Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2222 Комплексна робоча програма проходження практики з дисципліни Правознавство, Маріупольський державний університет, МДУ

Комплексна робоча програма проходження практики з дисципліни Правознавство, Маріупольський державний університет, МДУ

« Назад

Маріупольський державний університет

Кафедра конституційного, адміністративного  та міжнародного права

Кафедра господарського, цивільного та трудового права

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної  роботи

____________ Ю.О. Волошин

«___» ____________2012 року

Комплексна робоча програма проходження практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Правознавство»

  

Маріуполь – 2012 

 

Комплексна робоча програма проходження практики – Маріуполь: МДУ, 2012. – 67с. 

Розробники:  Черних Є.М., кандидат юридичних наук, доцент

Василенко С.І., старший викладач

Циклаурі О.Б., старший викладач

Тихомирова Г.Є., старший викладач

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри конституційного адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету 

Протокол від.  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри конституційного адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету _______________________ (д.ю.н., професорБ.М. Баймуратов)

“_____”___________________ 20___ року 

Схвалено вченою радою Економіко-правового факультету МДУ

Протокол від.  “____”________________2012 року № ___

“___”_____________2012 року   Голова ____________(к.ю.н., проф. Л.М. Ніколенко)

ÓМДУ, 2012 рік

 

Структура програми

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОХОДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРАКТИКИ

2.1. Порядок проходження ознайомчої практики

2.2. Порядок проходження учбової практики

2.3. Порядок проходження виробничої практики

2.4. Порядок проходження переддипломної (магістерської) практики

ДОДАТКИ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців різних кваліфікаційних рівнів спеціальності «Правознавство» і проводиться в організаціях різних галузей господарства, інших закладах освіти України та інших країн, з якими Університетом укладено договори.

Метою проходження всіх видів практик є оволодіння студентами сучасними методами, навичками, вміннями та способами організації праці майбутньої професійної діяльності, формування у них на базі одержаних в Університеті знань професійних навичок та вмінь для прийняття самостійних рішень під час роботи в конкретних суспільно-економічних умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Комплексна робоча програма проведення практики включає: організаційно-правові та організаційно-методологічні засади проходження практики; порядок проходження ознайомчої, учбової, виробничої, переддипломної та магістерської практики.


РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців різних кваліфікаційних рівнів спеціальності «Правознавство» і проводиться в організаціях різних галузей господарства, інших закладах освіти України та інших країн, з якими Університетом укладено договори.

Нормативно-правовою базою, яка регулює організаційно-правові засади проходження практики є:

1. Закони України:

1.1. «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII.

1.2. «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ.

2. Постанови Кабінету Міністрів України:

2.1. «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» від 7 червня 1999 року № 992.

2.2. «Про затвердження Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів» від 8 серпня 2001 року № 950 (з 12 липня 2004 року постанова частково втратила чинність за винятком п. 4, згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882).

3. Наказ Міністерства освіти та науки України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 8 квітня 1993 року № 93.

Програмою підготовки студентів спеціальності «Правознавство» передбачено проходження наступних видів практик:

Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»:

- Ознайомча

- Учбова

- Виробнича

Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»:

- Переддипломна

Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»:

- Магістерська.

Перелік, зміст, тривалість та терміни проходження зазначених вище видів практик визначаються навчальним планом Університету.

Метою проходження всіх видів практик є оволодіння студентами сучасними методами, навичками, вміннями та способами організації праці майбутньої професійної діяльності, формування у них на базі одержаних в Університеті знань професійних навичок та вмінь для прийняття самостійних рішень під час роботи в конкретних суспільно-економічних умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Завданням  практик  всіх видів є закріплення вмінь, якими повинні володіти випускники вищого навчального закладу за напрямом підготовки «Правознавство», відповідно до виробничих функцій (організаційної, аналітичної, виконавчої) у типових задачах професійної діяльності.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного обсягу практичних навичок і умінь відповідно докваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста і магістра.

