Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2203 Методичні вказівки щодо підготовки курсової роботи з дисципліни Організація та нормування праці

Методичні вказівки щодо підготовки курсової роботи з дисципліни Організація та нормування праці

« Назад

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ» 

Тема 1. Ефективність організації праці робітників меблевого комбінату 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретико-методологічні засади організації праці.

1.1. Зміст напрямків організації праці.

1.2. Методологія аналізу процесу організації праці.

1.3. Показники та критерії ефективності організації праці.

Розділ ІІ. Оцінка ефективності організації праці на підприємстві.

2.1. Аналіз трудового процесу та організаційної структури підприємства.

2.2 Аналіз витрат робочого часу.

2.3. Аналіз умов праці на робочих місцях.

Розділ ІІІ. Оптимізація процесу організації праці на підприємстві.

3.1. Розроблення проекту підвищення якості організації праці.

3.2. Планування затрат на впровадження заходів та розрахунок.

3.3. Ефективність нововведень.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Розділ І. На основі проведеного критичного аналізу наукової літератури, розкрити зміст напрямків організації праці, описати методологію аналізу процесу організації праці, розкрити сутність та зміст показників та критеріїв ефективності організації праці. У даному розділі студент повинен не тільки реферативно викласти матеріал, але й зробити узагальнення, висновки щодо доцільності, актуальності, раціональності, тощо напрямків організації праці, запропонованої методології, показників ефективності організації праці. Особливу увагу варто приділити сучасному досвіду передових підприємств щодо сфери дослідження.

Розділ ІІ. Аналіз трудового процесу включає у себе наступні дії: у мережі Internet знайти опис виробничого процесу меблевого комбінату; графічним методом та структурною блок-схемою описати трудовий процес на даному підприємстві; визначити його потенційні „вузькі” місця.

Аналіз організаційної структури підприємства здійснюється на базі таких даних, наведених в табл. 1.

Таблиця 1

Організаційна структура меблевого комбінату 

 

Всього, осіб

Робітники- відрядники, %

Робітники-почасовики, %

Професіонали, фахівці, технічні службовці, %

Керівники підприємства

3

-

-

-

Виробництво

Рокрійно-швейний цех

50

39

40

22

Меблевий цех №1

40

31

39

29

Меблевий цех №2

36

57

25

20

Експериментальний цех

13

88

11

4

Автотранспортне господарство

22

-

95

5

Технічна служба

Керівники

4

-

-

100

Ремонтно-механічний цех

16

-

80

20

Електроцех

9

-

90

10

Паросилове господарство

21

-

90

10

Ремонтно-будівельний цех

8

-

90

10

Постачання і збут

Ділянка КМПП

5

55

-

45

Збут

45

70

10

20

Технічного обслуговування

13

-

10

90

Загальні відділи

Бухгалтерія

22

-

-

100

Маркетинг

5

-

-

100

Канцелярія, відділ кадрів, юрист, медик

8

-

-

100

Господарський відділ

7

-

15

85

Аналіз витрат робочого часу проводиться з урахуванням вхідної інформації за даними табл. 2-4.

 Таблиця 2

Звіт про використання робочого часу, 2010 рік 

Показники

За період з початку року

Людино-годин

Працівники, осіб

Фонд робочого часу, всього

826914

х

Відпрацьовано, всього

700181

х

з них надурочно

-

х

Невідпрацьовано, всього

126733

х

у тому числі:

 

 

Щорічні відпустки (основні і додаткові)

60832

310

Тимчасова непрацездатність

37319

282

Навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

4076

х

Неявки у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві

-

х

Неявки з дозволу адміністрації

20352

х

Відпустки за ініціативою адміністрації

-

-

Неявки у зв’зку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

4000

182

Простої

-

х

Масові невиходи на роботу (страйки)

165

12

прогули

-

х

 Таблиця 3

Звіт про використання робочого часу, 2011 рік 

Показники

За період з початку року

Людино-годин

Працівники, осіб

Фонд робочого часу, всього

763214

х

Відпрацьовано, всього

659579

х

з них надурочно

-

х

Невідпрацьовано, всього

-

х

у тому числі:

 

 

Щорічні відпустки (осовні і додаткові)

49842

263

Тимчасова непрацездатність

33077

284

Навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

2400

х

Неявки у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві

-

х

Неявки з дозволу адміністрації

12972

х

Відпустки за ініціативою адміністрації

650

50

Неявки у зв’зку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

4694

364

Простої

-

х

Масові невиходи на роботу (страйки)

-

х

прогули

-

х

За наведеними даними табл. 2 і 3 визначити ефективність робочого часу підприємства в цілому. Зробити власні пояснення.

Таблиця 4

Зведена таблиця витрат робочого часу бригади №1 меблевого цеху №1

Категорія витрат робочого часу

Робітник 1

Робітник 2

Помічник

Підготовчо-заключний час

 

 

 

- прибирання цеху

39

- перевірка якості

10

52

 

-пакування виробу

85

62

58

Оперативний час

 

 

 

- збирання виробу

70

10

250

- шпалерні роботи

-

128

-

- розкрій та склеювання паролону

128

-

-

-зіньковка петель

78

-

-

- кріплення декоративних елементів

-

86

-

Обслуговування робочого місця

 

 

 

- налагодження обладнання

34

38

20

Регламентовані перерви

 

 

 

- відпочинок

68

64

80

Нерегламентовані перерви

 

 

 

- ходив за паролоном

-

-

122

-сторонні розмови

28

81

35

-простої через відсутність кріплень, декоративних елементів, інших матеріалів

132

197

-

За даними таблиці 4 зробити баланс робочого часу працівників, проаналізувати отримані данні, визначити коефіцієнти завантаженості працівників. Описати яким чином розподілено обов’язки у бригаді. Пояснити власну думку щодо ефективності такого поділу праці у бригаді.

Аналіз умов праці проводиться за даними табл. 5.

