Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2223 Організаційно-методологічні засади проведення окремих видів практики, МДУ

Організаційно-методологічні засади проведення окремих видів практики, МДУ

« Назад

Маріупольський державний університет

кафедра конституційного, адміністративного  та міжнародного права

кафедра господарського, цивільного та трудового права

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної  роботи

____________ Ю.О. Волошин

«___» ____________2012 року 

Комплексна робоча програма проходження практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Правознавство»

  

Маріуполь – 2012

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРАКТИКИ 

2.1. Порядок проходження ознайомчої практики

Загальні положення

Відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів студенти ІІ  курсу спеціальності «Правознавство» економіко-правового факультету проходять ознайомчу практику.

Ознайомча практика  студентів проводиться в строки, які установлені графіком навчального процесу, і являє собою складову частину навчально-виховного процесу, є важливою формою підготовки висококваліфікованих бакалаврів.

Ознайомча практика  організується та проводиться відповідно до навчальних планів спеціальності згідно з Положенням про проведення практики  студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93.

Ознайомча практика проводиться протягом двох тижнів у терміни, визначені робочими планами спеціальності, після закінчення навчальних занять.

Ознайомча  практика  студентів проводиться на підприємствах, в установах і організаціях, забезпечених висококваліфікованим юридичним кадровим складом, де здійснюється якісне керівництво студентами-практикантами, і які надалі можуть стати місцем постійної роботи випускників.

Програма  проведення практик  є основними навчально-методичними документами, що визначають порядок організації та проведення  практик  студентів.

Метою проведення ознайомчої практики є:

- визначення особливостей професійної діяльності юристів у різних напрямках - в організаціях, установах, підприємствах, судах, органах прокуратури, внутрішніх справ тощо;

- набуття первісних навичок практичної роботи юриста (роботи з документами, нормативно-правовими актами, пошуковими системами), необхідних для самостійного здійснення юридичної діяльності, прийняття професійно виважених рішень з різних напрямків юридичної  практики.

Завданнями зазначеного виду практики є:

- застосування на  практиці  знань, здобутих під час теоретичного навчання;

- розвиток творчих здібностей, вмінь самостійно приймати рішення;

- уміння планувати та організовувати  робочий  час, здатності працювати в колективі.

Організація і порядок проведення  практики

Розподіл студентів для проходження  практики  всіх видів по базах практики  здійснюють завідувач кафедри та керівники ознайомчої практики від кафедри. Направлення на базу  практики  оформляється наказом ректора.

Студенти-практиканти прибувають на базу своєї  практики , а також відбувають з неї в установлені строки, які позначені в щоденниках  практики . Останнім днем  практики  є останній  робочий  день зазначеного строку  практики  залежно від організації  робочого  часу бази  практики.

По закінченню практики студент повинен представити наступні звітні документи: 1) повідомлення про проходження практики, 2) щоденник, 3) звіт про проходження практики та 4) матеріали практики.

Під час проходження  практики  студенти ведуть щоденник  практики , куди регулярно заносять відомості про хід виконання завдань практики.

Щоденник – основний документ студента під час проходження  практики . Студент щодня коротко повинен записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконання індивідуального плану проходження практики. Після закінчення  практики  щоденник разом зі звітом має бути переглянутий керівником від бази практики, який і підписує його на відповідних сторінках.

Результати проходження  практики  студент оформляє у виді письмового звіту про  практику. Звіт про практику повинен бути надрукованим та викладений державною мовою.

У звіті про  ознайомчу практику  висвітлюються наступні питання:

- загальні відомості про місце проходження  практики , порядок і строки проходження даного виду  практики;

- виконання  програми  ознайомчої  практики  й завдань ознайомчої практики;

- методика виконання, зміст основних робіт  практики  і висновки за ними.

Обовязковими складовими частинами звіту про  практику  є:

 • титульний лист (із вказівкою факультету, даних про студента-практиканта, керівника  практики  від кафедри та керівника від бази практики , інших відомостей), підшивається до звіту як його перший аркуш (Додаток 1);

 • основна частина звіту, в якій зазначається:

- що конкретно виконано, вивчено, узагальнено;

- обов’язково надається інформація щодо отримання певних навичок, умінь в залежності від завдань і бази  практики;

- труднощі, з якими довелося стикатися, під час проходження ознайомчої  практики  і чинники, що їх зумовили;

- перелік підготовлених самостійно або опрацьованих документів (доручень, наказів тощо);

 • висновки містять основні результати  практики, конкретні пропозиції і рекомендації з удосконалення організації  практики;

 • додатки включають документи і матеріали, що підтверджують виконання завдань  ознайомчої  практики, які обумовлені відповідною базою практики, а також ілюстровані матеріали (проекти документів, графіки, таблиці, схеми, фотознімки, відеозаписи тощо).

