оформленні дипломних проектів та підготовці їх до захисту.

В методичних рекомендаціях надаються конкретні практичні рекомендації щодо проведення необхідних розрахунків, розроблення науково-обгрунтованих позицій проектування закладів ресторанного господарства. Вони розроблені для випускників спеціальності 7.05170112 «Харчові технології».

     

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Дипломний проект фахівця з «Харчових технологій» - це кваліфікаційна робота, яка завершує виконання студентом начального плану підготовки спеціаліста і являє собою самостійно виконаний проект закладу ресторанного господарства, який базується на результатах наукових досліджень, гуманітарних, професійно-спрямованих дисциплін та виконання програми комплексної практики в закладах ресторанного господарства.

Дипломний проект розробляється на підставі аналізу діяльності закладів ресторанного господарства, що функціонують в сучасних економічних умовах і займаються виробництвом і реалізацією продукції та послуг харчування на підставі сучасних досягнень науки і техніки та новітніх технологій.

Метою розробки дипломного проекту є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, а також виявлення рівня професійно-психологічної готовності молодого спеціаліста щодо практичної діяльності під час постанови та вирішення конкретних задач на основі самостійного прийняття рішень, використання нормативних документів, матеріалів і методів досліджень, експериментування та практичного втілення наукових принципів при вирішені проблем і питань, що розглядаються у дипломному проекті. Якість виконання проекту свідчить про вміння фахівця з харчових технологій ставити перед собою професійні завдання та кваліфіковано їх виконувати.

Виконання дипломного проекту надає змогу студенту закріпити навички самостійної роботи та творчого пошуку, сприяє поглибленому аналізу та узагальненню матеріалів стосовно проектування закладу ресторанного господарства, вмінню ставити перед собою конкретні завдання, вирішувати їх, робити висновки, творчо мислити і послідовно лаконічно та аргументовано  викладати прийняті рішення у письмовій формі, грамотно і оригінально виконувати графічні матеріали.

Відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики в ході дипломного проектування студент повинен виявити:

- здатність до творчого мислення;

- оволодіння методами та методиками досліджень, які були використані при проектуванні;

- здатність самостійного поглибленого володіння теоретичними знаннями і практичними навичками, здобутими в ході начального процесу підготовки фахівців зі спеціальності 7.05170112 «Харчові технології»;

- уміння роботи із законодавчими та нормативними документами, з літературними джерелами, їх аналізу та узагальнення;

- досвід самостійного дослідження і письмового викладу своїх думок, розроблення та оформлення графічного матеріалу і проекту, в цілому;

- рівень формування професійно-психологічної готовності спеціаліста до практичної професійної діяльності на різних ланках управління, здатних забезпечити ефективність роботи будь-якої структури, що займається виробництвом продукції та послуг ресторанного господарства;

- здатність до творчого аналізу фактичних дій та уміння систематизовано усвідомлювати виробничі ситуації і знаходити правильні рішення стосовно виробничих проблем з розробкою та впровадженням заходів відносно підвищення ефективності роботи  підприємства;

- спроможність конструювати технологічні процеси виробництва продукції та послуг ресторанного господарства на основі використання комп’ютерних технологій, які дозволяють регулювати процеси на окремих їх стадіях, досягаючи підвищення якості, запропонованих в проекті, продукції і послуг;

- вміння самостійно приймати нестандартні оригінальні рішення, які спрямовані на ефективне забезпечення процесу виробництва і реалізації  конкурентноспроможної продукції та послуг ресторанного господарства, здатність вести справу прибутково;

- здатність аналізувати отримані результати, робити висновки та аргументовано їх захищати.

Науковий рівень проекту повинен відповідати освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціаліста і свідчити про вміння автора самостійно вести науковий пошук, визначати професійні завдання та знаходити оптимальні методи і прийоми їх вирішення.

Проект має носити логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати наступним вимогам:

- містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

- містити науково-обгрунтовану концепцію закладу ресторанного господарства;

- містити самостійно виконані розрахунки та графічні матеріали;

- мати належне оформлення;

- мати всі необхідні супроводжувальні до захисту документи: анотацію двома мовами, відгук керівника, зовнішню рецензію.

