Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2213 Особливості написання та оформлення звіту про проходження виробничої практики, КНЕУ

Особливості написання та оформлення звіту про проходження виробничої практики, КНЕУ

« Назад

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів

                       

Затверджено                                                        

на засідання кафедри макроекономіки

та державного управління

Протокол № 5 від 05.12.2011р.

 

КИЇВ КНЕУ 2013

 

VIIІ. Особливості написання та оформлення звіту про проходження виробничої практики 

8.1. Загальні положення щодо підготовки  звіту

Згідно з навчальним планом підготовки магістрів за програмою «Державне управління економікою» студенти проходять переддипломну практику в державних установах, діяльність яких пов’язана з виконанням функцій, пов’язаних з державним управлінням економікою країни, окремого регіону чи галузі національного господарства. Головними з цих баз є Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Міністерство фінансів України, Київська міська та Київська обласна державні адміністрації. Крім того, як бази практики використовуються Міністерство освіти і науки України, Міністерство соціальної політики, тощо.

Мета практики — поглибити й закріпити теоретичні знання, набути досвід ділового спілкування та самостійної практичної роботи на посадах, що відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню магістра за програмою «Державне управління економікою», здобути навички науково-дослідної роботи щодо розв’язання актуальних проблем державного управління економікою.

Результати проходження практики студенти оформляють у вигляді письмового звіту про виконання індивідуального завдання на практику, який подається на кафедру згідно з графіком організації навчального процесу. Окремі державні установи-бази практики істотно різняться між собою як за об’єктом, так і за предметом своєї діяльності. Тому зміст індивідуальних завдань на практику для кожного студента залежить від конкретної державної установи-бази практики і пов’язаний з темою магістерської дипломної роботи. Індивідуальне завдання на практику для кожного студента розробляються керівником практики від університету і узгоджуються з науковим керівником дипломної роботи.  Ці завдання  доводяться до відома кожного студента на початку практики.  Зразок індивідуального завдання подано в додатку К. 

8.2. Структура, зміст та обсяг звіту

Структура  звіту наступна:

титульний аркуш (додаток Б6);

підписане керівниками від університету та від бази практики індивідуальне завдання;

зміст, де наводяться назви всіх розділів та питань звіту;

основна частина, в якій розкривається зімст усіх розділів індивідуального завдання.

Незважаючи на відмінності індивідуальних завдань практики в кожного студента, усі вони мають типову структуру і складаються з трьох розділів: 1) організаційно-управлінські завдання; 2) аналітичні завдання; 3) управлінські завдання.

Організаційно-управлінські завдання. У цьому розділі студенти повинні визначити: офіційні документи, які регламентують основні функції та завдання державної установи в системі державного управління економікою; організаційно-управлінську структуру державної установи та її зв’язки з іншими органами державної влади, підприємствами та організаціями; організаційну структуру управління (відділу), де проходить практику студент, його завдання та функції, а також обов’язки та права окремих посад державних службовців (провідний спеціаліст, головний спеціаліст), які визначені посадовими інструкціями.

Аналітичні завдання. У даному розділі необхідно подати результати динамічного, структурного, порівняльного та функціонального аналізу економічних і/або соціальних та інших показників, які відображають результати управлінської діяльності державної установи в межах компетенцій відповідного структурного підрозділу (управління, відділу).

Аналіз результатів управлінської діяльності державної установи має здійснюватися за допомогою залучення відповідних ілюстративних засобів: таблиць, схем, графіків, діаграм тощо або на основі застосування певного математичного апарату. Кінцевим етапом виконання аналітичних завдань є висновки, які формуються на основі результатів проведеного аналізу.

Управлінські завдання. У даному розділі слід розкрити зміст чинних нормативно-правових документів, які регламентують регуляторні повноваженнядержавної установи у сфері її управлінської діяльності: Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету міністрів України, Нормативні акти міністерств (відомств) та органів місцевого самоврядування, а також методичні та інструктивні документи. Іншим предметом цього розділу має бути розкриття змісту інструментів, які використовуються державною установою в її управлінській діяльності: прогнози, програми, плани, національні рахунки, баланси, бюджет, угоди тощо.

