Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 2198 Методичні рекомендації та завдання для виконання курсової роботи з дисциплін Фінанси та Фінанси підприємств, ЛДФА

Методичні рекомендації та завдання для виконання курсової роботи з дисциплін Фінанси та Фінанси підприємств, ЛДФА

« Назад

Методичні рекомендації та завдання для виконання курсової роботи з дисциплін Фінанси та Фінанси підприємств

для студентів 3-го курсу,

які навчаються за галуззю знань

0305 «Економіка та підприємництво»,

за напрямом підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

(денної та заочної форм навчання)

 

ЛЬВІВ – 2012

 

Методичні рекомендації та завдання для виконання курсової роботи з навчальних дисциплін «Фінанси, Фінанси підприємств» для студентів 3-го курсу, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво», за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». [Біттер О. А., Буряк Н. Б., Дуб А. Р., Лукаш С.В., Перетятко Л.А., Петик Л.О., Попович Д. В.] 3-тє вид., переробл. і доповн.– Львів: Видавництво ЛДФА, 2012. – 46 c.

Укладачі:

Біттер О. А., к.е.н., доц., завідувач кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів ЛДФА

Буряк Н. Б., к.е.н., доц. кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів ЛДФА

Дуб А. Р., к.е.н., доц. кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів ЛДФА

Лукаш С.В., к.е.н., доц. кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів ЛДФА

Перетятко Л. А., к.е.н., доц. кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів ЛДФА

Петик Л. О., к.е.н., доц. кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів ЛДФА

Попович Д. В., к.е.н., доц. кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів ЛДФА

Рецензенти:

Шевчук Л. Т., д.е.н., проф., завідувач відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку ІРД НАНУ;

Заруба В. Я., д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту інституціонального технічного університету «Харківського політехнічного інституту»

Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів (протокол № 1 від 30.08.2012р.) як Методичні рекомендації та завдання для виконання курсової роботи з навчальних дисциплін «Фінанси, Фінанси підприємств» підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит». 

© Львівська державна фінансова академія, 2012

© Біттер О. А., Буряк Н. Б., Дуб А. Р., Лукаш С.В., Перетятко Л. А., Петик Л.О., Попович Д. В. 2012


ЗМІСТ 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3. СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

4. ЗАХИСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ, ЇЇ ЗБЕРІГАННЯ

5. ВИХІДНІ ДАНІ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Складовим елементом навчального процесу у підготовці фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» є виконання студентами курсової роботи з навчальних дисциплін «Фінанси, Фінанси підприємств».

Навчальні дисципліни «Фінанси, Фінанси підприємств» є самостійним розділом економічної науки, знання яких є обов’язковими для усіх фахівців у сфері фінансів. Підсумковим етапом вивчення дисциплін «Фінанси, Фінанси підприємств» є курсова робота, в процесі виконання якої студенти поєднують теоретичні знання з практичним досвідом роботи в сфері фінансових відносин.

Метою написання курсової роботи є поглиблення та закріплення отриманих студентом теоретичних знань з дисциплін «Фінанси, Фінанси підприємств»; формування вмінь практичного застосування самостійно обраних методик для висвітлення теоретичної частини та розв’язання встановлених ситуаційних завдань щодо визначення показників фінансово-господарської діяльності підприємства, проведення їх оцінки та аналізу.

Предметом курсової роботи є сукупність фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту і національного доходу на макро – і мікрорівнях.

Основні завдання виконання курсової роботи:

- розкрити і засвоїти призначення фінансів, організаційно – правову основу їх функціонування, характеристику ланок фінансової системи та механізм їх впливу на економічні перетворення в процесі ринкових реформ;

- набути вміння практичного застосування методичних підходів щодо визначення фінансових результатів діяльності підприємства, оцінки його рентабельності;

- формування навичок щодо економічної інтерпретації отриманих фінансових показників.

Курсова робота має на меті закріпити і систематизувати знання студентів з дисциплін, що складають даний курс: «Фінанси, Фінанси підприємств», розвинути навички студентів у самостійній роботі, навчити їх практично застосовувати одержані ними теоретичні знання при реалізації конкретних завдань, зумовлених специфікою роботи фінансових підрозділів підприємств, організацій, установ.

Курсова робота виконується студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання у відповідності із навчальним планом за спеціальністю.

1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Перш ніж розпочинати виконувати курсову роботу, студент повинен ознайомитися з основними завданнями щодо її виконання:

1. Актуальність теми. Курсова робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає вивченню сучасних закономірностей функціонування фінансової системи держави, сфери фінансових відносин господарюючих суб’єктів та населення, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури діяльності державних фінансових органів, банків, страхових організацій, підприємств, їх економічних, організаційних, правових та інших сторін.
2. Рівень теоретичного обґрунтування. Ця вимога означає, що студент повинен розкрити обрану тему курсової роботи на сучасному рівні розвитку фінансової науки, використовуючи такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища і події з позицій сьогодення. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, включити у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади.
3. Дослідницький характер. У курсовій роботі повинні міститись елементи дослідження:

- опрацювання достатньої кількості сучасних вітчизняних і зарубіжних літературних та електронних джерел (нормативно-правової бази, підручників, навчальних посібників, монографій, довідників, енциклопедій, журнальних та газетних статей, статистичних щорічників, даних мережі Інтернет тощо);

- систематизація та аналіз різних методів, поглядів і підходів та формування на цій основі власного бачення щодо вирішення зазначених у роботі проблемних питань;

- порівняння теоретичних та практичних засад діяльності вітчизняних і зарубіжних державних фінансових органів, підприємницьких структур різних форм власності та галузей господарювання; розробка рекомендацій щодо їх покращення в Україні.

4. Грамотність оформлення. Це важлива вимога до якості курсової роботи. Робота повинна бути граматично та стилістично правильно написана. Для цього потрібно дотримуватись норм орфографії української мови та методичних рекомендацій щодо оформлення курсової роботи. Виконання зазначеної вимоги має на меті сформувати у студента культуру оформлення наукових праць, яка може знадобитись йому в подальшій професійній діяльності.

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи передбачає такі етапи:

- ознайомлення з тематикою курсових робіт, вибір теми та її реєстрація на кафедрі;

- добір літератури з обраної теми і початкове ознайомлення з нею;

- складання плану курсової роботи та його затвердження науковим керівником;

- вивчення літературних джерел, їх опрацювання, збір та аналіз цифрового матеріалу;

- написання курсової роботи;

- виконання розрахункової частини курсової роботи;

- здача курсової роботи на кафедру та її реєстрація у лаборанта;

- перевірка та рецензування курсової роботи науковим керівником;

- захист курсової роботи.

1. Вибір теми. Курсова робота складається з двох частин: теоретичної та розрахункової.

Тема теоретичної частини курсової роботи обирається студентом самостійно з числа передбачених тематикою курсових робіт (див. додаток А). Розрахункова частина роботи виконується з дисципліни «Фінанси підприємств» за відповідними варіантами.

Наукові керівники курсових робіт призначаються і затверджуються на засіданні кафедри. План курсової роботи складається студентом і погоджується з керівником.

2. Добір та початкове ознайомлення з літературними джерелами. Приступаючи до виконання курсової роботи, студент повинен насамперед здійснити добір літератури. Літературними джерелами можуть бути підручники, навчальні посібники, монографії, журнальні та газетні статті, статистичні щорічники та довідники, ресурси мережі Інтернет. Необхідно також ознайомитись з нормативно-правовою базою, що регламентує досліджувану тему.

3. Складання плану курсової роботи. На початку підготовки курсової роботи студенту необхідно ознайомитися зі змістом наукових публікацій за добраною темою і скласти розгорнутий план із зазначенням основних розділів і підрозділів роботи, який потрібно узгодити з науковим керівником.