Всі документи повинні бути підшиті та розташовуються у наступному порядку: титульний лист (Додаток 1), опис (Додаток 4), повідомлення про проходження практики (Додаток 2), щоденник (Додаток 3), основний текст звіту, матеріали практики.

Обсяг звіту про  ознайомчу практику, без обліку додатків, повинен складати не менше 5 сторінок тексту з одинарним інтервалом кегля 14, шрифт Times New Roman. Обсяг звіту про  практику  разом з додатками складає не менше 15 аркушів.

Оформлені звітні матеріали практики  здаються студентом на перевірку керівнику  практики  від кафедри. Захист звіту про  практику  проходить перед комісією, призначеною завідувачем кафедри, яка складається з 2-3 осіб з обов’язковою участю викладача – керівника  практики  від кафедри, за участю керівника  практики  від бази  практики  (за наявності такої можливості), а також інших викладачів. Процедура захисту звіту про  практику  включає наступні основні елементи:

 1. Оголошення керівником  практики  від кафедри характеристики, складеної керівником від бази  практики.

 2. Повідомлення студента про підсумки і результати проходження  практики.

 3. Питання до студента з боку керівника  практики  від кафедри, інших членів комісії і присутніх студентів.

 4. Обговорення й оголошення комісією оцінки результатів  практики.

Обовязки учасників

Керівник  практики  від кафедри:

- безпосередньо перед початком  практики  інструктує студентів з питань проходження практики, надає студентам направлення на практику;

- складає і доводить до відома студентів графік контролю проходження  практики  і консультацій на кафедрі;

- інформує кафедру про хід  практики;

- після закінчення  практики  приймає від студентів звіти про  практику  і перевіряє їх, бере участь у комісії з захисту звітів про  практику;

- по закінченні захисту звітів про  практику  складає підсумковий звіт про проведену роботу, її результати і недоліки, вносить пропозиції з удосконалювання по ходу проведення практики. Підсумкові звіти керівники практики  передають до навчального відділу університету для аналізу й узагальнення.

Керівник  практики  від бази  практики  діє в рамках повноважень, визначених керівником бази  практики.

Керівник від бази  практики:

- надає студентові необхідну допомогу у складанні календарного графіку проходження  практики;

- здійснює контроль за виконанням студентом отриманих завдань, дотриманням трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Керівник від бази  практики  у щоденнику складає відгук  щодо проходження практики, яка підписується керівником і завіряється печаткою бази  практики. У відгуку обов’язково зазначається оцінка студента за результатами проходження ознайомчої практики  з урахуванням вимог Болонської системи освіти. 

Обовязки студента-практиканта

Перед початком  практики:

- ознайомитися з наказом про проходження  практики;

- одержати у керівника  практики  направлення на  практику;

- сповістити керівника  практики  від кафедри про прибуття на базу  практики;

- суворо додержуватись правил внутрішнього трудового розпорядку бази  практики, правил безпеки й охорони праці;

- постійно підтримувати зв’язок з керівником  практики  від кафедри;

- вчасно виконувати всі вказівки керівника від бази  практики, що стосуються порядку проходження  практики  і виконання завдань практики  забезпечити високу якість виконуваних робіт;

- регулярно заповнювати щоденник  практики;

- вчасно оформити звіт про  практику.

По закінченні  практики  студент повинен подати керівнику  практики  від кафедри всі необхідні звітні документи про проходження практики.

Права учасників

Студент-практикант має право звертатися до керівника від бази  практики  і керівника від кафедри з будь-яких питань, що пов’язані з виконанням індивідуального завдання на  практику.

Керівник  практики  від кафедри має право перевіряти достовірність наданих студентом відомостей і документів, що стосуються проходження  практики  і виконання завдань  практики  вимагати від студента-практиканта своєчасного подання на перевірку щоденника  практики  і звіту про  практику. Контролювати проходження  практики студентом.

