Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2221 Типові помилки в написанні курсової, дипломної, магістерської роботи, ДНУ ім. Гончара

Типові помилки в написанні курсової, дипломної, магістерської роботи, ДНУ ім. Гончара

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Юридичний факультет

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ЗА ОКР БАКАЛАВРА ТА ДИПЛОМНИХ І МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗА ОКР СПЕЦІАЛІСТА ТА МАГІСТРА

 

Дніпропетровськ 2014

 

РОЗДІЛ  VІІ. Типові помилки в написанні та курсової \ дипломної \ магістерської роботи

1. Зміст роботи не відповідає плану курсової (дипломної, магістерської) роботи або не розкриває тему повністю чи в її основній частині.

2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну проблемну ситуацію, стан об'єкта.

3. Мета дослідження не пов'язана з проблемою, сформульо­вана абстрактно і не відбиває специфіки об'єкта і предмета дослідження.

4. Автор не виявив самостійності, робота являє собою ком­піляцію або плагіат.

5. Не зроблено глибокого і всебічного аналізу сучасних офіційних і нормативних документів, нової спеціальної літе­ратури (останні 5—10 років) з теми дослідження.

6. Аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публі­кацій з теми роботи у вступі має форму анотованого списку і не відбиває рівня досліджуваності проблеми.

7. Не розкрито зміст та організацію особистого експери­ментального дослідження (його суть, тривалість, місце прове­дення, кількість обстежуваних, їхні характеристики), повер­хово висвітлено стан практики.

8. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, ви­сновки не відповідають поставленим завданням.

9. У роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал.

10. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без додержання вимог держав­ного стандарту.

11. Як ілюстративний матеріал використано таблиці, діа­грами, схеми, запозичені не з першоджерел, а з підручника, навчального посібника, монографії або наукової статті.

12. Обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, вона виконана неохайно, з помилками.

Оформлення курсої \ дипломної \ магістерської роботи: зразки 

Додаток 1

Зразки заяв на закріплення за студентом теми курсової, дипломної, магістерської роботи

 

                                          Завідувачу кафедрою

___________________

                               студента гр. ЮП –03-4

                 А. П. Іванченко

 

Заява 

         Прошу затвердити  тему курсової роботи "____________________" та призначити науковим керівником _____________________________.

 

Дата                                                           підпис

 

Заява повинна бути написана на листку  учнівського зошита або на стандартному ар­куші паперу.

Заява має бути подана до кафедри  на курсову роботу до 20 березня, на дипломну роботу до 1 листопада поточного навчального року.

 

Додаток 2

Зразок календарного плану роботи 

 

 

Календарний план виконання курсової

 

 

П/П

               

                  Назва етапів

Термін представленння

 

за планом

фактично

1

Складання плану роботи та опрацювання літератури

 

 

 

 

2

Робота над розділом 1 роботи

 

 

3

Робота над розділом 2 роботи

 

 

4

Робота над розділом 3 роботи

 

 

5

Робота з матеріалами судової практики

 

 

6

Робота над вступом та висновками

 

 

7

Склатання списку використаних джерел

 та літератури, оформлення роботи

 

 

8

Готування до захисту

 

 

 

Додаток 6

Зразок оформлення списку джерел 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

(Подається в алфавітному порядку) 

Монографія, підручник, посібник, довідник (від одного до трьох авторів):

 1. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. и предисл. В.А. Туманова. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 400 с.

 2. Основи економічної теорії: [навч. посіб.] / за ред. В. А. Предборського. – К. : Кондор, 2002. – 621 с.

 3. Симсон О. Э. Инвестиционные и инновационные правоотношения: перспективы развития публичной и частной сфер: [монография] / О. Э. Симсон. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 416 с.

Монографія, підручник, посібник, довідник (більше трьох авторів):

 1. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології: Монографія / Кресін О.В. (керівник авт. кол.), Луць Л.А., Мережко О.О. та ін.; за ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – 256 с. – Серія «Енциклопедія порівняльного правознавства». – Вип. 3.

Збірник статей:

5. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. – К.: Логос, 2009. – 712 с.

Стаття у збірнику статей, журналі, розділ монографії:

6. Гальперин И.М., Курляндский В.И. Предмет уголовной политики и основные направления ее изучения / И.М. Гальперин, В.И. Курляндский // Основные направления борьбы с преступностью; под ред. И.М. Гальперина и В.И. Курляндского. – М.: Юрид. лит., 1975. – С 9–15.

7. Гетьман Є. А. Кодифікація та її роль в адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Фестиваль науки: науково-практич. конф., 15-16 травня 2007 р.: тези доповід. – Х., 2007. – С. 128–130.

