Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2227 Оформлення результатів практики з дисципліни Правознавство, МДУ

Оформлення результатів практики з дисципліни Правознавство, МДУ

« Назад

Маріупольський державний університет

кафедра конституційного, адміністративного  та міжнародного права

кафедра господарського, цивільного та трудового права

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної  роботи

____________ Ю.О. Волошин

«___» ____________2012 року 

Комплексна робоча програма проходження практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Правознавство»

  

Маріуполь – 2012

 

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

Після проходження практики студент зобов’язаний надати відповідній кафедрі наступні документи: 

Назва

Чим посвідчується

1.

Титульний лист

- підписом керівника бази практики;

- підписом керівника практики від кафедри;

- печаткою бази практики

2.

Повідомлення про проходження ознайомчої практики

- підписом керівника бази практики;

- печаткою бази практики;

- підписом керівника практики від кафедри

3.

Щоденник проходження ознайомчої практики

- підписом студента-практиканта;

- підписом та печаткою безпосереднього керівника від бази практики;

- підписом керівника практики від кафедри

4.

Звіт про проходження переддипломної (магістерської) практики

(мінімальна кількість сторінок – 10)

-    підписом студента-практиканта;

-    підписом безпосереднього керівника від бази практики

5.

Матеріали практики: оригінали чи копії документів з якими працював, чи безпосередньо складав, розробляв студент.

(мінімальна кількість сторінок – 60)

 

Особливе місце серед підсумкової документації практики займає письмовий звіт про проходження практики. Звіт повинен бути викладений в чітко структурованій послідовності, містити переконливу аргументацію, обґрунтованість рекомендацій і висновки.

Складові звіту:

- мета і зміст проходження практики;

- основна частина;

- висновки;

- список використаних джерел.

Звіт має містити наступні відомості:

 • строки проходження практики;

 • назву органу бази практики, його підрозділу, в якому студент проходив відповідну практику; їх коротка характеристика та специфіка діяльності;

 • які умови були створені керівництвом бази практики для проходження студентом навчальної практики;

 • зміст робіт, які були виконані студентом за період проходження практики, послідовність та процесуальні особливості їх виконання;

 • коротка характеристика вивчених студентом кримінальних, цивільних, господарських та інших справ, договорів, претензій, інших документів, в провадженні і розгляді яких брав участь студент;

 • види та характеристика завдань і доручень, які були виконані студентом та їх результати;

 • колізійні питання, які виникли в процесі проходження практики, в яких формах вони розглядались та які рішення були прийняті;

 • науково-технічні засоби та криміналістична техніка, яка застосовувалась при виконанні процесуальних та інших дій;

 • труднощі (теоретичного та практичного характеру), які виникали у студента за час проходження практики;

 • пропозиції щодо поліпшення організації діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, судових та правоохоронних органів та юридичних служб та відділів підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів, їх підрозділів, на яких студент проходив практику;

 • пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, якості викладання навчальних дисциплін, підвищення ефективності практики.

Загальний обсяг звіту 10-15 надрукованих сторінок формату А-4. Поля слід залишати з чотирьох боків аркуша: ліворуч 30 мм; праворуч не менше 15 мм, зверху і знизу не менше 20 мм. Сторінки звіту повинні бути пронумеровані (титульний лист, опис, довідка та характеристика не нумеруються).

Звіт у відповідний спосіб зшивають.

По закінченні переддипломної (магістерської) практики студент подає також щоденник практики встановленого зразка. У щоденнику практики відбивається зміст та обсяг виконаної студентом роботи щодня, а саме:

- участь студента-практиканта у виконанні процесуальних та інших дій, що пов’язані із юридичною діяльністю базового органу, підрозділу;

- зміст спостережень студента за діяльністю підрозділу (підрозділів) бази практики.

Щоденник практики разом з оформленим звітом студент подає на перевірку керівникові від бази практики.

Керівник від бази  практики  у щоденнику складає характеристику-відгук  щодо проходження практики, яка підписується керівником і завіряється печаткою бази  практики. У відгуку обов’язково зазначається:

- рівень теоретичної підготовки студента;

- відношення студента до виконання практичних обов’язків юриста;

його бажання оволодіти юридичною професією;

- вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності;

- оцінка рівня виконання практикантом програми практики, змісту і оформлення звіту;

- індивідуальні якості студента та інше.

До матеріалів практики належать документи практичної юридичної діяльності: протоколи допитів, різноманітні постанови, обвинувальні вироки, висновки експертів, ухвали, рішення, вироки суддів, претензії, звернення, відповіді на них, позовні заяви, договори, різноманітні запити тощо.

Всі ці матеріали складає студент самостійно або вони повинні бути складені за його участю, чи в його присутності. Документи необхідно систематизувати в хронологічному порядку, підшити за правилами діловодства, пронумерувати та скласти опис документів.

В разі невідповідності звіту встановленим вимогам щодо його змісту і оформлення він повертається студенту для доопрацювання.

Після своєчасного подання матеріалів переддипломної (магістерської) практики студент захищає звіт про проходження практики на засіданні комісії відповідної кафедри в строк, який передбачено календарним графіком проходження практики.

При оцінюванні роботи студента за час практики враховуються звіт, характеристика-відгук студента за період проходження практики, щоденник, матеріали практики, а також якість їх оформлення.

Кращі студентські звіти за підсумками практики, що повністю відповідають вимогам навчальних програм, можуть бути заслухані на студентських науково-практичних конференціях, під час проведення круглих столів, семінарів.

Зразки оформлення відповідної документації для проходження практики наведені в додатках.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!