Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2225 Порядок проходження виробничої практики, МДУ

Порядок проходження виробничої практики, МДУ

« Назад

Маріупольський державний університет

кафедра конституційного, адміністративного  та міжнародного права

кафедра господарського, цивільного та трудового права

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної  роботи

____________ Ю.О. Волошин

«___» ____________2012 року

Комплексна робоча програма проходження практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Правознавство»

 

Маріуполь – 2012

 

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

Після проходження практики студент зобов’язаний надати відповідній кафедрі наступні документи: 

Назва

Чим посвідчується

1.

Титульний лист

- підписом керівника бази практики;

- підписом керівника практики від кафедри;

- печаткою бази практики

2.

Повідомлення про проходження ознайомчої практики

- підписом керівника бази практики;

- печаткою бази практики;

- підписом керівника практики від кафедри

3.

Щоденник проходження ознайомчої практики

- підписом студента-практиканта;

- підписом та печаткою безпосереднього керівника від бази практики;

- підписом керівника практики від кафедри

4.

Звіт про проходження учбової практики

(мінімальна кількість сторінок – 8)

- підписом студента-практиканта;

- підписом безпосереднього керівника від бази практики

5.

Матеріали практики: оригінали чи копії документів з якими працював, чи безпосередньо складав, розробляв студент.

(мінімальна кількість сторінок – 25)

 

 

2.3. Порядок проходження виробничої практики

Загальні положення

Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів студенти ІV курсу спеціальності «Правознавство» економіко-правового факультету проходять виробничу практику.

Практика проводиться в строки, які установлені навчальним планом Університету, і є складовою частиною навчально-виховного процесу, є важливою формою підготовки висококваліфікованих бакалаврів.

Цей вид практики організується та проводиться відповідно до навчальних планів спеціальності згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93.

Виробнича практика проводиться протягом трьох тижнів у терміни, визначені навчальним планом Університету.

Виробнича  практика студентів проводиться на підприємствах, в установах і організаціях, забезпечених висококваліфікованим юридичним кадровим складом, де здійснюється якісне керівництво студентами-практикантами, і які надалі можуть стати місцем постійної роботи випускників.

Робоча програма  виробничої практики є основними навчально-методичним документом, який визначає порядок організації та проведення практик  студентів.

Метою проведення навчальної практики є:

 • набуття практичних навичок здійснення професійної діяльності юристів у різних напрямках в організаціях, установах, підприємствах, судах, органах прокуратури, внутрішніх справ, адвокатури, нотаріату тощо;

 • набуття навичок прийняття професійно виважених рішень з різних напрямків юридичної  практики.

Завдання:

 • застосовувати на  практиці  знання, здобуті під час теоретичного навчання;

 • розвивати творчі здібності, уміння самостійно приймати рішення;

 • навчитися планувати та організовувати  робочий  час, здатності працювати в колективі;

 • закріпити вміння, які відповідають виробничим функціям (організаційній, аналітичній, виконавчій) у типових задачах професійної діяльності.

Організація і порядок проведення практики

Розподіл студентів для проходження практики всіх видів по базах практики здійснюють завідувач кафедри та керівники навчальної практики від кафедри. Направлення на базу  практики  оформляється наказом ректора.

Студенти-практиканти прибувають на базу своєї  практики , а також відбувають з неї в установлені строки, які позначені в щоденниках  практики . Останнім днем  практики  є останній  робочий  день зазначеного строку  практики  залежно від організації  робочого  часу бази  практики.

По закінченню практики студент повинен представити наступні звітні документи: 1) повідомлення про проходження практики, 2) щоденник, 3) звіт про проходження практики та 4) матеріали практики.

Під час проходження  практики  студенти ведуть щоденник  практики, куди регулярно заносять відомості про хід виконання завдань практики.

