Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2226 Порядок проведення переддипломної (магістерської) практики, МДУ

Порядок проведення переддипломної (магістерської) практики, МДУ

« Назад

Маріупольський державний університет

кафедра конституційного, адміністративного  та міжнародного права

кафедра господарського, цивільного та трудового права

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної  роботи

____________ Ю.О. Волошин

«___» ____________2012 року

Комплексна робоча програма проходження практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Правознавство»

  

Маріуполь – 2012

 

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

Після проходження практики студент зобов’язаний надати відповідній кафедрі наступні документи: 

Назва

Чим посвідчується

1.

Титульний лист

- підписом керівника бази практики;

- підписом керівника практики від кафедри;

- печаткою бази практики

2.

Повідомлення про проходження ознайомчої практики

- підписом керівника бази практики;

- печаткою бази практики;

- підписом керівника практики від кафедри

3.

Щоденник проходження ознайомчої практики

- підписом студента-практиканта;

- підписом та печаткою безпосереднього керівника від бази практики;

- підписом керівника практики від кафедри

4.

Звіт про проходження виробничої практики

(мінімальна кількість сторінок – 10)

-    підписом студента-практиканта;

-    підписом безпосереднього керівника від бази практики

5.

Матеріали практики: оригінали чи копії документів з якими працював, чи безпосередньо складав, розробляв студент.

(мінімальна кількість сторінок – 40)

 

 

2.4. Порядок проведення переддипломної (магістерської) практики

Загальні положення

Переддипломна (магістерська) практика студентів ОКР «Спеціаліст» спеціальності «Правознавство» Маріупольського державного університету є логічним продовженням виробничої практики. Це заключний етап підготовки студентів до виконання дипломної (магістерської) роботи і подальшої самостійної професійної діяльності.

Переддипломна (магістерська) практика має на меті систематизацію та поглиблення студентами здобутих професійно-орієнтованих знань, розвиток навичок самостійної професійної діяльності, а також збирання матеріалів для написання дипломної (магістерської) роботи. Ця мета досягається завдяки:

 - систематизації та поглибленню теоретичних знань, здобутих у процесі навчання, і опрацювання спеціальної юридичної літератури, пов’язаної з проблематикою дипломної (магістерської) роботи;

-  узагальненню матеріалів юридичної практики, аналізу законодавства, що регулює відповідну сферу, пов’язану з темою дипломної (магістерської) роботи;

- закріпленню знань і навичок з юридичного оформлення процесуальних та господарчих документів суб’єктів, на базі яких студент проходить практику.

Згідно з навчальним планом Університету переддипломна (магістерська) практика студентів ОКР «Спеціаліст» проводиться у ІІ семестрі протягом 7 тижнів, студентів ОКР «Магістр» у ІІІ семестрі протягом 7 тижнів.

Порядок проходження практики встановлюється Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 08 квітня 1993 р., Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти № 161 від 02 червня 1993 р., із змінами, внесеними згідно з наказом Міносвіти № 351 від 20 грудня 1994 р.

Зміст переддипломної (магістерської) практики

Протягом проходження практики студент:

вивчає структуру і організацію бази практики: органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, судових та правоохоронних органів, юридичних служб підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів тощо; відомчі та інші нормативні документи, якими визначається їх діяльність, форми і методи, за допомогою яких вирішуються поставлені перед ними завдання, функціональні обов’язки співробітників-юристів базових органів. В канцеляріях базових органів студент-практикант вивчає накази та інструкції, які визначають ведення діловодства, знайомиться з номенклатурою справ, правилами документообігу, організацією обліку та контролю вхідної та вихідної документації та кореспонденції, веденням наглядових проваджень, правилами складання документів первинного обліку і статистичної звітності;

знайомиться з кримінальними, цивільними, адміністративними, господарськими справами, іншими матеріалами, які знаходяться в провадженні базового органу;

- за дорученням керівника практики готує проекти постанов, рішень, відповідей на скарги і заяви громадян та таке інше, а також виконує окремі завдання, пов’язані із застосуванням теоретичних знань або набуттям практичних навичок;

збирає матеріали для дипломної (магістерської) роботи.