Обсяг звіту — до 30 сторінок. 

8.3. Порядок захисту та критерії оцінювання

Правильно оформлений звіт подається на кафедру згідно з графіком організації навчального процесу. До звіту додається щоденник практики, в якому керівники практики роблять відповідні записи. Керівник практики від державної установи дає в щоденнику стислу характеристику роботи студента, де оцінює рівень професійної підготовки, ділові якості та трудову дисципліну практиканта. Керівник практики від університету визначає рівень виконання студентом програми практики.

Підсумки виконання індивідуальних завдань на практику підбиваються під час захисту звіту перед комісією, яку призначає завідувач кафедри. Попередньо студент має ознайомитися з висновками керівників практики. За результатами захисту звіту студенту виставляється оцінка за 100-бальною шкалою (табл.5.1). В оцінюванні захисту звіту враховуються критерії, визначені у додатку Л.

 

ДОДАТКИ

Додаток А

Групування основних періодичних видань

Спеціалізація \ спрямування

Назва видання

Фахові видання зі спрямуванням  у фундаментальні дослідження

Вісник академії економічних наук України

Вісник Національної академії наук України

Вопросы экономических наук

Вопросы экономики

Економічна теорія

Журнал  Європейської економіки

Проблемы науки

Экономика  и математические методы

Экономическая теория

Экономические науки

Экономический журнал Высшей Школы Экономики

Фахові видання зі  прикладним спрямуванням

Актуальні проблеми економіки

Вісник Національної Української Академії державного управління при Президентові України

Вестник Московского государственного университета. Серия Экономика

Держава та регіони: Серія Економіка

Держава та регіони: Серія Державне управління

Економіка і прогнозування

Економіка України

Продовження додатку А

 

Международная экономика

Международная экономика и международные отношения

Общество и экономика

Проблемы теории и практики управления

Регіональна економіка

Российский экономический журнал

Фінанси України

Економіст

Экономика  и математические методы

Видання, в яких публікуються нормативні документи, підзаконні акти

Урядовий кур’єр

Вісник Верховної Ради України

Голос України

Видання, аналітичного спрямування

Вопросы статистики

Математическое моделирование

Статистика України

Висвітлення останніх подій

День

Дзеркало тижня

Коммерсант

The economist

Публіцистичні видання, в яких публікуються результати фундаментальних та прикладних досліджень

Вокруг света

Esquire

 

Додаток В2

Зразок змісту мдр

на тему «Державне регулювання сектору малого та середнього бізнесу в Україні» 

ЗМІСТ

ВСТУП

    3

РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу

 

 

  6

1.1. Сектор малого та середнього бізнесу як об’єкт наукового дослідження

 

  6

1.2. Форми і види державного регулювання сектору малого і середнього бізнесу

 

  12

1.3. Особливості державного регулювання сектору малого і середнього бізнесу в різних економічних системах

 

  19

РОЗДІЛ ІІ. механізм державного регулювання розвитку сектору малого та середнього бізнесу

 

 

  25

2.1. Державне регулювання сектору малого та середнього бізнесу: світовий досвід

 

  25

2.2. Аналіз реалізації державної політики розвитку сектору малого і середнього бізнесу

 

  32

2.3. Система методів та інструментів державної підтримки сектору малого та середнього бізнесу в Україні

 

42

РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу в Україні

 

 

50

3.1. Напрями вдосконалення державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу в Україні

 

50

3.2. Прогноз реалізації державної політики щодо розвитку сектору малого та середнього бізнесу в Україні

 

61

ВИСНОВКИ

72

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

76

ДОДАТКИ

82

 

Додаток Г

Методи та результати їх використання

Назва методу

Результат

1

2

Метод порівняння

Розкрити зв'язок між інформаційним та іншими напрямами економічної науки

 