План курсової роботи є відображенням її структури, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв’язок окремих її частин.

4. Вивчення та опрацювання літературних джерел. Перед початком написання курсової роботи потрібно ретельно ознайомитись з навчальною та науковою літературою, опрацювати нормативно-правову базу з досліджуваної теми, скористатися матеріалами мережі Інтернет. При вивченні літературних джерел рекомендується вести робочі записи, що полегшує систематизацію та узагальнення матеріалів у відповідності з планом курсової роботи. Особливу увагу слід звернути на сучасну нормативно-правову базу, що регламентує досліджувану тему, виявити в ній прогалини та недоліки. Опрацювавши літературні джерела, слід приступати до написання теоретичної частини у відповідності із методичними рекомендаціями.

5. Написання курсової роботи. Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно. Окремі частини курсової роботи повинні бути логічно пов’язані. Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним розробкам, провести аналіз сучасного стану об’єкта дослідження, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми роботи. На основі аналізу статистичних та/або звітних даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити відповідні висновки, зазначити наявні недоліки та запропонувати можливі шляхи їх подальшого вирішення. У процесі написання курсової роботи досліджувана тема повинна бути повністю розкрита.

6. Виконання розрахункової частин курсової роботи. Розрахункова частина курсової роботи виконується студентами за методичними рекомендаціями викладеними у розділі V.

7. Порядок подання курсової роботи на кафедру. Не пізніше ніж за 7 днів до захисту (за встановленим на кафедрі графіком) виконана і оформлена у відповідності з вимогами цих методичних рекомендацій курсова робота, подається студентом на кафедру для реєстрації.

8. Перевірка та рецензування курсової роботи науковим керівником. Зареєстрована на кафедрі курсова робота передається науковому керівнику для перевірки та рецензування (див. додаток Б). У рецензії науковий керівник дає її стислу характеристику, оцінює теоретичний рівень, глибину проведених досліджень, доцільність і обґрунтованість запропонованих рекомендацій, правильність виконання розрахункової частини, позитивні сторони та недоліки курсової роботи, якість і відповідність оформлення методичним рекомендаціям.

Курсова робота оцінюється за 100-бальною шкалою. Попередня кількість балів (від 0 до 60) за виконану роботу обґрунтовується і виставляється керівником у рецензії і є підставою для допуску курсової роботи до захисту або повернення її на доопрацювання або не допуску до захисту. Робота допускається до захисту за наявності позитивної оцінки наукового керівника (35 і більше балів). Робота, оцінена в 34 і менше балів, повертається студентові для врахування зауважень керівника, виправлення помилок та належного оформлення.

9. Захист курсової роботи. Захист курсової роботи є обов’язковим елементом її виконання.Він має на меті визначити знання студентів з теоретичних питань та практичного матеріалу, пов’язаних з темою курсової роботи, перевірити самостійність виконання роботи.

Захист курсової роботи відбувається перед комісією відповідної кафедри у встановлений графіком кафедри день. Під час захисту студент повинен викласти основні теоретичні положення роботи, отримані результати досліджень та проведених розрахунків, відповісти на додаткові запитання членів комісії кафедри.

Підсумкову кількість балів за виконану курсову роботу виставляє комісія відповідної кафедри на основі балів наукового керівника та результатів захисту. Результати захисту оформляються відомістю про захист курсових робіт.

3. СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Зміст курсової роботи повинен відповідати навчальним і робочим програмам з навчальних дисциплін «Фінанси» та «Фінанси підприємств», складеному і погодженому з керівником плану роботи та носити індивідуальний характер.

Обов’язковими розділами курсової роботи повинні бути:

- вступ, в якому коротко обґрунтовуються мотивація вибору теми, її актуальність на сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні, вказуються мета, предмет та об’єкт дослідження (фінансово-господарські явища, діяльність конкретних фінансових, податкових, контрольно-ревізійних органів та органів державної виконавчої влади, підприємств, організацій, установ, тощо), формулюються проблемні питання, які будуть досліджуватись у роботі;

- основна частина роботи, яка містить загальну характеристику стану проблеми, що досліджується, основні теоретичні положення з обраної теми, аналітично-дослідницький та/або розрахунковий елемент і складається, як правило, з 3-х розділів. Деталізація розділів (кількість підрозділів) залежить від специфіки навчальної дисципліни, тематики дослідження та узгоджується з науковим керівником;

- висновки, де стисло формулюються основні результати дослідження, узагальнюються рекомендації та пропозиції автора курсової роботи, які повинні бути конкретними і базуватися на аналізі теоретичного і практичного матеріалу;

- список використаної літератури;

- розрахункова частина курсової роботи.

Для розкриття теми курсової роботи, необхідно використовувати цифрові та статистичні дані. Якість роботи підвищується з використанням у ній практичних даних банків, підприємств, установ, організацій, страхових компаній, фінансових, податкових, казначейських, контрольно-ревізійних органів. Цифровий матеріал повинен бути представлений у вигляді таблиць, схем, діаграм та графіків, які ілюструють викладені теоретичні положення і слугують базою обґрунтованих висновків і пропозицій.

2. Оформлення курсової роботи. Курсова робота виконується на окремих аркушах білого паперу формату А4. Титульна сторінка оформляється згідно встановленого взірця (див. додаток В). Текст повинен друкуватися на комп’ютері через 1,5 міжрядкових інтервали (розмір шрифту 14).

Аркуш курсової роботи повинен мати поля: ліве - 25 мм, верхнє - 20, праве - 15, нижнє - 20 мм.

Перед окремими частинами курсової роботи (розділами, параграфами) слід вказувати їх назви. Якщо при переході до нового розділу або параграфу після його назви на сторінці вміщається менше, ніж один абзац, то цей розділ або параграф слід починати з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ» друкуються великими літерами з вирівнюванням по середині напівжирним шрифтом. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з вирівнюванням по ширині напівжирним шрифтом. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Наприклад:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

1.1. Склад та структура доходів місцевих бюджетів 

Обсяг курсової роботи повинен становити до 50 сторінок друкованого тексту (обсяг теоретичної частини - до 25 сторінок друкованого тексту, обсяг розрахункової частини до 20 сторінок друкованого тексту, вступ – 1,5-2 сторінки, висновки – до 2-3 сторінок). Сторінки повинні бути пронумеровані в правому верхньому куті, починаючи із сторінки, наступної за титульною, і мати поля для можливих зауважень керівника.

При поданні ілюстративного матеріалу (таблиць, графіків, малюнків) необхідно вказувати їх вид, назву та присвоювати номер в межах розділу, у тому числі для формул.

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). Слово «Таблиця» та її номер вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці. При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слід писати: продовження табл. і вказати номер таблиці. Наприклад: Продовження табл. 1.2

Ілюстрації (графіки, схеми, діаграми, малюнки тощо) позначають словом «Рис.», нумеруючи послідовно в межах розділу за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації. Наприклад: Рис. 1.3. (третій рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією з вирівнюванням по середині.

Номер формули потрібно брати в дужки і розташовувати справа від формули. Наприклад:

А + В = С (2.1)

Номер формули - в межах розділу.

Посилання в тексті на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером за списком використаної літератури, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «у працях [1-7]», [2, с. 137].

В роботі не допускається скорочення окремих слів і термінів, окрім загальноприйнятих.

В кінці роботи повинен бути наведений список використаних джерел, вимоги до якого подані у додатку Д.

При виконанні розрахункової частини студент повинен розв’язати наскрізну розрахункову задачу за індивідуальним варіантом вихідних даних. Для отримання індивідуальних вихідних даних необхідно базовий варіант значень показників скорегувати на індивідуальний коефіцієнт студента (К), який визначається за формулою:

де П – порядковий номер студента згідно наказу про тематику курсових робіт.

Наприклад, порядковий номер студента 7, тоді (К) дорівнює    

7 ´ 0,01 + 1 = 1,07.