Дипломний проект, який не відповідає вимогам, щодо складу та оформлення проектної документації, не містить необхідної кількості графічних матеріалів, обгрунтованих розрахунків, не має відгуку керівника та зовнішньої рецензії до захисту не допускається.

 

2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

Дипломний проект виконується на матеріалах діючих закладів, підприємств, організацій ресторанного бізнесу з урахуванням законодавчих і нормативних актів, діючих стандартів, санітарних норм і правил за тематикою, яка має відображення у професійних завданнях освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста з харчових технологій.

Тематика дипломних проектів повинна бути актуальною та відповідати сучасному стану і перспективам розвитку науки, техніки та культури.

Напрями і тематика дипломних проектів визначаються випусковою  кафедрою, розглядаються деканом і затверджуються Вченою Радою факультету.

Вона може включати теми, побудовані на завданнях проектування підприємства або установи, які діють в сфері  ресторанного господарства.

Студентові надається право самостійно обирати тему з рекомендованого переліку (додаток А), або запропонувати власноручно розроблену ним тему, при обов’язковій наявності аргументованого обґрунтування доцільності її розробки, або отримати завдання на проектування від підприємства, фірми замовника теми.

Дозволяється виконання дипломного проекту за однією темою одночасно кількома студентами за умови різних варіантів його виконування.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

До виконання і захисту дипломного проекту допускаються студенти, які виконали навчальний план у повному обсязі.

Наказом ректора (за поданням випускової кафедри) затверджується закріплення тем за студентами і призначаються наукові керівники дипломних проектів з числа професорів, доцентів, викладачів, науковців випускної кафедри.

До керівництва дипломним проектуванням можуть залучатися провідні фахівці галузі, які мають досвід практичної діяльності за профілем.

Даним наказом призначаються також консультанти з окремих розділів проекту.

Консультантами з окремих розділів або питань проекту можуть бути викладачі ВНЗ або висококваліфіковані досвідчені спеціалісти та науковці інших установ  і організацій.

Відповідальність за організацію підготовки випускниками кваліфікаційних робіт несе випускова кафедра, яка зобов'язана створити відповідні умови, методичне та інформаційне забезпечення.

До початку роботи над дипломним проектом випускова кафедра:

- розробляє і забезпечує студента-дипломника науково-методичними    матеріалами (методичними рекомендаціями, нормативними матеріалами та іншими документами згідно з вимогами Вищої школи до дипломного проектування);

- оформляє і затверджує завдання на дипломний проект.

Після вибору і затвердження теми та завдання на дипломний проект студент приступає до його виконання.

Дипломний проект виконується студентом самостійно за консультаціями керівника роботи та консультантів розділів.

На період дипломного проектування на кафедрі складаються графіки консультацій керівників і консультантів, які сприяють ритмічній роботі студентів над дипломним проектом.

При виконанні дипломного проекту студент повинен:

- обрати і узгодити з керівником тему роботи;

- отримати завдання на дипломний проект;

- самостійно виконувати дипломний проект, використовуючи матеріали   виробничих практик, методичне та інформаційне забезпечення;

- систематично відвідувати консультації керівника роботи і консультантів розділів;

- сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки керівників;

- надавати щотижневу інформацію керівнику про виконання завдання на дипломний проект;

- подати дипломний проект на перевірку консультантам розділів та отримати оцінку за виконання кожного розділу;

- отримати зовнішню рецензію на дипломний проект;

- підготувати доповідь про основні положення дипломного проекту;

- підготувати відповіді на зауваження керівника роботи, консультантів розділів, рецензента;

- відповідно до графіку захистити роботу в ДЕК. 