При співставленні особливостей функціонування різних систем

 

Для здійснення оцінки кількісного і якісного стану безпеки людського розвитку  у регіонах України та в країнах ЄС

 

При визначенні відмінностей у розвитку фармацевтичного ринку в Україні під впливом змін нормативних вимог

Історичний та логічний методи

Розкрити сучасну сутність технологічної концепції соціально-економічного розвитку

 

Провести ретроспективний огляд теоретичних основ економічного розвитку макросистеми

 

Для дослідження генези становлення наукових та інституційних підвалин державного управління національною економікою

 

Для аналізу й виділенння етапів у становленні валютної системи України

 

Для з’ясування функцій малого підприємництва представниками різних економічних шкіл

 

Для окреслення ретроспективи та нинішнього стану проблематики стійкості економічного розвитку

Аналізу і синтезу

Для поєднання макро- та мікроаналізу та виявлення наслідків соціально-економічних трансформацій в національній економіці

 

Для структуризації цілей управління та побудови цілереалізуючих систем

 

Для обґрунтування субординаційного співвідношення між категоріями

 

При розгляді інфраструктури державної підтримки малого бізнесу в Україні

 

Для формування базових характеристик економічної стійкості господарюючого суб’єкта

продовження додатку Г

1

2

Метод формалізації

Для побудови процесів і визначення порядку оцінювання рівня ефективності функціонування економічної системи

Для визначення передумов удосконалення існуючого механізму державного регулювання

Статистичні

Для аналізу основних параметрів   соціально-економічного розвитку України

 

Для аналізу особливостей впливу економічного зростання на добробут у різних країнах світу

 

Для групування сукупності елементів економічної системи за рівнем їх економічного розвитку

 

Для встановлення залежності між основними чинниками курсоутворення та валютним курсом

 

Для емпіричного підтвердження впливу особливостей економічної поведінки населення, що обумовлена певним рівнем добробуту, на економічне зростання в Україні

Економіко - математичного моделювання

Для визначення динаміки основних показників економічного розвитку

 

Для виявлення залежностей між параметрами розвитку  передбачення характеру змін

 

Для наукового обґрунтування відповідних позицій щодо формування збалансованої соціально-економічної політики окремого регіону

 

При побудові схеми механізму державного регулювання та комплексного дослідження фармацевтичного ринку

Метод рейтингових оцінок           

Для ранжування областей за рівнями соціально-економічного розвитку, бюджетної самозабезпеченості та дотаційності

Групування  

Для встановлення залежності ефективності сільськогосподарського виробництва від політичних, соціальних, організаційно-економічних та інших факторів

Спостереження

Для вивчення і узагальнення управлінського досвіду

продовження додатку Г

1

2

Логічний      

           

Для формування моделі активізації використання інвестиційного потенціалу регіону

 

Для дослідження сучасної зовнішньоторговельної політики України в умовах європейського вибору

Єдність загального та часткового    

Для виявлення універсальних причин тіньової економіки та її особливостей в трансформаційних економіках

Метод експертних оцінок           

           

При визначенні чинників підвищення добробуту та напрямів державної соціально-економічної політики в сфері регулювання добробуту населення України

 

При розробці методики оцінки рівня мотивації трудової діяльності для визначення вагових коефіцієнтів часткових показників

Індукції та дедукції

           

При вивченні особливостей державної підтримки малого бізнесу у різних економічних системах

 

Для визначення суті механізму надходження інвестицій в регіональну економіку

Узагальнення

Для обґрунтування послідовності проведення наукового дослідження

Абстрагування

Для виявлення змістово-функціональних характеристик державного регулювання макросиситеми

Для з’ясування основних складових механізму забезпечення економічної стійкості системи

 

  Додаток Д

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

бІблІографІЧного опису у списку джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

1

2

Книги:

Один автор

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г. Коренівський — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

Два автори

Матяш І. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. Акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип.1).