У процесі виконання ситуаційного завдання необхідно розрахувати показники фінансових результатів діяльності вказаного підприємства, проаналізувати його рентабельність, заповнити форми фінансової звітності.


4. ЗАХИСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ, ЇЇ ЗБЕРІГАННЯ

Захист курсової роботи відбувається відповідно до розробленого на кафедрі графіку в присутності членів комісії, що створюється завідувачем кафедри із викладачів кафедри у складі трьох осіб. Графік захисту курсових робіт оприлюднюється за два тижні до дати захисту.

Тези доповіді студент готує заздалегідь. Доповідь повинна бути змістовною і тривати 5-7 хвилин.

У доповіді необхідно:

- назвати тему курсової роботи, показати її актуальність та значущість;

- сформулювати основну мету і завдання дослідження;

- стисло розкрити зміст структури роботи;

- доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені пропозиції.

Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів. Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналізувати практичну діяльність організацій, логічно і аргументовано викладати думки, відповідати на запитання, обґрунтовувати власну точку зору.

Курсова робота, виконана відповідно до встановлених цими Методичними рекомендаціями вимог і своєчасно подана на кафедру для реєстрації та перевірки науковим керівником, оцінюється максимально в 100 балів: 0-60 балів виставляє науковий керівник у рецензії на курсову роботу, 0-40 балів – комісія перед якою студент захищає курсову роботу. Виконана курсова робота допускається до захисту за умови, що вона оцінена в 35 і більше балів.

Науковий керівник після перевірки роботи повинен скласти на неї рецензію із зазначенням суми балів, з якою студент допускається до захисту курсової роботи перед комісією відповідної кафедри. Сума балів, яку виставляє науковий керівник у рецензії, включає в себе бали за належне виконання кожного елемента курсової роботи.

Підсумкова оцінка якості виконання та захисту курсових робіт студентів здійснюється членами комісії на основі суми балів наукового керівника за виконану роботу та суми балів за захист курсової роботи перед комісією. Критерії оцінювання якості виконання та захисту курсових робіт наведені в таблиці 4.1.

Підсумкова кількість балів за виконану і захищену курсову роботу виставляється на титульній сторінці роботи відповідно до шкали, наведеної у таблиці 4.2. Титульна сторінка підписується членами комісії. 

Таблиця 4.1

Критерії оцінювання курсової роботи

 

Критерії оцінювання

Кількість балів

Вступ

Обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети, об’єкта та предмета дослідження, формулювання проблемних питань, які будуть досліджуватись у роботі.

1-5

Розділ 1

Рівень висвітлення теоретичних та правових засад функціонування об’єкта дослідження, обґрунтування недоліків та проблемних питань, які мають місце на сучасному етапі розвитку об’єкта дослідження і будуть вирішуватись студентом під час написання курсової роботи

1-10

Розділ 2

Рівень глибини проведення аналітично-дослідницької (усестороння характеристика та аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку об’єкта дослідження (з використанням статистичних та звітних матеріалів)) та/або розрахункової (здійснення всіх передбачених сформульованим завданням розрахунків) роботи, виявлення певних закономірностей та особливостей на основі проведеного аналізу та/або розрахунків

1-20

Розділ 3

Рівень висвітлення існуючих та розробка нових рекомендацій щодо напрямів удосконалення функціонування об’єкта дослідження з їх конкретизацією та науковим обґрунтуванням.

1-10

Висновки

Чіткість та лаконічність відображення наукових та практичних результатів, одержаних під час виконання роботи.

1-5

Оформлення

Змістовність, цілісність, якість оформлення та ілюстрованість виконаної роботи.

1-10

Захист

Якість захисту роботи (уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження; здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди; загальний рівень підготовки студента; володіння культурою презентації). Змістовні відповіді на запитання членів комісії.

1-40

 

Разом

100

Після захисту курсові роботи здаються на кафедру, реєструються і зберігаються в навчальному закладі протягом 3-х років.

Таблиця 4.2

Шкала оцінювання виконаної та захищеної студентом курсової роботи

Бали за виконану роботу

Оцінка за шкалою ECTS

Визначення

Оцінка

за національною шкалою

за системою ЛДФА

90-100

A

Відмінно (EXELENT) відмінне виконання та захист роботи з незначною кількістю недотримання встановлених вимог, або ж з незначною кількістю несуттєвих помилок при відповідях на всі запитання членів комісії

Відмінно

5

82-89

B

Дуже добре (VERY GOOD) роботу виконано і представлено на захисті вище середніх стандартів, але не дотримано деяких встановлених вимог або ж з деякими неточними відповідями на запитання

Добре

4

75-81

C

Добре (GOOD) - в цілому змістовна і правильна робота, непогане розкриття теми на захисті, але наявні певні значні порушення встановлених вимог та/або студент не зміг відповісти на певну кількість запитань на захисті

69-74

D

Задовільно (SATISFACTORY) – роботу виконано і представлено на захисті непогано, але в роботі наявна велика кількість недоліків та студент не зміг відповісти на значну кількість запитань членів комісії

Задовільно

3

60-68

E

Достатньо (SUFFICIENT) – виконання, представлення роботи на захисті, відповіді на запитання членів комісії відповідають мінімальним критеріям

35-59

FX

Незадовільно (FAIL) – необхідна допрацювати роботу та/або краще підготуватися до захисту роботи перед комісією відповідної кафедри

Незадовільно

2

1-34

F

Незадовільно (FAIL) – роботу необхідно повністю переробити

 

5. ВИХІДНІ ДАНІ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ЧАСТИНИ 

Визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ПАТ «Стиль-М»

Публічне акціонерне товариство «Стиль-М» займається виробництвом та реалізацією шкільної та дитячої спортивної форми.

У попередньому році ПАТ «Стиль-М» отримало 4360700,20 (К) грн. доходу від реалізації продукції. Собівартість реалізованої продукції склала 3045437,60 (К) грн., адміністративні витрати – 155126,20 (К) грн., витрати на збут – 148770,10 (К) грн. Також були отримані відсотки за державними цінними паперами у розмірі 4325,00 (К) грн.

У звітному році ціна реалізації одного комплекту дитячої спортивної форми склала 395,10 (К) грн., одного комплекту шкільної форми – 245,50 (К) грн. (ціна включає податок на додану вартість).

Прямі витрати матеріалів на виробництво одиниці продукції представлені в таблиці 5.1 та таблиці 5.2. 

Таблиця 5.1

Прямі витрати матеріалів на виробництво спортивної форми

Найменування матеріалів

Кількість

Ціна, грн. (К)

1. Тканина, м

2,5

55,00

2. Тканина для підкладки, м

2,4

15,00

3. Нитки, котушка

1

1,50

4. Фурнітура, шт.

6

1,00

 Таблиця 5.2

Прямі витрати матеріалів на виробництво шкільної форми

Найменування матеріалів

Кількість

Ціна, грн. (К)

1. Тканина, м

2,3

35,00

2. Тканина для підкладки, м

2

17,00

3. Нитки, котушка

1

1,50

4. Фурнітура, шт.

8

0,70

Штатний розпис працівників підприємства з розміром їх місячної заробітної плати представлені в таблиці 5.3.

У таблиці 5.3 представлена основна заробітна плата працівників підприємства. Основні робітники (закрійник, швачка), допоміжні й обслуговуючі робітники (прасувальник, прибиральниця), а також працівники відділу збуту перебувають на погодинній оплаті.

Підприємство працює в одну зміну. Тривалість робочого дня – 8 годин.

У виробництві спортивної форми зайнято 10 швачок і 2 закрійники, у виробництві шкільної – 8 швачок і 2 закрійника.

Одна швачка за один робочий день шиє 3 спортивні або 4 шкільні форми. У середньому кількість робочих днів на місяць – 23.