Таблиця 5

Фактори виробничого і трудового процесу у меблевому цеху

Фактори виробничого середовища

Нормативне значення

Фактичне значення

ШКІДЛИВІ ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ

 

 

Стірол

30

19,6

Бензил

100

125,8

Ацетон

200

142,3

Толуол

150

102,4

Пил ватіну

6

4,8

ШУМ, дБ

75

80

МІКРОКЛІМАТ

 

 

Температура повітря, град.

17-23

17

Швидкість руху повітря, м/с

0,3

0,3

Відносна вологість, %

75

72

ВАЖКІСТЬ ПРАЦІ

 

 

Маса піднімання і переміщення вантажу, кг

10

до 5

Робоча поза, %

25

25

Нахил тулуба

51-100

-

Переходи, км

до 10

до 1

НАПРУЖЕНІСТЬ ПРАЦІ

 

 

Тривалість зосередження, %

75

40

ЗМІННІСТЬ

3-2

1

Проаналізувавши таблицю, необхідно визначити клас шкідливих і небезпечних  умов праці, дати характеристику цього класу та відповідних організаційних заходів.

Крім того, за даними матеріалів сайтів мережі Internet дати загальну характеристику умов праці та виробничого середовища підприємств, що виготовляють меблі.

Розділ ІІІ.Розроблення проекту підвищення якості організації праці передбачає визначення та обґрунтування основних заходів, щодо підвищення якості організації праці відповідно до міжнародних та українських стандартів.

Планування затрат на впровадження заходів та розрахунок студентом проводиться з урахуванням вартості закупівлі необхідного обладнання чи організаційно-технічних нововведень у відповідності до діючих цін на ринку на дані товари чи послуги (ціни відповідно даних Держкомстату та прайсів підприємств).

Тема 2. Ефективність нормування праці 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Нормування праці як процес: теоретичні аспекти.

1.1. Сутність нормування праці в сучасних умовах.

1.2. Управління нормуванням праці на підприємстві.

1.3. Показники ефективності нормування праці.

Розділ ІІ. Аналіз ефективності нормування праці на підприємстві.

2.1. Аналіз витрат робочого часу.

2.2. Аналіз виконання норм праці.

Розділ ІІІ. Покращення якості нормування праці.

3.1. Розроблення проекту покращення стану нормування праці.

3.2. Оцінка  якості проекту.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Розділ І.  У даному розділі студенти розкривають зміст нормування праці як процесу. Провівши критичний аналіз наукових джерел, узагальнюють та роблять висновки щодо сучасного стану та перспектив розвитку нормування праці Важливо також описати й обґрунтувати доцільність певної методики визначення ефективності нормування праці.

Розділ ІІ.  Аналіз витрат робочого часу проводиться за даними табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка витрат робочого часу на ДВ «Преса України»

Види затрат робочого часу

Фактичний баланс, хв.

2008

2009

2010

2011

Підготовчо-заключний час

25,0

15,9

9,9

12,0

Оперативний час

 

 

 

 

   - основний

255,23

300,7

316,74

324,05

   - допоміжний

47,1

26,1

33,2

36,0

Час обслуговування робочого місця

49,0

31,9

24,8

19,9

Час регламентованих перерв

 

 

 

 

-технологічні

16,5

18,0

22,1

13,02

-відпочинок, особисті потреби

14,5

46,0

11,0

13,0

Час нерегламентованих перерв

 

 

 

 

  -організаційно-технічні

49,97

25,9

626,7

33,35

  -з вини працівника

22,7

26,5

35,5

29,68

ВСЬОГО

480

480

480

480

За даними таблиці також необхідно описати тип поділу праці та визначити на скільки він ефективний, визначити коефіцієнт втрат робочого часу та проаналізувати стан витрат робочого часу.

Аналіз рівня виконання норм праці проводиться за даними табл. 2-4. 

За даними таблиць необхідно визначити не лише середній рівень виконання норм праці по кожному цеху, комплексу та в цілому по підприємству, але й проаналізувати ситуацію: що могло призвести то такого стану нормування праці, побудувати схему Ішікава. Також необхідно проаналізувати продуктивність праці робітників як по цеху, так і по різним комплексам та підприємству в цілому.

Розділ ІІІ.У розділі необхідно на основі попередньо розробленої схеми Ішікава, результатів аналізу витрат робочого часу та рівня виконання норм праці розробити проект покращення стану нормування праці на ДВ «Преса України».

Разом з тим, необхідно оцінити витрати на  проект, можливі ризики за умови його реалізації та описати методологію визначення  якості проекту (по-можливості дати таку оцінку власному проекту).

 

Тема 3. Умови праці на підприємстві: стан, проблеми та заходи покращення 

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Розділ І. Теоретико-методологічні засади дослідження умов праці.

1.1. Класифікація умов праці та їх вплив на працездатність людини.

1.2. Показники стану умов праці.

1.3. Вплив держави на стан умов праці на підприємстві.

Розділ ІІ. Аналіз умов праці на ЗАТ «Київобленерго».

2.1. Аналіз витрат робочого часу працівників.

2.2. Аналіз травматизму на підприємстві.

Розділ ІІІ. Проект покращення умов праці на підприємстві.

3.1. Розроблення проекту заходів з покращення умов праці.

3.2. Організаційно-економічний механізм реалізації проекту.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Розділ І. На підставі узагальнення інформації з літературних джерел, конспекту лекцій та власного практичного досвіду викласти критично відповіді на поставлені у плані питання. Текст супроводити ілюстраціями (таблиці, схеми, діаграми тощо). Допускаються лише окремі запозичення з літературних джерел цитат і ілюстрацій з обов’язковим посиланням на джерело (автор, назва, видавництво і рік видання, стор.)

Розділ ІІ. На підставі аналізу вихідної інформації, що додається, виконати розрахунки:

– аналізу використання робочого часу працівників;

– розрахувати зміну ефективного фонду робочого часу за рахунок зміни середньооблікової чисельності працівників;

– розрахувати зміну ефективного фонду робочого часу за рахунок зміни кількості днів, які в середньому відпрацював один працівник;

– розрахувати зміну ефективного фонду робочого часу за рахунок зміни середньої тривалості робочої зміни;

– розрахувати зростання продуктивності праці за рахунок ліквідації втрат робочого часу;

– знайти відсотки втрат робочого часу;

– проаналізувати ситуацію щодо виробничого травматизму на підприємстві та зміну ефективного фонду робочого часу;

– визначити причини травматизму, їх динаміку;

– проаналізувати ефективність витрат на заходи з охорони праці.