Основні організаційні засади проходження практики:

- практика студентів проводиться з відривом від теоретичного навчання на базах практики (в органах публічної влади, підприємствах, організаціях, установах), науково-технічне оснащення та фаховий персонал яких спроможні забезпечити сучасні вимоги до підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, а також умови їх подальшого професійного росту та кар’єри;

- тривалість практики, терміни проведення, її обсяг визначається навчальним планом Університету та графіком навчального процесу. Обсяг практики вимірюється у кредитах (практика повинна бути організована та її результати задокументовані так, щоб її можна було оцінити у кредитах);

- практика передбачає удосконалення професійно-практичної підготовки студентів, технологію надання їм достатнього обсягу практичних знань, умінь і навичок, відповідно до вимог освітньо–кваліфікаційної характеристики, з використанням матеріально-технічної бази роботодавців;

- програма практики повинна відповідати освітньо-кваліфікаційному рівню, передбачати здобуття студентом практичного досвіду з отриманих теоретичних знань;

- оцінка за захист матеріалів практики визначається комісією.

Критерії оцінювання результатів  практики 

Оцінювання результатів практики  відбувається з урахуванням вимог Болонської системи освіти.

Основними параметрами, за якими оцінюються результати  практики  студента, є такі:

- відповідність змісту звіту вимогам  програми  проходження  практики  (відповідає / не відповідає);

- відповідність оформлення звіту згідно ДСТУ 3008-95 (відповідає / не відповідає);

- відповіді на запитання при захисті звіту (впевнені / повні / неповні / невпевнені).

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, яка використовується в МДУ

Оцінка за національною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

B

82-89

4 (добре)

С

74-81

4 (добре)

D

64-73

3 (задовільно)

E

60-63

3 (задовільно)

FX

35-59

2 (незадовільно) необхідно виконати певні завдання 

F

0-34

2 (незадовільно) з обов'язковим повторним проходженням  практики 

Оцінка А (90-100балів) – відмінно виставляється, якщо студент повністю на 90-100 % виконав вимоги  програми  практики; кожен день знаходився на базі  практики  (в установі, на підприємстві, в організації); проводив аналітичну роботу; зібрав необхідний практичний матеріал. Звіт практики  виконаний на високому рівні, містить самостійно розроблені висновки, оформлений згідно ДСТУ 3008-95 та представлений вчасно. У процесі захисту студент кваліфіковано відповідав на поставлені запитання.

Оцінка В (82-89 балів) – добре виставляється, якщо студент виконав вимоги  програми  практики  не менш ніж на 80 %; кожен день знаходився на базі  практики  (в установі, на підприємстві, в організації); здійснював необхідні  робочі  процедури, збирав та аналізував необхідний практичний матеріал, але у тексті звіту є недоліки в оформленні та стилі. При захисті звіту студент недостатньо обґрунтовано відповідав на запитання, однак в цілому виявив знання предмету практичного навчання.

Оцінка С (74-81 балів) – добре виставляється, якщо студент виконав вимоги  програми  практики  не менш ніж 70 %; кожен день знаходився на базі  практики  (в установі, на підприємстві, в організації); здійснював необхідні  робочі  процедури, збирав та аналізував необхідний практичний матеріал, але у тексті звіту, додатках до звіту є недоліки в оформленні, стилі, несуттєві юридичні помилки. При захисті звіту студент недостатньо обґрунтовано відповідав на запитання, однак в цілому виявив знання предмету практичного навчання.

Оцінка D (64-73 балів) – задовільно виставляється, якщо студент виконав вимоги  програми  практики  не менш ніж на 60 %; кожен день знаходився на базі  практики  (в установі, на підприємстві, в організації), виконував завдання та збирав необхідні практичні матеріали, але допустив помилки при оформленні цих матеріалів. Звіт носить конспективний характер та при захисті студент невпевнено відповідав на запитання, що вимагало додаткових уточнень.

Оцінка Е (60-63 балів) – задовільно виставляється, якщо студент виконав вимоги  програми  практики  не менш ніж на 50 %; мав незначні порушення графіку проходження  практики  в установі, на підприємстві, в організації, виконав частково завдання  практики  та підготував необхідні практичні матеріали, але допустив помилки при оформленні цих матеріалів. Звіт носить конспективний характер та при захисті студент невпевнено відповідав на запитання, що вимагало додаткових уточнень.