Зміст практики за видами баз її проходження

При проходженні практики в органах місцевого самоврядування, місцевих державних адміністраціях та їх структурних підрозділах студент-практикант:

 • вивчає порядок формування, структуру відповідних органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, їх відділів, управлінь і служб;

 • вивчає функції органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій та особливості їх реалізації;

 • аналізує взаємовідносини відповідних органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, їх структурних підрозділів;

 • вивчає повноваження відповідних органів місцевого самоврядування та місцевої державної адміністрації, конституційно-правові та інші акти, якими закріплюються ці повноваження;

 • вивчає та аналізує місцеві бюджети, їх структуру та особливості прийняття;
 • вивчає повноваження щодо контролю за справлянням податків і зборів на відповідній території;

 • вивчає структуру, повноваження, форми діяльності, підпорядкованість юридичної служби, фінансової служби і служби реєстрації суб’єктів підприємництва;

 • аналізує акти органів місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, їх структурних підрозділів та керівників;

 • з дозволу керівника практики від відповідного органу місцевого самоврядування або місцевої державної адміністрації студент може бути присутнім на нарадах та під час прийому громадян;
 • готує проекти відповідей на звернення громадян та проекти рішень відповідних органів;

 • збирає акти органу місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації, структурних підрозділів (керівників), в яких безпосередньо проходить практику.

При проходженні практики в юридичних службах підприємств, установ, організацій студент-практикант:

 • вивчає нормативні документи та відомчі акти, якими визначається порядок діяльності юридичних служб, їх організація та підпорядкування, функціональні обов’язки юристів;

 • бере участь в організації договірної роботи, у вивченні і підготовці договорів (контрактів);

 • знайомиться із правовою, фінансовою, податковою, претензійною документацією та судовими справами;

 • знайомиться з правовою роботою із забезпечення збереження майна підприємства, установи, організації: порядком і значенням документування господарських операцій; організацією роботи щодо приймання і відпуску продукції, товарів, надання послуг; інвентаризацією матеріальних цінностей; порядком списання матеріальних цінностей;

 • знайомиться з формами і методами взаємодії юридичної служби з службами планування, організації праці і заробітної плати, фінансовою, кадровою та іншими;

 • готує проекти претензій, відповідей на них, позовних заяв, приймає участь у підготовці необхідних документів для представлення до суду разом з позовними заявами;

 • знайомиться з організацією і веденням системного обліку правових актів, підтриманням їх у контрольному стані;

 • разом з керівником навчальної практики приймає участь в досудовому врегулюванні спорів, в розгляді спорів у судах;

 • приймає участь у діяльності юридичної служби з правової освіти та захисту прав, законних інтересів найманих працівників; з дозволу керівника навчальної практики приймає участь у прийомі громадян і наданню їм необхідної юридичної допомоги;

 • збирає перелік документів, що потребують візи юридичної служби, план роботи юридичного підрозділу на поточний рік (квартал), господарські та адміністративні договори підприємства, установи, організації, протоколи розбіжностей, претензії та відповіді на них, позовні заяви, рішення суду та інші процесуальні документи.

При проходженні практики в судових органах студент-практикант:

 • вивчає нормативні документи і відомчі акти, які визначають діяльність судів, організацію їх роботи, функціональні обов’язки суддів;

 • вивчає підвідомчість та підсудність справ, порядок прийому громадян, організацію роботи суду щодо розгляду заяв та скарг, організацію діловодства у канцелярії суду, принципи розподілу обов’язків між суддями, повноваження голови суду, його заступників, судді, помічника судді, права та обов’язки секретаря судового засідання, організацію роботи судді в цілому;

 • вивчає кримінальні, цивільні, адміністративні та господарські справи, які знаходяться в провадженні суду;

 • шляхом безпосередньої участі вивчає особливості позовного провадження, наказного провадження, апеляційного провадження, особливого провадження;

 • складає проекти ухвал, постанов, рішень, проекти промов прокурора та захисника, протоколів судових засідань;

 • приймає участь в судових засіданнях, в процесі чого вивчає діяльність судді, прокурора, захисника та інших учасників процесу;

 • з дозволу керівника навчальної практики приймає участь в прийомі суддею громадян та в розгляді їх заяв і скарг;

 • за час проходження практики збирає копії документів:

- позовної заяви;

- апеляційної скарги;

- форм судових постанов, у т.ч. окремих ухвал суду;

- рішень, вироків суду;

- протоколу судового засідання;

- зауваження на протокол;

- виконавчого листа;

- клопотання осіб, що приймають участь у справі;

- судової повістки;

- та інші.