8. Корнякова Т.В. Діяльність органів прокуратури щодо виявлення та протидії злочинам проти довкілля // Матеріали семінару Запобігання та протидія органами прокуратури злочинам проти довкілля від 11 – 12 жовтня 2007 року м. Дніпропетровськ С. 3 – 9.

9. Кресин А.В. Проблема периодизации развития сравнительного правоведения // Сравнительное правоведение в российском высшем образовании / Под. ред. А.Ю. Саломатина. – Пенза: издательство Пензенского государственного университета, 2009. – С. 102 – 110.

Стаття в електронному журналі:

10. Graziadei M. Comparative Law, Legal History, and the Holistic Approach to Legal Cultures // Rivista critica del diritto privato. – 1999. – Vol. XVII. – No. 3. – P. 1 – 28 [Електронний ресурс] /  Сайт «The Cardozo Institute». Режим доступу:  http://www.jus.unitn.it/cardozo/Critica/Graziadei.htm. Дата доступу: 24.02.2010.

11. Сеульська конвенція «Про утворення багатостороннього агентства по гарантуванню інвестицій» від 11.10.1985 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.businesspravo.ru /.../ DocumShow_DocumID_33966.html

Нормативно-правові акти:

12. Господарський кодекс України: Закон України від 16.091.2003 р. № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

13. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

14. Седьмая рамковая программа научных исследований и технологического развития Европейского Союза [Электронный ресурс] // Сайт Национального информационного центра по сотрудничеству с ЕС в сфере науки и технологий. ­– Режим доступа: http://www.fp6-nip.kiev.ua/index.php?p=FP7. – Дата доступа 24.02.2010.

15. Про спеціальні економічні зони і спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області: Указ Президента України від 18.06.1998 р. № 650/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 25. – Ст. 15.

16. Про режим іноземного інвестування: Декрет КМУ від 20.05.1993 р. № 55-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 28. – Ст. 302.

17.  Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. № 93-96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.

18. Проект закону «Про нормативні правові акти» // Вісник АПН України. – 1995. – № 4. – С. 141–163.


Додаток 7

Оформлення анотації 

Юридичний факультет

Кафедра (назва) 

ТЕМА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (великими літерами) 

Виконавець: студентка групи ЮП-10с-01 Іванова І.І.

Керівник: к.ю.н., доцент Іванов І.І. 

Дипломна робота  с., використаних джерел, додатків,  малюнків.

Об’єкт дослідження:

Мета роботи:

Одержані висновки та їх новизна:

Результати досліджень можуть бути застосовані при:

Перелік ключових слів: (великими літерами) * 

Текст анотації повинен поміщатися на одній сторінці аркушу формату А4 з полями по 2,0 см, шрифт Times New Roman / Times New Roman Cyr, 12 пт, через одинарний інтервал, вирівнювання за шириною. У заголовку подаютьсяточна назва факультету і кафедри похилим шрифтом “курсив”, вирівнювання по центру, усі рядки 12 пт, назва випускної кафедри напівжирним шрифтом, черз інтервал великими літерами надається назва дипломної/магістерської роботи. Після назви – пропуск рядка. Призвіще та ініціали студента-виконавця роботи та наукового керівника друкуються напвжирним шрифтом. Після пропуску одного рядка надається основний текст.

Інформація надається разом з дипломною/магістерською роботою в електронній та печатній формах і повинна бути ідентична на обох носіях. Ім’я файла електронного варіанта реферату на дискеті повинне мати наступну форму: індекс факультету-прізвище студента.doc латинськими літерами ЮФ Trosnikov R. 

Без анотації, оформленій згідно вимог, дипломні / магістерські роботи на кафедру не приймаються! 

* Потрібно вказати 5-10 слів або словосполучень із тексту роботи, які характеризують її зміст у називному відмінку друкуються великимим буквами в рядок через кому.

  

Додаток 8

Зразок оформлення додатків 

Додаток  3

Графік перебігу кримінального прцесу щодо розлідування злочинів, які кваліфіковано як умисне заподіяннятяжких тілесних ушкоджень у 2002 та у 2003 роках

У 2002 році

 • зареєстровано 101 справу

 • розлідувано 120 справ

 • припинено за п. 1 ст. 206 Кримінально-прцесуального Кодексу України 8 справ

 • пред¢явлено обвинувачень – 112

 У 2003 році

 • зареєстровано 135 справ

 • розлідувано 141 справу

 • припинено за п. 1 ст. 206 Кримінально-прцесуального Кодексу України 21 справу

 • пред¢явлено обвинувачень – 128


Додаток  6

Діаграма співвідношення кількості злочинів, кваліфікованих як заподіяння умисного

тілесного ушкодження та злочинів, що кваліфіковано як заподіяння умисного

тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого у 2002 році.