Керівник дипломного проекту повинен:

- видати завдання на дипломний проект з визначеними термінами   виконання розділів та подання роботи в ДЕК;

- керувати виконанням дипломного проекту;

- скласти графік консультацій (не менш ніж дві на тиждень);

- дотримуватись графіку консультацій;

- контролювати якість виконання завдання;

- розв'язувати суперечливі питання, що виникають між випускником і консультантами розділів;

- інформувати на засіданнях кафедри про виконання дипломантами
календарного плану роботи над проектом;

- при суттєвому відхиленні від календарного плану порушувати
питання про призупинення роботи над дипломним проектом;

- перевірити дипломний проект;

- написати аргументований відгук на дипломний проект;

- провести підготовку студента до захисту дипломного проекту;

- бути присутнім на засіданні ДЕК при захисті дипломного проекту.

Консультант розділу дипломного проекту повинен:

- керувати виконанням розділу проекту;

- скласти графік консультацій та погодити його із завідувачем випускової кафедри;

- дотримуватися графіка консультацій;

- інформувати керівника роботи про стан виконання розділу;

- рекомендувати методи вирішення проблем, що виникають;

- перевірити розділ та оцінити його;

- підписати титульний лист пояснювальної записки та матеріали
графічної частини.

Завідувач випускаючої кафедри повинен:

- організувати методичне та інформаційне забезпечення виконання
кваліфікаційних робіт;

- здійснити заходи щодо створення умов для виконання дипломного
проекту в приміщеннях кафедри, університету;

- контролювати виконання графіку консультацій викладачами кафедри;

- розглядати на засіданнях кафедри стан виконання дипломних проектів, керівництво якими здійснюється викладачами кафедри;

- вирішувати суперечливі питання, що виникають між керівником роботи та випускником;

- контролювати об’єктивність оцінювання дипломних проектів;

- здійснювати допуск дипломних проектів до захисту.

У відповідності з графіком виконання дипломного проекту студент надає керівникові на розгляд окремі розділи проекту для отримання рецензії. Кожний розділ проекту повинен бути підписаний консультантами і керівником.

У встановлені терміни, за графіком, який затверджується деканом факультету, студент обов'язково звітується про готовність окремих розділів проекту в комісії попереднього захисту.

Комісія попереднього захисту складається з 2-3 викладачів, які за напрямом науково-педагогічної діяльності беруть участь у дипломному проектуванні.

Результати готовності розділів проекту на підставі матеріалів попереднього захисту оформлюються спеціальною відомістю з обов'язковою характеристикою наданого матеріалу

У випадках порушення плану-графіку проектування з боку студента, останній зобов'язаний надати письмове пояснення науковому керівникові або завідувачу кафедри. Дипломні проекти, які подані на попередній захист поза графіком, до розгляду без дозволу завідувача кафедри не приймаються. За результатами попереднього захисту завідувач кафедри доповідає декану факультету про ступінь готовності проектів та студентів до захисту.

Відомість після захисту всіх розділів передається завідувачу випускової кафедри, що свідчить про готовність студента до захисту завершеного дипломного проекту.

Нормоконтроль кваліфікаційних робіт здійснює завідувач випускаючої кафедри, або викладач, призначений методичною комісією факультету.

Завершений дипломний проект, підписаний студентом та консультантами, надається керівникові для перевірки і оформлення висновку. Після перегляду та схвалення дипломного проекту керівник його підписує і складає письмовий відгук.

На підставі матеріалів попереднього захисту і позитивного відгуку керівника завідувач кафедри вирішує питання про допуск студента до захисту і робить при цьому на дипломному проекті (пояснювальній записці та графічних матеріалах) відмітку.   

Готовий дипломний проект направляється на зовнішню рецензію.

Склад зовнішніх рецензентів затверджується деканом факультету за поданням завідувача випускової кафедри з числа спеціалістів, науковців галузі, а також викладачів інших або даного вищого закладу, які не працюють на випусковій кафедрі з цього фаху.

Рецензент повинен в рецензії охарактеризувати роботу автора і зробити висновок про відповідність якості дипломного проекту в цілому вимогам, які існують до таких робіт, виказати можливість допуску дипломного проекту до    захисту в ДЕК, висловити думку про рівень оцінки проекту за чотирьох бальною системою.