При проходженні практики в органах досудового слідства студент-практикант:

 • знайомиться з функціональними обов’язками слідчого;

 • вивчає кримінальні справи які, знаходяться в провадженні слідчого, а також із матеріалами, які надходять на розгляд;

 • знайомиться з правилами обліку та зберігання речових доказів, правилами провадження і оформлення кримінальних справ;

 • з дозволу слідчого приймає участь у допитах підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків, у виконанні інших слідчих дій;

 • складає проекти постанов, протоколів, планів розслідування кримінальних справ, обвинувальних висновків;

 • знайомиться з науково-технічними засобами і криміналістичною технікою та їх застосуванням при розслідуванні кримінальних справ;

 • може бути присутнім при доповіді слідчим матеріалів справи прокуророві, а також за дорученням слідчого доповідати прокуророві нескладні справи;

 • знайомиться із методами вивчення та узагальнення слідчої практики, складає огляди слідчої практики та різні довідки.

За період проходження навчальної практики в слідчих підрозділах Міністерства внутрішніх справ, студент-практикант разом з вивченням роботи слідчого зобов’язаний ознайомитись з функціями співробітників дізнання, кримінального розшуку, експертно-криміналістичних підрозділів, підрозділів по боротьбі із злочинністю в сфері економіки, охорони громадського порядку, організацією розкриття та профілактики злочинів.

При проходженні практики в органах прокуратури студент-практикант:

 • зобов’язаний ознайомитись з їх функціональними обов’язками, формами і методами здійснення прокурорського нагляду, а також профілактики порушень закону, веденням довідкової роботи з питань застосування положень законодавства та інше;

 • за дорученням прокурора, або безпосередньо керівника навчальної практики вивчає кримінальні справи, які належать передати до суду; справи, які повернені для додаткового розслідування, або закриття справи, складає по них проекти постанов, апеляційних, касаційних та інших подань, вказівок та інше;

 • приймає участь у здійсненні нагляду за попереднім слідством і дізнанням, бере участь у перевірках органів внутрішніх справ щодо виконання вимог про реєстрацію і розгляд заяв та повідомлень про вчинення злочину;

 • разом із прокурором бере участь в розгляді кримінальних та цивільних справ, в розпорядчих та судових засіданнях, приймає участь у заходах боротьби із злочинністю, правової пропаганди серед населення та трудових колективів з попередження вчинення злочинів та інших порушень чинного законодавства;

 • вивчає методику проведення перевірок виконання законів підприємствами, організаціями, установами;

 • приймає участь у перевірках підприємств, установ, організацій з питань виконання трудового законодавства взагалі, а також з питань праці жінок та неповнолітніх;

 • приймає участь у перевірках органів внутрішніх справ та адміністративних комісій щодо дотримання адміністративного законодавства, законності та обґрунтованості застосування адміністративних стягнень;

 • приймає участь у здійсненні прокурором або його заступником прийому громадян, за їх дорученням здійснює перевірку скарг та заяв, за результатами чого складає довідки, проекти відповідей тощо;

 • готує проекти актів прокурорського реагування: протести, приписи, подання, постанови про дисциплінарне провадження та провадження про адміністративне правопорушення, збирає відповідні копії.

При проходженні практики у нотаріальній конторі:

1. Студент-практикант знайомиться з:

 • правовим статусом державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса;

 • правилами нотаріального діловодства, реєстрації нотаріальних дій;

 • порядком наділення нотаріуса повноваженнями та припинення його повноважень;

 • територією діяльності нотаріуса (нотаріальної контори);

 • оплатою за вчинення нотаріальних дій державним та приватним нотаріусами;

 • видами нотаріальних дій, повноваженнями державного та приватного нотаріуса щодо вчинення нотаріальних дій;

 • вимогами до документів,необхідних для вчинення нотаріальної дій.