Три автори

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Р. Л. Акофф, Д. Магидсон, Г. Д. Эддисон ; пер, с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХLIIІ, 265 с.

Чотири автори

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. —  (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П'ять і

більше авторів

Формування здорового способу життя молоді : навч-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

Без автора

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін ]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ

Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007.  – 573, [1] с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

продовження додатку Д

1

2

Законодавчі та нормативні документи

  1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
  2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

Дисертації

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Авторе­ферати дисертацій

1.Карпов І.М. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Іван Миколайович Карпов. — К., 2007. — 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

2. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

3. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

Електронні ресурси

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу :

http //www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

  

Додаток 3

Критерії оцінювання магістерської дипломної роботи науковим керівником

Бали

Критерії

60-45

Глибокий теоретико-методологічний аналіз обраної проблеми. Висока практична цінність отриманих результатів. Висновки і пропозиції, що містяться в МДР, є результатом власного дослідження та відповідають поставленим завданням. В роботі простежується логічний зв'язок між науковою проблемою та структурними елементами. Наявна статистична інформація відображає останні тенденції розвитку. Робота оформлена згідно методичних рекомендацій (можливо допущені незначні нечточності), а усі структурні елементи виконувалися та подавалися на перевірку своєчасно.

45-30

Недостатньо глибокий теоретико-методологічний аналіз досліджуваних проблем. Висновки і пропозиції, що містяться в МДР, не достатньо обґрунтовані та лише частково відповідають поставленим завданням. В роботі простежується логічний зв'язок між науковою проблемою та структурними елементами. Наявна статистична інформація відображає останні тенденції розвитку. Робота оформлена згідно методичних рекомендацій, але з неточностями. Усі структурні елементи виконувалися та подавалися на перевірку своєчасно.

30-15

Поверхневий теоретико-методологічний аналіз досліджуваних проблем. Висновки і пропозиції, що містяться в МДР, погано обґрунтовані. Лише деякі елементи роботи мають практичну цінність. В роботі не простежується логічний зв'язок між науковою проблемою та структурними елементами. Наявна статистична інформація є застарілою. Робота оформлена згідно методичних рекомендацій, але з відхиленнями і порушеннями. Не всі структурні елементи виконувалися та подавалися на перевірку своєчасно.

15-5

Теоретичний розділ має виражений компілятивний характер. Аналіз об’єкта дослідження формальний, інформаційні матеріали виконують пасивну функцію. Висновки і пропозиції не випливають з аналізу, носять декларативний характер та не кореспондують з поставленими завданнями. Робота оформлена з грубими порушеннями методичних рекомендацій.

0

Подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з грубим порушенням строків, установлених регламентом. Написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету. Відсутнє економічне обґрунтування запропонованих заходів. Робота недбало оформлена, без дотримання правил та вимог методичних рекомендацій. Така дипломна роботи до захисту не допускається.

Продовження додатку З

Критерії оцінювання магістерської дипломної роботи комісією попереднього захисту

Бали

Критерії

40-25

Робота оформлена згідно з вимогами та правилами методичних рекомендацій. Відповіді на запитання чіткі та аргументовані.

20-5

Робота в основному оформлена згідно з установленими вимогами, але є помилки і неточності. При відповідях на питання відчувалися труднощі щодо їх обґрунтування.

0

Робота оформлена з грубими порушеннями установлених вимог. Не було відповіді на жодне поставлене питання.

Критерії оцінювання магістерської дипломної роботи ДЕК

Бали

Критерії

100- 80

Під час доповіді студент показав глибокі вичерпні знання, розуміння сутності і взаємозв’язку між досліджуваними процесами та явищами. Доповідь здійснена у вільній формі і логічно структурована. Ілюстративний матеріал до захисту відповідає установленим вимогам та чітко пов'язаний з доповіддю про основні наукові результати. Відповіді на запитання членів ДЕК обґрунтовані й повні. Зовнішня рецензія та відгук наукового керівника є позитивними та свідчать про вагомі результати наукового дослідження.