Вхідна інформація. 

Використання робочого часу, 2009р. 

Назва   показникiв

Код

рядка

За період з початку року

Робочий час,

людино – години

Кількість працівників, осіб

Фонд робочого часу, усього (рядки 3020+3040)

3010

5298730

2555

Відпрацьовано, усього *

3020

4557793

X

з них  надурочно

3030

85842

X

Невідпрацьовано, всього (сума рядків з 3050 по 3150)

3040

655055

X

у тому числі: 

щорічні відпустки (основні та додаткові)

 

3050

 

448100

 

2455

тимчасова непрацездатність

3060

173616

1216

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

3070

29901

X

неявки  у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві

3080

-

 

неявки з дозволу адміністрації

3090

2780

X

відпустки за ініціативою адміністрації

3100

-

 

неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

3120

-

 

простої

3130

210

Х

масові невиходи на роботу (страйки)

3140

-

 

інші причини

3150

448

Х

 

3180

-

 

 Використання робочого часу, 2010р 

Назва   показникiв

Код

рядка

За період з початку року

Робочий час,

людино – години

Кількість працівників, осіб

Фонд робочого часу, усього (рядки 3020+3040)

3010

5619529

2675

Відпрацьовано, усього *

3020

4830070

X

з них  надурочно

3030

42700

X

Невідпрацьовано, всього (сума рядків з 3050 по 3150)

3040

746854

X

у тому числі: 

щорічні відпустки (основні та додаткові)

 

3050

 

487595

 

2835

тимчасова непрацездатність

3060

231240

1585

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

3070

27919

X

неявки  у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві

3080

-

 

неявки з дозволу адміністрації

3090

--

X

відпустки за ініціативою адміністрації

3100

-

 

неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

3120

-

 

простої

3130

-

Х

масові невиходи на роботу (страйки)

3140

-

 

інші причини

3150

100

Х

 

3180

-

 

 Використання робочого часу у 2011р 

Назва   показникiв

Код

рядка

За період з початку року

Робочий час,

людино – години

Кількість працівників, осіб

Фонд робочого часу, усього (рядки 3020+3040)

3010

6060545

2925

Відпрацьовано, усього *

3020

5189376

X

з них  надурочно

3030

74335

X

Невідпрацьовано, сього (сума рядків з 3050 по 3150)

3040

796847

X

у тому числі: 

щорічні відпустки (основні та додаткові)

 

3050

 

525415

 

2935

тимчасова непрацездатність

3060

205917

1444

навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством

3070

55449

X

неявки  у зв’язку з тимчасовим переводом для роботи на іншому підприємстві

3080

-

 

неявки з дозволу адміністрації

3090

5898

X

відпустки за ініціативою адміністрації

3100

-

 

неявки у зв’язку з переведенням на скорочений робочий день, тиждень

3120

-

 

простої

3130

3820

Х

масові невиходи на роботу (страйки)

3140

-

 

інші причини

3150

348

Х

 

3180

-

 

 ЗВІТ ПРО ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ  у 2010 році 

Подають:

Терміни подання

Форма № 7-тнв

 

(річна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України 27.07.2009 №266

 

юридичні особи, їх відокремлені підрозділи незалежно відпідпорядкованості

органу державної статистики за місцезнаходженням

25 січня

Респондент: 

Найменування:

ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго» 

08132 Київська обл., Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул. Київська, 2-6

Розділ 1. Потерпілі та нещасні випадки на виробництві 

Назва показників

Код рядка

 

А

Б

1

Кількість підприємств, що їх включено до звіту                                             0                        1

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу      1                     2675

у тому числі жінки                                                                                              1 . 1                     686

 

 

Травматизм на виробництві

Назва показників

№ рядка

пов'язаний з виробництвом

не пов'язані виробництвом

А

Б

1

2

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком

у тому числі

жінки

2

 

 

2.1

3

 

діти до 18 років

2.2

 

 

у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

2.3

 

 

під час групових нещасних випадків

2.4

 

 

Кількість потерпілих зі смертельним наслідком

3

1

 

у тому числі

жінки

3.1

 

 

діти до 18 років

3.2

 

 

у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння

3.3

 

 

під час групових нещасних випадків

3.4

 

 

Кількість людино-днів  непрацездатності у  потерпілих з втратою   працездатності   на   1   робочий   день   і   більше (включно з померлими), тимчасова непрацездатність яких закінчилася у звітному році

4

71

 

Кількість потерпілих, які частково втратили працездатність і були переведені з основної роботи на іншу на 1 робочий день і більше

5

 

 

у тому числі

жінки

5.1

 

 

Кількість нещасних випадків

6

3

 

у тому числі

групові - всього

6.1

 

 

зі смертельним наслідком - усього

6.2

1

 

з них групові

6.2.1

 

 

 

Розділ 2. Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків на виробництві та витрати на заходи з охорони праці

Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків

(оформлені актами Н-1 та НТ (НПВ)) 

 

 

Нараховано

Виплачено

у тому числі за

Назва показників

протягом

протягом

рахунок

 

рядка

звітного року

звітного року

заборгованості

А

Б

1

2

3

Відшкодовано потерпілим, членам сімей та утриманцям

 

926

926

 

померлих, гри. (сума рядків 1.1 і 1.2)

1

 

 

 

у тому числі

 

926

926

 

за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності,

 

 

 

 

що оформлені листком непрацездатності

1.1

 

 

 

  

 

 

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше,зі смертельним наслідком, осіб

Назва показників

№ рядка

усього

з них

жінок

зі смертельним наслідком

 

 

 

 

 

 

усього

з ни: жінок

А

Б

1

2

3

4

Нервово-психічні перевантаження

8

 

 

 