1 – всього зареєстровано справ за такою кваліфікацією

2 – всьго розслідувано справ з такою кваліфікацією

3 – припинено справ за п. 1 ст. 206 Кримінально-процесуального Кодексу України з такою кваліфікацією

4 – пред¢явлено обвинувачень за такою кваліфікацією

 

Додаток 9

Перелік наукових бібліотек м. Дніпропетровська 

1. Дніпропетровська ообласна державна наукова бібліотека

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Юрія Савченка, 10

Довідки за тел. (0562)-42-31-19

Графік роботи: з 10.00 до 18.00, п´ятниця – вихідний. Без перерви.

Кожний перший день місяця – санітарний (неробочій)

Умови користування бібліотекою:

- для отримання разової перепустки (яка надає право користуватися послугами \ бібліотеки) необхідно мати паспорт та сплатити 1,20 грн;

- можна взяти річний абонемент (який діє з дня його отримання по ту саму дату, але іншого року), для оформлення абонемента необхідно мати паспорт, фотокартку 3 на 4 та сплатити 5 гривень. Абонемент надає право користуватися всіма філіями та відділками Дніпропетровської обласної державної бібліотеки. - - Літературу підвищеного попиту (підручники, посібники, видання нормативно-правових актів) можна взяти на абонемент, оставивши у заставу паспорт та сплативши 1,20 грн за добу користування одиницею літератури.

- Безпосереднє користування виданнями підвищеного попиту (без замовлення та пошуку у каталогах – просто вибір літератури, що цікавить, зі стелажів) коштує 0,60 грн за одиницю.

- Користування літературою у читальних залах безкоштовне. 

2. Міська державна наукова бібліотека

Адреса: вул. Леніна, 23

Графік роботи: з 10.00 до 18.00 – читальний зал, з 10.00 до 17.00 – зал підвищеного попиту, без перерв, вихідний – понеділок.

Умови користування бібліотекою: для запису як читача небхідно мати паспорт (одноразово). Література надається безкоштовно, окрім літератури підвищеного попиту – одиниця літератури коштує 1 грн на добу (видається на абонемент на заставу паспорту або студентського квітка), періодичного видання – 0,20 грн на добу, опрацювання літератури у читальному залі – 0,50 грн. 

3. Наукова бібліотека Дніпропетровської юридичної академії УМВС

Місце розташування: головна будівля Дніпропетровської юридичної академії УМВС, вхід з вулиці.

Графік роботи: з10.00 до 20.00, без перерви, вихідний – понеділок.

Умови користування бібліотекою: для запису як читача бібліотеки необхідно мати паспорт, студентський квіток та сплатити 1 грн. Користування літературою – 1 грн за одиницю, на абонемент не видається. 

4. Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету

Місце розташування: парк ім. Гагаріна, теріторія ДНУ

Графік роботи: 3 9.00 да 16.45, без перерви.

Умови користування бібліотекою: при собі завжди мати квіток читача та студентський квіток. Література видається безкоштовно у всіх відділках бібліотеки. 

5. Бібліотека періодичних видань на замовлення “Прес-Інформ” Дніпропетровська ЧФ

Адреса: вул Столярова, 10, офіс 10

Довідки за тел.\ факс 7780047

Умови користування бібліотекою: на замовлення 

6. Центральна науково-технічна бібліотекагірничо-металургійного комплексу

Адреса: вул. Дзержинського, 23

Довідки за тел. 45-98-62 та 46-12-95

Умови користування бібліотекою: на абонемент читача

 

Додаток 10

Стандарти наукових робіт 

Вид наукової роботи

Загальний обсяг

Обсяг опрацьованої літератури

Вимоги до формату тексту

Параметри сторінок

Курсова робота

30-35 стор.

15-20 найменувань

Шрифт 14, Times New Ro­man, інтервал – 1,5

Ліворуч – 2,5см, праворуч – 1,5 см, зверху та знизу – 2 см

Дипломна робота

60-90 стор.

50-75  найме­нувань

Шрифт 14, Times New Roman, інтервал - 1,5

Ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1,5 см, зверху та знизу – 2 см

Магістерська робота

90-110 стор.

75-100 найме­нувань

Шрифт 14, Times New Roman, інтервал – 1,5

Ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1,5 см, зверху та знизу – 2 см

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!