80-45

Під час доповіді студент показав достатні знання та розуміння сутності досліджуваних процесів та явищ. Доповідь викладена вільно, але недостатньо логічно структурована. Ілюстративний матеріал до захисту в основному відповідає установленим вимогам, але лише частково був пов'язаний з доповіддю. Відповіді на запитання членів ДЕК в цілому логічі, але недостатньо обґрунтовані. Зовнішня рецензія та відгук наукового керівника свідчать про незначні результати наукового дослідження та містять окремі зауваження.

45-5

Під час доповіді студент показав поверхневі знання щодо досліджуваних процесів та явищ. Доповідь було прочитано за текстом. Ілюстративний матеріал до захисту формальний, слабко пов’язаний з доповіддю. Відповіді на запитання членів ДЕК неповні та необґрунтовані.

0

Під час доповіді студент показав відсутність розуміння сутності досліджуваних процесів та явищ. Доповідь було прочитано за текстом. Ілюстративний матеріал до захисту відсутній. Відповіді на запитання членів ДЕК відсутні або незадовільні. Відсутні зовнішня рецензія та відгук наукового керівника.

 

Додаток К

Приклад індивідуального завдання на практику 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ

студентові _______________ 

База практики: Міністерство соціальної політики України

Департамент ринку праці та зайнятості 

Розділ 1. Організаційно-управлінські завдання

1.1. Розкрити роль Міністерства соціальної політики України як центрального органу державної виконавчої влади:

— правовий статус Міністерства в системі органів державної виконавчої влади України;

— основні завдання Міністерства з формування соціальної політики держави;

— основні функції та повноваження Міністерства з реалізації соціальної політики держави.

1.2. Здійснити аналіз організаційної структури Міністерства соціальної політики України та департаменту ринку праці та зайнятості:

— організаційна структура Міністерства;

— функції та завдання департаменту;

— права та обов’язки керівника депратмаенту;

— права та обов’язки службовців депратаменту залежно від посади (провідний спеціаліст, головний спеціаліст тощо).

Розділ 2. Аналітичні завдання

2.1. Здійснити аналіз видатків держави на фінансування соціального захисту громадян.

2.2. Здійснити аналіз розмірів основних мінімальних соціальних стандартів та гарантій та визначити їх відповідність сучасним світовим вимогам.

2.3. Проаналізувати динаміку та структуру доходів населення, що отримуються через систему соціального захисту (допомоги та виплати із системи соціального страхування та за рахунок державного бюджету).

2.4. Дослідити вплив доходів, що отримуються через систему соціального захисту, на трансформацію структури сукупних доходів громадян.

2.5. Охарактеризувати роль сформованої системи соціального захисту у забезпеченні рівня життя громадян.

Розділ 3. Управлінські завдання

3.1. Розкрити зміст нормативно-правових документів, які регламентують функціональну діяльність департаменту.

3.2. Розкрити зміст нормативно-методичних документів, на підставі яких здійснюється обґрунтування розмірів допомог та виплат із системи соціального захисту.

3.3. Виявити позитивні та негативні сторони механізму визначення та впровадження розмірів допомог та виплат із системи соціального захисту.

3.4. Дати оцінку ефективності розроблених та впроваджених заходів департаментом в сфері соціального захисту населення.

3.5. Самостійно розрахувати та обґрунтувати розміри основних видів соціальних допомог з точки зору врахування ними сьогоднішніх потреб населення та можливостей їх фінансового забезпечення.

 

Додаток Л

Основні критерії оцінювання звіту про проходження практики

Бали

Критерії

 

90—100

Індивідуальне завдання виконане повністю. Оформлення звіту і щоденника відповідають установленим вимогам. Характеристика студента з боку керівників практики позитивна. Повні й чіткі відповіді на запитання членів комісії під час захисту.