Таблиця 5.3

Штатний розклад працівників підприємства

Працівники

Кількість

Заробітна плата на місяць, грн. (К)

1.Закрійник

4

2300,00

2. Швачка

18

2100,00

3. Прасувальник

2

1700,00

4. Прибиральниця

1

800,00

5. Спеціаліст зі збуту

2

2400,00

6. Бухгалтер

1

2800,00

7. Директор

1

3200,00

Додаткова заробітна плата для всіх категорій працівників становить 10% від основної. Нарахування на заробітну плату становлять 37,06% (відрахування в Пенсійний фонд, фонди соціального страхування).

Вихідні дані для розрахунку зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів та інвентарю (МШП) представлені в таблиці 5.4.

Вихідні дані для розрахунку витрат на електроенергію для роботи машин і устаткування представлені в таблиці 5.5.

При розрахунку витрат прийняти вартість 100 кіловат-годин електроенергії рівною 70,36 грн.

Таблиця 5.4

Вихідні дані для розрахунку зносу МШП

Вид МШП і інвентарю

Кількість, шт.

Ціна, грн./шт. (К)

Термін служби, роки

1. Ножиці для швачок

18

12,00

5

2. Ножиці закрійника

4

70,00

2

3. Голки, упаковка

200

5,00

1

4. Праска

2

150,00

4

5. Інший виробничий інвентар

-

500,00

2

 Таблиця 5.5

Вихідні дані для розрахунку витрат на електроенергію для роботи машин

Вид устаткування

Час роботи, год/рік

Простій, год/рік

Споживання енергії, кВт/год

Кількість устаткування

1. Швацька машина

2160

100

0,5

18

2. Оверлок

2160

100

0,4

2

3. Комп'ютер

1890

150

0,15

1

4. Праска

1620

50

1

2

Амортизація машин і устаткування становить 9330,80 (К) грн. на рік.

Витрати мастильних і обтиральних матеріалів, витрати на ремонт машин і цехові витрати – 106518,70 (К) грн. на рік.

Витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів загальногосподарського призначення, витрати на зв'язок і охорону – 14024,10 (К) грн. на рік.

Витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів, що використовуються для збуту продукції – 10306,70 (К) грн. на рік.

Окрім діяльності з виробництва спортивної та шкільної форми, впродовж звітного року підприємство здійснило такі господарські операції:

1) реалізовано два види тканини, які не використовувались у виробництві:

тканина 1 виду: ціна реалізації – 38,50 грн. за метр, ціна придбання – 42,30 грн. за метр, продано 200 метрів;

тканина 2 виду: ціна реалізації – 28,80 грн. за метр, ціна придбання – 30,80 грн. за метр, продано 120 метрів;

витрати на реалізацію тканини склали 10% від отриманої виручки від її продажу;

2) отримано штрафів від інших підприємств за порушення розрахунково-платіжної дисципліни – 4505,50 (К) грн.;

3) списана безнадійна дебіторська заборгованість – 19080,40 (К) грн.;

4) отримані дивіденди за акціями інших підприємств і відсотки за державними облігаціями, що належить ПАТ «Стиль-М», – 5300,00 (К) грн.;

5) реалізовано комп’ютер за 1800,00 грн., витрати на реалізацію склали 20% від виручки, балансова вартість машини – 1245,00 грн.

Згідно з задекларованою політикою, чистий прибуток підприємства буде розподілений за напрямами:

1) виплата дивідендів – 30 %;

2) поповнення резервного капіталу – 5 %;

3) нерозподілений прибуток – 65 %.

Показники пасиву балансу підприємства на початок і кінець звітного року представлені в таблиці 5.6.

Таблиця 5.6

Пасив балансу ПАТ «Стиль-М», тис. грн.

ПАСИВ

На поч. року

На кін. року.

1. Власний капітал,

у т.ч.:

1971,00

?

статутний капітал

1444,60

?

резервний капітал

361,60

?

нерозподілений прибуток

164,80

?

2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

126,70

157,90

3. Довгострокові зобов'язання

443,60

475,40

4. Поточні зобов'язання

1013,80

1219,90

Разом баланс

3555,10

?

На основі наведених вихідних даних необхідно:

1) визначити фінансові результати діяльності підприємства в попередньому й звітному році, заповнити форму № 2 (див. додаток Е);

2) розрахувати величину дивідендів, розмір поповнення резервного капіталу й нерозподілений прибуток звітного року;

3) визначити показники пасиву балансу підприємства на кінець звітного року;

4) оцінити ефективність діяльності підприємства в попередньому й звітному році, провести порівняльний аналіз.

За результатами розрахунків зробити висновки щодо ефективності діяльності підприємства у звітному році.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

У вихідних даних для виконання розрахункового завдання курсової роботи представлений базовий варіант. Студенти виконують розрахункове завдання за індивідуальними даними. Для отримання індивідуальних даних вихідні дані, виділені позначкою (К), необхідно помножити на коригуючий коефіцієнт, який визначається відповідно до індивідуального номера курсової роботи.

Цифри індивідуального варіанта округляються до такого ж порядку, як у базовому варіанті за математичними правилами округлення. Показники, які розраховуються у відсотках, округляються до сотих.

Розв’язання ситуаційного завдання курсової роботи необхідно оформляти в такий спосіб: опис етапу розв`язання завдання, подання формул розрахунків показників, розкриття економічного змісту показників, якщо необхідно – наведення самих розрахунків показників, представлення отриманих результатів у таблиці, якщо необхідно – формулювання висновків. Усі вихідні та розраховані показники повинні мати одиниці виміру.

Рекомендується виконувати ситуаційне завдання курсової роботи наступним чином: 

1. Визначити річний випуск спортивної та шкільної форми у натуральному виразі, використовуючи дані про чисельність та продуктивність праці швачок, а також фонду їх робочого часу. 

2. Розрахувати дохід від реалізації спортивної та шкільної форми у звітному році, податок на додану вартість і чистий дохід. Результати розрахунків навести у формі таблиці 5.7.

Дохід від реалізації продукції розраховується шляхом множення річного обсягу реалізованої продукції відповідного виду на відпускну ціну, яка включає податок на додану вартість, за формулою:

де V – річний обсяг реалізованої продукції відповідного виду виробу, шт.

Ц – відпускна ціна відповідного виду виробу, яка включає податок на додану вартість, грн./шт.

Таблиця 5.7

Доходи від реалізації продукції ПАТ «Стиль-М»

Показники

Спортивна форма

Шкільна форма

Усього

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції, грн. (Д)

 

 

 

2. Сума податку на додану вартість, грн. (ПДВ)

 

 

 

3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, грн. (ЧД)

 

 

 

Податок на додану вартість розраховується за формулою.

Чистий дохід визначається як різниця доходу від реалізації продукції та податку на додану вартість за формулою.

3. Визначити величину прямих матеріальних витрат на виробництво одного комплекту спортивної та одного комплекту шкільної форми. Розрахувати річні витрати матеріалів на виробництво кожного виду продукції та знайти сукупний обсяг річних витрат на прямі матеріали та покупні вироби.

Результати розрахунків навести у формі таблиці 5.8.

Таблиця 5.8

Розрахунок витрат матеріалів на виробництво одного комплекту спортивної (шкільної) форми

Найменування матеріалів

Кількість

Ціна, грн.

Сума витрат, грн.

спорт. ф.

шк. ф.

спорт. ф.

шк. ф.

спорт. ф.

шк. ф.

1. Тканина

 

 

 

 

 

 

2. Тканина для підкладки

 

 

 

 

 

 

3. Нитки

 

 

 

 

 

 

4. Фурнітура

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Річні витрати матеріалів на окремий вид продукції підприємства розраховують за формулою:

де – річні витрати матеріалів на виробництво і-го виду продукції, грн.;

 – величина прямих матеріальних витрат на одиницю і-того виду продукції підприємства, грн./шт.;

– річний обсяг реалізованої продукції відповідного виду виробу, шт. 