Щоденник – основний документ студента під час проходження  практики . Студент щодня коротко повинен записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконання індивідуального плану проходження практики. Після закінчення  практики  щоденник разом зі звітом має бути переглянутий керівником від бази практики, який і підписує його на відповідних сторінках.

Результати проходження  практики  студент оформляє у виді письмового звіту про  практику. Звіт про практику повинен бути надрукованим та викладений державною мовою.

Обсяг звіту про  виробничу практику, без обліку додатків, повинен складати не менше 10 сторінок тексту з одинарним інтервалом кегля 14, шрифт Times New Roman. Обсяг матеріалів практики складає не менше 40 аркушів.

У звіті про виробничу практику  висвітлюються наступні питання:

- загальні відомості про місце проходження  практики , порядок і строки проходження даного виду  практики;

- виконання  програми  виробничої практики  й завдань  виробничої практики;

- методика виконання, зміст основних робіт  практики  і висновки за ними.

Обовязковими складовими частинами звіту про  практику  є:

 • титульний лист (із вказівкою факультету, даних про студента-практиканта, керівника  практики  від кафедри та керівника від бази практики , інших відомостей), підшивається до звіту як його перший аркуш (Додаток 1);

 • основна частина звіту, в якій зазначається:

- що конкретно виконано, вивчено, узагальнено;

- обов’язково надається інформація щодо отримання певних навичок, умінь в залежності від завдань і бази  практики;

- труднощі, з якими довелося стикатися, під час проходження ознайомчої  практики  і чинники, що їх зумовили;

- перелік підготовлених самостійно або опрацьованих документів (доручень, наказів тощо);

 • висновки містять основні результати  практики, конкретні пропозиції і рекомендації з удосконалення організації  практики;

 • додатки включають документи і матеріали, що підтверджують виконання завдань  виробничої  практики, які обумовлені відповідною базою практики, а також ілюстровані матеріали (проекти документів, графіки, таблиці, схеми, фотознімки, відеозаписи тощо).

Всі документи повинні бути підшиті та розташовуються у наступному порядку: титульний лист (Додаток 1), опис (Додаток 4), повідомлення про проходження практики (Додаток 2), щоденник (Додаток 3), основний текст звіту, матеріали практики.

Оформлені звітні матеріали практики  здаються студентом на перевірку керівнику  практики  від кафедри. Захист звіту про  практику  проходить перед комісією, призначеною завідувачем кафедри, яка складається з 2-3 осіб з обов’язковою участю викладача – керівника  практики  від кафедри, за участю керівника  практики  від бази  практики  (за наявності такої можливості), а також інших викладачів. Процедура захисту звіту про  практику  включає наступні основні елементи:

1. Оголошення керівником  практики  від кафедри характеристики, складеної керівником від бази  практики.

2. Повідомлення студента про підсумки і результати проходження  практики.

3. Питання до студента з боку керівника  практики  від кафедри, інших членів комісії і присутніх студентів.

4. Обговорення й оголошення комісією оцінки результатів  практики.

Обовязки учасників

Керівник  практики  від кафедри:

- безпосередньо перед початком  практики  інструктує студентів з питань проходження практики, надає студентам направлення на практику;

- складає і доводить до відома студентів графік контролю проходження практики  і консультацій на кафедрі;

- інформує кафедру про хід  практики;

- після закінчення  практики  приймає від студентів звіти про  практику  і перевіряє їх, бере участь у комісії з захисту звітів про  практику;

- по закінченні захисту звітів про  практику  складає підсумковий звіт про проведену роботу, її результати і недоліки, вносить пропозиції з удосконалювання по ходу проведення практики. Підсумкові звіти керівники практики  передають до навчального відділу університету для аналізу й узагальнення.

Керівник  практики  від бази  практики  діє в рамках повноважень, визначених керівником бази  практики.