Рецензія у письмовому вигляді рукописного чи комп'ютерного тексту повинна мати особистий підпис рецензента із зазначенням прізвища, ім'я, по-  батькові, місця роботи, посади, яку рецензент обіймає. Підпис обов'язково повинен бути затвердженні печаткою організації, де працює рецензент.

Негативна рецензія не є підставою для відхилення проекту від його захисту.

Після отримання зовнішньої рецензії остаточний допуск студента до захисту здійснює декан факультету, який робить відмітку на пояснювальній записці проекту.

 

4. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Дипломний проект виконується на підставі поглибленого вивчення та аналізу спеціальної літератури за фахом вітчизняних та зарубіжних авторів, ознайомлення з передовим досвідом з обраної проблеми, а також проведення власних науково-теоретичних та експериментальних досліджень реального об’єкта з метою вирішення визначених професійних завдань.

Дипломний проект складається із розрахунково-пояснювальної записки і графічних матеріалів.

Текст пояснювально-розрахункової записки повинен мати послідовну, чітку, логічну побудову, стислість і точність формулювань.

Загальна структура розрахунково-пояснювальної записки передбачає наступні розділи:

Вступ, де стисло характеризується стан розвитку галузі ресторанного господарства на сучасному етапі та задачі щодо її розвитку. Висвітлюється актуальність роботи, її мета, пояснюються поставленні завдання і розкривається їх практична реалізація.

Техніко-економічне обґрунтування проекту, яке призначене для обґрунтування необхідності й економічної доцільності проектування закладу ресторанного господарства у заданій місцевості.

Організаційно-технологічний розділ є основним і важливим. Він містить: виробничу програму підприємства; розрахунки необхідної кількості сировини та напівфабрикатів, чисельності персоналу для виробництва і обслуговування; характеристики та обґрунтовані рішення механізації та автоматизації технологічних процесів, показники завантаження устаткування. В цій частині проекту виконується розрахунок корисної та технологічної площ, а також наводиться обґрунтування планувальних рішень у відповідності до їх функціонального призначення.

В інженерно-технічному розділі проекту представленні принципові рішення щодо розміщення закладу в містобудівній структурі; інженерного обладнання – опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, газо- та водопостачання і каналізації; електрообладнання, електроосвітлення, захисту від блискавок, зв’язку, пожежній та охоронній сигналізації, автоматизації санітарно-технічних пристроїв, вимог з енергозбереження. Пропонуються протипожежні заходи, а також заходи щодо охорони праці, техніки безпеки при експлуатації підприємства та цивільної оборони. Наводяться інженерно-будівельні рішення закладу, пропозиції щодо дизайну, будівельно-технічні показники проекту та кошторис будівництва (реконструкції).

Економічний розділ передбачає розрахунок усіх необхідних затрат, середньорічних економічних показників роботи підприємства; оцінку і страхування ризику; фінансовий та перспективний плани закладу ресторанного господарства.

Висновки та пропозиції повинні містити аналіз всіх аспектів дипломного проекту. Висновки записуються окремими пунктами конкретно та лаконічно, а на їх основі формулюються пропозиції.

Список використаної літератури та Інтернет-ресурсів включає всі джерела, на які у тексті були посилання.

Перелік додатків узгоджується з керівником дипломного проекту.

Графічна частина розробляється на основі розрахунково-пояснювальної записки і складається з наступних креслень:

1) Ситуаційний план (М 1:5000 чи М 1:10000) та план благоустрою (М 1:200, М 1:500, 1:1000).

2) План першого поверху (поверхів) (М 1:100).

3) Розрізи будівлі (М 1:50 або М 1:100).

4) Точки підключення комунікаційних мереж.

5) Дизайнерські рішення внутрішнього інтер’єру.

6) Апаратурно-технологічна схема виробництва чи структурно-технологічна схема виробничого процесу у виробничому цеху.

7) Матеріали з економічного розділу (загальні дані) та впровадження новітніх технологій (діаграми, графіки, моделі якості, технологічні схеми для нових видів продукції) – 1-2 листа.

Орієнтовний зміст дипломного проекту наведено в додатку Б.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!