Річні прямі матеріальні витрати на продукцію підприємства визначаються як сума річних матеріальних витрат на виробництво спортивної та шкільної форми. 

4. Визначити витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальне страхування основних виробничих працівників, зайнятих у виробництві спортивної та шкільної форми окремо. Результати розрахунків навести у формі таблиці 5.9.1.

Відрахування в Пенсійний фонд і у фонди соціального страхування нараховуються від суми основної і додаткової заробітної плати, виходячи з наступного:

- відрахування до Пенсійного фонду України – 2%;

- відрахування до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – 1%;

- відрахування до Фонду соціального страхування на випадок безробіття – 0,6%. 

Таблиця 5.9.1

Витрати на оплату праці основних працівників, зайнятих у виробництві спортивної (шкільної) форми

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на оплату праці в міс, грн.

Річні витрати на оплату праці, грн.

спорт. ф.

шк. ф.

 

спорт. ф.

шк. ф.

спорт. ф.

шк. ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна зарплата

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова зарплата

 

 

 

 

 

 

 

Сума основної і додаткової зарплати

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на зарплату

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг витрат на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

5. Визначити величину річних загальновиробничих витрат.

До загальновиробничих витрат підприємства входять:

- витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування обслуговуючих і допоміжних працівників;

- знос малоцінних і швидкозношуваних предметів та інвентарю;

- амортизація машин і устаткування;

- витрати енергії для роботи машин і устаткування;

- витрати мастильних і обтиральних матеріалів, запчастин для ремонту устаткування, цехові витрати. 

5.1. Для розрахунку витрат на оплату праці і відрахування на соціальне страхування обслуговуючих і допоміжних працівників слід використовувати форму таблиці 5.9.2. 

Таблиця 5.9.2

Витрати на оплату праці обслуговуючих і допоміжних працівників, зайнятих у виробництві спортивної (шкільної) форми

Показник

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Витрати на оплату праці в міс, грн.

Річні витрати на оплату праці, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна зарплата

 

 

 

 

Додаткова зарплата

 

 

 

 

Сума основної і додаткової зарплати

 

 

 

 

Нарахування на зарплату

 

 

 

 

Загальний обсяг витрат на оплату праці

 

 

 

 

5.2. До малоцінних і швидкозношуваних предметів та інвентарю відносять предмети, вартість яких менше 500 грн. і термін служби не менше 1 року. Витрати на МШП та інвентар можна списувати в такий спосіб:

- списання витрат відразу ж при придбанні (термін служби – 1 рік);

- списання 50% у момент придбання, 50% у момент ліквідації (термін служби понад 1 рік).

Для визначення річної величини зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів та інвентарю слід використовувати таблицю 5.10 та таблицю 5.11. 

Таблиця 5.10

Розрахунок витрат на придбання МШП і інвентарю

Вид МШП та інвентарю

Кількість,

шт.

Ціна,

грн.

Загальна вартість,

грн.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

При заповненні таблиці 11 необхідно самостійно вибрати метод списання витрат на знос МШП, виходячи з терміну їхньої служби. Загальна сума зносу розраховується залежно від методу списання витрат:

- при списанні 50% вартості МШП у момент придбання, 50% у момент списання сума зносу визначається шляхом розподілу вартості МШП на 2;

- якщо витрати списуються відразу при придбанні, тоді уся вартість МШП вважається зносом. 

Таблиця 5.11

Розрахунок обсягу зносу МШП та інвентарю

Вид МШП та інвентарю

Термін служби, років

Метод

списання

витрат

Загальна вартість зносу на рік, грн.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

5.3. Для розрахунку річних витрат на електроенергію необхідно скористуватися вихідними даними, а отримані результати представити у формі таблиці 5.12.

5.4. Сума амортизаційних відрахувань машин і устаткування, зайнятих у виробництві продукції, витрат на мастильні та обтиральні матеріали, витрат на ремонт машин та цехові витрати наведені у вихідних даних. 

Таблиця 5.12

Розрахунок витрат на електроенергію для роботи машин і устаткування, зайнятих у виробництві продукції

Вид

Обладнання

 

Час

роботи,

год/рік

Простій,

год/рік

Споживання енергії,

кВт/год

Кількість

обладнання, шт.

Витрати

кВт

грн.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за рік

 

 

 

 

 

 

5.5. Річні загальновиробничі витрати визначити як суму їх окремих елементів. 

6. Визначити виробничу собівартість кожного виду реалізованої продукції, провести аналіз її структури. Результати розрахунків навести у формі таблиці 5.13.

Для цього на основі раніше проведених розрахунків витрати на прямі матеріали та покупні вироби, основну, додаткову заробітну плату, відрахування на соціальне страхування працівників, зайнятих у виробничому процесі, потрібно внести у таблицю 5.13 за прямою належністю до відповідних видів продукції.

Розрахована річна величина загальновиробничих витрат відноситься на весь випуск продукції.

Для вибору бази розподілу загальновиробничих витрат підприємства між видами продукції слід врахувати, що загальновиробничі витрати будуть розподілені між видами продукції пропорційно величині прямих матеріальних витрат. Заробітна плата допоміжних працівників, зайнятих у виробництві продукції, розподіляється пропорційно вартісному вираженню обсягу виготовленої продукції за видами.

Після розподілу річних загальновиробничих витрат за видами продукції, розрахувати виробничу собівартість спортивної та шкільної форми, а також виробничу собівартість усього випуску продукції.

Питома вага кожної статті виробничих витрат визначається як відношення певної статті витрат на виробництво спортивної та шкільної форми до відповідної суми усіх виробничих витрат на певний вид продукції (підсумок таблиці 5.13).

Проаналізувати структуру виробничої собівартості продукції підприємства. 

Таблиця 5.13

Розрахунок виробничої собівартості продукції підприємства

Стаття витрат

Спортивна форма

 

Шкільна форма

 

Усього, грн.

 

Сума, грн.

Питома

вага, %

Сума, грн.

Питома вага, %

 

1. Прямі витрати на матеріали

 

 

 

 

 

2. Основна

зарплата

 

 

 

 

 

3. Додаткова

зарплата

 

 

 

 

 

4. Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

5. Загальновиробничі витрати

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

7. Визначити річні адміністративні витрати.

Адміністративні витрати підприємства включають:

витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування директора і бухгалтера;

витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів загальногосподарського призначення, витрати на зв'язок і охорону. 

7.1. Визначити витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування директора і бухгалтера, використавши форму таблиці 5.9.2 (результати розрахунків внести в таблицю 5.9.3).

7.2. Витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів загальногосподарського призначення, витрати на зв'язок і охорону наведені у вихідних даних.

7.3. Річні адміністративні витрати визначити як суму їх окремих елементів.

8. Визначити річні витрати на збут.

Витрати на збут включають:

- витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування працівників, зайнятих збутом;

- витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів, використовуваних для збуту продукції, витрати на рекламу.

8.1. Визначити витрати на оплату праці і відрахування на соціальне страхування працівників, зайнятих збутом, використавши форму таблиці 5.9.2 (результати розрахунків внести в таблицю 5.9.4).

8.2. Витрати на утримання, амортизацію, ремонт основних фондів, що використовуються для збуту продукції, витрати на рекламу наведені у вихідних даних.

8.3. Річні витрати на збут визначити як суму їх окремих елементів.

9. Визначити валовий прибуток від реалізації продукції за формулою:

де – валовий прибуток, отриманий від реалізації продукції, тис. грн.;

– виробнича собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 

10. Використовуючи перелік господарських операцій, які були проведені підприємством протягом року, визначити фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток/збиток ) підприємства до оподаткування, розрахувати величину чистого прибутку. Порядок розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства наведено у таблиці 5.14.