2. Студент-практикант знайомиться з порядком вчинення нотаріальних дій, зокрема: посвідченням правочинів, посвідченням заповітів, посвідченням доручень, видачею свідоцтва про право на спадщину, засвідченням дійсності копій документів і виписок з них, вчиненням виконавчих написів тощо.

3. Студент-практикант оволодіває навичками вчинення нотаріальних дій  в інтересах фізичних та юридичних осіб, зокрема, навичками складання проектів договорів, заяв, заповітів, доручень, свідоцтв та інших документів.

4. Студент-практикант приймає участь в консультуванні за питаннями вчинення нотаріальних дій.

При  проходженні практики в адвокатському об’єднанні:

1. Студент-практикант знайомиться з:

 • формами адвокатських об’єднань;

 • реєстром адвокатів;

 • порядком встановлення та розміром плати за послуги;

 • категоріями осіб, яким юридична допомога адвоката надається безкоштовно;

 • порядком та умовами провадження адвокатом цивільних, кримінальних, адміністративних, господарських справ у судах першої, другої та третьої інстанцій.

2. Студент-практикант складає проекти типових позовних заяв, заяв та скарг по справам особливого провадження, по справам за адміністративними правопорушеннями; доручень; апеляційних та касаційних скарг, заяв з приводу різних клопотань, відводів; виступів у судових дебетах; проект запиту адвоката; зауваження на протокол судового засідання тощо.

3. Студент-практикант разом з адвокатом приймає участь у судових засіданнях.

4. Студент-практикант у присутності керівника практики – адвоката самостійно здійснює прийом громадян та їх консультування.

Організація і проведення переддипломної (магістерської) практики

Основні обовязки керівника практики від навчального закладу:

1. До початку практики узгодити базу практики студента.

2. Забезпечити вжиття всіх організаційних заходів перед початком

практики, інструктажу з практики.

3. Повідомити студентів про встановлену систему звітності з практики, зокрема подання письмового звіту тощо.

4. Забезпечити контроль за проходженням та виконанням практики студентами.

5. Надавати необхідну навчально-методичну допомогу посадовим та службовим особам, залученим за базами практик.

6. Приймати участь в організації та проведенні диференційного заліку з переддипломної (магістерської) практики.

Основні обовязки керівника практики від бази практики:

1. Прийняти студентів на практику згідно з індивідуальним планом.

2. Призначити кваліфікованих фахівців для безпосереднього керування практикою.

3. Створити необхідні умови для виконання студентами програми переддипломної (магістерської) практики та безпечної роботи на кожному робочому місці, не допустити використання їх на посадах і роботах, що не відповідають програмі практики та їх майбутній спеціальності.

4. Регулярно перевіряти правильність ведення студентами щоденника практики.

5. Надати студентам-практикантам і керівнику практики від навчального закладу можливість ознайомитись з нормативними актами та службовою документацією, необхідною для виконання програми практики.

6. Контролювати виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку бази практики, доповідати керівництву економіко-правового факультету про значні порушення трудової дисципліни.

7. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів.

8. Допомагати студентам-практикантам опановувати програмний матеріал, виконувати програму практики.

Основні обовязки студента:

1. До початку переддипломної (магістерської) практики:

- проконсультуватись у керівника практики від кафедри про порядок оформлення всіх необхідних для проходження практики документів (направлення, програми практики, щоденника, індивідуального плану), а також пройти інструктаж про порядок проходження практики;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

- вивчити і суворо дотримувати правила охорони праці та безпеки;

- систематично вести щоденник за встановленою формою;

- вивчити і дотримуватись діючих в організації правил внутрішнього розпорядку і трудової (службової) дисципліни;

- своєчасно скласти диференційний залік з практики.

2. Під час проходження практики суворо дотримуватися правил техніки безпеки та внутрішнього розпорядку на базі практики. Встановлений для працівників бази практики режим роботи обов’язковий і для студентів-практикантів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!