 

Ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами та іншими представниками флори і фауни

9

 

 

 

 

Утеплення

10

 

 

 

 

Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

11

 

 

 

 

Стихійне лихо

12

 

 

 

 

Пожежа

13

 

 

 

 

Інші види

14

 

 

 

 

Причини нещасних випадків

Технічні

Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва

15

 

 

 

 

Недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу

16

 

 

 

 

Незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будинків, споруд, території, засобів виробництва та транспортних засобів

17

 

 

 

 

Інші технічні причини

18

 

 

 

 

Організаційні

Недоліки під час навчання безпечним прийомам праці

19

 

 

 

 

Порушення режиму праці та відпочинку

20

 

 

 

 

Відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору)

21

 

 

 

 

Невикористання або відсутність засобів індивідуального захисту

22

1

 

 

 

Порушення технологічного процесу

23

 

 

 

 

Порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, механізмів тощо

24

2

 

1

 

Порушення правил дорожнього руху

25

 

 

 

 

Порушення трудової і виробничої дисципліни

26

 

 

 

 

Інші організаційні причини

27

 

 

 

 

Психофізіологічні

Алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсичне отруєння

28

 

 

 

 

Інші психофізіологічні причини

29

 

 

 

 

Інші

(без урахування технічних, організаційних і психофізіологічних причин)

30

 

 

 

 

інші виплати потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих, здійснені за рахунок коштів підприємства *

1.2

 

 

 

 

Вартість зіпсованого устаткування, зруйнованих будівель, споруд, грн.

2

 

X

X

 

Сума штрафів за настання з вини підприємства нещасних випадків на виробництві або 'їх приховування,гри.

3

 

 

 

 

1 Дані наводяться у цілих числах.

*Без урахування страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Витрати на заходи з охорони праці 

Назва показників

№ рядка

Витрачено

А

Б

1

Усього, гри. (сума рядків 4.2 -4.5)

4

2094090

у тому числі

на заходи, передбачені колективними договорами (угодами)

4.1

2087776

3 рядка 4 - за джерелами фінансування:

державний бюджет

4.2

 

місцевий бюджет

4.3

 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

4.4

6314

інші джерела

4.5

 

1 Дані наводяться у цілих числах. 


Розділ 3. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за основними видами подій та причинами нещасних випадків

(з графи 1 розділу 1)

 

 

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше тгзі смертельним наслідком, осіб

Назва показників

№ рядка

усього

з них

жінок

зі смертельним наслідком

 

 

 

 

 

 

усього

з них жінок

А

Б

1

2

3

4

Види подій

Дорожньо-транспортні пригоди

1

 

 

 

 

Падіння потерпілого

2

1

 

 

 

у тому числі з висоти

2.1

1

 

 

 

Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, грунту тощо

3

 

 

 

 

Дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються

4

1

 

 

 

Ураження електричним струмом

5

2

 

1

 

Дія шкідливих та токсичних речовин

6

 

 

 

 

Дія іонізуючого випромінювання

7

 

 

 

 

 ЗВІТ ПРО ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ У 2011 РОЦІ

Подають:

Терміни подання

 

- юридичні особи, їх відокремлені структурні підрозділи незалежно від відомчої підпорядкованості, форми власності та організаційно-правової форми господарювання; - органи державної статистики за місцезнаходженням за вказівкою регіонального управління статистики; - місцевому органу державної виконавчої влади.

25 січня

Форма № 7-тнв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

14.08.2002 № 309

Річна Поштова

 

 

Найменування організації - складача інформації: ЗАТ " А.Е.С. Київобленерго"

Поштова адреса: 08132 Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.Київська, 2-6

 

Код форми документа за ДКУД

Коди організації-складача

 

 

 

За

ЄДРПОУ

 

території (КОАТУ)

 

виду

економычної

діяльності (КВЕД)

 

форми власності (КФВ)

 

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)

міністерства, Іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-складач інформації (СПОДУ)

 

кс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

23243188

3222410600

40.13.0

10

232

 

 

 

Розділ 1. Потерпілі та нещасні випадки на виробництві

Назва показників

№ рядка

 

А

Б

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу

1

2925

у тому числі жінки

1.1

725

 

Назва показників

№ рядка

Травматизм на виробництві

А

Б

1

2

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком

2

7

0

у тому числі жінки

2.1

2

0

підлітки до 1 8 років

2.2

0

0

у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

2.3

0

0

під час групових нещасних випадків

2.4

0

0

Кількість потерпілих зі смертельним наслідком

3

0

0

у тому числі жінки

3.1

0

0

підлітки до 18 років

3.2

0

0

у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння

3.3

0

0

під час групових нещасних випадків

3.4

0

0

Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше (включно з померлими), тимчасова непрацездатність яких закінчилася у звітному році

4

206

0

Кількість потерпілих, які частково втратили працездатність і були переведені з основної роботи на іншу на 1 робочий день і більше

5

0

0

у тому числі жінки

5.1

0

0

Кількість нещасних випадків

6

7

0

у тому числі групові - всього

6.1

0

0

зі смертельним наслідком - усього

6.2

0

0

з них групові

6.2.1

0

0


Розділ 2. Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків •...   на виробництві та витрати назаходи з охорони праці

Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків 1

(оформлені актами Н-1 та НТ)

Назва показників

№ рядка

Нараховано протягом звітного року

Виплачено протягом звітного року

у тому числі в рахунок погашення заборгованості минулих років

А

Б

І

2

3

Відшкодовано потерпілим, членам сімей та утриманців померлих, грн. (сума рядків 1.1 і 1.2)

1

2800.49

2800.49

0

у тому числі за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності, що оформлені листком непрацездатності

1.1

2800.49

2800.49

0

інші виплати потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих, здійснені за рахунок коштів підприємства

1.2

 

 

0

Вартість зіпсованого устаткування, зруйнованих будівель, споруд, грн.

2

 

 

0

Сума штрафів за настання з вини підприємства нещасних випадків на виробництві або їх приховування, грн.

