Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2218 Оформлення списку використаної літератури та джерел, додатків та посилань у курсовій дипломній магістерській роботі студента, ДНУ ім. Гончара

Оформлення списку використаної літератури та джерел, додатків та посилань у курсовій дипломній магістерській роботі студента, ДНУ ім. Гончара

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Юридичний факультет

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ЗА ОКР БАКАЛАВРА ТА ДИПЛОМНИХ І МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗА ОКР СПЕЦІАЛІСТА ТА МАГІСТРА

  

Дніпропетровськ  2014

 

РОЗДІЛ  ІVОформлення списку використинаної літератури та джерел, додатків та посилань у курсовій / дипломній / магістерській роботі студента 

Список літературних джерел розміщують в кінці роботи за алфавітним порядком.

Для кожного джерела вказують прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, за­значають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу або газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети (зразок оформлення списку використаних літератрних джерел – додаток 6).

Загальні правила оформлення таблиць, малюнків  і додатків (додаток 8) є такими. Так, таблиці повинні бути уніфікованими, а цифрова інформація - достовірною. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відтворює її зміст. Заголовки розміщують над таб­лицею. Всі таблиці нумеруються. Праворуч над зоговоловком з великої літери пишуть слово "Таблиця" та вказують її порядковий номер. Знак "№" перед цифрою не ставиться. Всі таблиці слід нумерувати наскрізно.

Вертикальні графи нумерують у тих випадках, коли в тексті на них є посилання або якщо таблицю частково переносять на наступну сторінку, а пакож при виконанні розра­хунків за даними, які розміщені в різних графах. Назви граф пишуть з великої літери, а підзаголовки, якщо вони граматично пов"язані з назвою, - з малої, в інших випадках – з великої. Графу "№" в таблицю не включають. Якщо  таблицю переносять на іншу сторінку, то пишуть: "Продов­ження  таблиці". Таблицю розміщують після першого поси­лання на неї в тексті, вказуючи її номер і слово "таблиця" в скороченому ви­гляді. Таблиця повинна бути розміщена уздовж сторінки або впопе­рек з відповідним повтором її за го­динниковою стрілкою. Знизу її закривати не слід.

Кількість ілюстрацій, які розміщуються у дипломних робо­тах,визначається їх змістом і повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту роботи ясності та кон­кретності. Всі ілюстрації (фотографії, схеми, креслення, діаграми тощо ) називають ма­люн­ками і нумерують послідовно. Номер і назву малюнка пишуть під графічними зобра­женнями. Всі ілюстративні матеріали розміщують одразу ж після  посилання на них.

У додатки до дипломної роботи слід включати допоміжні ма­теріали (проміжні мате­матичні розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації допоміжного харак­теру, схеми тощо ). Кожний додаток починають з нової сторінки. У правому верхньому куті пишуть слово "Додаток". Він повинен мати тематичний загово­лок. Якщо у дипломній роботі є два або більше додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами (без знаку "№"). На­приклад, "Додаток 1". Нумерація сторінок в додатках здійснюється в межех од­ного додатка. Крім того, на другій та подальших сторінках додатка потрібно у верхньому куті праворуч вказати "Продовження додатка…" Посилання на додатки в текстовій час­тині роботи є обов´язковим.

Для ілюстрації основних положень дипломної роботи студент готує відповідні де­монстраційні таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо. Їх виконують на креслярському па­пері (2 аркушах) або пода­ють їх ксерокопії (у 4 примірниках кожний для членів Державної ек­заменаційної  комісії).

При написанні курсової \ дипломної \ магістерської роботи студент повинен робити посилання, якщо цитує певне інформаційне джерело, наводить приклади у доказ своїх тверджень, тощо. Поси­лання на авторитетні джерела підвищують науковий рівень роботи студента, надають дослідженню статусу обгрунтованого та всебічно проаналізованого.

Оформлення посилань здійснюється так:

[65. C.21].

Де 65 – це порядковий номер джерела у списку літератури, С. – скорочено “сторінка”, 21 – саме номер сторінки джерела, де містяться наведені відомості. Увага! Порядок оформлення студентом посилань за наведеним прикладом повинно бути чітко дотримано згідно прикладу (саме такі “квадратні” дужки, саме в такій послідовності повинні бути вказані номера, проставлені коми та відступи).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!