 

70—89

Індивідуальне завдання в цілому виконане. Несуттєві зауваження з боку комісії щодо змісту та оформлення звіту і щоденника. Характеристика студента з боку керівників практики позитивна. У відповідях на запитання членів комісії студент припускається окремих неточностей, але в цілому показує чіткі знання.

 

60—69

Індивідуальне завдання виконане не повністю. Суттєві зауваження до змісту та оформлення звіту і щоденника. Характеристика студента з боку керівників практики в цілому позитивна. На запитання членів комісії студент відповідає невпевнено, припускається помилок, не має чітких знань.

 

0—59

У звіті не висвітлено суттєві питання індивідуального завдання практики або звіт підготовлено не самостійно. Характеристика роботи студента з боку керівників практики негативна. На запитання членів комісії студент не дає задовільних відповідей.

 

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ТЕРМІНІВ

Абстрагування (ідеалізація) — це особливий прийом мислення, який полягає у відволіканні від ряду властивостей і відносин явища, що вивчається, з одночасним виділенням тих властивостей і відношень, що цікавлять дослідника (п. 1.3.3).

Аксіоматичний метод — це метод теоретичного дослідження, який   передбачає таку побудову теоретичного знання, коли спочатку задається набір початкових тверджень, що не вимагають доказів  (п. 1.3.3).

Алфавітний каталог  — це вид каталогу, в кому картки розставлені за першим словом бібліографічного опису книги: прізвища автора або назви книги, яка не має автора ( п. 1.2).

Аналіз – метод наукового пізнання, який спрямований на поділ цілого предмету на складові частини (сторони, ознаки, властивості або відносини) з метою їх всебічного вивчення (п. 1.3.3).

Аналогія — це такий прийом пізнання, при якому на підставі подібності об'єктів в одних ознаках роблять висновок про їх подібність в інших ознаках (п. 1.3.3).

Аргументування - логічний процес, суть якого - довести істинність власних суджень (тезу доказу) за допомогою інших суджень (аргументів, доказів) (п.1.4.1).

Вступ  — перша структурна частина роботи. В ньому розкривається сутність наукової проблеми, актуальність обраної теми, стан розробленості в працях вітчизняних та зарубіжних вчених, обґрунтування необхідності проведення дослідження, подається мета та завдання дослідження, об’єкт та предмет дослідження. Обсяг та наповнення вступу визначається видом наукової роботи (п. 1.3.3).

Дедукція — це спосіб міркування, за допомогою якого із загальних засновків з необхідністю слідує висновок часткового характеру (п. 1.3.3).

Експеримент — спосіб дослідження, який передбачає проведення спостереження в спеціальних контрольованих умовах (п. 1.3.3).

Есе — вид наукової роботи, який характеризується невеликим обсягом та відносною вільністю композиції, що виражає індивідуальні враження і міркування по конкретному приводу або питанню і свідомо не претендує на визначальне або вичерпне трактування предмету (Р.3).

Збірник — видання, яке складається з окремих  робіт різних авторів, присвячених одному напряму, але з різних його галузей ( п. 1.2).

Індукція — це процес виведення загального положення із спостереження ряду часткових одиничних фактів, тобто пізнання від часткового до загального на підставі міркування, в якому загальний висновок будується на основі часткових засновків (п. 1.3.3).

Історичний метод — це метод відтворення історії об'єкту, що вивчається, у всій своїй багатогранності, з урахуванням всіх деталей і випадковостей (п. 1.3.3).

Каталог — список, перелік книжок, карт, рукописів, картин тощо, складений у певному порядку, щоб полегшити їх пошук ( п. 1.2).

Класифікація — розподіл тих або інших об'єктів по групах (відділах, розрядах) залежно від їх загальних ознак з фіксацією закономірних зв'язків між класами об'єктів в єдиній системі конкретної галузі знань, а також процес впорядковування інформації(п. 1.3.3).

Курсова робота — це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з блоків дисциплін (Р.5).