3

 

 

0

Витрати на заходи з охорони праці 1 

Назва показників

№ рядка

Витрачено

А

Б

1

Усього, грн. (сума рядків 4.2-4.5)

4

2,018,380

у тому числі на заходи, передбачені колективними договорами (угодами)

4.1

2,000,350

з рядка 4 - за джерелами фінансування:

4.2

 

місцевий бюджет

4.3

 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

4.4

18,029,90

інші джерела

4.5

 

 

Розділ 3. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за основними видами подій та причинами нещасних випадків (з графи 1 розділу 1)

Назва показників

№ рядка

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком, осіб

 

 

 

 

усього

зних жінок

зі смертельним наслідком

 

 

 

 

 

 

 

 

усього

з них жінок

А

Б

1

2

3

4

Види подій

 

0

0

0

 

Транспортні пригоди

1

1

0

0

 

Падіння потерпілого

2

2

0

0

 

у тому числі з висоти

2.1

0

0

0

 

Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, фунту тощо

3

0

0

0

 

Дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються

4

0

0

0

 

Ураження електричним струмом

5

1

0

0

 

Дія шкідливих та токсичних речовин

6

0

0

0

 

Дія іонізуючого випромінювання

7

0

0

0

 

Нервово-психічні перевантаження

8

0

0

0

 

Ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами та іншими представниками флори і фауни

9

2

2

0

 

Утеплення

10

0

0

0

 

Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

11

0

0

0

 

Стихійне лихо

12

0

0

0

 

Пожежа

13

0

0

0

 

Інші види

14

1

0

0

 

Причини нещасних випадків

 

0

0

0

 

Технічні

 

0

0

0

 

Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва

15

0

0

0

 

Недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу

16

0

0

0

 

Незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будинків, споруд, території, засобів виробництва та транспортних засобів

17

0

0

0

 

Інші технічні причини

18

0

0

0

 

 

Організаційні

 

 

0

0

 

 

Недоліки в навчанні безпечним прийомам праці

19

0

0

0

 

 

Порушення режиму праці та відпочинку

20

0

0

0

 

 

Відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору)

21

0

0

0

 

 

Невикористання або відсутність засобів індивідуального захисту

22

2

1

0

 

 

Порушення технологічного процесу

23

0

0

0

 

 

Порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, механізмів тощо

24

2

0

0

 

 

Порушення правил дорожнього руху

25

0

0

0

 

 

Порушення трудової і виробничої дисципліни

26

2

0

0

 

 

Інші організаційні причини

27

0

0

0

 

 

Психофізіологічні

 

0

0

0

 

 

Алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсичне отруєння

28

0

0

0

 

 

Інші психофізіологічні причини

29

0

0

0

 

 

Інші (без урахування технічних, організаційних і психофізіологічних причин)

ЗО

1

1

0

 

 

Розділ ІІІ.Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність, і бути пов’язані з вирішуваними проблемами. 


Тема 4. Аналіз і підвищення ефективності використання змінного робочого часу

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти дослідження використання робочого часу.

1.1. Робочий час як універсальна міра затрат праці.

1.2. Змінний робочий час: сутність та структура.

1.3. Мета вивчення та аналізу використання змінного робочого часу.

1.4. Методи вивчення затрат робочого часу працівника, їх сутність.

Розділ ІІ. Аналіз використання змінного робочого часу основними робітниками-верстатниками.

2.1. Аналіз індивідуальної фотографії змінного робочого часу токаря.

2.2. Визначення явних і прихованих втрат робочого часу.

2.3. Розрахунок змінної норми виробітку та заробітку токаря до скорочення втрат робочого часу і після їх скорочення.

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання змінного робочого часу.

3.1. Заходи щодо підвищення ефективності використання змінного робочого часу.

3.2. Розрахунок економічної ефективності від зниження втрат робочого часу.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Розділ І. Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Також у вступній частині визначити об’єкт, предмет, мету і завдання курсової роботи.

В першій теоретичній частині курсової роботи на основі критичного опрацюваннялітературних джерел розкрити поняття "робочий час" як універсальна міра затрат праці, розглянути:

– складові змінного робочого часу, дати їх визначення;

– чинники, що впливають на якісну структуру змінного робочого часу;

– чітко назвати втрати робочого часу та причини їх виникнення.

Обґрунтувати мету вивчення та аналізу використання робочого часу напідприємствах, показати як використовуються в економічній, організаційній роботі підприємства результати дослідження використання змінного робочого часу.

В першій частині курсової роботи необхідно дуже стисло подати методи вивчення затрат робочого часу та їх сутність.

Розділ ІІ. Розрахунково-аналітична частина курсової роботи. Ця частина курсової роботи передбачає аналіз конкретної виробничої ситуації.

Аналітична частина.

На підставі наведених у таблиці 1 даних, які характеризують затрати робочого часу протягом зміни, скласти фактичний баланс робочого часу.

На підставі даних, наведених у таблиці 2, скласти нормативний баланс робочого часу.

Проаналізувати показники використання змінного робочого часу.

Визначити коефіцієнт можливого ущільнення змінного робочого часу, пояснити сутність цього коефіцієнту.

Таблиця 1

Індивідуальна фотографія змінного робочого часу токаря

№ з/п

Що спостерігалось

Поточний час

Тривалість, хв.