Керівник від бази  практики:

- надає студентові необхідну допомогу у складанні індивідуального плану проходження  практики;

- здійснює контроль за виконанням студентом отриманих завдань, дотриманням трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Керівник від бази  практики  складає характеристику-відгук, яка підписується керівником і завіряється печаткою бази  практики . У відгуку обов’язково зазначається оцінка студента за результатами проходження  виробничої практики  з урахуванням вимог Болонської системи освіти.

Обовязки студента-практиканта:

Перед початком  практики:

- ознайомитися з наказом про проходження  практики;

- одержати у керівника  практики  направлення на  практику; 

- сповістити керівника  практики  від кафедри про прибуття на базу  практики;

- суворо додержуватись правил внутрішнього трудового розпорядку бази  практики, правил безпеки й охорони праці;

- постійно підтримувати зв’язок з керівником  практики  від кафедри;

- вчасно виконувати всі вказівки керівника від бази  практики, що стосуються порядку проходження  практики  і виконання завдань практики  забезпечити високу якість виконуваних робіт;

- регулярно заповнювати щоденник  практики;

- вчасно оформити звіт про практику.

По закінченні  практики  студент повинен подати керівнику  практики  від кафедри всі необхідні звітні документи про проходження практики.

Права учасників

Студент-практикант має право звертатися до керівника від бази  практики  і керівника від кафедри з будь-яких питань, що пов’язані з виконанням індивідуального завдання на  практику.

Керівник  практики  від кафедри має право перевіряти достовірність наданих студентом відомостей і документів, що стосуються проходження практики  і виконання завдань  практики  вимагати від студента-практиканта своєчасного подання на перевірку щоденника  практики  і звіту про практику.

Опис завдань та вмінь відносно окремих баз практики

Суб’єкти господарської діяльності

Здібності, яких треба набути на базі практики:

 • визначити порядок організації правової роботи та юридичного обслуговування суб’єктів господарювання;

 • аналізувати індивідуальні правові акти (документи);

 • вибирати правові засоби для юридичного обслуговування суб’єктів господарювання.

Зміст умінь, які треба закріпити:

 • визначити порядок підготовки проектів актів та інших документів з питань діяльності суб’єкта господарювання та приймати участь у підготовці окремих проектів документів (наказів про прийняття на роботу, договорів тощо);

 • інформувати про законодавство, існуючу практику його застосування; надавати консультативну правову допомогу в межах отриманих знань працівникам підприємства, які потребують соціального захисту;

 • приймати участь у складанні проекти претензій та позовних заяв;

 • навчитися приймати рішення щодо оцінки певних правових ситуацій з діяльності бази практики;

 • вести інформаційно-довідкову роботу, здійснювати підготовку для керівництва довідкової інформації щодо законодавства;

 • забезпечувати облік і зберігання текстів нормативно-правових актів, а також індивідуальних правових актів, виданих підприємством, підтримувати їх у контрольному стані;

 • знаходити необхідну правову основу для правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів, визначати порядок і способи захисту прав суб’єктів господарювання;

 • приймати участь у розробці локальних правових актів конкретного суб’єкта господарювання, складання необхідних документів для забезпечення захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.

Судові органи

Здібності, яких треба набути на базі практики:

 • аналізувати нормативно-правові акти, що визначають правовий статус, структуру та повноваження судових органів, особливості здійснення правосуддя

 • проводити правовий аналіз фактів, які мають юридичне значення, аналіз конкретних ситуацій.

Зміст умінь, які треба закріпити:

 • поглибити та закріпити теоретичні та спеціальні знання щодо особливостей здійснення правосуддя, організації роботи судових органів, повноважень судді, помічника судді, секретаря судового засідання;

 • використовуючи електронні та матеріальні носії, організовувати та здійснювати пошук і підбор необхідної нормативної інформації;

 • використовуючи електронні та матеріальні носії, організовувати та здійснювати пошук матеріалів судової та інших видів юридичної практики;

 • вести інформаційно-довідкову роботу, здійснювати підготовку для керівництва довідкової інформації щодо законодавства, забезпечувати облік і зберігання текстів нормативно-правових актів характеру, виданих підприємством, підтримувати їх у контрольному стані;

 • визначати галузеву належність правовідносин;

 • визначати юрисдикцію та підвідомчість справи суду;

 • визначати підсудність справи суду, коло учасників процесу;

 • набути практичні навички складання протоколів судового засідання, ведення журналу судового засідання, технічного запису судового засідання, оформлення протоколів про окремі процесуальні дії.