Оцінка FX (35-59 балів) – незадовільно виставляється, якщо студент виконав вимоги  програми  практики  не менш ніж на 30%; не кожен день знаходився на базі  практики  (в установі, на підприємстві, в організації), не вважав доцільним прислухатися до зауважень керівника  практики . У звіті є грубі помилки у змісті та в оформленні або не представив звіт у визначений строк. Якість матеріалів  практики  не відповідає вимогам вищої школи. Такий студент повинен переробити наданий звіт про проходження  практики  та у визначений комісією строк повторно захистити звіт про проходження  практики.

Оцінка F (0-34 балів) – незадовільно виставляється, якщо студент виконав вимоги  програми  практики  менш ніж на 30%; несвоєчасно прибув на базу  практики , не кожен день знаходився на базі практики (в установі, на підприємстві, в організації), ігнорував рекомендації та зауваження з боку керівників  практики . У звіті є грубі помилки у змісті та в оформленні або не представив звіт у визначений строк. Якість матеріалів  практики  не відповідає вимогам вищої школи. Такий студент вдруге направляється для проходження практики в період канікул за окремим наказом по Університету.

Практика студентів провадиться на базах практики відповідно до розробленої кафедрою програми та договорам.

Базою практики може бути підприємство, організація або установа будь-якої форми власності, органи державної влади та місцевого самоврядування, адвокатура та нотаріат. Як бази практичної підготовки студентів можуть використовуватися наукові та інші структурні підрозділи Університету, які мають необхідне обладнання фахові кадри.

Місце проходження практики, тобто базу практики, студент обирає самостійно (з дозволу завідувача кафедри), в окремих випадках його може встановити кафедра.

Між Університетом та базою практики завчасно укладається договір на проведення практики за формою, визначеною Наказом Міністерства освіти та науки України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 8 квітня 1993 року № 93.

Якщо в договорі (контракті) на підготовку фахівця обумовлене місце проведення практики, окремі угоди не укладаються.

При проведенні практики в структурних підрозділах Університету, угоди не укладаються.

Направлення студентів на практику здійснюється наказом ректора.

Навчально-методичне керівництво практикою, а також контроль за виконанням робочої програми практики здійснюють керівники практики (від кафедри та від бази практики). 

Обов’язки керівника практики від кафедри:

- забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед відправленням студентів на практику:

1)  проведення інструктажу про порядок проходження практики;

2)  надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення на практику, методичних рекомендацій тощо);

3)  інформування студентів про систему звітності з практики, критерії оцінювання рівня знань, умінь, навичок, які студенти досягли за результатами практики та процедуру захисту звіту з практики перед комісією;

4)  контроль забезпечення необхідних умов праці, організації побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки;

5)  контроль відвідування студентами-практикантами баз практики;

6)  прийняття диференційного заліку з практики (у складі комісії).

- Обов’язки керівника практики від бази практики визначаються базою практики та зазначаються в окремих розділах угоди між Університетом і базою практики. 

Обов’язки студента:

1) з’явитись на збори з питань організації практики у встановлений кафедрою час, згідно розкладу занять;

2) одержати до початку практики від керівника практики направлення на практику, отримати консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

3) своєчасно прибути на базу практики, про що звітувати керівнику практики від кафедри;

4) якісно та у повному обсязі виконувати усі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників;

5) вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та правил внутрішнього розпорядку на базі практики;

6) нести відповідальність за виконану роботу;

7) своєчасно оформити звіт та скласти диференційний залік з практики.

Документи звітування

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми практики.

Письмовий звіт, підписаний та оцінений керівником від бази практики разом із щоденником, повідомленням про проходження практики та матеріалами подається на рецензування керівнику практики від кафедри не менш ніж за 3 дні до офіційного захисту матеріалів практики. Звіт має містити відомості про виконання студентом програми практики, висновки і пропозиції, матеріали практики (документи, які були складені студентом у ході проходження практики) в обсязі, передбаченому для окремих видів практики.

Звіт з практики захищається студентом в комісії, призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять наступні особи: керівники практики – від Університету і, по можливості, від бази практики, а також завідувач кафедри та викладачі спеціальних дисциплін.

Захист проходження практики в Університеті здійснюється у строки, визначені наказом ректора про проходження практики. Оцінка за практику вноситься в залікову відомість і в індивідуальний план студента (залікову книжку) за підписами членів комісії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!