Індекс

 1.    1.                                                

Початок роботи

16-00

 

 

 1.    2.                                                

Підготовка обладнання та інструменту до роботи

16-08

 

 

 1.    3.                                                

Стороння розмова

16-10

 

 

 1.    4.                                                

Розкладка інструментів

16-14

 

 

 1.    5.                                                

Встановлення пристроїв

16-21

 

 

 1.    6.                                                

Обробка деталей

17-03

 

 

 1.    7.                                                

Заміна різця

17-09

 

 

 1.    8.                                                

Обробка деталей

17-57

 

 

 1.    9.                                                

Ходіння за інструментом

18-03

 

 

 1.  10.                                              

Заміна різця

18-06

 

 

 1.  11.                                              

Обробка деталей

18-32

 

 

 1.  12.                                              

Очікування слюсаря-ремонтника через вихід з ладу верстата

18-41

 

 

 1.  13.                                              

Дрібний ремонт верстата токарем

18-51

 

 

 1.  14.                                              

Обробка деталей

18-55

 

 

 1.  15.                                              

Здача готових деталей

18-58

 

 

 1.  16.                                              

Отримання нового завдання від майстра

19-00

 

 

 1.  17.                                              

Обідня перерва

20-00

 

 

 1.  18.                                              

Переналагодження обладнання

20-16

 

 

 1.  19.                                              

Розмова з сусідом

20-18

 

 

 1.  20.                                              

Обробка деталей

21-24

 

 

 1.  21.                                              

Перерва на особисті потреби

21-32

 

 

 1.  22.                                              

Обробка деталей

22-38

 

 

 1.  23.                                              

Перерва в роботі через відсутність електроенергії

22-52

 

 

 1.  24.                                              

Обробка деталей

23-28

 

 

 1.  25.                                              

Зняття інструменту, прибирання робочого місця

23-48

 

 

 1.  26.                                              

Закінчення роботи

24-00

 

 

Таблиця 2

Нормативне значення затрат змінного робочого часу 

Категорія затрат робочого часу

Значення

Час підготовчо-завершальної роботи на зміну

20 хв.

Час на обслуговування робочого місця

5% від часу оперативної роботи

Час на відпочинок і особисті потреби

7,5% від оперативного часу

Розрахувати додатковий випуск продукції за умови скорочення втрат робочого часу на 70%. Норма часу на токарну обробку однієї деталі становить 1,7 хв. Рівень виконання норм праці токарем 110%.

Як вплинуло скорочення втрат змінного робочого часу на продуктивність праці токаря? Відповідь обґрунтувати розрахунками.

Розрахувати денний і місячний заробіток токаря ІІІ розряду до скорочення втрат робочого часу і після скорочення, використати нижченаведену тарифну сітку (табл. 3).

Таблиця 3

Тарифна сітка

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1

1,08

1,25

1,4

1,52

1,64

Тарифна ставка, грн.

7,5

 

 

 

 

 

Розрахувати економічну ефективність заходів щодо зниження втрат робочого часу на токарній дільниці: сукупний додатковий робочий час, додатковий випуск продукції, економію чисельності, приріст продуктивності праці, економію по заробітній платі, річний економічний ефект, строк окупності одноразових витрат.

Таблиця 4

Вихідні дані до розрахунку економічної ефективності заходів

щодо зниження втрат змінного робочого часу

Чисельність токарів на дільниці, осіб

15

Річний фонд робочого часу одного робітника:

 

днів

224

годин

1792

Втрати робочого часу протягом зміни:

 

до впровадження заходів, хв.

(див. розрахунки завдання 1)

після впровадження заходів, хв.

(див. розрахунки завдання 2)

Рівень виконання норм праці, %

110

Середня місячна заробітна плата, грн.

(див. завдання 3)

Розмір премії до відрядного заробітку, %

20

Відрахування від заробітної плати в пенсійний і інші фонди, %

37

Одноразові витрати на впровадження заходів, грн.

9000

Розділ ІІІ. Конструктивна частина. Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

 

Тема. 5. Аналіз таоптимізація робочого часу на підприємствах легкої промисловості

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти дослідження використання робочого часу.

1.1. Робочий час як універсальна міра затрат праці.

1.2. Змінний робочий час: сутність та структура.

1.3. Мета та методи вивчення та аналізу використання змінного робочого часу, їх сутність.

Розділ ІІ. Аналіз використання змінного робочого часу швеї-мотористки.

2.1. Аналіз індивідуальної фотографії робочого дня змінного робочого часу швеї-мотористки.

2.2. Формування операції  раціонального складу, розробка раціонального балансу робочого часу.

2.3. Визначення явних і прихованих втрат робочого часу.

2.3. Розрахунок змінної норми виробітку та заробітку швеї-мотористки до скорочення втрат робочого часу і після їх скорочення.

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання змінного робочого часу.

3.1. Заходи щодо підвищення ефективності використання змінного робочого часу.

3.2. Розрахунок економічної ефективності від зниження втрат робочого часу.

Висновки

Література 

Методичні поради до виконання курсової роботи 

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту, вступу та висновків див. у розділі “Загальні методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт”.

Також у вступній частині визначити об’єкт, предмет, мету і завдання курсової роботи.

В першій теоретичній частині курсової роботи на основі критичного опрацювання літературних джерел, розкрити поняття "робочий час" як універсальна міра затрат праці, розглянути:

– складові змінного робочого часу, дати їх визначення;

– чинники, що впливають на якісну структуру змінного робочого часу;

– чітко назвати втрати робочого часу та причини їх виникнення.

Обґрунтувати мету вивчення та аналізу використання робочого часу напідприємствах, показати як використовуються в економічній, організаційній роботі підприємства результати дослідження використання змінного робочого часу.

В першій частині курсової роботи необхідно дуже стисло подати методи вивчення затрат робочого часу та їх сутність.

Розрахунково-аналітична частина курсової роботи. Ця частина курсової роботи передбачає аналіз конкретних виробничих ситуацій, поданих як окремі завдання за варіантами. 

Аналітична частина.

На підставі наведених у таблиці 1 даних, які характеризують затрати робочого часу протягом зміни, скласти фактичний баланс робочого часу. На підставі даних таблиці 1 та 2 розрахувати норму виробітку швеї-мотористки, якщо вона буде виконувати операцію раціонального складу.

На підставі даних, наведених у таблиці 3, скласти нормативний баланс робочого часу.

Проаналізувати показники використання змінного робочого часу.

Визначити коефіцієнт можливого ущільнення змінного робочого часу, пояснити сутність цього коефіцієнту.

Таблиця 1

Індивідуальна фотографія змінного робочого часу швеї-мотористки 

№ з/п

Назва затрати часу

Поточний час

Тривалість, хв.