Зміст умінь, які потрібно сформувати в процесі проходження  ознайомчої  практики: 

 • визначити порядок організації правової роботи та юридичного обслуговування бази практики;

 • визначити завдання юридичної служби (юрисконсульта) бази практики, права та обов’язки керівника юридичної служби (юрисконсульта);

 • ознайомитися з порядком підготовки проектів актів та інших документів з питань діяльності бази практики;

 • ознайомитися з порядком організації роботи, пов'язаної із підвищенням рівня правових знань працівників бази практики;

 • ознайомитися з організацією претензійної і позовної роботи;

 • аналізувати нормативно-правові акти, що регулюють відносини, учасниками яких є суб’єкти господарювання, аналізувати індивідуальні правові акти (документи);

 • вести інформаційно-довідкову роботу, здійснювати підготовку для керівництва довідкової інформації щодо законодавства, забезпечувати облік і зберігання текстів нормативно-правових актів, а також індивідуальних правових актів, виданих базою практики, підтримувати їх у контрольному стані; знаходити необхідну правову основу для правового забезпечення юридичної діяльності бази практики;

 • вибирати правові засоби для юридичного обслуговування бази практики. Визначати порядок і способи захисту прав бази практики.

Опис завдань та вмінь відносно окремих баз практики

Судові органи

Здібності, яких треба набути на базі практики:

 • аналізувати нормативно-правові акти, що визначають правовий статус, структуру та повноваження судових органів, особливості здійснення правосуддя;

 • поглибити та закріпити теоретичні та спеціальні знання щодо особливостей здійснення правосуддя, організації роботи судових органів, повноважень судді, помічника судді, секретаря судового засідання;

 • використовуючи електронні та матеріальні носії, організовувати та здійснювати пошук і підбір необхідної нормативної інформації;

 • використовуючи електронні та матеріальні носії, організовувати та здійснювати пошук матеріалів судової та інших видів юридичної практики;

 • вести інформаційно-довідкову роботу, здійснювати підготовку для керівництва довідкової інформації щодо законодавства, забезпечувати облік і зберігання нормативно-правових актів, підтримувати їх у контрольному стані;

 • ознайомитися з організацією роботи окремих структурних підрозділів судового органу;

 • проводити правовий аналіз фактів, які мають юридичне значення, аналіз конкретних ситуацій. Визначати галузеву належність правовідносин. Визначати юрисдикцію та підвідомчість справи суду.

Органи прокуратури

Здібності, яких треба набути на базі практики:

 • аналізувати нормативно-правові акти, що визначають правовий статус та повноваження органів прокуратури;

 • поглибити теоретичні знання щодо правового регулювання діяльності прокуратури, принципів організації роботи та функцій прокуратури;

 • ознайомитися з основними функціями прокуратури організацією роботи органів прокуратури;

 • ознайомитися з основними актами прокурорського реагування та вимогами щодо їх змісту, підстав їх прийняття;

 • використовуючи електронні та матеріальні носії, організовувати та здійснювати пошук і підбор необхідної нормативної інформації;

 • ознайомитися з компетенцією окремих структурних підрозділів органів прокуратури. Визначити права та обов’язки працівників прокуратури, здійснювати інформаційно-довідкову роботу щодо правового забезпечення досудового розслідування злочинів, нагляду прокурора за законністю дізнання і досудового слідства, підтримання державного обвинувачення і забезпечення охорони прав і законних інтересів суб’єктів кримінального процесу.

Державна нотаріальна контора, приватний нотаріус

Здібності, яких треба набути на базі практики:

 • аналізувати нормативно-правові акти, що визначають правовий статус та повноваження нотаріату;

 • поглибити теоретичні знання щодо правового статусу та повноважень державних і приватних нотаріусів, порядку зайняття нотаріальною діяльністю;

 • ознайомитися зі спеціальними бланками нотаріальних документів, визначитися з нотаріальними діями, які вчиняються на цих бланках;

 • проводити правовий аналіз фактів, які мають юридичне значення, аналіз конкретних життєвих ситуацій;

 • визначити вид правовідносин, що мають місце, їх структуру, правове регулювання;

 • ознайомитися з порядком вчинення окремих нотаріальних дій (посвідченням заповітів, довіреностей тощо).

Адвокатське бюро, колегія адвокатів, адвокатські фірми, адвокатські контори, юридичні консультації

Здібності, яких треба набути на базі практики:

 • аналізувати нормативно-правові акти, що визначають правовий статус та повноваження адвокатури;

 • поглибити теоретичні знання щодо правового регулювання діяльності адвокатури, принципів та організаційних форм діяльності адвокатури. Визначити професійні права та обов’язки адвоката, гарантії адвокатської діяльності. Визначити особливості адвокатської таємниці і розголошення відомостей, які стали відомі адвокатові у зв’язку з виконанням ним своїх професійних обов’язків. Проводити правовий аналіз фактів, які мають юридичне значення, аналіз конкретних життєвих ситуацій;

 • визначити вид правовідносин, що мають місце, їх структуру, правове регулювання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!