Логічний метод — це, по суті, логічне відтворення історії об'єкту, що вивчається. При цьому ця історія звільняється від всього випадкового, неістотного  (п. 1.3.3).

Магістерська  дипломна робота – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження, яке студент виконує на завершальному етапі навчання в університеті. Вона має комплексний характер і пов’язана з використанням набутих дипломником знань, умінь і навичок зі спеціальних дисциплін (Р.6).

Метод - сукупність прийомів і операцій теоретичного пізнання й практичного освоєння дійсності, підпорядкований вирішенню конкретного завдання. Наукові методи ґрунтуються на певних принципах, теоріях і законах    (п. 1.3.3).

Моделювання - це спосіб вивчення об'єкту (оригіналу) шляхом створення і дослідження його копії (моделі), яка заміщає оригінал в певних аспектах, що цікавлять дослідника (п. 1.3.3).

Монографія — наукова праця, присвячена глибокому викладу матеріалу в конкретній, зазвичай вузькій галузі науки( п. 1.2).

Навчальна література — це підручники, навчальні посібники, навчально-методична література ( п. 1.2).

Надруковані документи — це дисертації, звіти про науково-дослідну роботу, окремі праці( п. 1.2).

 Наукова проблема - протиріччя у пізнанні, яке характеризується невідповідністю між новими фактами (даними) й старими засобами їх пояснення (п.1.3.3).

Об’єкт дослідження - стан, процес або явище, на які спрямоване наукове дослідження з метою визначення сутності, закономірностей, тенденцій тощо або можливостей впливу, використання, поліпшення (п. 1.3.3).

План - система взаємопов'язаних завдань, що визначають терміни, порядок і послідовність виконання програм, окремих робіт, операцій. Послідовність викладу матеріалу(п.1.3.2).

Періодичні видання —  це журнали, бюлетені та інші видання з різних галузей науки і техніки ( п. 1.2).

Порівняння - процес встановлення подібності або відмінності предметів та явищ дійсності, а також знаходження спільних, притаманних різним об'єктам рис (п.1.3.3).

Предмет дослідження – це такий елемент об’єкту, через який можна зрозуміти сутність об’єкту (п. 1.3.3).

Предметний каталог  —  це каталог, в якому сконцентровані близькі за змістом матеріали в одному місці, що дуже зручно для дослідника( п. 1.2).

Примітка — короткий запис, що є поясненням до якогось тексту (п. 1.4.6).

Реферат  — письмова доповідь, в якій зібрана інформація певного питання або проблеми  (Р.2).

Синтез — це метод наукового пізнання, спрямований на з'єднання раніше виділених частин предмету в єдине ціле (п. 1.3.3).

Систематичний каталог — каталог, в якому  картки згруповані в логічному порядку за галузями знань ( п. 1.2).

Спеціальні випуски видань — це документи інформаційного, рекламного плану, аналітичні, статистичні дані з проблеми ( п. 1.2).

Спостереження - цілеспрямоване, організоване сприйняття предметів і явищ (п. 1.3.3).

Таблиця — це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку й за графами  ( п. 1.4.4).

Теза - коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, повідомлення тощо (п.3.2).

Тема - наукове завдання, що належить до конкретної галузі наукового дослідження (Р.2-Р.6).

Титульний аркуш наукової роботи —  перша сторінка роботи, в якій зазначається назва вищого навчального закладу; вид та тема роботи; прізвище, ім’я, по-батькові автора та наукового керівника роботи ( п. 1.3.1).

Узагальнення — це прийом мислення, в результаті якого встановлюють загальні властивості і ознаки об'єктів (п. 1.3.3).

Формалізація  — це метод теоретичного дослідження, який  полягає в побудові абстрактно-математичних моделей, що розкривають сутність процесів дійсності, що вивчаються (п. 1.3.3).

Формула —  коротка форма символічного запису інформації або загальне відношення між величинами (п. 1.4.5).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!