Індекс

1

Початок роботи

7

00

 

 

2

Підготовка робочого місця

7

05

 

 

3

Робота

7

17

 

 

4

Виправлення браку

7

22

 

 

5

Простій через відсутність матеріалу

7

27

 

 

6

Робота

7

40

 

 

7

Розмова з товаришем

7

45

 

 

8

Робота

8

10

 

 

9

Регулювання машини

8

12

 

 

10

Робота

8

23

 

 

11

Заміна шпулі

8

24

 

 

12

Робота

8

40

 

 

13

Обрив нитки

8

45

 

 

14

Робота

8

47

 

 

15

Простій з вини робітника

8

49

 

 

16

Робота

8

52

 

 

17

Обрив нитки

8

56

 

 

18

Робота

9

03

 

 

19

Розмова з товаришем

9

05

 

 

20

Заміна шпулі

9

06

 

 

21

Робота

10

00

 

 

22

Фіззарядка

10

30

 

 

23

Робота

10

45

 

 

24

Заміна шпулі

10

48

 

 

25

Робота

11

00

 

 

26

Обідня перерва

11

25

 

 

27

Робота

11

40

 

 

28

Виправлення браку

11

48

 

 

29

Робота

12

37

 

 

30

Прибирання робочого місця

12

40

 

 

31

Робота

13

00

 

 

32

Простій через відсутність матеріалу

13

12

 

 

33

Регламентована перерва

13

20

 

 

34

Робота

13

45

 

 

35

Обрив нитки

13

46

 

 

36

Робота

14

10

 

 

37

Виправлення браку

14

15

 

 

38

Робота

15

27

 

 

39

Прибирання робочого місця

15

30

 

 

На підставі наведених у таблиці 2сформувати операцію «Зшити середній шов спинки сорочки» раціонального складу.

Таблиця 2

Дані хронометражного спостереження 

Номер

Елемент операції

Тривалість елементу операції, сек, при виконанні

елементу

 

1 варіант

2 варіант

1

Взяти пачку деталей спинки сорочки, покласти на стіл, розв'язати

8,6

6,3

2

Скласти дві деталі спинки сорочки, підкласти під лапку машини

6,6

6,6

3

Зшити шов спинки сорочки

21,8

20,6

4

Вийняти з-під лапки деталі

1,2

1,0

5

Перевірити якість, скласти, зв'язати й відкласти пачку

1,6

1,5

Таблиця 3

Нормативне значення затрат змінного робочого часу 

Категорія затрат робочого часу

Значення

Час підготовчо-завершальної роботи на зміну

15 хв.

Час на обслуговування робочого місця

3% від часу оперативної роботи

Час на відпочинок і особисті потреби

8% від оперативного часу

Розрахувати додатковий випуск продукції за умови скорочення втрат робочого часу на 75%. Норма часу на операцію «Зшити середній шов спинки сорочки» згідно раціонального складуцієї операції. Рівень виконання норм праці швеї-мотористки 112%.

Як вплинуло скорочення втрат змінного робочого часу на продуктивність праці швеї-мотористки? Відповідь обґрунтувати розрахунками.

Розрахувати денний і місячний заробіток  швеї-мотористки ІІІ розряду до скорочення втрат робочого часу і після скорочення, використати нижченаведену тарифну сітку (табл. 4).

Таблиця 4

Тарифна сітка

Тарифний розряд

1

2

3

4

5

Тарифний коефіцієнт

1

1,11

1,22

1,33

1,44

Тарифна ставка, грн.

8,5

 

 

 

 

Розрахувати економічну ефективність заходів щодо зниження втрат робочого часу на швейній дільниці: сукупний додатковий робочий час, додатковий випуск продукції, економію чисельності, приріст продуктивності праці, економію по заробітній платі, річний економічний ефект, строк окупності одноразових витрат.

Таблиця 5

Вихідні дані до розрахунку економічної ефективності заходів

щодо зниження втрат змінного робочого часу

Чисельність швачок на дільниці, осіб

15

Річний фонд робочого часу одного робітника:

 

днів

228

годин

1824

Втрати робочого часу протягом зміни:

 

до впровадження заходів, хв.

(див. розрахунки завдання 1)

після впровадження заходів, хв.

(див. розрахунки завдання 2)

Рівень виконання норм праці, %

112

Середня місячна заробітна плата, грн.

(див. завдання 3)

Розмір премії до відрядного заробітку, %

23

Відрахування від заробітної плати в пенсійний і інші фонди, %

37

Одноразові витрати на впровадження заходів, грн.

9100

Конструктивна частина. Рекомендації, пропозиції, прогнози та заходи щодо вдосконалення досліджуваної проблеми можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду, висвітленого у літературних джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність. 

 

Тема 6. Організація управлінської праці, облік та аналіз робочого часу менеджера

Курсову роботу з цієї теми рекомендується виконувати за таким орієнтовним планом:

Вступ

Розділ І. Теоретико-методологічні засади організації праці.

1.1.Особливості напрямків організації та зміст праці менеджера. Час як ресурс.

1.2. Організація й обслуговування робочих місць управлінців.

1.3. Визначити сутність, методи та роль нормування управлінської праці.

Розділ ІІ. Оцінка ефективності організації та нормування праці на підприємстві.

2.1. Аналіз організаційної структури підприємства та трудового процесу менеджера.

2.2. Органiзацiя та обслуговування  робочого місця менеджера,  його ергономічне забезпечення.

2.3. Аналіз використання робочого часу менеджера.

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо якості організації праці на підприємстві.

3.1. Розробка проекту покращення організації праці на підприємстві.

3.2. Шляхи вдосконалення роботи менеджерів.

3.3. Заходи щодо підвищення ефективного використання робочого часу менеджера.

Висновки

Література

Методичні поради до виконання курсової роботи

Під час виконання курсової роботи треба дотримуватися таких вимог.

Розділ І. На основі проведеного критичного аналізу наукової літератури, розкрити зміст напрямків організації та нормування праці, описати методологію аналізу процесу організації праці, розкрити сутність та зміст показників та критеріїв ефективності організації праці управлінців. Надати характеристику організації та обслуговування робочих місць. У даному розділі студент повинен зробити висновки щодо доцільності організації та нормування управлінської праці. Особливу увагу варто приділити сучасному вітчизняному та зарубіжному досвіду щодо організації та нормування праці менеджерів.