З величини оподатковуваного прибутку розраховується податок на прибуток за ставкою 19%. Чистий прибуток підприємства визначається як різниця фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства до оподаткування та нарахованої суми податку на прибуток. 

11. За результатами проведених розрахунків заповнити розділ 1 Форми 2 «Звіт про фінансові результати». Особливу увагу слід звернути на те, що Форма № 2 заповнюється у тисячах гривень. Форма № 2 «Звіт про фінансові результати» представлена у додатку Е.

Заповнену форму № 2 обов`язково додати до курсової роботи у вигляді додатку. 

12. Розрахувати за аналогічним алгоритмом фінансові результати діяльності підприємства за попередній рік. Отримані показники також відобразити у 1 розділі Форми №2 «Звіт про фінансові результати». 

13. Розподілити отриманий у звітному році чистий прибуток підприємства, враховуючи умови, наведені у вихідних даних.

Для цього необхідно визначити величину прибутку, який підлягає сплаті власникам підприємства у вигляді дивідендів акціонерам, розмір поповнення резервного капіталу і суму нерозподіленого прибутку. 

Таблиця 5.14

Порядок розрахунку фінансових результатів підприємства

 

Показник

Значення

 

Валовий прибуток (збиток)

 

+

Інші операційні доходи

 

-

Адміністративні витрати

 

-

Витрати на збут

 

-

Інші операційні витрати

 

=

Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток/збиток)

 

+

Дохід від участі в капіталі

 

+

Інші фінансові доходи

 

+

Інші доходи

 

-

Фінансові витрати

 

-

Збитки від участі в капіталі

 

-

Інші витрати

 

=

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток/збиток)

 

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

 

=

Фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток/збиток)

 

+

Надзвичайні доходи

 

-

Надзвичайні витрати

 

-

Податок з надзвичайного прибутку

 

=

Чистий прибуток

 

14. Заповнити агрегований пасив балансу ПАТ «Стиль-М» на кінець звітного періоду, використовуючи дані на початок періоду, що наведені у вихідних даних, та результати проведених розрахунків. Результати розрахунків представити у формі таблиці 5.15. 

15. Проаналізувати динаміку зміни показників фінансових результатів підприємства за попередній та звітний роки за Формою № 2, використовуючи форму таблиці 5.16. За результатами аналізу зробити висновки. 

16. Для аналізу ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства розрахувати та проаналізувати показники рентабельності продукції та рентабельності капіталу.

Ефективність виробництва та збуту продукції оцінюють за допомогою наступних показників: рентабельності продаж та рентабельності продукції: 

Таблиця 5.15

Агрегований пасив балансу ПАТ «Стиль-М», тис. грн.

Стаття пасиву

На початок

року

На кінець

року

1. Статутний капітал

 

 

2. Резервний капітал

 

 

3. Нерозподілений прибуток

 

 

Всього власного капіталу

 

 

4. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

 

5. Довгострокові зобов'язання

 

 

6. Поточні зобов'язання

 

 

Баланс

 

 

Рентабельність продаж (коефіцієнт валової рентабельності реалізації) () показує, скільки копійок валового прибутку припадає на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції та розраховується за формулою.

Коефіцієнт чистої рентабельності реалізації продукції () характеризує, скільки копійок чистого прибутку отримано підприємством на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції та розраховується за формулою.

Коефіцієнт операційної рентабельності реалізації продукції () характеризує, скільки копійок прибутку від операційної діяльності припадає на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції та розраховується за формулою.

Таблиця 5.16

Аналіз рівня та динаміки фінансових результатів ПАТ «Стиль-М»

Найменування

показників

Абсолютне значення показника, тис. грн.

Питома вага статей у виручці, %

Зміни

(відхилення)

попередній рік

звітний

рік

попередній рік

звітний рік

тис. грн.

в структурі, %

темп

приросту, %

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції

 

 

100,00

100,00

 

 

 

2. Податок на додану вартість

 

 

 

 

 

 

 

3. Інші вирахування з доходу

 

 

 

 

 

 

 

4. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

 

 

 

 

 

 

 

5. Собівартість реалізованої продукції

 

 

 

 

 

 

 

6. Валовий прибуток (збиток)

 

 

 

 

 

 

 

7. Інші операційні доходи

 

 

 

 

 

 

 

8. Адміністративні витрати

 

 

 

 

 

 

 

9. Витрати на збут

 

 

 

 

 

 

 

10. Інші операційні витрати

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 5.16 

1

2

3

4

5

6

7

8

11. Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток /збиток)

 

 

 

 

 

 

 

12. Інші фінансові доходи

 

 

 

 

 

 

 

13. Інші доходи

 

 

 

 

 

 

 

14. Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

15. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток/збиток)

 

 

 

 

 

 

 

16. Податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

17. Чистий прибуток (збиток)

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт рентабельності реалізації за прибутком від реалізації () розраховується за формулою.

Величина прибутку від реалізації продукції підприємства дорівнює валовому прибутку за вирахуванням адміністративних витрат та витрат на збут.

Рентабельність виробництва продукції (коефіцієнт валової рентабельності операційних витрат) () показує, якою мірою співвідносяться між собою сума валового прибутку та величина собівартості реалізованої продукції, тобто характеризує рівень ефективності виробничих витрат підприємства. Для її визначення використовується формула.

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат () характеризує, скільки копійок прибутку від реалізації продукції отримано на 1 грн. постійних та змінних операційних витрат та розраховується за формулою.

Повна собівартість продукції (величина постійних та змінних операційних витрат) дорівнює сумі собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат та витрат на збут. 

16.1. Розрахунок показників рентабельності слід провести за окремими видами продукції та за загальним обсягом продукції в цілому за даними звітного та попереднього років.

Результати розрахунків показників рентабельності виробництва та збуту продукції навести у формі таблиці 5.17 та таблиці 5.18.

Проаналізувати зміни показників рентабельності за попередній та звітний роки. Зробити висновки щодо динаміки ефективності виробничої діяльності підприємства. 

16.2. Розрахувати рентабельність власного капіталу, рентабельність інвестиційного капіталу та рентабельність усіх активів підприємства. Формули для розрахунків наступні.

Таблиця 5.17

Аналіз показників рентабельності продаж і виробництва продукції ПАТ «Стиль-М»

Найменування показника

Звітній рік

Спортивна

форма

Шкільна форма

Всього

1. Чистий дохід, грн.

 

 

 

2. Собівартість реалізованої продукції, грн.

 

 

 

3. Валовий прибуток від реалізації продукції, грн.

 

 

 

4. Рентабельність продаж продукції, %

 

 

 

5. Рентабельність виробництва продукції, %

 

 

 

Таблиця 5.18

Аналіз показників рентабельності продукції ПАТ «Стиль-М»

Найменування показника

Значення показника за роками, %

Відхилення, +/−

Звітний

рік

Попередній

рік

1

2

3

4

1. Коефіцієнт валової рентабельності реалізації

 

 

 

2. Коефіцієнт валової рентабельності операційних витрат

 

 

 

3. Коефіцієнт чистої рентабельності реалізації

 

 

 

4. Коефіцієнт операційної рентабельності реалізації

 

 

 

5. Коефіцієнт рентабельності реалізації за прибутком від реалізації

 

 

 

6. Коефіцієнт рентабельності операційних витрат

 

 

 

де – рентабельність усіх активів підприємства, %;

 – рентабельність власного капіталу, %;

 – рентабельність інвестованого капіталу, %;

 – чистий прибуток підприємства, тис. грн.;

 – середньорічна величина власного капіталу, тис. грн.;

 – середньорічна величина інвестиційного капіталу, тис. грн.;

 – середньорічна вартість активів підприємства, тис. грн. 