Органи прокуратури

Здібності, яких треба набути на базі практики:

 • аналізувати нормативно-правові акти, що визначають правовий статус та повноваження органів прокуратури;

 • визначити основні функції прокуратури, особливості організації роботи органів прокуратури.

Зміст умінь, які треба закріпити:

 • поглибити теоретичні знання щодо правового регулювання діяльності прокуратури, принципів організації роботи та функцій прокуратури;

 • використовуючи електронні та матеріальні носії, організовувати та здійснювати пошук і підбор необхідної нормативної інформації;

 • визначити права та обов’язки працівників прокуратури;

 • здійснювати інформаційно-довідкову роботу для правового забезпечення досудового розслідування злочинів, нагляду прокурора за законністю дізнання і досудового слідства, підтриманню державного обвинувачення і забезпеченню охорони прав і законних інтересів суб’єктів кримінального процесу;

 • вивчити основні акти прокурорського реагування та вимоги щодо їх змісту, підстави їх прийняття, навчитися складати проекти актів прокурорського реагування;

 • навчитися класифікувати зібрані по справі фактичні дані в якості доказів, визначати їх значення і на цій підставі здійснювати кваліфікацію злочину і вирішувати інші питання досудового розслідування. 

Державна нотаріальна контора, приватний нотаріус

Здібності, яких треба набути на базі практики:

 • аналізувати нормативно-правові акти, що визначають правовий статус та повноваження нотаріату;

 • проводити правовий аналіз фактів, які мають юридичне значення, аналіз конкретних життєвих ситуацій.

Зміст умінь, які треба закріпити:

 • поглибити теоретичні знання щодо правового статусу та повноважень державних і приватних нотаріусів, порядку зайняття нотаріальною діяльністю;

 • ознайомитися зі спеціальними бланками нотаріальних документів, визначитися з нотаріальними діями, які вчиняються на цих бланках;

 • визначити вид правовідносин, що мають місце, їх структуру, правове регулювання;

 • ознайомитися з порядком вчинення окремих нотаріальних дій (посвідченням заповітів, довіреностей тощо);

 • навчитися вчиняти окремі нотаріальні дії (робити виконавчий напис нотаріуса, складати проект договору відчуження нерухомого майна, проект заповіту, проект довіреності);

 • визначити особливості таємниці нотаріальних дій, в яких випадках нотаріуси можуть надавати довідки про вчинені нотаріальні дії. 

Адвокатське бюро, колегія адвокатів, адвокатські фірми, адвокатські контори, юридичні консультації

Здібності, яких треба набути на базі практики:

 • аналізувати нормативно-правові акти, що визначають правовий статус та повноваження адвокатури;

 • проводити правовий аналіз фактів, які мають юридичне значення, аналіз конкретних життєвих ситуацій.

Зміст умінь, які треба закріпити:

 • поглибити теоретичні знання щодо правового регулювання діяльності адвокатури, принципів та організаційних форм діяльності адвокатури;

 • визначити професійні права та обов’язки адвоката, гарантії адвокатської діяльності;

 • визначити особливості адвокатської таємниці і розголошення відомостей, які стали відомі адвокатові у зв’язку з виконанням ним своїх професійних обов’язків;

 • визначити вид правовідносин, що мають місце, їх структуру, правове регулювання;

 • набути навички складання заяв, скарг, позовних заяв;
 • навчитися надавати юридичні консультації з конкретних життєвих ситуацій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!