Розділ ІІ. У цьому розділі студент повинен провести аналіз організаційної структури підприємства татрудового процесу менеджера. Проаналізувати організацію та систему обслуговування робочого місця менеджера та його ергономічне забезпечення. Графічним методом (структурною блок-схемою) описати трудовий процес на даному підприємстві. 

Вихідна інформація.

ЧП «Спик-ап» було створено в 1996 році. Розташовується підприємство в місті Києві. Метою діяльності організації є забезпечення населення міста Києва та інших регіонів України широким спектром трубопровідної арматури для житлово-комунальних господарств, великих корпоративних замовників та індивідуального промислового споживача. Предметом діяльності є оптова торгівля.

Аналіз організаційної структури підприємства здійснюється на базі таких даних, наведених в табл. 1. За даними таблиці 1 розрахувати місячний фонд оплати праці.

Розробити проект органiзації  та обслуговування  робочого місця менеджера,  його ергономічне забезпечення. На основі наступних даних:

– дані приміщення: довжина – 4м., ширина – 4м., висота – 2, 85м.

– параметри організаційного оснащення: стіл довжина – 100 см., ширина – 60 см., глибина – 60 см, висота -  80 см. Шафа для одягу довжина – 90 см., глибина 60см., висота -  2,1 м. Шафа для паперів довжини – 120 см.,  глибина – 60 см.,  висота – 2,1 м. Стільці – 30х30 см., висота сидіння – 50 см.

Кожен працівник виконує роботи, пов’язані зі зчитуванням інформації з власного монітору. Визначити скільки можна розмістити людей у приміщені. 

Охарактеризувати методи аналізу робочого часу менеджера. Аналіз витрат робочого часу проводиться з урахуванням вхідної інформації за даними табл. 2.

Таблиця 2

Баланс робочого часу ЧП «Спик-ап» 2010-2011 рр.

Назва показників

 

Факт попе­реднього року, днів

 

Звітний рік

Питома вага у відсотках до підсумку

план, днів

 

факт, днів

 

факт попе­реднього року

 

звітний рік

План

Факт

1. Відпрацьовано всього

5775

5610

5447

 

 

 

2. Не відпрацьовано всього:

971

943

785

 

 

 

у тому числі

щорічні відпустки (основні та

додаткові)

735

720

672

 

 

 

тимчасова непрацездатність (хвороби)

236

223

139

 

 

 

3. Свята і вихідні

2940

2856

2778

 

 

 

4. Календарний фонд робочого часу

9688

9409

9015

 

 

 

На основі балансу робочого часу розрахувати питому вагу відпрацьованого часу та зробити висновки щодо його використання.

Таблиця 3

Результати спостережень фактичних витрат робочого часу менеджера

з/п

 

 

Види роботи

 

Фактичні витрати робочого часу за всіма видами робіт

хвилин

питома вага

1

Підготовчо-заключна робота

10,0

 

2

Організаційно-адміністративна (робота з підлеглими, проведення нарад та участь а інших нарадах, засіданнях)

25,0

 

3

Робота з документами (ознайомлення, підготовка пропозицій, заходів, рішень. інформації тощо)

265,0

 

5

Інформаційно-статистична робота (пошук та обробка іиформаційно-статистичних матеріалів)

30,0

 

6

Технічна робота (перевірка підготовлених документів,

робота на комп’ютері тощо)

20,0

 

7

Вивчення попиту на продукцію

10,0

 

8

Час на відпочинок

20,0

 

9

Витрати часу на особисті потреби (регламентовані)

10,0

 

10

Втрати робочого часуне з вини працівника (виконання робіт, які не стосуються функціональної діяльності)

42,0

 

11

Втрати робочого часуз вини працівника (відсутність на робочому місці)

28,0

 

12

Обідня перерва

60,0

 

13

Тривалість робочого часу

480,0

 

На основі балансу робочого часу обчислюються такі показники: коефіцієнт використання календарного часу, коефіцієнт використання табельного фонду часу, коефіцієнт використання максимально можливого фонду робочого часу.

Методом АВС аналізу визначити важливі завдання (операції) та такі, що можуть бути делегованими повноваженнямиі зробити висновки, щодо його впливу на продуктивність праці.

Вхідна інформація:

Опис  трудового процесу старшого менеджера (робочий день (нормативний) – 480 хв.) наведено в Табл.4.  Подати процес в графічному вигляді (блок-схема).

Таблиця 4

Складові трудового процесу старшого менеджера

Опис дій

Тривалість, хв.

Ознайомлення з новими нормативно-правовими документами

45

Формування звіту

15

Замовлення канцелярських товарів

18

Підготовка огляду звітів

23

Друкування листів

126

Ознайомлення з новимипропозиціями

48

Отримання доручення від керівника

15

Відпочинок

30

Контроль виконання заявок відділами

49

Сторонні розмови

22

Передавання (транспортування) звітів клієнтам від організації

225

Формування звіту

20

На скільки працівник завантажений? На скільки його трудовий процес є раціональним?

Необхідно визначити  дані для оцінки впливу факторів на відхилення фактичного фонду робочого часу від планового. Оцінка впливу факторів на зміну фонду робочого часу здійснюється з використанням методу АВС аналізу. Необхідно проаналізувати, що вплинуло на загальне відносне відхилення фонду робочого часу. 

Розділ ІІІ. Методом Паретто побудувати діаграму і обгрунтовано запропонувати заходи щодо делегування повноважень.Розробити заходи щодо підвищення ефективного використання робочого часу менеджера.

Згідно аналізу нормативно-правовового забезпечення нормування праці та на основі методики оцінювання  якості організації та нормування праці розробити засади покращення організації праці менеджера. Розробити шляхи вдосконалення роботи менеджерів та їх продуктивне використання робочого часу.

Необхідно викласти власні погляду на вдосконалення організації та нормування управлінської праці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!