Середньорічна величина капіталу підприємства визначається як середньоарифметичне значення капіталу на початок та на кінець звітного періоду.

Середньорічна величина інвестиційного капіталу підприємства визначається як середньоарифметичне значення інвестиційного капіталу на початок та на кінець звітного періоду. Інвестиційний капітал включає власний капітал та довгострокові позикові кошти.

Середньорічна величина активів підприємства визначається як середньоарифметичне значення активів на початок та на кінець звітного періоду. Величина активів підприємства дорівнює величині його пасивів у балансі.

Результати розрахунків представити у таблиці 5.19. 

Таблиця 5.19

Показники рентабельності капіталу ПАТ «Стиль-М»

Найменування показників

Значення показників, %

1. Рентабельність власного капіталу

 

2. Рентабельність інвестиційного капіталу

 

3. Рентабельність усіх активів

 

Зробити висновки щодо наявності власних джерел фінансування діяльності даного підприємства.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Internet cайти 

1. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг – www.dfp.gov.ua

2. Державна комісія з цінних паперів – www.ssmsc.gov.ua

3. Державна податкова служба України – www.sta.gov.ua

4. Державна служба статистики України – www. ukrstat.gov.ua

5. Контрольно-ревізійна служба України – www. dkrs.gov.ua

6. Міністерство фінансів України – www. minfin.gov.ua

7. Національний банк України – www. bank.gov.ua

 

ДОДАТКИ

Додаток А 

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 1. Світова фінансова система

 2. Світовий фінансовий ринок

 3. Міжнародні валютні ринки

 4. Ринки євровалют

 5. Міжнародні кредитні ринки

 6. Міжнародні ринки цінних паперів

 7. Міжнародні ринки облігацій

 8. Міжнародний ринок акцій

 9. Ринки похідних фінансових інструментів

 10. Світові фінансові центри

 11. Перспективи розвитку фінансових центрів у контексті європейської інтеграції

 12. Міжнародна банківська справа

 13. Міжнародні банки

 14. Центральні банки в системі світових фінансів

 15. Банківські операції на міжнародних ринках

 16. Міжнародні валютно-фінансові організації

 17. Міжнародний валютний фонд

 18. Група всесвітнього банку

 19. Банк міжнародних розрахунків

 20. Регіональні банки розвитку

 21. Європейський банк реконструкції й розвитку

 22. Механізм функціонування світових фінансів

 23. Техніка міжнародних фінансових операцій

 24. Міжнародні платіжні системи

 25. Страхування як складова світової фінансової системи

 26. Формування та використання фінансових результатів діяльності підприємств

 27. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

 28. Ефективність використання фінансових ресурсів підприємства

 29. Грошові надходження від інвестиційної діяльності

 30. Формування та використання оборотних активів підприємства

 31. Фінансова діяльність підприємства та шляхи її покращення

 32. Державне регулювання інвестиційної діяльності та шляхи його вдосконалення

 33. Фінансовий механізм підприємства та шляхи його вдосконалення

 34. Нормування та формування виробничих запасів на підприємстві

 35. Фінансове планування і його роль у забезпеченні підприємства фінансовими ресурсами

 36. Форми і методи кредитування підприємств

 37. Організація інвестиційної діяльності в умовах становлення ринкових відносин

 38. Інвестиційна привабливість економіки та шляхи її підвищення

 39. Міжнародний фінансовий лізинг

 40. Інформаційна революція і фінансові послуги

 41. Механізм регулювання світових фінансових потоків

 42. Міжнародне регулювання фінансових потоків: координація принципів та підходів

 43. Міжнародне регулювання фінансових потоків: стандарти валютно-фінансових операцій та регулятивної політики

 44. Роль і місце фінансового контролю у бюджетному процесі

 45. Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств

 46. Адміністративно-територіальна реформа і структура фінансової системи України

 47. Особливості сучасної світової валютно-фінансової кризи

 48. Роль дотацій у формуванні дохідної бази місцевих бюджетів

 49. Економічна сутність грошей та еволюція їх форм

 50. Роль грошей у ринковій економіці

 51. Світовий та вітчизняний досвід використання електронних грошей

 52. Грошова маса як індикатор стану грошового обороту

 53. Роль фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики у державному регулюванні грошового обороту

 54. Урегулювання світової кризи заборгованості

 55. Проблеми і перспективи інтеграції України в систему світових фінансів

 56. Пряме іноземне інвестування як рушій інтеграції України в міжнародну фінансову систему

 57. Україна і міжнародні валютно-фінансові організації

 58. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури

 59. Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів

 60. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

 61. Регіональні цільові фонди місцевого самоврядування

 62. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

 63. Міжбюджетні відносини, їх складові

 64. Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні

 65. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності

 66. Фінанси житлово-комунального господарства

 67. Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах

 68. Місцеві позики та їх розвиток в Україні

 69. Реформування міжбюджетних відносин в Україні

 70. Соціальне страхування як елемент системи соціального забезпечення

 71. Джерела надходження та напрямки використання коштів бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

 72. Функції та призначення позабюджетних державних цільових фондів соціального призначення

 73. Фінансування соціального захисту працюючого населення в країнах світу

 74. Управління фінансами фондів соціального страхування в Україні

 75. Грошово-кредитна політика як ключовий механізм грошової системи

 76. Особливості використання монетарних інструментів управління грошово-кредитним ринком у сучасних умовах

 77. Інфляція: фактори впливу та сучасні інструменти регулювання

 78. Особливості проведення грошових реформ в країнах Заходу

 79. Передумови та результати грошових реформ на пострадянському просторі

 80. Структура та основні механізми валютного ринку

 81. Валюта як інструмент реалізації валютних відносин

 82. Роль валютного курсу у валютних відносинах

 83. Валютне регулювання як фактор забезпечення ефективності функціонування валютної системи

 84. Стан та проблеми розвитку європейської валютної системи

 85. Роль кредиту в розвитку економіки

 86. Місце банківського кредитування в системі кредитних відносин в Україні

 87. Стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні

 88. Лізинговий кредит: світовий і вітчизняний досвід

 89. Роль фінансових посередників на грошовому ринку

 90. Особливості функціонування вітчизняної банківської системи у сучасних умовах

 91. Договірні фінансові посередники небанківського типу в системі фінансового посередництва

 92. Види та інструментарій небанківських фінансових посередників інвестиційного типу

 93. Страхові компанії у системі фінансового посередництва

 94. Особливості діяльності центральних банків в умовах глобалізації

 95. Медичне страхування та напрями його розвитку в умовах вітчизняного страхового ринку

 96. Соціальне страхування в умовах становлення ринкової економіки в Україні

 97. Джерела надходження та напрямки використання коштів бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 98. Фінансова діяльність Пенсійного фонду України

 99. Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні

 100. Формування інвестиційної стратегії підприємства

 101. Сучасні тенденції розвитку інвестиційної діяльності в Україні

 102. Формування та реалізація інвестиційного проекту

 103. Шляхи підвищення ефективності інвестування в сучасних умовах

 104. Управління інвестиційною діяльністю та шляхи його удосконалення

 105. Управління активами підприємства

 106. Система фінансового менеджменту на сучасному підприємстві

 107. Управління формуванням прибутку підприємства

 108. Сутність фінансового менеджменту та його функції на сучасному підприємстві

 109. Проблеми фінансової санації на сучасному етапі

 110. Фінансове планування і прогнозування на підприємстві

 111. Видатки державного бюджету. Основні напрями використання бюджетних коштів

 112. Роль фінансово-кредитних установ як суб’єктів інвестиційної діяльності

 113. Фінансові інвестиції та особливості їх здійснення в Україні

 114. Формування та ефективне використання джерел інвестування

 115. Діяльність небанківських фінансово-кредитних установ в Україні

 116. Роль міжнародних валютно-кредитних установ в економічних процесах України

 117. Управління фінансами підприємств, його зміст та завдання

 118. Показники стану та використання оборотних коштів. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів

 119. Види цінних паперів та їх характеристики

 120. Іноземне інвестування в економіку України: стан та перспективи

 121. Роль фінансової системи держави в економічному зростанні перехідної економіки України

 122. Роль фінансової системи України в реалізації соціальних програм на сучасному етапі

 123. Роль фінансів та фінансового механізму в розвитку малого підприємництва в Україні

 124. Сучасні форми та методи реалізації фінансової політики в Україні

 125. Історичні аспекти становлення та розвитку фінансової науки в Україні

 126. Іноземні інвестиції: сучасні тенденції їх залучення та використання, їх роль у фінансовому забезпеченні перетворень в Україні

 127. Державний бюджет як провідна ланка державних фінансів, його роль у реалізації основних стратегічних завдань на сучасному етапі

 128. Бюджетна політика – складова фінансової політики, її напрями та особливості на сучасному етапі

 129. Фінансове забезпечення соціальних гарантій та роль Державного бюджету України

 130. Контрольна функція фінансів та її реалізація через систему податкових органів

 131. Діяльність Національного банку в умовах інтеграції України у світове банківське співтовариство

 132. Сучасні банківські технології у світовій та банківській практиці

 133. Механізм формування ресурсної бази комерційними банками

 134. Сучасний стан та перспективи розвитку депозитної діяльності вітчизняних комерційних банків

 135. Активні операції сучасних банківських інституцій

 136. Інвестиційна діяльність вітчизняних банківських установ

 137. Співробітництво міжнародних валютно-кредитних установ з Україною

 138. Стан і перспективи співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

 139. Стан і перспективи співробітництва України зі Світовим банком

 140. Стан і перспективи співробітництва України з Європейським банком реконструкції та розвитку

 141. Суть та особливості державного кредитування

 142. Фінансування інвестиційної діяльності та шляхи його покращення

 143. Врахування факторів ризику при обґрунтуванні інвестиційних проектів

 144. Лізингове кредитування підприємств

 145. Нетрадиційні банківські послуги та їх стан в Україні

 146. Діяльність недержавних пенсійних фондів на фінансовому ринку

 147. Стан та тенденції розвитку загальнообов’язкового державного медичного страхування в Україні

 148. Фінансовий механізм регулювання соціального страхування

 149. Стан та перспективи розвитку страхування життя в Україні

 150. Джерела надходження та напрямки використання коштів бюджету Фонду соціального страхування на випадок безробіття

 151. Страхування від нещасних випадків як різновид особистого страхування

 152. Перестрахування як складова ринку страхових послуг

 153. Проблеми та перспективи розвитку страхування фінансово-кредитних ризиків

 154. Страховий ринок України: стан та перспективи розвитку

 155. Проблеми та перспективи розвитку страхування автотранспортних ризиків

 156. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності в Україні на сучасному етапі

 157. Особливості страхування майна юридичних осіб в Україні

 158. Особливості страхування майна громадян як різновиду майнового страхування 

Додаток Д

ЗРАЗОК

оформлення списку використаних джерел 

Словники

1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 219 с.

2. Європейський Союз : словник-довідник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – 2-ге вид., оновлен. – К. : Карпенко, 2007. – 119 с.

1 автор

 

Аналітичний опис

 

1. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : [навчальний посібник] / П. Й. Атамас. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.

2. Біттер О. А. Аграрна політика держави як чинник підвищення рівня життя населення. / О. А. Біттер. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Економічні науки. – Луцьк, 2010. – №5. – С. 17–20.

3. Вовк Володимир Михайлович. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 584 с.

4. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : [підручник] / В. Г. Швець – К. : Знання, 2006. – 525 с.

2 автори

 

Аналітичний опис

1. Кожанова Є.П. Економічний аналіз : навч.посіб. / Є. П. Кожанова, І. П. Оленко. – 2-е вид., допрац. і доп. – Х. : ВД „ІНЖЕК”, 2005. – 344 с.

2. Лень В.С. Бухгалтерський облік у галузях економіки : [навчальний посібник] / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К. : Знання-Прес, 2005. – 491 с.

3 автори

 

Аналітичний опис

1. Глинський Ярослав Миколайович. Паскаль. Turbo Paskal i Delphi : навч. посіб. / Глинський Я. М., Анохін В. Є., Ряжська В. А. – 4-те вид. – Львів : [Деол, СПД Глинський], 2003. – 144 с.

2. Маркетинг : [навчальний посібник] / Буряк П.Ю., Карпінський Б. А., Карпова Я. Ю.; за ред. проф Буряка П. Ю. – 2-ге вид. – К. : ВД “Професіонал”, 2005. – 320 с.

4 автори

 

Аналітичний опис

1. Захожай В. Б. Бухгалтерський облік у галузях економіки : [навчальний посібник] / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась. – К. : МАУП, 2005. – 968 с.

2. Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? / А. И. Амошина, В. В. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 4.

5 авторів і більше

 

Аналітичний опис

1. Вища математика : навч. посіб. для студ. ВНЗ. У 2 ч. / Лиман Федір Миколайович, Власенко Віталій Федорович, Петренко Світлана Віталіївна [та ін.]. – Суми : Університет. книга, 2006. – 624 с.

2. Фінанси: курс для фінансистів. Підручник. / П. Ю. Буряк, О. Б. Жихор, А. Р. Дуб [та ін.] / за ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б. – К. : «Хай-Тек Прес», 2010. – 528 с.

Дисертація

1. Панчишин Тарас Володимирович. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр. : с. 192–205.

Автореферат

1. Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Мацюк Галина Петрівна ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2002. – 32 с.

2. Авраменко О. В. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Авраменко Олексій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 19 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Тези доповідей на конференції

1. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559–956, ХІІІ, [2] с.

2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с. — ISBN 966-7056-81-3.

3. Дуб А. Р. Фінансова підтримка малих та середніх підприємств Європейським банком реконструкції та розвитку / А. Р. Дуб // Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва в Україні : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листопада 2011 р. : зб. тез наук. доп. : [у 2 т. ]. – Т. 1. : зб. тез наук. доп. : [у 2 т. ]. – Т. 1. – Львів : ЛДФА, 2011. – С. 249–251.

Стандарти

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005–04–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).

Законодавчі та нормативні документи

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. // Відомості Верховної Ради України від 08.04.2011 – 2011 р., № 13, / № 13–14, № 15–16, № 17 /, стор. 556, стаття 112.

2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-ХІV // Урядовий кур’єр від 01.09.1999.

Електронні ресурси

1. Атлас мира [Электронный ресурс] : мощные тематич. карты регионов, истор. справки и путеводители, экономич. обзоры, масштабирование любой точки планеты. – 80 Min / 700 MB. – [К.] : Компроект / ТОВ “Фортресс Паблішинг”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Master Soft ; Делаем знания доступными). – Систем. вимоги: Pentium 100 MHz ; 32 Mb RAM ; 8 Mb Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 95/98/МЕ/ XP/2000. – Назва з контейнера.

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003” / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

  

Додаток Е

Звіт про фінансові результати
за ______ рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

 

 

Податок на додану вартість

015

 

 

Акцизний збір

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

 

 

Загальновиробничі витрати

045

 

 

Валовий:

 

 

 

 прибуток

050

 

 

 збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

 

 

Адміністративні витрати

070

 

 

Витрати на збут

080

 

 

Інші операційні витрати

090

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 прибуток

100

 

 

 збиток

105

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

Витрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

 

 

Продовження додатку Е 

1

2

3

4

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

 прибуток

170

 

 

 збиток

175

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

 прибуток

190

 

 

 збиток

195

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 доходи

200

 

 

 витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий:

 

 

 

 прибуток

220

 

 

 збиток

225

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!